Slovo na cestu

Titovi 3:1-15

K přetvoření povahy máme důvod i předpoklady

1Připomínej bratřím, ať respektují své státní zřízení a ať jsou ochotni ke každé obecně prospěšné práci. 2O nikom ať nemluví špatně, nehádají se, ale ať jsou mírní a vždycky ke všem vlídní. 3Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudili jsme bez cíle, otročili všelijakým vášním a v našem srdci sídlil hněv, závist a nenávist. 4Ale Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás. 5Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů 6-7a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život. Toho Ducha jsme dostali v hojnosti zásluhou Ježíše Krista a pouze z jeho dobroty. Již nyní smíme mít podíl na věčném životě, který toužebně očekáváme.

Křesťan je za všech okolností příkladem v rozhodném jednání

8Na všechno, co ti říkám, se můžeš spolehnout. Trvej na těchto slovech, aby se všichni, kdo věří v Boha, snažili vynikat dobrým jednáním. Je to nejen správné, ale i užitečné.

9Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám. 10Toho, kdo si v tom libuje, varuj jednou, nanejvýš dvakrát. Nepomůže-li to, rozejdi se s ním; 11takový člověk hřeší vědomě a tím sám sebe odsuzuje.

Žít jeden pro druhého

12Chci k tobě poslat buďto Artemu nebo Tychika. Jakmile dorazí, přijď za mnou co nejdřív do Nikopole; rozhodl jsem se, že zimu přečkám tam. 13Právníka Zénu a Apolla vyprav na cestu pečlivě, aby jim nic nechybělo. 14I věřící lidé se musí učit pomáhat potřebným a tak svou víru prokazovat v praxi.

15Všichni, co jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdravuj také všechny naše přátele ve víře.

Tvůj Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Титу 3:1-15

Посвящение себя добрым делам

1Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям и быть послушными и готовыми выполнить любое доброе дело. 2Учи их также не злословить никого, не быть задиристыми, но мягкими, и являть кротость в обращении со всеми людьми.

3Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняли злоба и зависть, мы были отвратительны, ненавидя друг друга. 4Но Аллах, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. 5Он спас нас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по Своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом. 6Аллах щедро излил на нас Святого Духа через нашего Спасителя Ису аль-Масиха, 7чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками вечной жизни, на которую мы надеемся.

Итог

8Эти слова верны, и я хочу, чтобы ты подчёркивал эти истины, чтобы уверовавшие в Аллаха посвятили себя добрым делам. Всё это хорошо и полезно людям. 9Избегай глупых прений, пустых разговоров о родословиях, споров и ссор по поводу законов Таурата: это не приносит пользы и не имеет смысла. 10Того, кто вызывает разделения, предупреди раз, другой, но больше времени на него не трать. 11Такой человек уже полностью сбился с пути, грешит и этим сам себя осудил.

Просьбы и заключительные приветствия

12Когда я пошлю к тебе Артему или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь, я решил там перезимовать. 13Помоги, пожалуйста, юристу Зене и Аполлосу в их путешествии, позаботься о том, чтобы у них было всё необходимое. 14Пусть и наши учатся посвящать себя деланию добра ради удовлетворения необходимых нужд других, чтобы их жизнь не была бесплодной.

15Все, кто находится сейчас со мной, передают тебе привет. Привет всем верующим, любящим нас.

Благодать Аллаха пусть будет со всеми вами.