Neno: Bibilia Takatifu

Luka 12

Yesu Awaonya Na Kuwafariji Wanafunzi

1Wakati huo, maelfu ya watu walipokuwa wamekusanyika hata wakawa wanakanyagana, Yesu alizungumza na wanafunzi wake kwanza, akawaambia: “Jihadharini na chachu ya Mafarisayo, yaani, unafiki wao.

“Hakuna jambo lililofunikwa ambalo halitafunuliwa au siri iliyofichwa ambayo haitajulikana. Kwa hiyo, yote mliyosema gizani yatasikiwa mchana: na yote mliyonong’onezana mkiwa mmeji fungia chumbani, yatatangazwa hadharani.

“Nawambieni rafiki zangu, msiwaogope wale wauao mwili, na halafu basi. Lakini nitawaambia nani wa kumwogopa: mwogopeni yule ambaye baada ya kumwua mtu ana mamlaka ya kumtupa motoni. Naam: huyo, mwogopeni! Mnajua kwamba mbayuwayu watano huuzwa kwa bei ndogo sana. Lakini Mungu anamjali kila mmoja wao. Mungu anafahamu hata idadi ya nywele zilizoko katika vichwa vyenu. Kwa hiyo msiogope: ninyi mna thamani zaidi kuliko mbayuwayu wengi. “Ninawaambia, kila atakayenikiri mbele za watu, pia mimi Mwana wa Adamu nitamkiri mbele ya malaika wa Mungu. Lakini kila anayenikana mbele za watu, pia mimi Mwana wa Adamu nitamkana mbele ya malaika wa Mungu. 10 Na kila atakayesema neno baya kunihusu mimi Mwana wa Adamu atasamehewa. Lakini mtu anayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. 11 “Na watakapowapeleka katika masinagogi mbele ya watawala na mamlaka, msiwe na wasiwasi kuhusu mtakavyojitetea au mtakavyosema: 12 kwa maana wakati huo Roho Mtakatifu atawafundisha mnachopaswa kusema.”

Mtakatifu atawafundisha mnachopaswa kusema.”

13 Na mtu mmoja katika umati akasema, “Bwana, mwambie ndugu yangu anigawie urithi aliotuachia baba yetu.” 14 Yesu akamwam bia, Rafiki, ni nani aliyenifanya mimi niwe hakimu wenu au mga wanyaji wa urithi wenu?” 15 Ndipo akawaambia, “Jihadharini na jilindeni na aina zote za choyo. Kwa maana uhai wa mtu hautokani na wingi wa mali aliyo nayo.”

16 Kisha akawaambia mfano, “Shamba la tajiri mmoja lilizaa sana. 17 Akawaza moyoni mwake, ‘Nifanye nini? Maana sina mahali pa kuweka mavuno yangu.’ 18 Kisha akasema, ‘Nitafanya hivi: nitabomoa maghala yangu na kujenga maghala makubwa zaidi na huko nitaweka mavuno yangu yote na vitu vyangu. 19 Na nitasema moy oni, ‘Hakika nina bahati! Ninayo mali ya kunitosha kwa miaka mingi. Sasa nitapumzika: nile, ninywe na kustarehe.’ 20 Lakini Mungu akamwambia, ‘Mjinga wewe! Usiku huu huu utakufa! Sasa hivyo vitu ulivyojiwekea vitakuwa vya nani?’ 21 Hivi ndivyo itakavy okuwa kwa mtu ye yote anayehangaika kujikusanyia utajiri duniani lakini si tajiri mbinguni kwa Mungu.”

22 Kisha akawaambia wanafunzi wake, “Kwa hiyo ninawaambia, msihangaikie maisha yenu, kwamba mtakula nini; au miili yenu kwamba mtavaa nini. 23 Uhai ni zaidi ya chakula; na mwili ni zaidi ya mavazi. 24 Chukueni mfano wa kunguru! Wao hawapandi wala hawavuni; hawana ghala wala po pote pa kuweka nafaka, lakini Mungu anawalisha. Ninyi ni bora zaidi kuliko ndege! 25 Na ni nani kati yenu ambaye kwa kujihangaisha anaweza kujiongezea urefu wa maisha yake hata kwa saa moja? 26 Kama hamwezi kufanya jambo dogo kama hilo; kwa nini basi mhangaikie hayo mengine? 27 Yata zameni maua yanavyostawi: hayafanyi kazi, wala kujitengenezea nguo; lakini ninawaambia, hata Sulemani katika ufahari wake wote, hakuwahi kuvishwa vizuri kama ua mojawapo! 28 Ikiwa Mungu huyav isha hivi majani ambayo leo yapo shambani na kesho yanachomwa moto; ataachaje kuwavisha ninyi hata zaidi? Mbona mna imani ndogo! 29 Wala msihangaike mtakula nini au mtakunywa nini. Msiwe na wasiwasi juu ya haya. 30 Watu wasiomjua Mungu huhan gaika sana juu ya vitu hivi. Lakini Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnavihitaji. 31 Basi, tafuteni Ufalme wa Mungu; na hivyo vyote atawapatia.”

32 “Ninyi kundi dogo, msiogope kwa maana Mungu amependa mtawale naye katika ufalme wake. 33 Uzeni mali zenu muwape mas kini; ili mjipatie mikoba isiyochakaa, na kujiwekea hazina mbin guni ambapo mwizi hafiki wala nondo haharibu. 34 Kwa maana unapoiweka akiba yako ndipo na moyo wako utakapokuwa.”

Kukesha

35 “Muwe tayari mkiwa mmevaa, na taa zenu zikiwaka. 36 Muwe kama watumishi wanaomngojea bwana wao arudi kutoka haru sini, ili atakapokuja na kugonga mlango wamfungulie mara moja. 37 Itakuwa ni heri kwa wale watumishi ambao bwana wao akija ata wakuta wanamngoja. Nawaambieni kweli, atajiandaa na kuwaketisha karamuni awahudumie. 38 Itakuwa ni furaha kubwa kwao ikiwa ata wakuta tayari hata kama atakuja usiku wa manane au alfajiri.

39 Fahamuni kwamba kama mwenye nyumba angalijua ni saa ngapi mwizi atakuja, angalijiandaa asiiachie nyumba yake ivunjwe. 40 Kwa hiyo, ninyi pia mkae tayari, kwa maana mimi Mwana wa Adamu nita kuja saa ambayo hamnitegemei.”

Mtumishi Mwaminifu Na Asiye mwaminifu

41 Ndipo Petro akamwambia, “Bwana, mfano huu unatuambia sisi peke yetu au watu wote?” 42 Yesu akamwambia, “Ni yupi wakili mwaminifu na mwenye busara? Ni yule ambaye bwana wake atamfanya mtawala juu ya nyumba yake yote naye awape watumishi wengine chakula chao wakati unaofaa. 43 Itakuwa ni furaha kwa mtumishi yule ambaye bwana wake atakaporudi atamkuta akifanya hivyo. 44 Ninawahakikishia kwamba atampa mamlaka juu ya vyote alivyo navyo. 45 Lakini kwa mfano, kama yule mtumishi atawaza moyoni mwake, ‘Bwana wangu anachelewa kurudi,’ halafu aanze kuwa piga wale watumishi wa kiume na wa kike, na kula na kunywa na kulewa, 46 bwana wake atarudi siku ambayo hakumtazamia, na saa asiyoijua. Huyo bwana wake atamwadhibu vikali pamoja na wote wasiotii. 47 Na mtumishi ambaye anafahamu mapenzi ya bwana wake na asijiandae wala kufanya kama apendavyo bwana wake, pia ataad hibiwa vikali. 48 Lakini mtumishi ambaye hafahamu anachotakiwa kufanya na akafanya kitu kinachostahili adhabu, atapata adhabu ndogo. Mungu atatarajia vingi kutoka kwa mtu aliyepewa vipawa vingi; na mtu aliyekabidhiwa vingi zaidi, atadaiwa zaidi pia.”

49 “Nimekuja kuleta moto duniani! Laiti kama dunia inge kuwa tayari imeshawaka! 50 Lakini kuna ubatizo ambao lazima niu pokee na dhiki yangu ni kuu mpaka ubatizo huo utakapokamilika.

51 “Mnadhani nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambieni sivyo; nimekuja kuleta mafarakano. 52 Kuanzia sasa, katika nyumba ya watu watano kutakuwa na mgawanyiko: watatu wakipingana na wawili, na wawili wakipingana na watatu. 53 Baba atapingana na mwanae na mwana atapingana na babaye; mama atapingana na bin tiye na binti atapingana na mamaye; mama mkwe atapingana na mke wa mwanae ambaye naye atapingana na mama mkwe wake.”

Kutambua majira

54 Kisha Yesu akawaambia watu, “Mkiona wingu likitokea mag haribi, mara moja mnasema, ‘Mvua hiyo inakuja!’ na inakuwa hivyo. 55 Na mnapouona upepo wa kusi ukivuma, mnasema, ‘Kutakuwa na joto!’ Na linakuwepo. 56 Enyi wanafiki! Mnaweza kutambua dalili za hali ya hewa; kwa nini basi hamtambui maana ya mambo yanayoto kea sasa? 57 Kwa nini hamuamui lililo haki kutenda? 58 Kama mtu akikushtaki mahakamani, jitahidi sana kupatana na mshtaki wako wakati mkiwa mnaenda mahakamani, ili asikufikishe mbele ya hakimu, na hakimu akakukabidhi kwa polisi, na polisi wakakutia gerezani. 59 Nakuhakikishia kwamba, hutatoka huko gerezani mpaka umelipa faini yote.”

New American Standard Bible

Luke 12

God Knows and Cares

1Under these circumstances, after [a]so many thousands of [b]people had gathered together that they were stepping on one another, He began saying to His disciples first of all, “Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. But there is nothing covered up that will not be revealed, and hidden that will not be known. Accordingly, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have [c]whispered in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops.

“I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body and after that have no more that they can do. But I will [d]warn you whom to fear: fear the One who, after He has killed, has authority to cast into [e]hell; yes, I tell you, fear Him! Are not five sparrows sold for two [f]cents? Yet not one of them is forgotten before God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not fear; you are more valuable than many sparrows.

“And I say to you, everyone who confesses Me before men, the Son of Man will confess him also before the angels of God; but he who denies Me before men will be denied before the angels of God. 10 And everyone who [g]speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but he who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. 11 When they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not worry about how or what you are to speak in your defense, or what you are to say; 12 for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say.”

Covetousness Denounced

13 Someone [h]in the crowd said to Him, “Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me.” 14 But He said to him, “Man, who appointed Me a judge or arbitrator over you?” 15 Then He said to them, “Beware, and be on your guard against every form of greed; for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions.” 16 And He told them a parable, saying, “The land of a rich man was very productive. 17 And he began reasoning to himself, saying, ‘What shall I do, since I have no place to store my crops?’ 18 Then he said, ‘This is what I will do: I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. 19 And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years to come; take your ease, eat, drink and be merry.”’ 20 But God said to him, ‘You fool! This very night [i]your soul is required of you; and now who will own what you have prepared?’ 21 So is the man who stores up treasure for himself, and is not rich toward God.”

22 And He said to His disciples, “For this reason I say to you, [j]do not worry about your [k]life, as to what you will eat; nor for your body, as to what you will put on. 23 For life is more than food, and the body more than clothing. 24 Consider the ravens, for they neither sow nor reap; they have no storeroom nor barn, and yet God feeds them; how much more valuable you are than the birds! 25 And which of you by worrying can add a single [l]hour to his [m]life’s span? 26 If then you cannot do even a very little thing, why do you worry about other matters? 27 Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; but I tell you, not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. 28 But if God so clothes the grass in the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, how much more will He clothe you? You men of little faith! 29 And do not seek what you will eat and what you will drink, and do not keep worrying. 30 For [n]all these things the nations of the world eagerly seek; but your Father knows that you need these things. 31 But seek His kingdom, and these things will be added to you. 32 Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom.

33 “Sell your possessions and give to charity; make yourselves money belts which do not wear out, an unfailing treasure in heaven, where no thief comes near nor moth destroys. 34 For where your treasure is, there your heart will be also.

Be in Readiness

35 [o]Be dressed in readiness, and keep your lamps lit. 36 Be like men who are waiting for their master when he returns from the wedding feast, so that they may immediately open the door to him when he comes and knocks. 37 Blessed are those slaves whom the master will find on the alert when he comes; truly I say to you, that he will gird himself to serve, and have them recline at the table, and will come up and wait on them. 38 Whether he comes in the [p]second watch, or even in the [q]third, and finds them so, blessed are those slaves.

39 “But [r]be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be [s]broken into. 40 You too, be ready; for the Son of Man is coming at an hour that you do not [t]expect.”

41 Peter said, “Lord, are You addressing this parable to us, or to everyone else as well?” 42 And the Lord said, “Who then is the faithful and sensible steward, whom his master will put in charge of his [u]servants, to give them their rations at the proper time? 43 Blessed is that slave whom his [v]master finds so doing when he comes. 44 Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. 45 But if that slave says in his heart, ‘My master [w]will be a long time in coming,’ and begins to beat the slaves, both men and women, and to eat and drink and get drunk; 46 the master of that slave will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know, and will cut him in pieces, and assign him a place with the unbelievers. 47 And that slave who knew his master’s will and did not get ready or act in accord with his will, will receive many lashes, 48 but the one who did not know it, and committed deeds worthy of [x]a flogging, will receive but few. From everyone who has been given much, much will be required; and to whom they entrusted much, of him they will ask all the more.

Christ Divides Men

49 “I [y]have come to cast fire upon the earth; and [z]how I wish it were already kindled! 50 But I have a baptism to [aa]undergo, and how distressed I am until it is accomplished! 51 Do you suppose that I came to grant peace on earth? I tell you, no, but rather division; 52 for from now on five members in one household will be divided, three against two and two against three. 53 They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law.”

54 And He was also saying to the crowds, “When you see a cloud rising in the west, immediately you say, ‘A shower is coming,’ and so it turns out. 55 And when you see a south wind blowing, you say, ‘It will be a hot day,’ and it turns out that way. 56 You hypocrites! You know how to analyze the appearance of the earth and the sky, but [ab]why do you not analyze this present time?

57 “And why do you not even on your own initiative judge what is right? 58 For while you are going with your opponent to appear before the magistrate, on your way there make an effort to [ac]settle with him, so that he may not drag you before the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison. 59 I say to you, you will not get out of there until you have paid the very last [ad]cent.”

Notas al pie

 1. Luke 12:1 Lit myriads
 2. Luke 12:1 Lit the crowd
 3. Luke 12:3 Lit spoken in the ear
 4. Luke 12:5 Or show
 5. Luke 12:5 Gr Gehenna
 6. Luke 12:6 Gr assaria, the smallest of copper coins
 7. Luke 12:10 Lit will speak
 8. Luke 12:13 Lit out of
 9. Luke 12:20 Lit they are demanding your soul from you
 10. Luke 12:22 Or stop being worried
 11. Luke 12:22 Lit soul
 12. Luke 12:25 Lit cubit (approx 18 in.)
 13. Luke 12:25 Or height
 14. Luke 12:30 Or these things all the nations of the world
 15. Luke 12:35 Lit Let your loins be girded
 16. Luke 12:38 I.e. 9 p.m. to midnight
 17. Luke 12:38 I.e. midnight to 3 a.m.
 18. Luke 12:39 Lit know
 19. Luke 12:39 Lit dug through
 20. Luke 12:40 Lit think, suppose
 21. Luke 12:42 Lit service
 22. Luke 12:43 Or lord
 23. Luke 12:45 Lit is delaying to come
 24. Luke 12:48 Lit blows
 25. Luke 12:49 Or came
 26. Luke 12:49 Lit what do I wish if...?
 27. Luke 12:50 Lit be baptized with
 28. Luke 12:56 Lit how
 29. Luke 12:58 Lit be released from him
 30. Luke 12:59 Gr lepton; i.e. 1/128 of a denarius