Slovo na cestu

Zjevení Janovo 2

Do Efezu: Chybí vám to nejdůležitější – láska

1Představiteli efezského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, který je ve vašich sborech neustále činně přítomen a na němž jsou jejich představitelé plně závislí. 2-3 Vím o tom, co jste už vykonali a také o vaší usilovné práci. Jste vytrvalí, stateční a trpěliví, snášíte pro mne mnoho a neochabujete. Cením si toho, že jste se nenechali svést falešnými apoštoly, ale vyzkoušeli jste je a odhalili jejich lži. Dobře děláte, že jste ostře vystoupili proti zastáncům nevázaného života, který já také odsuzuji.

Musím vám však vytknout, že jste polevili v lásce; není už tak vřelá jako na počátku. 5-6 Vzpomeňte si, jak to s vámi bylo, jděte do sebe a navraťte se k činorodé lásce. Nebudete-li činit pokání, hrozí vašemu sboru zánik.

Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, okusí ovoce stromu věčného života, který je v Božím ráji.

Do Smyrny: Věrnost osvědčíte v utrpení

Představiteli smyrenského sboru napiš:

Hovoří k vám První a Poslední, ten, který zemřel a ožil. Znám vaše činy, těžkosti a chudobu – ale přesto jste bohatí! Vím, jak vás lživě obviňují ti, kteří se pyšní svou pravověrností, ale pracují vlastně pro satana. 10 Nebojte se utrpení, které ještě přijde. Ďábel dostane některé z vás i do vězení a bude zkoušet vaši věrnost po deset dnů. Buďte věrní až do smrti a dám vám věčný život – cenu vítězů.

11 Slyšte, co vám říká Bůh: Kdo zvítězí, nepodlehne věčné smrti.

Do Pergamu: Zbavte se tolerance k hříchu

12 Představiteli pergamského sboru napiš:

Hovoří k vám ten, jehož slovo platí. 13 Vím, na jak nebezpečném místě působíte. Hlásíte se k mému jménu přímo v satanově sídelním městě, ve stínu jeho trůnu. Nezapřeli jste víru ve mne ani tehdy, když byl umučen můj věrný svědek Antipas.

14-15 Jednu věc vám však přece musím vytknout: klidně ponecháváte mezi sebou ty, kteří se pod rouškou křesťanské svobody účastní nestydatých orgií, a to já nenávidím. 16 Dejte tu záležitost rychle do pořádku, nebo přijdu a vynesu nad nimi spravedlivý rozsudek.

17 Slyšte, co vám říká Bůh: Toho, kdo zvítězí, dokonale nasytím. Vtisknu mu nový charakter a poctím ho svým osobním přátelstvím.

Do Tyatiry: Žádné kompromisy s hříchem

18 Představiteli tyatirského sboru napiš:

Hovoří k vám Boží Syn, jehož oči září jako oheň a nohy žhnou jako rozpálená mosaz.

19 Znám vaše činy lásky, víry, trpělivé naděje a vím, že v tom všem rostete. 20 Avšak to vám musím vytknout, že mezi sebou trpíte tu ženu, která se vydává za prorokyni, ale svádí moje věrné k sexuálním zvrácenostem a modlářským hostinám. 21 Dal jsem jí lhůtu k nápravě, ale ona provádí své nečisté rejdy dál. 22-23 Dopustím těžkou nemoc na ni i na ty, které svedla, pokud nebudou činit pokání z toho, co páchali; nezůstane po ní ani památka. Tak bude jasné všem sborům, že každému vidím do svědomí a každého budu soudit podle jeho činů.

24 Vám, kteří odmítáte její učení a nejste zvědavi na to, čemu pyšně říká „satanova nejhlubší tajemství“, vám, věrní Tyatirští, slibuji: víc už na vás nenaložím. 25 Musíte se však pevně držet toho, čemu jste uvěřili, dokud nepřijdu.

26 Tomu, kdo zvítězí a splní mou vůli, dám mocné poslání ke všem lidem. 27 Bude mít mezi nimi takovou autoritu, jakou dal Otec mně, a to, na čem si zakládají, rozbije jako hliněné hrnce. 28 Vítězům vyjdu vstříc jako jitřní hvězda, která ohlašuje den. 29 Slyšte, to vám říká Bůh.

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 2

Ang Sulat para sa Efeso

1“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Efeso:

“Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang pito ka bituon sa iya tuo nga kamot kag nagalakat sa tunga sang pito ka suga nga bulawan: Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo pati ang inyo mga pagpangabudlay kag pag-antos. Nahibaluan ko man nga indi ninyo maagwanta ang malain nga mga tawo. Gin-usisa ninyo ang mga nagapakaapostoles, kag nasapwan ninyo nga mga butigon gali sila. Gin-antos ninyo ang mga kabudlayan tungod sa inyo pagtuo sa akon, kag wala gid kamo nagluya. Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini: ang inyo paghigugma sa akon subong indi na pareho sang una. Hunahunaa bala ninyo kon daw ano ang inyo paglas-ay. Maghinulsol kamo kag himua ninyo liwat ang inyo mga ginahimo sang una. Kon indi, kadtuan ko kamo kag kuhaon ko ang inyo suga. Pero amo ini ang maayo sa inyo: ginakaugtan ninyo ang mga ginahimo sang mga Nicolaita[a] nga amo man ang akon ginakaugtan.

“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

“Ang mga mandadaog tugutan ko nga magkaon sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi, kag ina nga kahoy didto sa Paraiso sang Dios.

Ang Sulat para sa Smirna

“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Smirna:

“Amo ini ang ginasiling niya nga amo ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan, nga napatay pero nabuhi liwat: Nahibaluan ko ang inyo mga pag-antos. Nahibaluan ko man nga pobre kamo, pero sa langitnon nga mga butang manggaranon kamo. Nahibaluan ko man nga ginapasipalahan kamo sang mga tawo nga nagasiling nga sila mga Judio, pero ang matuod mga sakop sila ni Satanas. 10 Indi kamo magkahadlok sa mga butang nga madali na lang ninyo pagaantuson. Tandaan ninyo: ang iban sa inyo ipapriso ni Satanas agod tilawan kamo. Ang inyo mga pag-antos abuton sing mga napulo ka adlaw. Pero magpakatutom kamo bisan nagakahulugan ini sang inyo kamatayon, kag hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang padya.

11 “Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

“Ang mga mandadaog indi pagsilutan sang ikaduha nga kamatayon.

Ang Sulat para sa Pergamum

12 “Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Pergamum:

“Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang matalom nga espada nga duha ang sulab: 13 Nahibaluan ko nga bisan nagaestar kamo sa lugar nga kontrolado ni Satanas nagapadayon gihapon kamo sa pagsunod sa akon. Kay wala gid kamo nagtalikod sa inyo pagtuo sa akon, bisan pa sadtong tiyempo nga si Antipas, nga akon masaligan nga manugpamatuod parte sa akon, ginpatay dira sa inyo lugar nga sa diin nagaestar si Satanas. 14 Pero ari ang pila ka butang nga akon nasawayan sa inyo: may dira sa inyo nga nagasunod sa mga pagpanudlo ni Balaam. Si Balaam nga ini nagtudlo kay Balak kon paano ang pagsulay sa mga Israelinhon agod magpakasala sila paagi sa pagkaon sang mga kalan-on nga ginhalad sa mga dios-dios kag paagi sa paghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon. 15 Kag may mga tawo man dira sa inyo nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang mga Nicolaita. 16 Gani maghinulsol kamo sa inyo mga sala! Kay kon indi, kadtuan ko kamo dira sa labing madali, kag awayon ko ina nga mga tawo nga nagasunod sa mga sayop nga pagpanudlo paagi sa espada nga nagaguwa sa akon baba.

17 “Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

“Ang mga mandadaog hatagan ko sang pagkaon nga akon ginatigana didto sa langit. Ang kada isa sa ila hatagan ko man sang puti nga bato, kag sa kada bato may nasulat nga bag-o nga ngalan nga wala sing may makahibalo luwas lang sa magabaton sina.

Ang Sulat para sa Tiatira

18 “Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Tiatira:

“Amo ini ang ginasiling sang Anak sang Dios, nga ang iya mga mata nagabaga nga daw sa kalayo, kag ang iya mga tiil nagaidlak pareho sang ginpahining nga saway: 19 Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko nga mahigugmaon kamo, matutom, mapisan magserbisyo kag mainantuson. Nahibaluan ko man nga mas madamo pa gid ang inyo ginahimo subong sang sa una. 20 Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini: ginapabay-an lang ninyo ang babayi nga si Jezebel nga nagapakapropeta. Ginapabay-an lang ninyo siya nga magpanudlo kag magpatalang sa akon mga alagad. Nagasiling siya nga indi malain ang maghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon kag magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios. 21 Ginhatagan ko siya sing tiyempo nga maghinulsol sa iya imoralidad pero indi siya maghinulsol. 22 Gani pamasakiton ko siya hasta indi na siya makahalin sa katre, kag ang mga tawo nga nagapakighilawas sa iya silutan ko sing tama gid, kon indi sila maghinulsol sa ila ginahimo nga malain. 23 Pamatyon ko ang iya mga sumulunod, agod mahibaluan sang tanan nga iglesya nga nahibaluan ko ang mga hunahuna kag mga handom sang mga tawo. Balusan ko ang kada isa sa inyo suno sa inyo mga hinimuan.

24 “Pero ang iban sa inyo dira sa Tiatira wala gid nagsunod sa mga pagpanudlo ni Jezebel. Wala ninyo natun-i ang ila ginasiling nga ‘madalom nga mga pagpanudlo ni Satanas.’ Gani wala na ako sing inugdugang pa nga mga pagsulundan nga dapat ninyo tumanon. 25 Basta padayunon lang ninyo nga himuon ang maayo nga mga butang nga inyo ginahimo subong hasta sa akon pag-abot. 26-27 Kay ang mga mandadaog kag nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubut-on hasta sa katapusan hatagan ko sing awtoridad nga pareho sang akon nabaton halin sa akon Amay. Dumalahan nila ang mga nasyon, kag wala gid sing may makakontra sa ila pagdumala. Ang mga nasyon mangin pareho lang sa kolon nga ila pagadugmukon.[b] 28 Ihatag ko man sa ila ang kabugwason.[c]

29 “Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

Notas al pie

  1. 2:6 Nicolaita: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 2:26-27 Salmo 2:8, 9.
  3. 2:28 kabugwason: sa English, morning star.