Slovo na cestu

Matouš 9:1-38

Ježíš uzdravuje ochrnutého

1Ježíš tedy vstoupil opět do člunu, vrátil se na druhý břeh a přišel do Kafarnaum. 2Na nosítkách k němu přinesli ochrnutého člověka. Ježíš viděl jejich víru, a tak řekl nemocnému: „Už se netrap, chlapče! Tvé hříchy jsou ti odpuštěny!“ 3Ale někteří z učitelů zákona se nad tím pozastavovali: „To jsou prázdná slova. Na to má právo jen Bůh.“

4-7Ježíš však prohlédl jejich myšlenky a obrátil se k nim: „Myslíte si, že zůstalo jen při slovech, když jsem mu odpustil hříchy? Dokážu vám, že moje slovo má moc.“ Nato se obrátil k ochrnutému: „Vstaň a odnes svá nosítka domů!“ 8Lidé nad tím žasli a děkovali Bohu, že dal člověku takovou moc.

Ježíš stoluje s hříšníky v Matoušově domě

9Cestou odtud uviděl Ježíš muže jménem Matouš, jak vybírá poplatky. „Pojď se mnou a staň se mým učedníkem!“ vyzval ho. Matouš hned vstal a následoval ho. 10Později při hostině v Matoušově domě přišlo také mnoho celníků a lidí pochybné pověsti, aby poznali Ježíše a jeho učedníky. 11Zbožné farizeje to popudilo: „Jak si váš mistr může sednout k jednomu stolu s takovými lidmi?“ 12Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře potřebují nemocní a ne zdraví. 13Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo Písma: Nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání.“

Spor o půst

14Potom přišli za Ježíšem žáci Jana Křtitele s otázkou: „My a farizejové často držíme půst. Proč se tvoji učedníci také nepostí, jak je zvykem zbožných lidí?“

15Ježíš jim odpověděl: „Žádá někdo po svatebčanech, aby byli smutní a odmítali jídlo, dokud je ženich mezi nimi? Kdyby někdo ženicha odvlekl, bude po svatebním veselí. I moji učedníci se jednou postí, až přijde pravý čas. Nový život z Boha se nedá vtěsnat do starých zvyků a forem. 16To je podobné, jako kdyby někdo přišil na staré šaty záplatu z neseprané látky. Co se stane? Záplata vytrhne chatrné tkanivo a díra se ještě zvětší. 17Mladé víno přece také nedáváte do měchů ze staré kůže, jinak by popraskaly a obojí by přišlo nazmar. Nové víno potřebuje nové měchy!“

Ježíš uzdravuje krvácející ženu a křísí děvče

18Zatímco Ježíš mluvil, přišel jeden z představených místní synagogy a poklonil se mu. „Moje dcera právě zemřela,“ řekl, „ale ty jí můžeš zase vrátit život. Pojď, polož na ni ruku a vrátíš jí život.“

19Ježíš i jeho učedníci šli s ním. 20Vtom však jedna žena, již dvanáct let postižená krvácením, se k Ježíšovi zezadu přiblížila a dotkla se okraje jeho roucha. 21Myslela si: Když se alespoň dotknu jeho šatu, určitě se uzdravím. 22Ježíš se však otočil, podíval se na ni a řekl: „Raduj se, tvá víra tě zachránila.“ A opravdu, v tu chvíli byla žena zbavena svého trápení.

23Pak Ježíš došel k domu onoho představeného synagogy, kde hrála pohřební hudba a naříkal shromážděný dav. 24Řekl jim: „Jděte všichni pryč! Smrt té dívky pomine jako spánek.“ Ale nikdo ho nebral vážně a vysmívali se mu. 25Když byl dům konečně vyklizen, Ježíš vešel, vzal děvčátko za ruku a ono vstalo. 26Zpráva o tom se rychle roznesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje slepého a němého

27Na cestě odtud se k Ježíšovi přidali dva slepci a volali: „Kriste, králi, slituj se nad námi!“ 28Šli za ním až do domu. Ježíš se jich zeptal: „Opravdu věříte, že vám mohu vrátit zrak?“

29„Určitě, Pane,“ ujišťovali ho slepci. Dotkl se jejich očí a řekl: „Staň se vám, jak věříte.“ 30V tu chvíli prohlédli. Pak jim důrazně přikázal: „Nechte si to pro sebe, ať se nikdo o tom nedoví!“ 31Ale oni chodili po celém kraji a všude o něm mluvili.

32Sotva odešli, přivedli k Ježíšovi němého člověka, posedlého zlým duchem. 33Ježíš démona vyhnal a němý začal mluvit. Zástupem proběhla vlna údivu: „Nikdy se v Izraeli nic podobného nedělo!“ 34Farizejové to však vysvětlovali: „Vyhání ďábly, protože je ve spojení s jejich vládcem.“

Ježíš nabádá učedníky k modlitbám za dělníky ke žni

35Potom Ježíš procházel všemi městy i vesnicemi, učil v tamních synagogách a kázal radostnou zvěst o Božím království. A kamkoliv přišel, všude uzdravoval nemoci všeho druhu.

36Když se tak díval na zástupy lidí stojící před ním, bylo mu jich líto, protože nevěděli, na koho se obrátit a kde hledat pomoc. Byli jako ovce bez pastýře. 37Svým učedníkům řekl: „Ti všichni patří Bohu jako úroda svému hospodáři. Je však málo ženců. 38Proto proste Pána, ať pošle pracovníky na své žně.“

New Russian Translation

Матфея 9:1-38

Иисус исцеляет парализованного и прощает его грехи

(Мк. 2:3-12; Лк. 5:18-26)

1Иисус вошел в лодку, переправился на другую сторону озера и вернулся в Свой город. 2Несколько человек принесли к Нему парализованного, лежащего на циновке. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному:

– Не бойся, сын Мой, прощаются тебе твои грехи!

3Тогда некоторые из учителей Закона подумали про себя: «Он же кощунствует!».

4Зная, о чем они думают, Иисус сказал:

– Почему у вас в сердце такие злые мысли? 5Что легче, сказать: «Прощаются тебе грехи» или: «Встань и ходи»? 6Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи …

И Он обратился к парализованному:

– Вставай, возьми свою циновку и иди домой.

7Человек встал и пошел домой. 8Видевшие это исполнились благоговейного ужаса и стали славить Бога, давшего людям такую власть.

Иисус обедает с грешниками в доме у Матфея

(Мк. 2:14-17; Лк. 5:27-32)

9Когда Иисус шел оттуда, Он увидел человека по имени Матфей, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин.

– Следуй за Мной, – сказал ему Иисус.

Тот встал и пошел за Ним. 10Позже, когда Иисус возлежал за столом в доме у Матфея, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Иисусом и Его учениками. 11Когда фарисеи увидели это, они спросили учеников Иисуса:

– Почему ваш Учитель ест со сборщиками налогов и грешниками?

12Когда Иисус услышал это, Он сказал:

– Не здоровым нужен врач, а больным. 13Попытайтесь вначале понять, что значат слова: «Милости хочу, а не жертвы»9:13 Ос. 6:6.. Я пришел призвать не праведников, а грешников.

Иисуса спрашивают о посте

(Мк. 2:18-22; Лк. 5:33-38)

14Затем пришли ученики Иоанна и спросили:

– Почему мы и фарисеи постимся, а Твои ученики нет?

15Иисус им ответил:

– Разве могут гости на свадьбе печалиться, когда с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взят от них, вот тогда они и будут поститься9:15 То есть пока Иисус (жених) находился с верующими, им не нужно было печалиться и держать пост.. 16Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани: она сядет, и дыра станет еще больше. 17Никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе бурдюки прорвутся: и вино вытечет, и бурдюки пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые бурдюки, тогда и то, и другое будет цело.

Дочь начальника и больная женщина

(Мк. 5:22-43; Лк. 8:41-56)

18Когда Иисус еще говорил, к Нему подошел один начальник. Он поклонился Иисусу и сказал:

– Моя дочь только что умерла, но если Ты придешь и возложишь на нее руку, она оживет.

19Иисус встал и пошел с ним. Ученики тоже пошли за ними. 20В это время к Иисусу сзади подошла женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к кисточке на краю Его одежды9:20 К краям верхней мужской одежды иудеи пришивали кисточки, в которые обязательно вплетались голубые нити. Эти кисточки должны были напоминать иудеям о необходимости исполнять повеления Бога (см. Чис. 15:38-40; Втор. 22:12).. 21Она думала про себя: «Если я только прикоснусь к Его одежде, то исцелюсь». 22Иисус обернулся и увидел ее.

– Не бойся, дочь Моя, – сказал Он, – твоя вера исцелила тебя.

И женщина в тот же момент выздоровела.

23Когда Иисус вошел в дом начальника и увидел флейтистов, приглашенных для похорон, и смятение толпы, 24Он сказал:

– Выйдите, ведь девочка не умерла, а спит.

Но они лишь посмеялись над Ним. 25Когда людей все-таки удалили, Иисус вошел, взял девочку за руку, и она встала. 26Слух об этом распространился по всей округе.

Исцеление двух слепых

27Когда Иисус вышел оттуда, за Ним пошли двое слепых, крича:

– Сжалься над нами, Сын Давидов!9:27 Сын Давидов – один из титулов Христа. Согласно Пророкам ожидаемый Христос должен был быть потомком царя Давида (см. Ис. 11:1-5; Иер. 23:5-6).

28Когда Он вошел в дом, слепые подошли к Нему, и Он спросил их:

– Вы верите, что Я могу это сделать?

– Да, Господи, – ответили те.

29Тогда Иисус прикоснулся к их глазам и сказал:

– Пусть же с вами будет по вашей вере.

30И они тотчас прозрели. Иисус же строго наказал им:

– Смотрите, чтобы никто не узнал об этом.

31Но они пошли и рассказали о Нем по всей округе.

Исцеление немого

32Не успели еще они выйти, как к Иисусу привели немого человека, одержимого демоном. 33Когда демон был изгнан, человек, который был нем, заговорил. Люди удивлялись:

– Ничего подобного еще не бывало в Израиле.

34Фарисеи же говорили:

– Он изгоняет демонов силой повелителя демонов.

Жатвы много, а работников мало

35Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал Радостную Весть о Царстве и исцелял людей от всех болезней и немощей. 36Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха. 37Он говорил Своим ученикам:

– Жатвы много, а работников мало. 38Поэтому просите Хозяина жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву.