Slovo na cestu

Zjevení Janovo 20

Konec původce zla

1Z nebe sestoupil anděl s klíčem od propasti a se silným řetězem. Popadl draka, toho starého hada, toho ďábla a satana a spoutal ho na tisíc let. Hodil ho do propasti, přikryl ji a zapečetil, aby nemohl svádět národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Pak musí být ještě na krátký čas propuštěn.

4-5 Na soudní stolici potom usedli soudci, lidé popravení pro věrnost Ježíšovi a Božímu slovu, kteří se neklaněli šelmě ani její soše a nepřijali znak šelmy na čelo ani na ruku. Ti nyní ožili a vládli s Kristem tisíc let. To je první vzkříšení. Ostatní mrtví musejí počkat, dokud se nedovrší tisíciletí.

Šťastni jsou ti věrní, kteří mají účast na prvním vzkříšení. Na ty už druhá smrt nemá nárok, jsou to Boží kněží a Kristovi spoluvládci v tisíciletém království.

Zničení satana

Až skončí těch tisíc let, bude satan ještě nakrátko propuštěn. Vyjde z propasti a zmobilizuje všechen svůj lid, početný jako mořský písek. Viděl jsem, že se dali na pochod a obklíčili ležení věřících i město, které Bůh miluje. Tu však s nebe spadl oheň a sežehl je. 10 Jejich vojevůdce satan byl vhozen do ohnivého moře, kam již padla dravá šelma a její lžiprorok. Tam budou trýzněni ohněm dnem i nocí na věky věků.

Konečný soud

11 Spatřil jsem bílý trůn a na něm Panovníka. Před jeho pohledem se rozplynulo nebe i země a nezůstalo po nich ani památky. 12-13 A viděl jsem vzkříšené mrtvé, malé i velké, stát před tím trůnem. Moře, smrt i její říše vydaly své mrtvé. Byly otevřeny Knihy skutků a Kniha života a byli souzeni podle svých činů. 14 Smrt a její pomocníci skončili v moři plamenů. Toto ohnivé moře je druhá, věčná smrt. 15 Tam skončí každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 20

Tisícročné kráľovstvo

1 Tu som videl, ako z neba zostupuje anjel, ktorý má v ruke kľúč od priepasti a veľkú reťaz.

Chytil draka, toho dávneho hada, toho diabla a satana, a spútal ho na tisíc rokov.

Potom ho hodil do priepasti, zavrel ju a zhora zapečatil, aby nemohol zvádzať národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť ešte na krátky čas prepustený.

Ďalej som videl tróny, na ktoré zasadli tí, čo dostali právo súdiť. Videl som aj tých, čo boli popravení pre vernosť Ježišovi a Božiemu slovu, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej soche a neprijali jej znamenie na čelo ani na ruky. Teraz ožili a kraľovali s Kristom na tisíc rokov.

To je prvé vzkriesenie. Ostatní mŕtvi ožijú až potom, keď sa dovŕši tisíc rokov.

Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc, Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Konečné víťazstvo

Keď pominie tých tisíc rokov, bude satan prepustený zo svojho väzenia.

Vyjde a bude zvádzať na štyroch stranách zeme, Goga i Magoga. Zhromaždí ich do boja a bude ich ako piesku v mori.

Pochodovali po celej šírej zemi a obkľúčili tábor Božieho ľudu i mesto, ktoré miluje Boh. Ale zostúpil oheň z neba a spálil ich.

10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde horí síra a kde je už šelma i falošný prorok. Tam budú umučení vo dne i v noci na večné veky.

Posledný súd

11 Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy.

12 A videl som mŕtvych, veľkých aj malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov zapísaných v tých knihách.

13 More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov.

14 Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť: horiace jazero.

15 A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.