Slovo na cestu

Zjevení Janovo 10

Anděl s otevřenou knihou

1Pak jsem spatřil jiného mocného anděla, jak sestupuje z nebe zahalen oblakem. Nad hlavou se mu klenula duha, tvář mu zářila jako slunce a jeho nohy se podobaly ohnivým sloupům. V ruce držel právě otevřenou knihu. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu. Zařval a odpovědělo mu sedminásobné hřmění hromů. Rozuměl jsem tomu a chtěl jsem to zaznamenat, ale hlas z nebe mi to zakázal: „Co jsi teď slyšel, nezapisuj, nech si to zatím pro sebe!“ Pak ten anděl stojící na moři i na zemi pozdvihl pravici k nebi a přísahal při tom, který žije věčně a stvořil nebe i zemi se vším, co je na ní, i moře a všechny jeho obyvatele. Přísahal: „Čas je dovršen. Bůh už nebude odkládat svůj konečný soud; až zatroubí sedmý anděl, cele se naplní Boží tajemný plán, který však už dávno vyhlašoval Bůh ústy svých proroků.“

Slast a břemeno prorocké služby

Hlas, který už před tím ke mně mluvil z nebe, se ozval znovu: „Jdi a vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla stojícího na moři i na zemi!“ Šel jsem tedy k tomu andělovi a požádal jsem ho, aby mi tu knihu dal. „Vezmi si ji,“ řekl anděl, „a sněz ji. V ústech bude sladká jako med, v žaludku ti však zhořkne.“ 10 Vzal jsem tedy tu knihu a poslušně jsem ji snědl; skutečně chutnala sladce, ale když jsem ji spolkl, byla opravdu hořká. 11 Pak mi bylo řečeno: „Pokračuj ve svém těžkém úkolu a prorokuj proti mnoha národům, kmenům, jazykům a vládcům.“

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 10

Anjel s otvorenou knihou

1 Potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom.

V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu

a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov.

Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať, ale hlas z neba mi to zakázal: Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to."

Tu anjel stojaci na mori i na pevnine zdvihol pravú ruku k nebu

a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa zavŕšil.

V dňoch, keď zaznie poľnica siedmeho anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.

Hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril: Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi!"

Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: Vezmi si ju a zjedz! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med."

10 Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou.

11 Vtedy som počul: Musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom."