Slovo na cestu

Titovi 3:1-15

K přetvoření povahy máme důvod i předpoklady

1Připomínej bratřím, ať respektují své státní zřízení a ať jsou ochotni ke každé obecně prospěšné práci. 2O nikom ať nemluví špatně, nehádají se, ale ať jsou mírní a vždycky ke všem vlídní. 3Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudili jsme bez cíle, otročili všelijakým vášním a v našem srdci sídlil hněv, závist a nenávist. 4Ale Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás. 5Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů 6-7a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život. Toho Ducha jsme dostali v hojnosti zásluhou Ježíše Krista a pouze z jeho dobroty. Již nyní smíme mít podíl na věčném životě, který toužebně očekáváme.

Křesťan je za všech okolností příkladem v rozhodném jednání

8Na všechno, co ti říkám, se můžeš spolehnout. Trvej na těchto slovech, aby se všichni, kdo věří v Boha, snažili vynikat dobrým jednáním. Je to nejen správné, ale i užitečné.

9Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám. 10Toho, kdo si v tom libuje, varuj jednou, nanejvýš dvakrát. Nepomůže-li to, rozejdi se s ním; 11takový člověk hřeší vědomě a tím sám sebe odsuzuje.

Žít jeden pro druhého

12Chci k tobě poslat buďto Artemu nebo Tychika. Jakmile dorazí, přijď za mnou co nejdřív do Nikopole; rozhodl jsem se, že zimu přečkám tam. 13Právníka Zénu a Apolla vyprav na cestu pečlivě, aby jim nic nechybělo. 14I věřící lidé se musí učit pomáhat potřebným a tak svou víru prokazovat v praxi.

15Všichni, co jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdravuj také všechny naše přátele ve víře.

Tvůj Pavel

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 3:1-15

Crijcunapaj causaimanta yachachishcami

1Shinallataj paicunataca, llajtata mandajcunatapish, pueblopi mandajcunatapish alli caźujcuna cachun ningui. ‘Paicuna imata mandajpipish caźungapaj, chaparacuj caichij’ nishpa yuyachipangui. 2Ama pitapish mana alli nishpa rimaj cachun, pihuanpish ama pʼiñanacuj cachun, llaquij cachun, tucuicunaman alli shunguta ricuchichun yuyachingui.

3Ñucanchijpish ñaupaca chʼahuanyashcacuna, cʼariyajcuna, chingarishcacuna, millai mapa munaillahuan aichata cushichina yuyaillahuan huatashcami causaj carcanchij. Shujtajcuna shina casha nishpa, uraman janajman pʼiñashca, caishuj chaishujhuanpish pʼiñanacushpa, imatapish millaillata rurashpami causarcanchij. 4Chashna causacujpipish, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosmari tucuicunata achcata llaquirca, cʼuyarca. 5Chashna cʼuyashpaca, mana ñucanchij ima allicunata rurashcamantachu quishpichirca. Ashtahuanpish ñucanchijta llaquishcallamantamari quishpichirca. Diosca, tucui juchacunata maillashpami, cutin huacharishcata rurarca. Paipaj jucha illaj Espiritutapish cushpami, mushuj causaiyujta rurarca. 6Ñucanchijta Quishpichij Jesucristomantamari, Diosca, Paipaj Espiritutaca, yallijta ñucanchijpi tallirca. 7Diosca, ñucanchij Paihuan alli tucuchun chasquingapajmi, mana cʼuyaipaj cajpipish cʼuyashpa chashna rurarca. Chaimantami ñucanchij huiñai causaita chasquingapaj cushicushpa shuyanchij. 8Caica, crinalla shimicunami. Taita Diosta crijcunaca, allita rurana yuyailla causachun, caicunatami ‘Yachana canguichij’ nishpami, ashtahuanca alli yachachina cangui. Cai yachanacunataca, tucuicunami yachana, tucuicunapajllataj allimi.

9Ashtahuanpish manapish cana yangamanta rimanacunata, ñaupa yayacunallamanta parlanacushpa pʼiñanacunata, Moisés Mandashcamanta rimanacushpa pʼiñanacunataca, jarcarinami cangui. Chaicunamanta rimanacunaca imapajllapish mana alli, yangallami. 10Tandanacushca crijcunapurapi maijanpish chʼicanyarinacuipi churaj tiyajpica, shuj cutin, mana cashpaca ishqui cutin cunashpa rimangui. Chaita mana caźujpica, tandanacushca crijcunamanta llujshichishpa cachangui. 11Caita yachai: Chai runaca, paillataj pandarishpa juchayuj tucushpami, jatun llaquiman rina tucun.

Tucuchingapajmi rijsishcacunata ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

12Artemasta cashpa, Tiquicota cashpa cambajman cachajpica, ima shinapish utca Nicópolis pueblopi ñucata ricuj shamupangui. Chiri punllacuna tucuringacamami, chaipi casha nini. 13Abogado Zenasman, Apolosmanpish paicuna chai ruraicunapi puricujpi ama ima illaj tucuchun, imalla cuna cashcata cupangui. 14Can chashna rurajta ricushpami, ñucanchijpura crijcunapish allita ruranata, ima illajcunamanpish cunata yachangacuna. Chashnami paicunaca, mana pʼucuj shina chushajtaca mana causangacuna.

15Ñucapish, tucui ñucahuan cajcunapish tucuicunami cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ ninchij. Ñucanchijta cʼuyaj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipangui. Diosca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.