Slovo na cestu

Zjevení Janovo 18

Pád Babylóna: Boží nepřátelé odsouzeni

1Potom jsem spatřil jiného anděla sestupovat s nebe. Byla mu dána velká moc a jeho sláva ozářila celou zemi. Zvolal silným hlasem:

„Padl, padl veliký Babylón
    a jeho rozvaliny budou obydleny všelijakými démony a odpornými ptáky.
Jeho nízké vášně posedly všechny národy a jejich vládce,
    takže se nezastavili před ničím.
Obchodníci bohatli z jeho rozmařilého života.“

Pak jsem slyšel z nebe jiný hlas:

„Utečte z toho města, moji věrní,
    neúčastněte se jeho hříchů,
abyste s ním nepropadli trestu.
    Jeho hříchy se nakupily až k nebi
a Bůh se chystá soudit jeho zločiny.
    Odplaťte mu po zásluze za jeho ohavné činy!
Do číše, ve které míchal svoje ďábelské nápoje, mu nalejte dvakrát tolik.
    Slávu a hýření teď zaplatí trýzní a žalem.
Namlouval si: Mám královskou moc a houf nápadníků,
    nikdy nebudu nosit smutek jako opuštěná vdova.
Proto se teď na něj v jediném dni nahrne pohroma za pohromou, smrt, pláč, hlad a oheň.
    Tak rozhodl mocný Pán Bůh.“

Mocipáni, kteří s ním smilnili a hýřili, nad ním budou plakat a naříkat, až uvidí dým hořícího města. 10 Plni hrůzy se mu neodváží jít na pomoc a budou jen z povzdálí skučet:

„Škoda, škoda tě,
    veliký a mocný Babylóne!
Co se to s tebou najednou stalo?“

11-12 I bohatí obchodníci budou toho města velice želet, protože přijde nazmar jejich zboží, sklady zlata a stříbra, drahých kamenů a perel, nejjemnějšího plátna, purpuru, hedvábí a šarlatu, vonných dřev a uměleckých předmětů ze slonoviny, vzácných dřev, mědi, oceli a mramoru. 13 Komu teď nabídnou skořici a jiná koření, voňavky, masti, kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytek a koně, vozy, ano i těla a duše lidí? 14 Všechno bohatství, které to město tak dychtivě shromažďovalo, přišlo vniveč, po všem jeho lesku a nádheře není už památky. 15 Ti, kteří s ním obchodovali a bohatli z něho, tu stojí opodál, děsí se té zkázy 16 a bědují:

„Škoda tě, veliké město,
    škoda tě milovníku jemných látek,
purpuru a šarlatu,
    zlata, drahokamů a perel.
V jedné hodině vzalo za své takové bohatství!“

17 Ani loďaři, kapitáni lodí, námořníci a kdokoliv se zabývá mořeplavbou se neodváží přispět tomu městu na pomoc. 18-19 Budou jen lamentovat a truchlit: „Tobě už se žádné město nikdy nevyrovná! Škoda tě, škoda, jak jen z tvého blahobytu těžila námořní doprava. A v jedné hodině je všechno v troskách!“

20 Avšak raduj se, nebe, i ty, věrná církvi, protože se vás Bůh zastal. Dal tomu městu zakusit tvrdost soudů, které ono vynášelo nad vámi.

21 Jeden silný anděl pak zdvihl obrovský kámen a vhodil ho do moře se slovy:
    „Veliké město Babylón zmizí navždy jako kámen v hlubinách.
22 Nikdy už v něm nezazní hudba ani zpěv.
    Nikdy se už v něm neusadí žádný řemeslník,
nikdy už v něm nezazní lomození strojů.
23     Ztemní a žádné okno už se v něm nerozsvítí.
Nikdy se už v něm neozve svatební veselí.
    Jeho obchodníci ovládali celý svět a jeho opojné nápoje mámily celé národy.
24 Jeho ulice jsou skropeny krví proroků a mučedníků pro víru a všech ostatních obětí.“

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 18

Căderea Babilonului

1După toate acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer şi care avea o mare autoritate; pământul a fost luminat de splendoarea lui. El a strigat cu glas puternic:

„A căzut, a căzut marele Babilon,
    a devenit o locuinţă a demonilor,
un adăpost pentru orice duh necurat,
    un adăpost pentru orice pasăre necurată,
        un adăpost pentru orice fiară necurată şi detestată,
pentru că din vinul mâniei datorat desfrânării ei au băut toate neamurile,
    regii pământului s-au desfrânat cu ea,
        iar negustorii pământului s-au îmbogăţit din puterea senzualităţii[a] ei!“

Am auzit un alt glas din cer spunând:

„Ieşi afară din ea, poporul Meu,
    ca să nu fii părtaş păcatelor ei
        şi să nu primeşti din urgiile ei,
pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer,
    iar Dumnezeu Şi-a amintit de nelegiuirile ei!
Daţi-i înapoi după cum a dat ea
    şi plătiţi-i înapoi dublu pentru faptele ei;
în paharul în care a amestecat ea,
    amestecaţi-i o porţie dublă!
Daţi-i tot atâta suferinţă şi jale,
    pe cât şi-a dat ea însăşi glorie şi viaţă senzuală!
Pentru că zice în inima ei:
    «Şed ca o împărăteasă,
        nu sunt văduvă şi nu voi vedea niciodată jalea!»
De aceea urgiile vor veni asupra ei într-o singură zi
    – moarte, jale şi foamete –
şi va fi arsă în foc,
    pentru că Domnul Dumnezeu, Care o judecă, este puternic.

Împăraţii pământului, care s-au desfrânat cu ea şi care au dus o viaţă senzuală, o vor plânge şi o vor boci când vor vedea fumul arderii ei. 10 Ei vor sta departe, înfricoşaţi de chinul ei, şi vor spune:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
    Babilonul, cetatea cea puternică!
        Într-un ceas a venit condamnarea ta!»

11 Negustorii pământului o vor plânge şi o vor jeli, pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa: 12 marfă de aur, argint, pietre preţioase, mărgăritare; in fin, purpură, mătase şi ţesătură stacojie; tot felul de lucruri din lemn de lămâi, tot felul de lucruri din fildeş, tot felul de lucruri din lemn preţios; bronz, fier şi marmură; 13 scorţişoară, condimente, tămâie, parfum, tămâie scumpă, vin şi untdelemn de măsline, făină fină, grâu, animale de povară, oi, cai, care, sclavi şi sufletele[b] oamenilor.

14 Rodul după care tânjea sufletul tău
    s-a dus de la tine;
toate lucrurile tale luxoase şi strălucitoare
    sunt pierdute pentru tine
        şi niciodată nu vor mai fi găsite.

15 Cei ce fac comerţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe, înfricoşaţi de chinul ei, plângând, jelindu-se 16 şi spunând:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
    îmbrăcată în in fin,
        în purpură şi în ţesătură stacojie,
împodobită cu aur,
    pietre preţioase şi mărgăritare!
17 O bogăţie atât de mare a fost distrusă într-un singur ceas!»

Orice căpitan de corabie, toţi cei ce călătoresc pe mare, marinarii şi cei care lucrează pe mare vor sta departe 18 şi, văzând fumul arderii ei, vor striga, zicând: «Care cetate a mai fost ca cetatea cea mare?» 19 Îşi vor arunca ţărână pe capete şi vor striga plângând şi jelindu-se:

«Vai, vai, cetatea cea mare,
    din prosperitatea căreia
s-au îmbogăţit toţi cei ce aveau corăbii pe mare!
    Într-un ceas a fost pustiită!»
20 «Bucuraţi-vă de ea, tu, cerule,
    şi voi, sfinţilor, apostolilor şi profeţilor,
        pentru că Dumnezeu a rostit judecata împotriva ei, în favoarea voastră!»“

21 Un înger puternic a luat o piatră, ca o piatră mare de moară, şi a aruncat-o în mare, spunând:

„Cu o asemenea violenţă
    va fi aruncat Babilonul, marea cetate,
        şi niciodată nu va mai fi găsit!
22 Iar sunetul harpiştilor, al muzicienilor,
    al flautiştilor şi al trompetiştilor
        nu se va mai auzi niciodată în tine!
Nici un meseriaş, de nici o meserie,
    nu se va mai găsi vreodată în tine;
sunetul morii
    nu se va mai auzi niciodată în tine;
23 lumina lămpii
    nu va mai străluci niciodată în tine;
glasul mirelui şi al miresei
    nu se vor mai auzi niciodată în tine –
întrucât negustorii tăi erau oamenii de seamă ai pământului,
    întrucât prin vrăjitoria ta au fost înşelate toate neamurile
24 şi în tine s-a găsit sângele profeţilor, al sfinţilor
    şi al tuturor celor ce au fost ucişi pe pământ!“

Notas al pie

  1. Apocalipsa 18:3 Sau: luxului
  2. Apocalipsa 18:13 Lit.: trupuri şi suflete ale oamenilor