Slovo na cestu

Zjevení Janovo 12

Ďábel pronásleduje Krista a věřící, ale je poražen

1Na nebi se objevil nápadný úkaz: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a korunou z dvanácti hvězd na hlavě. Byla těhotná a sténala, protože přicházely její porodní bolesti. Vzápětí další úkaz na obloze: Veliký ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy, na každé hlavě korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe na zem. Postavil se před ženu a číhal, aby sežral její dítě, jakmile se narodí. Porodila chlapce, který má vládnout všem národům železnou rukou. Bůh však vzal to dítě a přenesl je ke svému trůnu. Žena utekla na poušť, kde ji Bůh ukrýval a pečoval o ni dvanáct set šedesát dní.

V nebi se strhla bitva: Michael se svými anděly bojoval proti draku a jeho andělům. 8-9 Veliký drak se svou družinou byl poražen, vyhnán z nebe a svržen na zem. To je ten dávný had z ráje, nepřítel, pomlouvač a svůdce všech lidí.

10 Nebem zazněl mohutný hlas:
    „Nyní se dovršilo dílo záchrany.
Bůh dokázal svoji plnou moc,
    nastolil svoje království a Kristus se ujal vlády.
Je svržen žalobce,
    který dnem i nocí osočoval naše bratry před Bohem.
11 Zvítězili nad ním krví Krista,
    Beránka obětovaného za ně,
a svým svědectvím o něm.
    Nemilovali svůj život natolik,
aby se zalekli smrti.
12     Jásejte nebesa! Jásejte,
vy na nebi!
    Ale běda zemi a moři.
Vrhl se na vás ďábel a zuří – ví,
    jak málo času mu zbývá.“

13 Když se drak octl na zemi, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho chlapce. 14 Ona však dostala orlí křídla, aby mohla uletět do pustiny, kde se před tím hadem ukrývala po tři a půl roku. 15 Had vychrlil z tlamy mohutný proud vody, aby ženu smetl. 16 Země jí však přišla na pomoc: otevřela své útroby a proud pohltila. 17 Rozlícený drak se chtěl ženě pomstít, a tak rozpoutal boj proti jejím ostatním dětem, které zachovávají Boží přikázání a je jim svěřeno Ježíšovo poselství.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 12

Porazený nepriateľ

1 Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie: žena odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z dvanástich hviezd na hlave.

Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti.

O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie: veľký ohnivý drak so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi a na každej hlave mal korunu so siedmimi diadémami.

Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.

Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu.

Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali tisícdvestošesťdesiat dní.

Boj draka na nebi

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anjeli boli v tomto boji porazení

a nemohli už zostať v nebi.

Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

10 A počul som mohutný hlas:

Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha

a vláda jeho Mesiáša,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,

ktorý na nich vo dne v noci žaloval pred naším Bohom.

11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv

a pre svedectvo o ňom.

Nemilovali svoj život tak,

aby sa zľakli smrti.

12 Preto sa radujte, nebesia,

aj vy, čo bývate v nich.

Ale beda zemi a moru.

Vrhol sa na vás diabol a zúri,

lebo vie, ako málo mu zostáva času.

Boj draka na zemi

13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca.

14 Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju, ukrytú pred hadom, budú živiť tri a pol roka.

15 A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla.

16 Ale zem pomohla žene, roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.

17 Tu had v zápale hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi.

18 A drak si zastal na morskom brehu.