Slovo na cestu

Zjevení Janovo 19

Boží soudy jsou spravedlivé

1Potom jsem slyšel jednohlasý sbor mohutného zástupu v nebi:

„Haleluja, chvalte Boha!
Jeho vítězství, sláva i moc,     jeho soudy
jsou jedině správné a spravedlivé.
    On vykonal rozsudek nad tou nevěstkou,
která vínem svých neřestí přivedla do záhuby celou zemi, on pomstil své služebníky,
    jejich krev ulpěla na jejích rukou.“

A pak ještě:

„Haleluja chvalte Boha.
To město chtělo vládnout na věky
a věčně ho bude připomínat jenom oblak dýmu.“

Čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli na kolena, hluboce se klaněli Bohu sedícímu na trůnu a volali:

„Je to tak, chvála Bohu!“

Od trůnu zazněl hlas:

„Chvalte Boha všichni,
    kteří mu sloužíte a ctíte ho, malí i velcí!“

Beránkova svatební hostina: Kristus a jeho církev – navždy spojeni

Pak se ozvalo mocné volání připomínající hukot vodopádu nebo hřmění bouře:

„Haleluja, chvalme Boha.
    Náš všemocný Bůh a Pán se ujal své vlády.
Radujme se, jásejme, vzdejme mu čest!
    Nadešel den Beránkovy svatby.
Jeho nevěsta církev je už připravena.
    Dostala běloskvoucí svatební šaty z nejjemnější látky,
utkané ze svatého života vykoupených.“

Anděl mi dal pokyn: „Piš! Dobře bude těm, kdo jsou pozváni na Beránkovu svatbu. To jsou slova samotného Boha.“ 10 Přemohla mne vděčnost, padl jsem před andělem na kolena, ale on mne zvedl a řekl mi: „To nesmíš! Jsem přece pouhý služebník jako ty a tvoji bratři, kterým je svěřeno Ježíšovo poselství. Jenom Bohu se klaněj!“

Jezdec na bílém koni: spravedlivý rozsudek vykonán

11 Pak jsem uviděl otevřené nebe a hle, bílý kůň; a jezdec, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. To je ten, který vynáší spravedlivé rozsudky a vede spravedlivý boj. 12 Jeho oči jsou jako naskrz propalující plamen, jeho hlavu zdobí mnohonásobná královská koruna. Na čele má napsané jméno, které nikdo nezná než on sám. Je ztělesněné Boží Slovo. 13-14 Oděv má zbrocený krví. Následuje ho družina jezdců na bílých koních, v pláštích z bělostného plátna. 15 Z jeho úst vychází ostrý meč, kterým přemáhá národy. Nastolí novou vládu své spravedlnosti a jako vinař tlačí hrozny v lisu, tak ve spravedlivém hněvu vykoná soud nad bezbožnými. 16 Na boku svého pláště má napsáno:

Král králů, Pán pánů.

17-18 Dále jsem viděl anděla, stojícího v plném slunci. Svolával mrchožravé ptáky, kteří létali nad ním: „Poleťte sem, budete hodovat na Božích nepřátelích, králích, vojevůdcích, bojovnících, koních i jezdcích, svobodných i otrocích, slabých i mocných!“

19 Tu jsem viděl, jak se pozemští vládcové a jejich armády střetli s jezdcem a jeho vojskem. 20 Šelma a lživý prorok, (který jí přisluhoval a svými zázraky mnohé svedl, aby přijali znak té šelmy a klaněli se její soše) skončili v moři plamenů. 21 Jejich armády byly pobity mečem jezdce na bílém koni a ptáci se vrhli na těla mrtvých.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 19

Pieseň víťazstva

1 Potom som počul mocný hlas akoby obrovského zástupu na nebi:

Haleluja!

Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu,

lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy!

Veď odsúdil tú veľkú neviestku,

ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom,

spravodlivo ju potrestal

za krv svojich služobníkov,

ktorá lipne na jej rukách!"

A znova spievali:

Haleluja!

Na večné veky bude stúpať dym

z tohto horiaceho mesta."

Tu tých dvadsaťštyri starcov spolu so štyrmi bytosťami padlo na kolená; klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!"

A od trónu zaznel hlas:

Chváľte nášho Boha

všetci, čo mu slúžite

a čo sa ho bojíte,

či veľkí alebo malí!"

Pozvanie na Baránkovu svadbu

A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd alebo ako dunenie hromu:

Haleluja!

Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci!

Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla svadba Baránkova

a jeho nevesta sa pripravila.

Dostala bieloskvúce šaty zo žiarivého kmentu,

aby sa nimi odiala."

Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich.

Tu mi povedal anjel: Napíš to: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadbu." A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha."

10 Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to! Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!"

Víťaz na bielom koni

11 Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje.

12 Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená.

13 Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo.

14 Za ním išlo nebeské vojsko na bielych koňoch. Všetci boli oblečení do čistého bieloskvúceho kmentu.

15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha.

16 Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Víťazstvo nad šelmou a Antikristom

17 Tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba: Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu!

18 Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných."

19 Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojská, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku.

20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera horiacej síry.

21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mäsa.