Slovo na cestu

Titovi 1

Za pravdivým evangeliem musí stát věrohodní lidé

1Milý Tite, můj duchovní synu, jsem poslán hlásat víru těm, které si Bůh vyvolil, učit je poznávat Boží pravdy, které proměňují život. Kdo je přijme, získá nehynoucí život, slíbený od Boha již před dávnými věky. Nyní Bůh svůj slib Kristovým prostřednictvím potvrdil a po celém světě rozhlašuje zprávu o věčném životě. Z jeho příkazu jsem i já byl pověřen účastí na tomto díle.

Přeji ti, můj synu, aby tě Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Zachránce, obdařil svým pokojem a milostí.

Nechal jsem tě na Krétě, abys tam uvedl do pořádku, co jsem já už nestihl, a abys podle mých pokynů ustanovil v každém městě starší. Připomínám: musí to být muži bezvadné pověsti, jen jednou ženatí, též jejich děti musí být oddány Ježíši Kristu, své rodiče musí mít v úctě a nepohoršovat svou nezvedeností. Církevní představený je přece Boží správce, a proto musí být mužem bezúhonným: ani domýšlivec, ani vztekloun, ani pijan, ani rváč, ani ziskuchtivý. Musí být pohostinný, dobrosrdečný, rozvážný, nestranný, zbožný a zdrženlivý. Jeho život musí být v dokonalém souladu s vírou, kterou hlásá, aby měl právo nabádat k zdravému učení a umlčovat odpůrce.

Falešní křesťané znevažují Kristovo učení

10 Je totiž spousta těch, kteří tvrdohlavě překrucují pravdu, hlavně mezi bývalými židy. 11 Těm je třeba zavřít ústa. Do mnoha rodin vnesli zmatek, a to jen proto, aby mohli lovit v kalných vodách. 12 Konečně sám jeden z nich, považovaný dokonce za proroka, charakterizoval své krajany takto: „Kréťané jsou lháři, dobytek a břicha lenivá.“ 13 Opravdu výstižné! Buď na ně co nejpřísnější, aby konečně dostali rozum a přišli ke správné víře. 14 Vždyť ty židovské báje a vymyšlené předpisy zatemňují pravdu.

15 Kdo má čisté srdce, tomu se všechno jeví dobré a čisté. Ale kdo je uvnitř zlý a bezbožný, nachází totéž i kolem sebe, protože se na svět dívá brýlemi svého vlastního špinavého nitra. 16 Takové osoby prohlašují, že znají Boha, ale způsob jejich jednání je usvědčuje ze lži. Jsou protivní, zpupní a neschopní dobrého skutku.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 1

1Ñucaca, Taita Diosta servij Pablomi cani. Jesucristomi huillagrichun mingahuarca. Taita Diosta crij, Pai agllashcacunaman, Diosta yuyarina shinataj yuyarinata yachachichunmi, ñucataca agllarca. Cashcatataj huillaj Taita Diosca, tucuipaj ñaupami, ‘Huiñai causaita cushami’ nishca. Ñucanchijca, chai causaita chasquina yuyaillami shuyacunchij. Chaitaca, cunan punllacuna huillachingapajmi charicushca. Chai ña pajtajpimi, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosca, huillachun ñucata mandarca.

Ñucami, can Titoman quillcani. Canca, ñuca shinallataj crij cashcamanta, ñuca huahua shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, ñucanchijta Quishpichij Apu Jesucristopish jatunta c'uyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cuchun.

Titotaca Cretapi crijcunata allichichunmi mandashca

Cantaca Cretapica, crijcunata allichicushca saquirishcata, allichishpa catichunmi saquimurcani. Tandanacushca crijcuna tiyan chai tucui pueblocunapimi, ñuca mandashca shinallataj, cunaj yuyajcunata agllashpa churana cangui. Pi mana juchachipaj alli causaj, shuj huarmiyujlla, crij huahuacunayujta agllangui. Paipaj huahuacunapish ama ‘Maipish cachun purij, mana caźujcuna’ nishpa juchachishca cachun. Crijcunata ricujca, Taita Dios mingashcatami Paipaj maquipi charicun. Chaimanta paica, pi mana juchachipaj, alli causaj, mana jatun tucuj, mana p'iñarij, mana machaj, mana pihuanpish p'iñanacuj, cullquiyuj tucungaraicu ima mana allitapish mana ruraj cachun. Huasiman pi chayajpipish alli chasquij, imatapish allita ruraj, alli yuyaiyuj, cashcata ruraj, Diospajlla causaj, tucui millaimanta jarcarij cachun. Diosmanta allita yachashcatapish, ima shina yachachishca shinataj huaquichichun. Pai alli yachashpami, Diospaj Shimita ‘Mana chashnachu’ nijcunatapish cashcatataj huillashpa, paicuna pandarishcata ricuchishpa upallachinga.

10 Mana caźusha nijcunaca, ñamari achcacuna tiyan. Ashtahuanca, charishca aicha punta carata p'itichishcacunapuramantami chashnacuna jatarishca. Paicunaca, yanga imatapish rimashpami, umashpa purincuna. 11 Chashnacunataca upallachinatajmi. Paicunaca, cullquita japingaraicullami, manapish yachachina cashcata yachachishpa, tauca huasi familiacunata urmachishcacuna.

12 Paicunapaj shuj huillajllatajmi, paicunamantaca cashna nishca: «Cai Creta llajta runacunaca, llullapi rijsishcacunami, millai animalcuna shinami, q'uillacunami, micushpalla sirijcunami» nishcami. 13 Chaitaca allillatatajmi nishca. Chashna cajpimi, Jesusta alli crijcuna cachun, paicunataca sinchita rimai nini. 14 Chashna rimajpica, judiocunapaj parlocunatapish, cashcatataj yachachishcata saquijcunapaj parlocunatapish, ña mana chasquingacunapishchari.

15 Chuya shungucunapajca, imapish chuyallatajmi. Ashtahuanpish mapa shungucunapaj, mana crijcunapajca tucui imapish mapallatajmi. Paicunapaj yuyaipish, ucu shungupish mapallatajmi. 16 ‘Taita Diostaca rijsinchijmi’ nincunami. Chashna nijpipish, paicuna imalla rurashcacunata ricujpica, manapish Diosta rijsijcuna cashcatami ricuchincuna. Millananacuna, mana caźujcuna, ima allitaca mana rurai tucujcunami.