Slovo na cestu

Skutky apoštolské 1

Lukáš pokračuje ve své zprávě

1Milý Teofile, také tuto druhou knihu věnuji tobě. V té první jsem se snažil zachytit vše, co Ježíš dělal a učil od počátku 2-3 až do svého odchodu k Bohu. Tehdy dal také poslední pokyny o Duchu svatém úzkému kruhu svých učedníků. V období čtyřiceti dnů od své smrti a zmrtvýchvstání se s nimi setkával, dokázal jim, že je opravdu živ, a pověděl jim, že se vrátí, aby uskutečnil Boží záměr se světem. Když byli ještě pospolu, řekl jim, aby po jeho odchodu neopouštěli Jeruzalém, ale čekali tam, až Bůh vyplní svůj slib. Vysvětlil jim: „Jan křtil vodou, ale vás Bůh v nejbližších dnech pokřtí svým svatým Duchem.“

Učedníci se ho také otázali: „Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem?“ Odpověděl: „Není vaše starost, kdy to bude! Nechte to na Bohu, který jedná podle svých rozhodnutí. Teď dostanete Ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, v Samařsku a po celém světě.“ Potom byl před jejich očima zdvižen vzhůru a zakryt oblakem. 10 Když se upřeně dívali za ním, objevili se vedle nich dva muži v bílém 11 a oslovili je: „Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem.“

Ježíšovo přání: vydat o něm svědectví

12 To se stalo na Olivové hoře, jen asi čtvrt hodiny cesty od Jeruzaléma. 13 Vrátili se do města, kde v horní místnosti domu bydleli společně Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub – syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda – syn Jakubův. 14 Ti všichni se jednomyslně a vytrvale modlívali a s nimi ještě některé ženy, Ježíšova matka Marie a Ježíšovi bratři.

Matěj je zvolen, aby nahradil Jidáše

15 Na jednom shromáždění, kde se sešlo asi sto dvacet Ježíšových následovníků, vystoupil Petr a řekl: 16-17 „Bratři, Jidáš byl jeden z nás, dvanácti apoštolů. Dostal stejné pověření jako my, a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti. 18-19 Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalémští obyvatelé říkají ‚Hakeldama‘ – Krvavé pole. Tak se naplnila předpověď Bible. To Duch svatý vložil Davidovi do úst slova o Jidášovi, 20 která jsou zaznamenána v Žalmech: ‚ať zpustne jeho dům, ať v něm nikdo nebydlí,‘ a jinde: ‚…jeho pověření ať převezme jiný.‘ 21 Je tedy nutné nahradit Jidáše. Vyberme muže, který s námi následoval Pána Ježíše po celou dobu od chvíle, 22 kdy ho pokřtil Jan, a byl s ním až do jeho odchodu do nebe. Takový ať se spolu s námi stane jedním ze svědků Ježíšova zmrtvýchvstání.“

23 Vybrali dva takové: Josefa Barsabáše, kterému se říkalo Justus, a Matěje. 24 Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce každého člověka. Ukaž, kterého z těchto dvou jsi vybral, 25 aby byl tvým apoštolem místo Jidáše, který zradil.“ 26 Dali jim vytáhnout los, a ten označil Matěje. Tak se tedy připojil k jedenácti apoštolům.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 1

Jesusca Diospaj Espiritutami cachashca

1C'uyashca Teófilo, Jesús tucui imallata rurashcatapish, yachachishcatapish ñami sarunman punta quillcapi huillashpa cacharcani. Jesusca, Paita jahua pachaman apana punllacamami, chai tucuitaca rurashca. Shinallataj jucha illaj Espíritu yuyaita cujpimi, huillagrichun Pai agllashpa mingashcacunatapish, imalla ruranata yachachishpa saquishca. Paicunamanmi Jesusca, llaquita apashpa huañushca q'uipa causarishpaca, Pai causacushcatataj alli yachachun, chuscu chunga punllacama, cutin cutin ricurirca. Chai punllacunapica Dios mandacunmantapish ashtahuanmi yachachirca. Paicunahuan tandalla cashparajmi cashna nishpa mandashca:

–Jerusalenmantaca, amaraj maiman ringuichijchu. Ñuca sarun huillashca shinallataj, ñuca Yaya cachasha nishca Paipaj Espíritu shamungacama, caipi shuyanguichijlla. Juanca yacullahuanmi bautiźarca, ashtahuanpish cancunaca asha punllacuna q'uipaca, jucha illaj Espirituhuanmi bautiźashca canguichij– nircami.

Chashna nijpimi, chaipi tandanacushcacunaca:

–Apunchij Jesús, ¿cunanllatajchu cai llajtataca Israelcunallataj mandachun cugringui?– nishpa tapurcacuna.

Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

–Chaitaca, ñuca Yayallamari yachan. Cancunaca, ima huata, ima punlla Pai chaita ruranataca mana yachanachu canguichij. Shina cajpipish jucha illaj Espíritu shamushpami, cancunamanca ñucamanta huillai tucunata cunga. Chaimantami Jerusalenpi, tucui Judeapi, tucui Samariapi, tucui caru llajtacunapipish ñucamanta huillagringuichij– nircami.

Chashna nishca q'uipami, paicuna ricucujpi, Jesustaca jahua pachaman huichi aparca. Chaimantaca, p'uyuhuan pacajpimi, ña mana ricui tucurcacuna. 10 Jesús chashna rijta paicuna huichilla ricuracujpica, yurajlla churanata churarishca ishqui runacunaca, ñapish paicunapaj ñaupajpi shayarircallami.

11 Paicunaca:

–Galilea runacuna, ¿ima nishpataj huichilla chaparacunguichijlla? Cancunapajmanta jahua pachaman apashca cai Jesusllatajmi tigramunga. Ima shinami rijta ricurcanguichij, chashnallatajmi tigramunga– nircacunami.

Matiastami Judaspaj randi agllashcacuna

12 Chai q'uipami Olivos urcumantaca, Jerusalenman tigramurcacuna. Chai urcuca, Jerusalenmantaca shuj kilómetro shinallapimi. 13 Ña Jerusalenman chayashpaca, paicuna poźacushca huasi altibajomanmi huichiyarcacuna. Paicunaca Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeopaj churi Jacobo, Zelote nishca Simón, Jacobopaj huauqui Judaspishmi carcacuna. 14 Tucui paicunami huarmicunahuanpish, Jesuspaj mama Mariahuanpish, Paipaj huauquicunahuanpish, Diostaca tucui shunguhuan shuj yuyailla mañaracurcacuna.

15 Chai punllacunapi Jesusta crijcunaca, patsaj ishqui chunga shinami tandanacushca carca. Chaicunapaj chaupipimi, Pedroca shayarishpa cashna nirca: 16 «Huauquicuna, jucha illaj Espiritumi, Jesusta japinaman shamujcunata pushamuj Judasmantaca Davidta huillachishca. Chaica pajtanatajmi carca. 17 Judasca, ñucanchijpurami carca, ñucanchijhuanmi huillashpa purirca. 18 Chashna cashpapish pai millaita rurashpa chasquishca cullquihuanca, allpatami randirca. Chaillapitajmi uriman uma urmashpa, huijsa tugyajpi chunllullicunapish tucui tallirirca. 19 Tucui Jerusalenpi causajcuna chaita yachashpami, chai allpataca paicunapaj quiquin rimaipi, Acéldama shutita churarcacuna. (Acéldama nishcaca, “Yahuar Allpa” nisha ninmi). 20 Chashna tucunatami Salmos Libropica, cashna quillcashca:

“Pai causashca huasica shitashca saquirichun,
chai huasipica pi ama causachun” ninmi.

Shinallataj:

“Pai ruracushcataca shujtaj runa japichun” nicunpishmi.

21 Chaipi nicushca shinallataj Jesús ñucanchijhuan cajpiraj, punllanta ñucanchijhuan purij runacuna tiyanmi. 22 Paicunaca, Jesusta Juan bautiźashcamantapacha, Jesús jahua pachaman ringacamami ñucanchijhuan puricurcacuna. Jesús causarishcata ñucanchijhuan huillachunca, paicunamanta maijantapish shujta agllashunchij» nircami.

23 Pedro chashna nijpica, ishquitami ch'icanchircacuna. Shujtaca, Justo nishca José Barsabasta, caishujtaca Matiastami agllarcacuna. 24 Paicunamantami cashna mañarcacuna: «¡Mandaj Dioslla, Canmi tucuicunapaj shunguta rijsingui! Cunanca, cai ishquimanta maijantapish Can agllashcata ñucanchijman ricuchihuai. 25 Can agllashca runaca, huillagrichun Can mingashcata ñucanchijhuan rurachun. Judasca mana caźushcamantami, pai maiman rina cashcallamantaj rirca» nishpami mañarca.

26 Chashna mañashpa suerteta rurajpica, Matiaspajmi urmarca. Chaimantami Matiastaca, huillagrichun Jesús mingashca chunga shujcunahuan tandachircacuna.