Neno: Bibilia Takatifu

Luka 11

1Siku moja, Yesu alikuwa mahali fulani akiomba. Alipomal iza, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, “Bwana, tafadhali tufundishe kuomba kama Yohana Mbatizaji alivyowafundisha wana funzi wake.” Akawaambia, “Mnapoomba, semeni hivi: Baba, Jina lako litukuzwe; Ufalme wako uje. Utupatie chakula chetu kila siku. Utusamehe dhambi zetu kwa kuwa na sisi tunawasamehe wote wanaotukosea. Na usitutie katika majaribu.” Kisha akawaambia, “Tuseme mmoja wenu ana rafiki yake. Akamwendea usiku wa manane akamwambia, ‘Rafiki, nikopeshe mikate mitatu. Nimefikiwa na rafiki yangu akiwa safarini nami sina chakula cha kumpa.’ Yule aliyeko ndani akajibu, ‘Usinisumbue! Nimekwisha kufunga mlango. Na mimi na watoto wangu tumelala. Siwezi kuamka kukupa cho chote.’ “Nawaambieni, hata kama huyo mtu hataamka na kumpa mikate kwa sababu ni rafiki yake, lakini kwa sababu ameendelea kuomba bila kukata tamaa ataamka ampe kiasi anachohitaji. Kwa hiyo nawaambia, ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtapata; bisheni, nanyi mtafunguliwa mlango. 10 Kwa kuwa kila anayeomba hupewa; naye atafutaye, hupata; na kila abishaye, hufunguliwa mlango. 11 “Ni baba yupi miongoni mwenu, ambaye mtoto wake akimwomba samaki, atampa nyoka badala yake? 12 Au akimwomba yai atampa nge? 13 Ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, Baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi; atawapa Roho

Yesu Na Beelzebuli

14 Yesu alikuwa anamtoa pepo mtu mmoja ambaye alikuwa bubu. Pepo huyo alipotoka, yule mtu akaanza kusema! Watu wakashangaa. 15 Lakini wengine wakasema: “Anatoa pepo kwa uwezo wa Beelzeb uli, yule mkuu wa pepo wote.” 16 Wengine wakamjaribu kwa kum womba awaonyeshe ishara kutoka mbinguni.

17 Yesu akijua mawazo yao, akawaambia, “Nchi yo yote iliyo na mgawanyiko wa vikundi-vikundi vinavyopingana au familia yenye mafarakano, huangamia. 18 Kama ufalme wa shetani ungekuwa umega wanyika wenyewe kwa wenyewe ungesimamaje? Nasema hivi kwa sababu mnasema ninaondoa pepo kwa uwezo wa Beelzebuli. 19 Kama mimi ninaondoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli, wafuasi wenu je, wao huwaondoa pepo kwa uwezo wa nani? Wao watawaamulia. 20 Lakini kwa kuwa ninaondoa pepo kwa uwezo wa Mungu, basi Ufalme wa Mungu umewajia. 21 Mtu mwenye nguvu aliye na silaha anapoilinda nyumba yake, mali yake ni salama. 22 Lakini mtu mwenye nguvu zaidi akimshambulia na kumshinda, atamnyang’anya silaha alizozitegemea na kugawanya mali yote. 23 “Mtu ambaye hayuko upande wangu, anapingana nami, na mtu asiyekusanya pamoja nami, anatawanya.

24 “Pepo mchafu akimtoka mtu, anazunguka jangwani akitafuta mahali pa kupumzikia. Asipopata anasema, ‘Kwa nini nisirudi kwe nye nyumba yangu niliyotoka?’ 25 Akirudi, na kuikuta ile nyumba ni safi na imepangwa vizuri, 26 huenda kuwaleta pepo wengine saba wachafu kuliko yeye wakaingia na kuishi humo. Na hali ya sasa ya mtu huyo inakuwa mbaya kuliko ya kwanza.”

27 Alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katika umati akasema kwa nguvu, “ Amebarikiwa mama aliyekuzaa na kukunyon yesha.” 28 Yesu akajibu, “Wamebarikiwa zaidi wale wanaolisikia neno la Mungu na kulifuata.”

Ishara Ya Yona

29 Umati wa watu ulipozidi kuongezeka, Yesu aliendelea kufundisha akisema, “Watu wa kizazi hiki ni waovu. Wanatafuta ishara lakini hawatapewa ishara yo yote isipokuwa ile ya nabii Yona. 30 Kwa maana kama Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, ndivyo mimi Mwana wa Adamu nitakavyokuwa ishara kwa kizazi cha sasa. 31 Siku ya hukumu malkia wa Sheba atashuhudia kwamba watu wa sasa wana hatia kwa sababu yeye alisafiri kutoka mbali kuja kusikiliza hekima ya Sulemani. Lakini sasa, aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa. 32 Siku ile ya hukumu, watu wa Ninawi watashuhudia kwamba watu wa sasa wana hatia kwa sababu Yona ali powahubiria waliacha dhambi zao. Lakini sasa aliye mkuu kuliko

Taa Ya Mwili

33 “Hakuna mtu awashaye taa akaificha au kuifunika, ila huiweka mahali pa juu ili watu wote wanaoingia waone nuru yake. 34 Jicho lako ni nuru ya mwili wako. Macho yakiwa mazima huan gaza mwili wako wote; lakini yakiwa mabovu, mwili wako pia uta kuwa katika giza. 35 Kwa hiyo hakikisha kwamba una nuru ndani yako, wala si giza. 36 Ikiwa mwili wako wote una nuru, bila sehemu yo yote kuwa gizani, basi utang’aa kabisa kama inavyokuwa wakati taa inapokuangazia.”

Yesu Awaonya Mafarisayo Na Wanasheria

37 Yesu alipomaliza kuzungumza, Farisayo mmoja alimkaribisha nyumbani kwake kwa chakula. Yesu akaingia na kuketi chakulani moja kwa moja. 38 Farisayo yule alipoona kwamba Yesu hakunawa kwanza kabla ya kula alishangaa. 39 Ndipo Bwana akamwambia, “Ninyi Mafarisayo mnasafisha kikombe na sahani kwa nje huku ndani mmejaa udhalimu na uovu. 40 Wajinga Ninyi! Hamjui kuwa yeye aliyetengeneza sehemu ya nje ndiye aliyetengeneza na ya ndani pia? 41 Watendeeni ukarimu maskini kwa kuwapa vilivyomo ndani ya vikombe na sahani zenu na kila kitu kitakuwa safi kwenu.

42 “Lakini ole wenu, Mafarisayo! Ninyi mnamtolea Mungu sehemu ya kumi ya mnanaa, mchicha na kila aina ya mboga lakini mnapuuza haki na kumpenda Mungu. Mngeweza kutoa matoleo hayo pasipo kusahau haki na upendo kwa Mungu.

43 “Ole wenu, Mafarisayo! Ninyi mnapenda kuketi viti vya mbele katika masinagogi na kusalimiwa kwa heshima masokoni! 44 Ole wenu! Kwa maana ninyi ni kama makaburi yasiyokuwa na alama, ambayo watu huyakanyaga pasipo kujua.”

45 Mwalimu mmoja wa sheria akasema, “Mwalimu, unapozungumza hivyo unatushutumu na sisi wanasheria!” 46 Yesu akamjibu, “Hata ninyi wanasheria, ole wenu! Mnawabebesha watu mzigo wa sheria ambazo hawawezi kuzitimiza; wala hamfanyi lo lote kuwa saidia iwe rahisi kwao kuzitimiza. 47 Ole wenu kwa kuwa mnawa jengea makaburi manabii waliouawa na babu zenu. 48 Kwa kufanya hivyo mnakiri kwamba mnaunga mkono kitendo hicho walichofanya babu zenu. Wao waliua na ninyi mnatengeneza makaburi.

49 “Ndio maana Mungu katika hekima yake alisema, ‘Nita wapeleka manabii na mitume, na baadhi yao watawaua na wengine watawatesa.’ 50 Kwa hiyo damu ya manabii wote iliyomwagika tangu mwanzo wa dunia itahesabiwa juu ya watu wa kizazi hiki; 51 tangu damu ya Abeli mpaka damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na mahali patakatifu. Nawaambia kweli, watu wa kizazi hiki wataadhibiwa kwa ajili yao wote. 52 Ole wenu ninyi wanashe ria kwa maana mmeuchukua ufunguo unaofungua nyumba ya maarifa. Ninyi wenyewe hamkuingia na wale waliokuwa wanaingia mkawazuia.”

53 Yesu alipoondoka hapo, walimu wa sheria na Mafarisayo wakawa wanampinga vikali na kumwuliza maswali mengi, 54 wakijar ibu kumtega ili aseme kitu ambacho watakitumia kumshitaki.

New Living Translation

Luke 11

Teaching about Prayer

1Once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.”

Jesus said, “This is how you should pray:[a]

“Father, may your name be kept holy.
    May your Kingdom come soon.
Give us each day the food we need,[b]
and forgive us our sins,
    as we forgive those who sin against us.
And don’t let us yield to temptation.[c]

Then, teaching them more about prayer, he used this story: “Suppose you went to a friend’s house at midnight, wanting to borrow three loaves of bread. You say to him, ‘A friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat.’ And suppose he calls out from his bedroom, ‘Don’t bother me. The door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can’t help you.’ But I tell you this—though he won’t do it for friendship’s sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence.[d]

“And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. 10 For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened.

11 “You fathers—if your children ask[e] for a fish, do you give them a snake instead? 12 Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not! 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him.”

Jesus and the Prince of Demons

14 One day Jesus cast out a demon from a man who couldn’t speak, and when the demon was gone, the man began to speak. The crowds were amazed, 15 but some of them said, “No wonder he can cast out demons. He gets his power from Satan,[f] the prince of demons.” 16 Others, trying to test Jesus, demanded that he show them a miraculous sign from heaven to prove his authority.

17 He knew their thoughts, so he said, “Any kingdom divided by civil war is doomed. A family splintered by feuding will fall apart. 18 You say I am empowered by Satan. But if Satan is divided and fighting against himself, how can his kingdom survive? 19 And if I am empowered by Satan, what about your own exorcists? They cast out demons, too, so they will condemn you for what you have said. 20 But if I am casting out demons by the power of God,[g] then the Kingdom of God has arrived among you. 21 For when a strong man is fully armed and guards his palace, his possessions are safe— 22 until someone even stronger attacks and overpowers him, strips him of his weapons, and carries off his belongings.

23 “Anyone who isn’t with me opposes me, and anyone who isn’t working with me is actually working against me.

24 “When an evil[h] spirit leaves a person, it goes into the desert, searching for rest. But when it finds none, it says, ‘I will return to the person I came from.’ 25 So it returns and finds that its former home is all swept and in order. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before.”

27 As he was speaking, a woman in the crowd called out, “God bless your mother—the womb from which you came, and the breasts that nursed you!”

28 Jesus replied, “But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice.”

The Sign of Jonah

29 As the crowd pressed in on Jesus, he said, “This evil generation keeps asking me to show them a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of Jonah. 30 What happened to him was a sign to the people of Nineveh that God had sent him. What happens to the Son of Man[i] will be a sign to these people that he was sent by God.

31 “The queen of Sheba[j] will stand up against this generation on judgment day and condemn it, for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon. Now someone greater than Solomon is here—but you refuse to listen. 32 The people of Nineveh will also stand up against this generation on judgment day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here—but you refuse to repent.

Receiving the Light

33 “No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket.[k] Instead, a lamp is placed on a stand, where its light can be seen by all who enter the house.

34 “Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when it is unhealthy, your body is filled with darkness. 35 Make sure that the light you think you have is not actually darkness. 36 If you are filled with light, with no dark corners, then your whole life will be radiant, as though a floodlight were filling you with light.”

Jesus Criticizes the Religious Leaders

37 As Jesus was speaking, one of the Pharisees invited him home for a meal. So he went in and took his place at the table.[l] 38 His host was amazed to see that he sat down to eat without first performing the hand-washing ceremony required by Jewish custom. 39 Then the Lord said to him, “You Pharisees are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy—full of greed and wickedness! 40 Fools! Didn’t God make the inside as well as the outside? 41 So clean the inside by giving gifts to the poor, and you will be clean all over.

42 “What sorrow awaits you Pharisees! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens,[m] but you ignore justice and the love of God. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things.

43 “What sorrow awaits you Pharisees! For you love to sit in the seats of honor in the synagogues and receive respectful greetings as you walk in the marketplaces. 44 Yes, what sorrow awaits you! For you are like hidden graves in a field. People walk over them without knowing the corruption they are stepping on.”

45 “Teacher,” said an expert in religious law, “you have insulted us, too, in what you just said.”

46 “Yes,” said Jesus, “what sorrow also awaits you experts in religious law! For you crush people with unbearable religious demands, and you never lift a finger to ease the burden. 47 What sorrow awaits you! For you build monuments for the prophets your own ancestors killed long ago. 48 But in fact, you stand as witnesses who agree with what your ancestors did. They killed the prophets, and you join in their crime by building the monuments! 49 This is what God in his wisdom said about you:[n] ‘I will send prophets and apostles to them, but they will kill some and persecute the others.’

50 “As a result, this generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world— 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary. Yes, it will certainly be charged against this generation.

52 “What sorrow awaits you experts in religious law! For you remove the key to knowledge from the people. You don’t enter the Kingdom yourselves, and you prevent others from entering.”

53 As Jesus was leaving, the teachers of religious law and the Pharisees became hostile and tried to provoke him with many questions. 54 They wanted to trap him into saying something they could use against him.

Notas al pie

 1. 11:2 Some manuscripts add additional phrases from the Lord’s Prayer as it reads in Matt 6:9-13.
 2. 11:3 Or Give us each day our food for the day; or Give us each day our food for tomorrow.
 3. 11:4 Or And keep us from being tested.
 4. 11:8 Or in order to avoid shame, or so his reputation won’t be damaged.
 5. 11:11 Some manuscripts add for bread, do you give them a stone? Or [if they ask].
 6. 11:15 Greek Beelzeboul; also in 11:18, 19. Other manuscripts read Beezeboul; Latin version reads Beelzebub.
 7. 11:20 Greek by the finger of God.
 8. 11:24 Greek unclean.
 9. 11:30 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 10. 11:31 Greek The queen of the south.
 11. 11:33 Some manuscripts do not include or puts it under a basket.
 12. 11:37 Or and reclined.
 13. 11:42 Greek tithe the mint, the rue, and every herb.
 14. 11:49 Greek Therefore, the wisdom of God said.