Slovo na cestu

Zjevení Janovo 1

Úvodní slovo

1V této knize je zapsáno, co Bůh svěřil Ježíši Kristu o budoucích událostech a co Ježíš odhalil svému služebníku Janovi prostřednictvím anděla. Jan dosvědčuje, že to všechno viděl a zachytil jako Boží slovo sdělené Ježíšem Kristem. A tak, jestliže čteš nebo posloucháš toto proroctví, uděláš dobře, když se podle něho zařídíš; začne se totiž plnit už brzo.

Pozdravy a chvály

Já, Jan, chci nejprve pozdravit adresáty, sedm křesťanských sborů v Malé Asii: Přeji vám potěšení a pokoj od Boha, který je, který byl a který přijde; od Ducha svatého, který zastupuje před Božím trůnem každý váš sbor; od Ježíše Krista, který za všemi následujícími slovy věrně stojí. Ten, který jako první vstal z mrtvých a je vládcem všech pozemských panovníků, ten nás miluje a prolil svou krev, aby odčinil naše provinění. Tak nás povýšil na spoluvládce svého království a kněze Boha Otce; jemu patří veškerá sláva a moc až na věky. Amen.

On přijde a ujme se vlády nad celou zemí,
    takže ho všichni uvidí a zděsí se, dokonce i ti,
    kteří ho zabili.
Tak to bude.

Tento Pán říká: „Já jsem začátek i konec – žiji, žil jsem od prvopočátku a bude mi patřit i závěr dějin, protože mám všechnu moc.“

Vidění Ježíše Krista

Já, váš bratr Jan, spolu s vámi pronásledovaný a s vámi očekávající Kristovo království, byl jsem vyhnán na ostrov Patmos, protože jsem hlásal Boží slovo a svědčil o Ježíši Kristu. 10 A zde jsem byl v duchu přenesen do událostí posledního dění.

Zezadu na mne volal hlas, zvučný jako polnice: 11 „Co uvidíš a uslyšíš, zapiš do knihy a pošli to sedmi sborům v Malé Asii – do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sard, Filadelfie a Laodiceje.“

12 Otočil jsem se za tím hlasem a uviděl jsem sedm zlatých svícnů. 13 Mezi nimi stála postava podobná Ježíši Kristu, oblečená do dlouhého pláště, sepnutého přes prsa zlatou šerpou. 14 Jeho obličej svítil jako polední slunce a vlasy jako sněhobílá vlna. Oči mu zářily jako oheň 15 a také jeho nohy žhnuly jako rozpálená mosaz. Jeho hlas hřměl jako mořský příboj. 16 V pravé ruce držel sedm hvězd a v ústech měl ostře nabroušený meč.

Kristus a církev patří k sobě

17 Když jsem ho uviděl, ulekl jsem se a padl před ním na zem. Ale on na mne položil ruku a řekl mi: „Neboj se! To jsem já, První i Poslední. 18 Jsem živ; i když jsem zemřel, teď žiji na věčné věky. Mám klíče od smrti i hrobu. 19 Zapiš všechno, co vidíš a co ti ještě ukáži. 20 Abys dobře rozuměl tomu, co vidíš: Sedm svícnů je sedm sborů; sedm hvězd jsou ti, kteří za ně přede mnou nesou odpovědnost a jsou pod mou ochranou.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 1

Приветствие семи общинам верующих

1Откровение Исы Масиха[a], данное Ему Аллахом для того, чтобы показать Своим рабам, что должно вскоре произойти. Иса сообщил это откровение через Своего ангела Своему рабу Иохану, и сейчас Иохан как свидетель рассказывает обо всём, что он видел, – это слово Аллаха и свидетельство Исы Масиха[b].

Благословен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

От Иохана семи общинам верующих в провинции Азия[c]. Благодать и мир вам[d] от Того, Кто есть, Кто был и Кто придёт,[e] и от семи духов,[f] находящихся у Его трона, и от Исы Масиха, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мёртвых,[g] и властелина царей земли. Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. Он сделал нас Царством, священнослужителями Своего Бога и Отца[h]. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

И вот, Он придёт, окружённый облаками,[i]
    и все увидят Его собственными глазами,
включая и тех, которые Его пронзили,
    и все народы земли будут рыдать перед Ним.[j]
        Это действительно будет так, аминь!

Я – Владыка всего: от А до Я![k] – говорит Вечный[l] Бог, – Я Тот, Кто есть, Кто был и Кто придёт, Повелитель Сил!

Видение Иохана на острове Патмос

Я, Иохан, – ваш брат и последователь Исы, ваш соучастник в страдании, в Царстве и в терпении.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос[m], за слово Аллаха и за свидетельство об Исе, 10 в день Повелителя[n] я был в духе и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11 Голос сказал мне:

– Запиши в свиток всё, что ты видишь, и пошли это семи общинам верующих: в Эфес, Измир, Пергам, Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Лаодикию.

12 Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13 Среди светильников стоял Некто, похожий на человека.[o] Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14 Волосы Его головы были белы, как отбелённая шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь;[p] 15 ноги Его – как латунь, раскалённая в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод.[q] 16 Он держал в правой руке семь звёзд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу.[r]

17 Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мёртвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – первый, и Я – последний,[s] 18 Я жив! Я был мёртв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада[t]!

19 – Напиши обо всём, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдёт потом. 20 Тайна семи звёзд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звёзд – это вестники[u] семи общин верующих, а семь светильников – это сами семь общин верующих.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:2 Или: «свидетельство об Исе Масихе».
 3. 1:4 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
 4. 1:4 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 5. 1:4 То есть Вечный (ср. Исх. 3:14).
 6. 1:4 Семь духов – здесь и далее (3:1; 4:5; 5:6) имеется в виду Сам Святой Дух, а число семь является символом полноты (ср. Ис. 11:2-3; Зак. 4:2, 6, 10; Отк. 4:5; 5:6).
 7. 1:5 Это выражение на языке оригинала включает в себя много значений: 1) Иса был первым среди воскресших; те немногие, кто был воскрешён до Исы (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Иса воскрес, чтобы жить вечно; 2) Он имеет главенствующее положение среди воскресших; 3) Он и является источником воскресения.
 8. 1:6 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 9. 1:7 См. Дан. 7:13.
 10. 1:7 См. Зак. 12:10, 12-14; Ин. 19:34.
 11. 1:8 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» Альфа и омега – первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12).
 12. 1:8 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 13. 1:9 Патмос   – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции.
 14. 1:10 То есть в воскресенье.
 15. 1:13 Некто, похожий на человека – букв.: «похожий на сына человека». Это выражение перекликается с видением пророка Данияла, который увидел превознесённого Царя, Чьё Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иса называл Себя так (в данном переводе: Ниспосланный как Человек; см., напр., Мат. 8:20), Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Данияла, т. е. Масих.
 16. 1:14 См. Дан. 7:9.
 17. 1:15 См. Езек. 43:2.
 18. 1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12.
 19. 1:17 Здесь Иса говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в 2:8.
 20. 1:18 Букв.: «мира мёртвых». См. пояснительный словарь.
 21. 1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «вестники», и как «ангелы», то существует несколько толкований, например: 1) вестниками здесь названы руководители общин верующих; 2) имеются в виду представители общин верующих, которые повезли это послание в свои общины; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Аллаха и отдельными общинами верующих.