Slovo na cestu

Skutky apoštolské 13

Pavel a Barnabáš jsou posláni, aby kázali evangelium

1Ve sboru v Antiochii bylo několik mužů, kterým Bůh dával zvláštní porozumění jeho pokynům i schopnost tlumočit je lidem. Byli to Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahen, který byl vychováván spolu s galilejským knížetem Herodem Antipou, a Saul. Ti se jednou připravovali postem a modlitbami na službu Bohu a dostali pokyn od Ducha svatého: „Vyšlete ze svého středu Barnabáše a Saula k práci, kterou jim chci svěřit!“ Znovu se tedy modlili a postili, pak jim požehnali pokládáním rukou a vyslali je na misii. Jako pomocník s nimi šel Jan Marek.

Pavlův soud nad čarodějem na Kypru

Podle pokynů Ducha se vypravili do přístavu Seleukie a odtud se plavili na ostrov Kypr. Přistáli v městě Salamině a v židovských synagogách začali kázat o Kristu. Prošli tak celým ostrovem až do Páfu. Tam sídlil římský místodržitel Sergius Paulus, vzdělaný muž, a ten k sobě pozval Barnabáše a Saula, aby od nich slyšel Boží zvěst. U Sergia byl také židovský mág Barjezus, který se vydával za proroka. Říkalo se mu Elymas, to znamená čaroděj. Ten se teď tvrdě postavil proti Barnabášovi a Saulovi a snažil se ze všech sil, aby jim Sergius neuvěřil.

Saul, nyní známější pod jménem Pavel, se v síle svatého Ducha podíval Barjezovi přímo do očí a řekl: 10 „Tvoje jméno sice znamená ‚syn Ježíšův‘, ale ve skutečnosti jsi syn ďáblův, plný klamu a falše! Jsi nepřítel Boží pravdy a stojíš v cestě lidem, kteří hledají Boha. 11 On je však pánem i nad tebou. Na důkaz toho teď oslepneš a na čas neuvidíš ani slunce!“ Barjezovi se skutečně setmělo před očima, tápal kolem sebe a hledal, kdo by mu podal ruku a vedl ho. 12 Když místodržitel viděl, co se stalo, uvěřil a dychtivě přijímal Ježíšovo učení.

První Pavlovo misijní kázání – v Antiochii Pisidiské

13 Z Páfu se Pavel a jeho průvodci plavili do Perge v Pamfylii. Jan Marek se však od nich odloučil a vrátil se odtud do Jeruzaléma. 14 Z Perge šli do Pisidiské Antiochie a zúčastnili se tam sobotní bohoslužby v synagoze. 15 Když byly přečteny oddíly ze zákona a prorockých knih, vyzvali je představení synagogy: „Bratři, jestliže máte pro nás nějaké duchovní povzbuzení, ujměte se slova!“

16 Tu vystoupil Pavel, naznačil obvyklým gestem, že bude hovořit, a začal: „Muži Izraele, i vy, jiného původu, kteří ctíte jediného Boha! Dobře poslouchejte! 17 Bůh si vyvolil naše praotce a za pobytu v Egyptě dal jejich potomkům vyrůst ve veliký národ. Mocnými činy je pak z té otrokářské země vysvobodil. 18 Po čtyřicet let kočovali pouštěmi a Bůh se o ně pečlivě staral. 19 Potom jim podmanil všechny národy, které obývaly Kenaan a daroval tu zemi dědičně Izraeli. 20 Po více než čtyři století jim Bůh vládl prostřednictvím moudrých vůdců, z nichž poslední byl prorok Samuel. 21 V jeho době zatoužili naši předkové po králi a Bůh jim tedy dal za krále Saula, syna Kíšova z kmene Benjamín. Vládl jim čtyřicet let. 22 Bůh se však od něho odvrátil a dal Izraeli za krále Davida, o němž řekl: ‚Vybral jsem si Davida, Jišajova syna. To je muž podle mých představ a bude se řídit mou vůlí.‘

23 Slíbil také, že z Davidova rodu se narodí Vysvoboditel, a splnil to, když poslal Ježíše. 24 Před jeho příchodem hlásal Jan všem Izraelcům, aby se zřekli svých hříchů a dali se pokřtít. 25 Ke konci své činnosti Jan říkal: ‚Nemyslete si, že já už jsem ten očekávaný! Ten přichází po mě a pro mne by byla příliš velká čest, kdybych mu směl třeba jen boty rozvázat.‘

26 Bratři, kteří jste z Abrahamova národa, i vy ostatní, kteří spolu s námi ctíte jediného Boha, dnes vám přinášíme zvěst o spáse! 27 Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové však v Ježíšovi nerozeznali Spasitele. Odsoudili ho a nevědomky tak splnili, co o něm psali proroci, jak to čítáme každou sobotu. 28 Neměli žádný důvod, aby ho vydali na smrt. Přesto však naléhali na Piláta, aby ho dal popravit. 29 Ale i tak se uskutečnily doslova všechny předpovědi Písma. Ježíšovo tělo bylo sňato z kříže, pohřbeno, 30 ale Bůh jej vzkřísil z mrtvých! 31 Po řadu dní jej vídali jeho galilejští učedníci, kteří s ním přišli do Jeruzaléma. Ti to dosud osobně dosvědčují.

32 I vám dnes zvěstujeme, že veliký slib, který Bůh dal našim předkům, 33-34 splnil nyní jejich potomkům a potvrdil ho Ježíšovým vzkříšením. Na něho se vztahují slova druhého žalmu: ‚Ty jsi můj syn, dávám ti dnes život.‘ Bůh slíbil Davidovi, že jeho království bude věčné. 35-36 A David říká Bohu: ‚Nedopustíš, aby tvůj vyvolený podlehl smrti.‘ To se ovšem netýkalo samého Davida, jenž splnil ve své době úkol, zemřel, byl pohřben a jeho tělo se rozpadlo v prach. 37 Ta proroctví se vztahují na Krista, Davidova potomka, kterého Bůh vzkřísil, takže jeho tělo nepodlehlo zkáze.

38 Uvědomte si, bratři, co to pro vás znamená: Každému, kdo uvěří v Ježíše, odpouští Bůh všechny hříchy, a to i ty, které podle Mojžíšova zákona nemohly být odpuštěny. 39 Dejte si však pozor, aby se na vás nesplnila prorocká předpověď: 40-41 ‚Jen se dobře dívejte, vy, kteří mnou opovrhujete. Zděste se, váš konec se blíží. Před vašimi zraky se děje něco velikého, druzí vám o tom svědčí, ale vy tomu nechcete věřit.‘ “

42 Když vycházeli ze synagogy, posluchači prosili Pavla a Barnabáše, aby jim o tom všem znovu vyprávěli ještě další sobotu. 43 Mnozí židé i na židovskou víru obrácení pohané doprovázeli Pavla a Barnabáše. Ti s nimi hovořili a vedli je k tomu, aby se drželi Božího odpuštění.

Pavel se obrací k pohanům: Boží poselství sjednocuje, ale i rozděluje

44 Následující sobotu se shromáždilo skoro celé město, aby slyšelo hlásání Božího slova. 45 Židé žárlili, že se sešlo tolik lidí, skákali Pavlovi do řeči, odporovali a posmívali se mu. 46 Nakonec jim tedy Pavel s Barnabášem řekli: „Vy jste měli přednost, vám jsme měli vyřídit Boží slovo jako prvním. Protože je však odmítáte a vzdáváte se tak naděje na věčný život, obracíme se k pohanům. 47 Tak nám to Pán totiž přikázal:

‚Neste světlo pohanům a zvěstujte spásu všem lidem.‘ “

48 Pohané z toho měli velkou radost a ze srdce děkovali Bohu za to, co od Pavla slyšeli. Ti, v nichž Bůh probudil touhu po věčném životě, uvěřili 49 a Kristovo evangelium se šířilo v celém kraji. 50 Židé, kteří Krista odmítli, však využili svého vlivu na urozené ženy, které se přiklonily k víře Izraele, a na městské úředníky. Vzbudili tak nepřátelství proti Pavlovi a Barnabášovi, až je vyhnali z kraje. 51 Ti se rozhodli, že se nebudou svým odpůrcům vnucovat a odešli do Ikonia. 52 Sbor v Antiochii však rozkvétal a Bůh tamějším věřícím dával radost a svého Ducha.

Chinese Union Version (Simplified)

使 徒 行 傳 13

1在 安 提 阿 的 教 会 中 , 有 几 位 先 知 和 教 师 , 就 是 巴 拿 巴 和 称 呼 尼 结 的 西 面 、 古 利 奈 人 路 求 , 与 分 封 之 王 希 律 同 养 的 马 念 , 并 扫 罗 。

他 们 事 奉 主 、 禁 食 的 时 候 , 圣 灵 说 : 要 为 我 分 派 巴 拿 巴 和 扫 罗 , 去 做 我 召 他 们 所 做 的 工 。

於 是 禁 食 祷 告 , 按 手 在 他 们 头 上 , 就 打 发 他 们 去 了 。

他 们 既 被 圣 灵 差 遣 , 就 下 到 西 流 基 , 从 那 里 坐 船 往 居 比 路 去 。

到 了 撒 拉 米 , 就 在 犹 太 人 各 会 堂 里 传 讲 神 的 道 , 也 有 约 翰 作 他 们 的 帮 手 。

经 过 全 岛 , 直 到 帕 弗 , 在 那 里 遇 见 一 个 有 法 术 , 假 充 先 知 的 犹 太 人 , 名 叫 巴 耶 稣 。

这 人 常 和 方 伯 士 求 保 罗 同 在 。 士 求 保 罗 是 个 通 达 人 , 他 请 了 巴 拿 巴 和 扫 罗 来 , 要 听 神 的 道 。

只 是 那 行 法 术 的 以 吕 马 ( 这 名 翻 出 来 就 是 行 法 术 的 意 思 ) 敌 挡 使 徒 , 要 叫 方 伯 不 信 真 道 。

扫 罗 又 名 保 罗 , 被 圣 灵 充 满 , 定 睛 看 他 ,

10 说 : 你 这 充 满 各 样 诡 诈 奸 恶 , 魔 鬼 的 儿 子 , 众 善 的 仇 敌 , 你 混 乱 主 的 正 道 还 不 止 住 麽 ?

11 现 在 主 的 手 加 在 你 身 上 , 你 要 瞎 眼 , 暂 且 不 见 日 光 。 他 的 眼 睛 立 刻 昏 蒙 黑 暗 , 四 下 里 求 人 拉 着 手 领 他 。

12 方 伯 看 见 所 做 的 事 , 很 希 奇 主 的 道 , 就 信 了 。

13 保 罗 和 他 的 同 人 从 帕 弗 开 船 , 来 到 旁 非 利 亚 的 别 加 , 约 翰 就 离 开 他 们 , 回 耶 路 撒 冷 去 。

14 他 们 离 了 别 加 往 前 行 , 来 到 彼 西 底 的 安 提 阿 , 在 安 息 日 进 会 堂 坐 下 。

15 读 完 了 律 法 和 先 知 的 书 , 管 会 堂 的 , 叫 人 过 去 , 对 他 们 说 : 二 位 兄 台 , 若 有 甚 麽 劝 勉 众 人 的 话 , 请 说 。

16 保 罗 就 站 起 来 , 举 手 , 说 : 以 色 列 人 和 一 切 敬 畏 神 的 人 , 请 听 。

17 这 以 色 列 民 的 神 拣 选 了 我 们 的 祖 宗 , 当 民 寄 居 埃 及 的 时 候 抬 举 他 们 , 用 大 能 的 手 领 他 们 出 来 ;

18 又 在 旷 野 容 忍 ( 或 作 : 抚 养 ) 他 们 , 约 有 四 十 年 。

19 既 灭 了 迦 南 地 七 族 的 人 , 就 把 那 地 分 给 他 们 为 业 ;

20 此 後 给 他 们 设 立 士 师 , 约 有 四 百 五 十 年 , 直 到 先 知 撒 母 耳 的 时 候 。

21 後 来 他 们 求 一 个 王 , 神 就 将 便 雅 悯 支 派 中 基 士 的 儿 子 扫 罗 , 给 他 们 作 王 四 十 年 。

22 既 废 了 扫 罗 , 就 选 立 大 卫 作 他 们 的 王 , 又 为 他 作 见 证 说 : 我 寻 得 耶 西 的 儿 子 大 卫 , 他 是 合 我 心 意 的 人 , 凡 事 要 遵 行 我 的 旨 意 。

23 从 这 人 的 後 裔 中 , 神 已 经 照 着 所 应 许 的 , 为 以 色 列 人 立 了 一 位 救 主 , 就 是 耶 稣 。

24 在 他 没 有 出 来 以 先 , 约 翰 向 以 色 列 众 民 宣 讲 悔 改 的 洗 礼 。

25 约 翰 将 行 尽 他 的 程 途 说 : 你 们 以 为 我 是 谁 ? 我 不 是 基 督 ; 只 是 有 一 位 在 我 以 後 来 的 , 我 解 他 脚 上 的 鞋 带 也 是 不 配 的 。

26 弟 兄 们 , 亚 伯 拉 罕 的 子 孙 和 你 们 中 间 敬 畏 神 的 人 哪 , 这 救 世 的 道 是 传 给 我 们 的 。

27 耶 路 撒 冷 居 住 的 人 和 他 们 的 官 长 , 因 为 不 认 识 基 督 , 也 不 明 白 每 安 息 日 所 读 众 先 知 的 书 , 就 把 基 督 定 了 死 罪 , 正 应 了 先 知 的 预 言 ;

28 虽 然 查 不 出 他 有 当 死 的 罪 来 , 还 是 求 彼 拉 多 杀 他 ;

29 既 成 就 了 经 上 指 着 他 所 记 的 一 切 话 , 就 把 他 从 木 头 上 取 下 来 , 放 在 坟 墓 里 。

30 神 却 叫 他 从 死 里 复 活 。

31 那 从 加 利 利 同 他 上 耶 路 撒 冷 的 人 多 日 看 见 他 , 这 些 人 如 今 在 民 间 是 他 的 见 证 。

32 我 们 也 报 好 信 息 给 你 们 , 就 是 那 应 许 祖 宗 的 话 ,

33 神 已 经 向 我 们 这 作 儿 女 的 应 验 , 叫 耶 稣 复 活 了 。 正 如 诗 篇 第 二 篇 上 记 着 说 : 你 是 我 的 儿 子 , 我 今 日 生 你 。

34 论 到 神 叫 他 从 死 里 复 活 , 不 再 归 於 朽 坏 , 就 这 样 说 : 我 必 将 所 应 许 大 卫 那 圣 洁 、 可 靠 的 恩 典 赐 给 你 们 。

35 又 有 一 篇 上 说 : 你 必 不 叫 你 的 圣 者 见 朽 坏 。

36 大 卫 在 世 的 时 候 遵 行 了 神 的 旨 意 , 就 睡 了 ( 或 作 : 大 卫 按 神 的 旨 意 服 事 了 他 那 一 世 的 人 , 就 睡 了 ) , 归 到 他 祖 宗 那 里 , 已 见 朽 坏 ;

37 惟 独 神 所 复 活 的 , 他 并 未 见 朽 坏 。

38 所 以 , 弟 兄 们 , 你 们 当 晓 得 : 赦 罪 的 道 是 由 这 人 传 给 你 们 的 。

39 你 们 靠 摩 西 的 律 法 , 在 一 切 不 得 称 义 的 事 上 信 靠 这 人 , 就 都 得 称 义 了 。

40 所 以 , 你 们 务 要 小 心 , 免 得 先 知 书 上 所 说 的 临 到 你 们 。

41 主 说 : 你 们 这 轻 慢 的 人 要 观 看 , 要 惊 奇 , 要 灭 亡 ; 因 为 在 你 们 的 时 候 , 我 行 一 件 事 , 虽 有 人 告 诉 你 们 , 你 们 总 是 不 信 。

42 他 们 出 会 堂 的 时 候 , 众 人 请 他 们 到 下 安 息 日 再 讲 这 话 给 他 们 听 。

43 散 会 以 後 , 犹 太 人 和 敬 虔 进 犹 太 教 的 人 多 有 跟 从 保 罗 、 巴 拿 巴 的 。 二 人 对 他 们 讲 道 , 劝 他 们 务 要 恒 久 在 神 的 恩 中 。

44 到 下 安 息 日 , 合 城 的 人 几 乎 都 来 聚 集 , 要 听 神 的 道 。

45 但 犹 太 人 看 见 人 这 样 多 , 就 满 心 嫉 妒 , 硬 驳 保 罗 所 说 的 话 , 并 且 毁 谤 。

46 保 罗 和 巴 拿 巴 放 胆 说 : 神 的 道 先 讲 给 你 们 原 是 应 当 的 ; 只 因 你 们 弃 绝 这 道 , 断 定 自 己 不 配 得 永 生 , 我 们 就 转 向 外 邦 人 去 。

47 因 为 主 曾 这 样 吩 咐 我 们 说 : 我 已 经 立 你 作 外 邦 人 的 光 , 叫 你 施 行 救 恩 , 直 到 地 极 。

48 外 邦 人 听 见 这 话 , 就 欢 喜 了 , 赞 美 神 的 道 ; 凡 预 定 得 永 生 的 人 都 信 了 。

49 於 是 主 的 道 传 遍 了 那 一 带 地 方 。

50 但 犹 太 人 挑 唆 虔 敬 、 尊 贵 的 妇 女 和 城 内 有 名 望 的 人 , 逼 迫 保 罗 、 巴 拿 巴 , 将 他 们 赶 出 境 外 。

51 二 人 对 着 众 人 跺 下 脚 上 的 尘 土 , 就 往 以 哥 念 去 了 。

52 门 徒 满 心 喜 乐 , 又 被 圣 灵 充 满 。