Slovo na cestu

Matouš 6

Ježíš učí o dobročinnosti

1Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi a nestavěli tím na odiv svoji dobročinnost. Tak rozhodně nezískáte odměnu od nebeského Otce. Proto když pomáháš bližnímu, nechtěj, aby o tom všichni věděli. Okatě – v synagogách a na ulicích – prokazují dobro pyšní pokrytci, protože chtějí, aby je lidé chválili. Tak si vlastně vybírají svoji odměnu předem. 3-4 Když ty někomu pomůžeš, udělej to nenápadně. Tvůj nebeský Otec, který vidí všechno, ti to odplatí.

Ježíš učí o modlitbě

A podobně je to s modlitbami. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Modlí se pro lidi, a tak nemohou čekat, že je Bůh vyslyší. Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A on, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší. Neopakujte bezmyšlenkovitě modlitbu jako nerozumní lidé, kteří si myslí, že Boha umluví a on je vyslyší. Nenapodobujte je, vždyť váš Otec zná vaše potřeby dříve, než je vyslovíte.

Dám vám vzor prosté modlitby:
Náš nebeský Otče,
vzdáváme čest tvému svatému jménu.
10 Ujmi se vlády,
ať se děje všechno podle tvé vůle
    jak v nebi, tak na zemi.
11 Dej nám chléb i dnes
12 a odpusť nám naše provinění,
    tak jako my odpouštíme těm,
    kteří nám ublížili.
13 Chraň nás před pokušením
    a vysvoboď nás z moci zlého.
Vždyť tobě navždy patří vláda,
    moc i sláva. Amen.

14 Odpustíte-li druhým jejich provinění, i váš nebeský Otec vám odpustí. 15 Jestliže jim však neodpustíte, nemůžete ani vy počítat s Božím odpuštěním.

Ježíš učí o postu

16 Jestliže svou modlitbu podepřete postem, nenasazujte si ztrápenou, zbožnou masku jako ti, kteří úmyslně zanedbávají svůj vzhled, aby upozornili okolí na to, že se postí. Tím už dosáhli, co chtěli, a víc nemohou čekat. 17 Když se ty postíš, dobře se uprav, 18 aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj Otec, který vidí to, co je lidem skryto. Jedině tak ti půst přinese duchovní užitek.

Ježíš učí o penězích

19 Nehromaďte si bohatství zde na zemi, kde může zrezivět, padnout napospas molům nebo zlodějům. 20 Ukládejte si poklady v nebi, kde nepodlehnou žádné zkáze a ani je žádný zloděj nevykope a neukradne. 21 Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce.

22 Světlem těla je oko. Je-li tvé oko čisté, jsi naplněn jasem. 23 Je-li však tvé oko zakaleno nečistými myšlenkami, žiješ v duchovní tmě. Nemáš-li jasno v sobě, tápeš v beznadějné temnotě.

24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku.

Ježíš varuje před přílišnou starostlivostí

25 Radím vám: nezatěžujte se starostmi o jídlo, pití a oděv. Cožpak nemají pokrmy sloužit jen k udržení života a šaty k oblečení těla? 26 Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27 I když se budete starat sebevíc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik.

28 A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, 29 a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. 30 Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?

31 A tak se netrapte otázkami: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si vezmeme na sebe? 32 Pro lidi bez Boha je to první a poslední. Ale vy máte nebeského Otce a ten dobře ví, co všechno potřebujete. 33 Dejte jeho na první místo a žijte tak, jak on si přeje, a on se o vás postará. 34 Nezatěžujte se zítřejšími starostmi. Ty patří k zítřku. Každý den má dost svých problémů.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Матай 6

О помощи бедным

1– Смотрите, не выставляйте свою праведность напоказ. Иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. И когда даёшь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в наших молитвенных домах[a] и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая; пусть твоя помощь будет тайной. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя.

О молитве

– Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в молитвенных домах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Небесному Отцу, Который присутствует и в месте твоего уединения. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах ещё до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. Молитесь так:

Отец наш Небесный,
пусть прославится имя Твоё!
10 Пусть наступит Царство Твоё
и исполнится воля Твоя
    на земле, как и на небесах!
11 Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день.
12 Прости нам долги наши,
    как и мы простили должникам нашим.
13 Не дай нам поддаться искушению,
но сохрани нас от дьявола[b].[c]

14 – Потому что, если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. 15 Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков.

О посте

16 – Когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 17 Ты же, когда постишься, умойся и причешись[d], 18 чтобы не люди, а только твой Небесный Отец, Который присутствует и в месте твоего уединения, знал о твоём посте, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается втайне.

О богатстве

19 – Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина и где воры могут обокрасть ваш дом. 20 Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина и куда воры не смогут проникнуть и украсть. 21 Ведь где твоё богатство, там будет и твоё сердце.

22 Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен[e] (то есть если ты щедр), то и всё твоё тело будет полно света. 23 Но если глаз у тебя замутнён[f] (то есть когда ты скуп), то всё твоё тело будет полно тьмы. И если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тогда тьма!

24 Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Всевышнему, и богатству.

О беспокойстве

25 – Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своём теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? 26 Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? 27 И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? 28 И зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не прядут, 29 но говорю вам, что даже царь Сулейман во всём своём величии не одевался так, как любая из них. 30 Но если Всевышний так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? 31 Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте: «Что нам есть?», или: «Что нам пить?», или: «Во что одеться?». 32 Ведь язычники только обо всём этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всём этом. 33 Прежде всего ищите Царства Всевышнего и Его праведности, и это всё вам тоже будет дано. 34 Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог.

Notas al pie

  1. 6:2 Букв.: «в синагогах».
  2. 6:13 Или: «от зла».
  3. 6:13 Некоторые рукописи включают: «Потому что Твоё вовеки Царство, и сила, и слава. Аминь».
  4. 6:17 Букв.: «помажь голову твою». Это делалось для того, чтобы волосы выглядели лучше.
  5. 6:22 Это был фразеологический оборот, обозначающий человека щедрого, в отличие от человека скупого, имеющего «дурной глаз» (см. следующий стих).
  6. 6:23 Букв.: «если твой глаз дурной». Выражение «дурной глаз» было фразеологическим оборотом, обозначающим жадного или завистливого человека (см. 20:15).