Slovo na cestu

Skutky apoštolské 1

Lukáš pokračuje ve své zprávě

1Milý Teofile, také tuto druhou knihu věnuji tobě. V té první jsem se snažil zachytit vše, co Ježíš dělal a učil od počátku 2-3 až do svého odchodu k Bohu. Tehdy dal také poslední pokyny o Duchu svatém úzkému kruhu svých učedníků. V období čtyřiceti dnů od své smrti a zmrtvýchvstání se s nimi setkával, dokázal jim, že je opravdu živ, a pověděl jim, že se vrátí, aby uskutečnil Boží záměr se světem. Když byli ještě pospolu, řekl jim, aby po jeho odchodu neopouštěli Jeruzalém, ale čekali tam, až Bůh vyplní svůj slib. Vysvětlil jim: „Jan křtil vodou, ale vás Bůh v nejbližších dnech pokřtí svým svatým Duchem.“

Učedníci se ho také otázali: „Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem?“ Odpověděl: „Není vaše starost, kdy to bude! Nechte to na Bohu, který jedná podle svých rozhodnutí. Teď dostanete Ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, v Samařsku a po celém světě.“ Potom byl před jejich očima zdvižen vzhůru a zakryt oblakem. 10 Když se upřeně dívali za ním, objevili se vedle nich dva muži v bílém 11 a oslovili je: „Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem.“

Ježíšovo přání: vydat o něm svědectví

12 To se stalo na Olivové hoře, jen asi čtvrt hodiny cesty od Jeruzaléma. 13 Vrátili se do města, kde v horní místnosti domu bydleli společně Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub – syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda – syn Jakubův. 14 Ti všichni se jednomyslně a vytrvale modlívali a s nimi ještě některé ženy, Ježíšova matka Marie a Ježíšovi bratři.

Matěj je zvolen, aby nahradil Jidáše

15 Na jednom shromáždění, kde se sešlo asi sto dvacet Ježíšových následovníků, vystoupil Petr a řekl: 16-17 „Bratři, Jidáš byl jeden z nás, dvanácti apoštolů. Dostal stejné pověření jako my, a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti. 18-19 Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalémští obyvatelé říkají ‚Hakeldama‘ – Krvavé pole. Tak se naplnila předpověď Bible. To Duch svatý vložil Davidovi do úst slova o Jidášovi, 20 která jsou zaznamenána v Žalmech: ‚ať zpustne jeho dům, ať v něm nikdo nebydlí,‘ a jinde: ‚…jeho pověření ať převezme jiný.‘ 21 Je tedy nutné nahradit Jidáše. Vyberme muže, který s námi následoval Pána Ježíše po celou dobu od chvíle, 22 kdy ho pokřtil Jan, a byl s ním až do jeho odchodu do nebe. Takový ať se spolu s námi stane jedním ze svědků Ježíšova zmrtvýchvstání.“

23 Vybrali dva takové: Josefa Barsabáše, kterému se říkalo Justus, a Matěje. 24 Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce každého člověka. Ukaž, kterého z těchto dvou jsi vybral, 25 aby byl tvým apoštolem místo Jidáše, který zradil.“ 26 Dali jim vytáhnout los, a ten označil Matěje. Tak se tedy připojil k jedenácti apoštolům.

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 1

1 Milý Teofil,

vo svojej prvej knihe som sa usiloval opísať všetko, čo Ježiš konal a učil od počiatku

až do svojho odchodu k Bohu do neba. Vtedy dal aj posledné pokyny prostredníctvom Ducha Svätého úzkemu okruhu svojich učeníkov.

Od svojej smrti a zmŕtvychvstania sa s nimi štyridsať dní stretával, mnohorakým spôsobom im dokázal, že naozaj žije, a rozprával im o kráľovstve Božom.

Keď boli ešte spolu, povedal im, aby po jeho odchode neodchádzali z Jeruzalema, ale čakali tam, kým Boh nesplní svoj sľub.

Ján krstil vodou, ale vás Boh v najbližších dňoch pokrstí svojím Svätým Duchom."

Raz, keď boli zasa spolu, spýtali sa ho jeho učeníci: Pane, teraz už konečne oslobodíš Izrael a urobíš ho nezávislým národom?"

Odpovedal im: Nie je vašou starosťou vyzvedať sa, kedy to bude. Boh koná podľa vlastného rozhodnutia.

Ale vy teraz dostanete Ducha Svätého a s ním zvláštnu silu, aby ste sa stali mojimi svedkami nielen v Jeruzaleme, ale v celom Judsku, v Samárii aj po celom svete."

Po týchto slovách sa vzniesol pred ich očami dohora a zastrel ho oblak.

10 Kým uprene hľadeli, ako odchádza, zjavili sa vedľa nich dvaja muži v bielom

11 a oslovili ich: Galilejčania, prečo tu stojíte a dívate sa do neba? Ježiš od vás odišiel, ale jedného dňa sa znova k vám vráti."

12 To sa stalo na Olivovom vrchu, vzdialenom asi štvrť hodiny cesty od Jeruzalema.

13 Vrátili sa do mesta, kde v hornej miestnosti domu spoločne bývali Peter, Jakub, Ján, Andrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, syn Alfejov, Šimon prezývaný Horlivec a Júda, syn Jakubov.

14 Tí všetci sa jednomyseľne a vytrvalo modlievali a s nimi aj niektoré ženy, Ježišova matka Mária a jeho bratia.

Medzera po Judášovi vyplnená

15 Pri jednom zhromaždení, kde sa zišlo asi stodvadsať Ježišových nasledovníkov, vystúpil Peter a povedal:

16 Bratia, naplnila sa predpoveď Písma o Judášovi.

17 Judáš bol jedným z nás dvanástich apoštolov. Dostal rovnaké poverenie ako my,

18 a predsa sa znížil k tomu, že priviedol stráž, ktorá Ježiša zatkla. Za peniaze, čo dostal ako svoju odmenu, si kúpil pozemok, ktorý dnes jeruzalemskí obyvatelia nazývajú Akeldamach -- Pole krvi. A potom skončil svoj život strašným spôsobom -- spadol dolu hlavou, telo sa mu roztrhlo a vypadli mu vnútornosti.

19 Tak sa splnili slová, ktoré Duch Svätý vložil do úst Dávida

20 a sú zaznamenané v Žalmoch:Jeho obydlie nech spustne a nech v ňom nik nebýva. A na inom mieste:Jeho poverenie nech prevezme iný.

21 Musíme teda nahradiť Judáša. Vyberme muža, ktorý bol spolu s nami s Pánom Ježišom celý čas

22 od chvíle, keď ho Ján pokrstil, až do jeho odchodu do neba. A ten spolu s nami bude svedčiť, že Ježiš vstal z mŕtvych.

23 Vybrali teda dvoch: Jozefa Barsabáša, ktorého prezývali Spravodlivý, a Mateja.

24 Potom sa modlili: Pane, ty poznáš srdce každého človeka. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,

25 aby bol tvojím apoštolom namiesto Judáša, zradcu, ktorý odišiel ta, kam patrí."

26 Potom im dali ťahať lós a ten označil Mateja, ktorý sa stal dvanástym apoštolom.