Slovo na cestu

Matouš 2

Příchod učenců z východní země

1Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali se: „Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Tato novina velmi znepokojila krále Heroda, a nejen jeho, ale i všechny obyvatele Jeruzaléma. Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal se jich, kde se má narodit Kristus. Oni mu odpověděli: „V Betlémě v Judsku. Prorok to předpověděl:

‚Betléme, nejsi poslední v Judsku,
    z tebe vyjde vévoda,
který se bude starat o můj lid
    jako pastýř o ovce.‘ “

Herodes si učence z východu tajně pozval a podrobně se jich vyptával, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a pověřil je úkolem: „Jděte a důkladně zjistěte vše o tom dítěti, a až je najdete, přijďte mi to oznámit; půjdu se mu také poklonit.“

Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu.

A hle! Hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě. 10 Měli z toho nevýslovnou radost. 11 Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary – zlato, kadidlo a drahocenný olej. 12 Ve snu je však Bůh varoval, aby se nevraceli k Herodovi. Zvolili tedy jinou zpáteční cestu.

Útěk do Egypta

13 Po odchodu učenců měl Josef sen, ve kterém mu anděl přikázal: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta; tam zůstaň, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž pátrat po dítěti, aby je připravil o život.“ 14 Josef hned v noci vstal, vzal dítě i matku a vydal se s nimi do Egypta. 15 Tam byli až do smrti krále Heroda. Splnila se tím Boží předpověď vyslovená prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

16 Když Herodes poznal, že ho východní učenci zklamali, velmi se rozhněval a dal pobít v Betlémě a okolí všechny chlapce do stáří dvou let. Tento věk odhadl podle výpovědi učenců. 17 Tehdy se vyplnilo Jeremjášovo proroctví:

18 „Slyším nářek,
    pláč a bědování.
To matka oplakává své syny
    a nedá se utěšit,
    protože jsou mrtví.“

Návrat do Nazaretu

19 Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl 20 a vybídl ho: „Vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte.“ 21 Josef poslechl a vrátili se. 22 Velmi se však zalekl, když se dověděl, že Herodovým nástupcem v Judsku je jeho syn Archelaos. Ve snu dostal od Boha další pokyn, aby šel do Galileje. 23 Usídlil se v Nazaretu a tím se splnila další proroctví o Mesiáši, že totiž bude nazýván Nazaretský.

Nkwa Asem

Mateo 2

Anyansafo a wofi apuei no

1Bere a ɔhene Herode di ade no, na wɔwoo Yesu wɔ Betlehem a ɛwɔ Yudea. Saa bere no ara mu na anyansafo bi fi apuei baa Yerusalem bebisae se, “Ɛhe na Yudafo hene a wɔawo no no wɔ? Yehuu ne nsoromma wɔ apuei nohɔ, nti na yɛaba sɛ yɛrebɛsom no.”

Ɔhene Herode tee saa asɛm yi no, ɛhaw n’adwene yiye. Saa ara nso na ɛhaw Yerusalemfo nyinaa adwene. Ɔhene Herode frɛɛ ɔman no mu asɔfo mpanyin ne kyerɛwsɛm no akyerɛkyerɛfo behyiae. Obisaa wɔn se, “Adiyifo no kyerɛɛ faako a wɔbɛwo Kristo no anaa?” Wobuaa no se, “Betlehem a ɛwɔ Yudea. Na eyi ne nea adiyifo no kae:

“‘O, kurow Betlehem, wo a wonyɛ ketewaa Yudaman mu, wo mu na meyi nea obedi me man Israel anim afi.’“

Ɔhene Herode frɛɛ anyansafo no kokoam bisaa wɔn bere pɔtee a wohuu nsoromma no. Ɔtoaa so ka kyerɛɛ wɔn se, “Monkɔ Betlehem nkɔhwehwɛ abofra no. Sɛ muhu no a, mommɛka nkyerɛ me, na me nso menkɔsom no bi.”

Anyansafo no tiee ɔhene no asɛm no wiei no, wɔkɔe. Wɔrekɔ no, nsoromma a wohuu wɔ apuei no san yii ne ho adi bio kyerɛɛ wɔn. Edii wɔn anim kosii faako a wɔawo abofra no wɔ Betlehem hɔ. 10 Bere a wohuu nsoromma no no, wɔn ani gyee mmoroso.

11 Woduu ofi a abofra no ne ne na Maria wɔ no, wɔkotow, som no. Wɔde wɔn akyɛde a ɛyɛ sikakɔkɔɔ, aduhuam ne kurobow yɛɛ no ayɛ.

12 Onyankopɔn soo wɔn dae bɔɔ wɔn kɔkɔ sɛ wɔnnsan nnkɔ Herode nkyɛn bio wɔ Yerusalem. Enti wɔfaa ɔkwan foforo so kɔɔ wɔn kurom.

Wɔbɔ wɔn ho aguaa kɔ Misraim

13 Anyansafo no kɔe akyi no, Awurade bɔfo soo Yosef dae se, “Sɔre fa abofra no ne ne na, na monkɔ Misraim nkɔtena hɔ nkosi sɛ mɛkyerɛ mo bere a mobɛsan aba. Efisɛ, ɔhene Herode rehwehwɛ abofra no akum no.” 14 Anadwo no ara, Yosef faa abofra no ne Maria siim kɔɔ Misraim, 15 na wɔtenaa hɔ kosii sɛ ɔhene Herode wui. Eyi na ɛmaa nea odiyifo no kae se, “Mafrɛ me ba afi Misraim” no baa mu.

Betlehem mmofra no kum

16 Herode hui sɛ anyansafo no adaadaa no no, ne bo fuwii mmoroso. ɔsomaa n’asraafo sɛ wɔnkɔ Betlehem ne nkurow a atwa ho ahyia no nyinaa mu nkokunkum mmarimaa a wonnii mfe abien kosi wɔn a wɔadi mfe abien so, sɛnea anyansafo no bere a wɔkae se wɔwoo abofra no wɔ mu no kyerɛ no. 17 Herode atirimmɔdensɛm yi maa nea odiyifo Yeremia kae se, 18 “Wɔte nne bi wɔ Rama. Ɛyɛ osu ne agyaadwo; Rahel resu ne mma; ɔmpɛ awerɛkyekye bi, efisɛ, wɔnte ase bio” no baa mu.

Wɔsan ba Nasaret

19 Herode wu akyi no, Awurade bɔfo yii ne ho adi kyerɛɛ Yosef wɔ dae mu wɔ Misraim ka kyerɛɛ no se, 20 “Sɔre na fa abofra no ne ne na kɔ Israel asase so, efisɛ, wɔn a wɔpɛe sɛ wokum abofra no no awuwu.”

21 Yosef faa abofra no ne ne na san kɔɔ Israel asase so bio. 22 Yosef tee sɛ Arkelao a ɔyɛ Herode ba na odi hene wɔ Yudea saa bere no mu no, osuroe sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Awurade san soo no dae foforo bio se ɔnnkɔ Yudea na mmom, ɔnkɔ Galilea. 23 Enti wɔkɔtenaa kurow Nasaret mu. Eyi nso maa nea odiyifo no kae se, “Wɔbɔfrɛ no Nasaretni no baa mu.