Slovo na cestu

Zjevení Janovo 3

Do Sard: Vraťte se k počáteční horlivosti

1Představiteli sardského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, kdo dává plnost Ducha Božího a kdo opatruje ty hvězdy sedmi sborů. Znám vaše činy: vypadáte jako živá církev, ale jste už téměř mrtví. Probuďte se a vstaňte vy, ve kterých zbylo trochu života!

Mnohý váš skutek před Bohem neobstojí. Vraťte se ke svým počátkům, kdy jste všechno brali opravdově. Vezměte mne vážně, čiňte pokání! Jestliže se neprobudíte, překvapím vás jako zloděj spáče.

Někteří z vás přece zůstali ryzí. Ti si zaslouží, aby mne provázeli v bílém oděvu, protože vítězům obléknu běloskvoucí šat své bezúhonnosti. Jejich jména nevyškrtnu z Knihy života, ale přiznám se k nim před svým Otcem a před jeho anděly. Slyšte, to vám říká Bůh.

Do Filadelfie: Vaše věrnost a poslušnost budou odměněny

Představiteli filadelfského sboru napiš:

Hovoří k vám Svatý a Pravdivý, který má klíč od Božího království. Komu on je otevře, tomu nikdo nezabrání vejít, a před kým on zavře, ten nevejde.

Znám vaše činy. Otevřel jsem před vámi dveře, které nikdo nemůže zavřít. Není vás mnoho, ale zachováváte mé slovo a nezapíráte mé jméno. Některé z té satanovy bandy, která se neprávem prohlašuje za dědice Božích zaslíbení, přivedu k tomu, aby pokorně přijali vaši zvěst. Poznají totiž, že vás miluji.

10 Protože jste zachovali mé slovo a vytrvali, zachovám vás i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. 11 Přijdu brzo. Držte pevně, čemu jste uvěřili, aby vás nikdo nepřipravil o věnec vítězů. 12 Toho, kdo zvítězí, postavím jako nepohnutelný sloup do Božího chrámu. Ponese jméno Boha, Krista a nového města – nebeského Jeruzaléma. 13 Slyšte, to vám říká Bůh.

Do Laodiceje: Odvraťte se od své odporné lhostejnosti

14 Představiteli laodicejského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, který má jméno Amen – pravý a věrný svědek, původce a vládce všeho.

15 Znám vaše činy a to, že nejste ani studení ani vřelí. Kéž byste byli to nebo ono, 16 ale vy jste odporně vlažní, a tak vás vyplivnu z úst. 17 Říkáte: „Jsme bohatí, přičinili jsme se a nikoho nepotřebujeme.“ A nevíte, že ve skutečnosti jste ubozí, politováníhodní chudáci a nazí slepci. 18 Jenom u mne můžete získat ryzí zlato víry, které vás skutečně obohatí, a bílé roucho bezúhonnosti, které je s to zakrýt hanbu vašeho hříchu. Nabízím vám také Ducha svatého – léčivou mast na oči, abyste prohlédli.

19 Ty, které miluji, napomínám a trestám. Pohněte se konečně a čiňte pokání! 20 Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem. 21 Já jsem Vítěz a sedím na trůnu po boku svého Otce. Toho, kdo zvítězí, učiním svým spoluvládcem. 22 Slyšte, to vám říká Bůh.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 3

Sardis pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

1Sardispi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj canchis Espiritucunatapish, canchis luźerocunatapish charicujca cashnami nicun: “Ñucaca, can imallata ruracushcatapish, causacushpapish huañushca shinallataj cashcatapish yachanimi. ¡Cutin rijchariari! Can imalla allita ruracushcata manaraj tucui chiriyajpi, allichiari. Ñucaca can imallata rurashcataca, Taita Diospaj ñaupajpi manaraj alli cashcatami ricuni. Chaimanta imalla yachachishcatapish, uyashcatapish alli yuyarishpa caźuiari, mana allita ruracushcamanta cutiriari. Can mana rijcharijpica, ñucaca can mana yuyashca horaspimi, shuhua shina cambajman shamusha.

Shina cajpipish cai Sardispi causaj cancunapurapica, ashacunallami churanacunata mana mapayachishcacuna. Paicunaca, alli causaj cashcamanta, yurajlla churanata churashcami, ñucahuan puringacuna. Millaita mishajmanca, yurajlla churanatami churachisha. Paipaj shutitaca, causanaman rinapaj libromantaca, mana p'ichashachu. Ashtahuanpish ñuca Yayamanpish, Paipaj angelcunamanpish, paica ñucapajmi’ nishpami huillasha. Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Filadelfia pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

Filadelfiapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Ima Jucha Illaj, Cashcatataj huillaj, Davidpaj llaveta Charicujmi huillaj cachan. Pai pascashcataca pi mana huichcai tucunchu. Shinallataj Pai huichcashcatapish, pi mana pascai tucunchu. Paimari cashna nin: “Ñucaca, can imalla ruracushcataca yachanimi. Riqui, ñucami can huillachun punguta pascani, chaitaca pi mana huichcai tucunchu. Canca, huillashpa catina yuyaita charinguirajmi. Ñuca Shimitaca, allimi caźucungui. Ñuca shutitaca mana pacashcanguichu. Riqui, cunanca Satanaspaj tandanacuna huasimantami manapish judiocuna cashpa, ‘Judiocunamari canchij’ nishpa llullaj maijancunataca cambajman cachani. Chaicunataca, ñuca canta c'uyacushcata yachachunmi, cambaj ñaupajpi pambacama cumurichisha. 10 Alli shunguhuan shuyacuilla’ nishpa ñuca mandashcatami huaquichishcangui. Chaimanta ñucapish cantaca, tucui llajtacunaman shamugrij jatun llaqui punllamantaca huaquichishami. Chai llaquicunahuan jatunta ñacachishpami, cai pachapi causajcunataca, paicuna ima cashcata ricuchisha.

11 Riqui, ñallami shamusha. Can japina coronata pi ama quichuchun, can ima allita ña charicushcataca alli charirangui. 12 Millaita mishajtaca, ñuca Diospaj huasipimi pilarta shina churasha. Chai huasimantaca, huiñaita manataj llujshingachu. Paipica, ñuca Diospaj shutita, ñuca Diospaj pueblopaj shutitapish quillcashami. Chai puebloca, jahua pacha ñuca Diospajmanta uriyamucuj mushuj Jerusalenmi. Paipica, ñuca mushuj shutitapishmi quillcasha. 13 Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.

Laodiceapi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

14 Laodiceapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Chashna Cachun nishca, huillana cashcata alli Pajtachij, cashcatataj Huillaj, Dios imalla rurashcacunapajpish ñaupaman Tiyajca, cashnami nin: 15 “Ñucaca, can imalla ruracushcataca, tucuitami yachani. Canca chiripish, rupajpish manamari canguichu. Cantaca, chiri cashpapish chiri cachun, rupaj cashpapish rupaj cachun ninimari. 16 Mana tucui chiriyashcanguichu, rupajpish mana canguichu. Chashna cunujlla cajpimi, cantaca shungu tigragrini. 17 Canca: ‘Achcatami charini, allimari charijyashcani. Ñucapajca, ima mana illanchu’ niricunguimi. Ashtahuanpish canca llaquinayaj, huajcha, ñahuipish mana ricuj, lluchullamari cangui. Chaitaca manamari yachanguichu. 18 Chaimantami cantaca, cunashpa yachachini. Can charijtaj casha nishpaca, ninapi rupachishca sumaj curita ñucaman randi. Churaringapajpish, ñucaman yurajlla churanata randishpa, cambaj pinganayaj lluchulla aichatapish tapari. Ñahui alli ricuchunpish, ñahui jambita ñucaman randishpa ñahuipi churari.

19 Ñucaca, ñuca c'uyashcacunatami tucuicunallatataj rimanipish, llaquichinipish. Chaimanta ñucapajlla causangapaj, mana allimanta cutiri. 20 Riqui, ñucaca pungupimi ‘Huasiyuj’ nishpa shayacuni. Maijanpish ñuca rimashcata uyashpa, punguta pascajpica, paipajman yaicushpa paihuan micushami, paipish ñucahuanmi micunga.

21 Millaita mishajtaca, ñuca jatun tiyarinapimi, ñucahuan tiyachisha. Ñucapish millaita mishashcamantami, ñuca Yayahuan Paipaj jatun tiyarinapi tiyarircani.

22 Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai» nircami.