Neno: Bibilia Takatifu

Luka 11

1Siku moja, Yesu alikuwa mahali fulani akiomba. Alipomal iza, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, “Bwana, tafadhali tufundishe kuomba kama Yohana Mbatizaji alivyowafundisha wana funzi wake.” Akawaambia, “Mnapoomba, semeni hivi: Baba, Jina lako litukuzwe; Ufalme wako uje. Utupatie chakula chetu kila siku. Utusamehe dhambi zetu kwa kuwa na sisi tunawasamehe wote wanaotukosea. Na usitutie katika majaribu.” Kisha akawaambia, “Tuseme mmoja wenu ana rafiki yake. Akamwendea usiku wa manane akamwambia, ‘Rafiki, nikopeshe mikate mitatu. Nimefikiwa na rafiki yangu akiwa safarini nami sina chakula cha kumpa.’ Yule aliyeko ndani akajibu, ‘Usinisumbue! Nimekwisha kufunga mlango. Na mimi na watoto wangu tumelala. Siwezi kuamka kukupa cho chote.’ “Nawaambieni, hata kama huyo mtu hataamka na kumpa mikate kwa sababu ni rafiki yake, lakini kwa sababu ameendelea kuomba bila kukata tamaa ataamka ampe kiasi anachohitaji. Kwa hiyo nawaambia, ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtapata; bisheni, nanyi mtafunguliwa mlango. 10 Kwa kuwa kila anayeomba hupewa; naye atafutaye, hupata; na kila abishaye, hufunguliwa mlango. 11 “Ni baba yupi miongoni mwenu, ambaye mtoto wake akimwomba samaki, atampa nyoka badala yake? 12 Au akimwomba yai atampa nge? 13 Ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, Baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi; atawapa Roho

Yesu Na Beelzebuli

14 Yesu alikuwa anamtoa pepo mtu mmoja ambaye alikuwa bubu. Pepo huyo alipotoka, yule mtu akaanza kusema! Watu wakashangaa. 15 Lakini wengine wakasema: “Anatoa pepo kwa uwezo wa Beelzeb uli, yule mkuu wa pepo wote.” 16 Wengine wakamjaribu kwa kum womba awaonyeshe ishara kutoka mbinguni.

17 Yesu akijua mawazo yao, akawaambia, “Nchi yo yote iliyo na mgawanyiko wa vikundi-vikundi vinavyopingana au familia yenye mafarakano, huangamia. 18 Kama ufalme wa shetani ungekuwa umega wanyika wenyewe kwa wenyewe ungesimamaje? Nasema hivi kwa sababu mnasema ninaondoa pepo kwa uwezo wa Beelzebuli. 19 Kama mimi ninaondoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli, wafuasi wenu je, wao huwaondoa pepo kwa uwezo wa nani? Wao watawaamulia. 20 Lakini kwa kuwa ninaondoa pepo kwa uwezo wa Mungu, basi Ufalme wa Mungu umewajia. 21 Mtu mwenye nguvu aliye na silaha anapoilinda nyumba yake, mali yake ni salama. 22 Lakini mtu mwenye nguvu zaidi akimshambulia na kumshinda, atamnyang’anya silaha alizozitegemea na kugawanya mali yote. 23 “Mtu ambaye hayuko upande wangu, anapingana nami, na mtu asiyekusanya pamoja nami, anatawanya.

24 “Pepo mchafu akimtoka mtu, anazunguka jangwani akitafuta mahali pa kupumzikia. Asipopata anasema, ‘Kwa nini nisirudi kwe nye nyumba yangu niliyotoka?’ 25 Akirudi, na kuikuta ile nyumba ni safi na imepangwa vizuri, 26 huenda kuwaleta pepo wengine saba wachafu kuliko yeye wakaingia na kuishi humo. Na hali ya sasa ya mtu huyo inakuwa mbaya kuliko ya kwanza.”

27 Alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katika umati akasema kwa nguvu, “ Amebarikiwa mama aliyekuzaa na kukunyon yesha.” 28 Yesu akajibu, “Wamebarikiwa zaidi wale wanaolisikia neno la Mungu na kulifuata.”

Ishara Ya Yona

29 Umati wa watu ulipozidi kuongezeka, Yesu aliendelea kufundisha akisema, “Watu wa kizazi hiki ni waovu. Wanatafuta ishara lakini hawatapewa ishara yo yote isipokuwa ile ya nabii Yona. 30 Kwa maana kama Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, ndivyo mimi Mwana wa Adamu nitakavyokuwa ishara kwa kizazi cha sasa. 31 Siku ya hukumu malkia wa Sheba atashuhudia kwamba watu wa sasa wana hatia kwa sababu yeye alisafiri kutoka mbali kuja kusikiliza hekima ya Sulemani. Lakini sasa, aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa. 32 Siku ile ya hukumu, watu wa Ninawi watashuhudia kwamba watu wa sasa wana hatia kwa sababu Yona ali powahubiria waliacha dhambi zao. Lakini sasa aliye mkuu kuliko

Taa Ya Mwili

33 “Hakuna mtu awashaye taa akaificha au kuifunika, ila huiweka mahali pa juu ili watu wote wanaoingia waone nuru yake. 34 Jicho lako ni nuru ya mwili wako. Macho yakiwa mazima huan gaza mwili wako wote; lakini yakiwa mabovu, mwili wako pia uta kuwa katika giza. 35 Kwa hiyo hakikisha kwamba una nuru ndani yako, wala si giza. 36 Ikiwa mwili wako wote una nuru, bila sehemu yo yote kuwa gizani, basi utang’aa kabisa kama inavyokuwa wakati taa inapokuangazia.”

Yesu Awaonya Mafarisayo Na Wanasheria

37 Yesu alipomaliza kuzungumza, Farisayo mmoja alimkaribisha nyumbani kwake kwa chakula. Yesu akaingia na kuketi chakulani moja kwa moja. 38 Farisayo yule alipoona kwamba Yesu hakunawa kwanza kabla ya kula alishangaa. 39 Ndipo Bwana akamwambia, “Ninyi Mafarisayo mnasafisha kikombe na sahani kwa nje huku ndani mmejaa udhalimu na uovu. 40 Wajinga Ninyi! Hamjui kuwa yeye aliyetengeneza sehemu ya nje ndiye aliyetengeneza na ya ndani pia? 41 Watendeeni ukarimu maskini kwa kuwapa vilivyomo ndani ya vikombe na sahani zenu na kila kitu kitakuwa safi kwenu.

42 “Lakini ole wenu, Mafarisayo! Ninyi mnamtolea Mungu sehemu ya kumi ya mnanaa, mchicha na kila aina ya mboga lakini mnapuuza haki na kumpenda Mungu. Mngeweza kutoa matoleo hayo pasipo kusahau haki na upendo kwa Mungu.

43 “Ole wenu, Mafarisayo! Ninyi mnapenda kuketi viti vya mbele katika masinagogi na kusalimiwa kwa heshima masokoni! 44 Ole wenu! Kwa maana ninyi ni kama makaburi yasiyokuwa na alama, ambayo watu huyakanyaga pasipo kujua.”

45 Mwalimu mmoja wa sheria akasema, “Mwalimu, unapozungumza hivyo unatushutumu na sisi wanasheria!” 46 Yesu akamjibu, “Hata ninyi wanasheria, ole wenu! Mnawabebesha watu mzigo wa sheria ambazo hawawezi kuzitimiza; wala hamfanyi lo lote kuwa saidia iwe rahisi kwao kuzitimiza. 47 Ole wenu kwa kuwa mnawa jengea makaburi manabii waliouawa na babu zenu. 48 Kwa kufanya hivyo mnakiri kwamba mnaunga mkono kitendo hicho walichofanya babu zenu. Wao waliua na ninyi mnatengeneza makaburi.

49 “Ndio maana Mungu katika hekima yake alisema, ‘Nita wapeleka manabii na mitume, na baadhi yao watawaua na wengine watawatesa.’ 50 Kwa hiyo damu ya manabii wote iliyomwagika tangu mwanzo wa dunia itahesabiwa juu ya watu wa kizazi hiki; 51 tangu damu ya Abeli mpaka damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na mahali patakatifu. Nawaambia kweli, watu wa kizazi hiki wataadhibiwa kwa ajili yao wote. 52 Ole wenu ninyi wanashe ria kwa maana mmeuchukua ufunguo unaofungua nyumba ya maarifa. Ninyi wenyewe hamkuingia na wale waliokuwa wanaingia mkawazuia.”

53 Yesu alipoondoka hapo, walimu wa sheria na Mafarisayo wakawa wanampinga vikali na kumwuliza maswali mengi, 54 wakijar ibu kumtega ili aseme kitu ambacho watakitumia kumshitaki.

New American Standard Bible

Luke 11

Instruction about Prayer

1It happened that while [a]Jesus was praying in a certain place, after He had finished, one of His disciples said to Him, “Lord, teach us to pray just as John also taught his disciples.” And He said to them, “When you pray, say:

[b]Father, hallowed be Your name.
Your kingdom come.
‘Give us each day our [c]daily bread.
‘And forgive us our sins,
For we ourselves also forgive everyone who is indebted to us.
And lead us not into temptation.’”

Then He said to them, [d]Suppose one of you has a friend, and goes to him at midnight and says to him, ‘Friend, lend me three loaves; for a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him’; and from inside he answers and says, ‘Do not bother me; the door has already been shut and my children [e]and I are in bed; I cannot get up and give you anything.’ I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his [f]persistence he will get up and give him as much as he needs.

“So I say to you, [g]ask, and it will be given to you; [h]seek, and you will find; [i]knock, and it will be opened to you. 10 For everyone who asks, receives; and he who seeks, finds; and to him who knocks, it will be opened. 11 Now [j]suppose one of you fathers is asked by his son for a [k]fish; he will not give him a snake instead of a fish, will he? 12 Or if he is asked for an egg, he will not give him a scorpion, will he? 13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your [l]heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?”

Pharisees’ Blasphemy

14 And He was casting out a demon, and it was mute; when the demon had gone out, the mute man spoke; and the crowds were amazed. 15 But some of them said, “He casts out demons by Beelzebul, the ruler of the demons.” 16 Others, [m]to test Him, were demanding of Him a [n]sign from heaven. 17 But He knew their thoughts and said to them, [o]Any kingdom divided against itself is laid waste; and a house divided against [p]itself falls. 18 If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. 19 And if I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? So they will be your judges. 20 But if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. 21 When [q]a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are [r]undisturbed. 22 But when someone stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away from him all his armor on which he had relied and distributes his plunder. 23 He who is not with Me is against Me; and he who does not gather with Me, scatters.

24 “When the unclean spirit goes out of [s]a man, it passes through waterless places seeking rest, and not finding any, it says, ‘I will return to my house from which I came.’ 25 And when it comes, it finds it swept and put in order. 26 Then it goes and takes along seven other spirits more evil than itself, and they go in and live there; and the last state of that man becomes worse than the first.”

27 While [t]Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to Him, “Blessed is the womb that bore You and the breasts at which You nursed.” 28 But He said, “On the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it.”

The Sign of Jonah

29 As the crowds were increasing, He began to say, “This generation is a wicked generation; it seeks for a [u]sign, and yet no [v]sign will be given to it but the [w]sign of Jonah. 30 For just as Jonah became a [x]sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. 31 The Queen of the South will rise up with the men of this generation at the judgment and condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, something greater than Solomon is here. 32 The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.

33 “No one, after lighting a lamp, puts it away in a cellar nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light. 34 The eye is the lamp of your body; when your eye is [y]clear, your whole body also is full of light; but when it is [z]bad, your body also is full of darkness. 35 Then watch out that the light in you is not darkness. 36 If therefore your whole body is full of light, with no dark part in it, it will be wholly illumined, as when the lamp illumines you with its rays.”

Woes upon the Pharisees

37 Now when He had spoken, a Pharisee *asked Him to have lunch with him; and He went in, and reclined at the table. 38 When the Pharisee saw it, he was surprised that He had not first [aa]ceremonially washed before the [ab]meal. 39 But the Lord said to him, “Now you Pharisees clean the outside of the cup and of the platter; but [ac]inside of you, you are full of robbery and wickedness. 40 You foolish ones, did not He who made the outside make the inside also? 41 But give that which is within as charity, and [ad]then all things are clean for you.

42 “But woe to you Pharisees! For you pay tithe of mint and rue and every kind of garden herb, and yet disregard justice and the love of God; but these are the things you should have done without neglecting the others. 43 Woe to you Pharisees! For you love the chief seats in the synagogues and the respectful greetings in the market places. 44 Woe to you! For you are like [ae]concealed tombs, and the people who walk over them are unaware of it.”

45 One of the [af]lawyers *said to Him in reply, “Teacher, when You say this, You insult us too.” 46 But He said, “Woe to you lawyers as well! For you weigh men down with burdens hard to bear, [ag]while you yourselves will not even touch the burdens with one of your fingers. 47 Woe to you! For you build the [ah]tombs of the prophets, and it was your fathers who killed them. 48 So you are witnesses and approve the deeds of your fathers; because it was they who killed them, and you build their tombs. 49 For this reason also the wisdom of God said, ‘I will send to them prophets and apostles, and some of them they will kill and some they will [ai]persecute, 50 so that the blood of all the prophets, shed since the foundation of the world, may be [aj]charged against this generation, 51 from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the house of God; yes, I tell you, it shall be [ak]charged against this generation.’ 52 Woe to you [al]lawyers! For you have taken away the key of knowledge; you yourselves did not enter, and you hindered those who were entering.”

53 When He left there, the scribes and the Pharisees began to be very hostile and to question Him closely on many subjects, 54 plotting against Him to catch [am]Him in something He might say.

Notas al pie

 1. Luke 11:1 Lit He
 2. Luke 11:2 Later mss add phrases from Matt 6:9-13 to make the two passages closely similar
 3. Luke 11:3 Or bread for the coming day or needful bread
 4. Luke 11:5 Lit Which one of you will have
 5. Luke 11:7 Lit with me
 6. Luke 11:8 Lit shamelessness
 7. Luke 11:9 Or keep asking
 8. Luke 11:9 Or keep seeking
 9. Luke 11:9 Or keep knocking
 10. Luke 11:11 Lit which of you, a son, will ask the father
 11. Luke 11:11 Two early mss insert loaf, he will not give him a stone, will he, or for a
 12. Luke 11:13 Lit Father from heaven
 13. Luke 11:16 Lit testing
 14. Luke 11:16 Or attesting miracle
 15. Luke 11:17 Lit every
 16. Luke 11:17 Lit a house
 17. Luke 11:21 Lit the
 18. Luke 11:21 Lit in peace
 19. Luke 11:24 Lit the
 20. Luke 11:27 Lit He
 21. Luke 11:29 Or attesting miracle
 22. Luke 11:29 Or attesting miracle
 23. Luke 11:29 Or attesting miracle
 24. Luke 11:30 Or attesting miracle
 25. Luke 11:34 Or healthy
 26. Luke 11:34 Or evil
 27. Luke 11:38 Lit baptized
 28. Luke 11:38 Or lunch
 29. Luke 11:39 Lit your inside is full
 30. Luke 11:41 Lit behold
 31. Luke 11:44 Or indistinct, unseen
 32. Luke 11:45 I.e. experts in the Mosaic Law
 33. Luke 11:46 Lit and
 34. Luke 11:47 Or monuments to
 35. Luke 11:49 Or drive out
 36. Luke 11:50 Or required of
 37. Luke 11:51 Or required of
 38. Luke 11:52 I.e. experts in the Mosaic Law
 39. Luke 11:54 Lit something out of His mouth