Slovo na cestu

Matouš 3

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal lidem, kteří za ním přicházeli na Judskou poušť: „Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král.“

O Janovi prorok Izajáš předpověděl:

„Z pouště zazní hlas:
Připravte cestu pro Pána
    a odstraňte všechny překážky.“

Jan měl oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel. Scházeli se k němu lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání. Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

Když Jan uviděl, že ke křtu přicházejí mnozí horliví a nejvznešenější Židé – farizejové a saducejové, řekl jim: „Myslíte si, že se z Božího soudu vykroutíte jako hadi? Dokažte změnou svého života, že jste se obrátili od svých vin. Nemyslete si, že vám pomůže, budete-li říkat: ‚Jsme potomci Abrahamovi, Boží vyvolený národ.‘ Vždyť Bůh si může proměnit i ty, se kterými vy pohrdáte. 10 Sekera Božího soudu je už přiložena ke kořeni stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce; bude poražen a spálen. 11 Já křtím vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já; nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12 Jako se prohazováním odděluje zrno od plev – zrno do sýpky, plevy na oheň, tak i on rozsoudí lidi – jedny k životu a druhé ke smrti.“

Jan křtí Ježíše

13 Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14 Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15 Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil.

16 Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží Duch v podobě holubice. 17 Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 3

Bautiźaj Juanca, shitashca pambapimi huillashca

1Chai punllacunami Bautiźaj Juanca, Judea llajtapi tiyaj shitashca pambapi huillashpa ricurirca.

Paica: «Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñamari chayamushca» nishpami huillaj carca.

Dios ima nishcata huillaj Isaiasca, Juanmantami cashna nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:
“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.
Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij” nicunmari» nishcami.

Juanca camello millma churanata churashca, cara chumbihuan chumbillishcami purij carca. Paica langosta c'urucunata, abeja mishquitami micuj carca. Juanpajmanca, Jerusalenmanta, Judea llajtamanta, Jordán shuti jatun yacu c'uchulla llajtamantapish achcacunami pai huillashcata uyangapaj shamujcuna carca. Paicuna juchacunata huillajpimi, Juanca Jordán yacupi bautiźaj carca. Tauca fariseocunapish, saduceocunapish bautiźachun nishpa paipajman shamujpimi, Juanca cashna nirca: «¡Culebra shina millai runacuna! Ñallamari Diosca p'iñarishpa jatunta llaquichigrin. ¿Pitaj cancunataca, ‘Quishpiringuichijmi’ nircari? Cancuna Diospajman cutirishcataj ricurichunca, allita ruraichij. “Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijmi. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahua huahuacunata ruranmanllami. 10 Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca yura sapipi churashpa charicun. Mana p'ucuj yuracunataca, tucui urmachishpa, ninapi shitashpa rupachingami. 11 Diospajman cutirijpimi, cancunataca yacupi bautiźani. Ashtahuanpish ñucapaj q'uipa Shamujca, Diospaj jucha illaj Espirituhuan, ninahuanmi cancunataca bautiźanga. Ñucapaj q'uipa shamujca, ñucata yalli imatapish rurai tucujmi. Chashna cajpi ñucaca, paipaj pargateta apaipajllapish mana canichu. 12 Paica, cai pachapi causajcunataca, ñallami huairachishpa, trigomanta ujshata anchuchij shina ch'icanyachinga. Allicunataca trigota huasipi huaquichij shinami quishpichinga. Millaicunataca, ujshata shinami mana huañuj ninapi rupachinga» nircami.

Jesustami Juan bautiźashca

13 Chai punllacunami, Juan bautiźachun nishpa Jesusca, Galileamanta Jordán yacuman shamurca. 14 Juanca, paita mana bautiźasha nishpami:

–¿Imapajtaj Quiquinca ñucapajman shamungui? Ashtahuanpish Quiquinmari ñucata bautiźana cangui– nishpa, mitsarirca.

15 Shina nijpi Jesusca:

–Cunanca bautiźaillari. Ñucanchijca tucuitami Dios munashcata rurana canchij– nijpimi, Juanca ari nishpa, Jesusta bautiźarca.

16 Juan bautiźajpi yacumanta llujshicushpami Jesusca, ñapish jahua pacha pascarijta ricurca. Pai ricucujllapitajmi, Diospaj Espirituca, paloma shina uriyamushpa, Paipaj jahuapi tiyarirca. 17 Jahua pachamantaca: «Caimi ñuca c'uyashca Churi, Paimi ñucataca cushichin» nishpa rimashcapishmi uyarirca.