Slovo na cestu

Matouš 28:1-20

Ježíš vstává z mrtvých

1Na úsvitu neděle se Marie Magdaléna a ta druhá Marie vypravily k hrobu. 2Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl sestoupil s nebe, odvalil kámen a sedl si na něj. 3Zářil jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh. 4Strážci byli tak vyděšeni, že se nemohli ani hnout. 5Anděl promluvil k ženám: „Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu. 7A teď si pospěšte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých a jde napřed do Galileje, kde ho uvidíte. To jsem vám měl vyřídit.“

Ježíš se zjevuje ženám

8S bázní, a přece s velkou radostí opustily ženy rychle hrob a běžely to oznámit učedníkům. 9Na cestě se setkaly se samým Ježíšem. Pozdravil je a ony padly na kolena a objímaly jeho nohy. 10Ježíš jim řekl: „Nebojte se, jen jděte za mými bratry a řekněte jim, ať jdou do Galileje a tam se setkáme.“

Náboženští vůdcové podplácejí stráž

11Po odchodu žen se někteří strážci odebrali do města, aby ohlásili velekněžím všechno, co se stalo. 12-13Ti hned svolali poradu s ostatními židovskými představiteli, aby se dohodli, co dělat. Potom štědře podplatili vojáky, aby mluvili shodně s nimi: „V noci jsme usnuli, a zatímco jsme spali, přišli Ježíšovi učedníci a ukradli jeho tělo.“

14Pak vojákům slíbili, že doslechne-li se o tom místodržitel, uchlácholí ho a postarají se, aby z toho vyvázli bez nepříjemností. 15Vojáci si tedy vzali peníze a rozhlašovali, k čemu byli navedeni. Tato verze se mezi židy rozšířila, takže tomu věří dodnes.

Ježíš dává velké pověření

16Jedenáct apoštolů šlo do Galileje, na horu, kterou Ježíš určil jako místo setkání. 17Tam ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali, že to je skutečně on. 18Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. 20Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.“

New Russian Translation

Матфея 28:1-20

Воскресение Иисуса

(Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12; Ин. 20:1-18)

1После субботы, на рассвете первого дня недели28:1 У иудеев неделя начиналась с воскресенья., Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гробницу. 2Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господа спустился с неба, подошел к гробнице и отвалил камень. И теперь он сидел на нем. 3Своим видом он был, как молния, а его одежда была белой, как снег. 4Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали как мертвые. 5Ангел сказал женщинам:

– Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. 6Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он лежал. 7Идите же скорее и скажите Его ученикам, что Он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы Его увидите. Вот что я вам сказал.

Явление Иисуса женщинам

8Женщины ушли от гробницы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам Иисуса. 9Вдруг их встретил Сам Иисус.

– Приветствую вас, – сказал Он.

Они подошли, обняли Его ноги и поклонились Ему. 10Тогда Иисус сказал им:

– Не бойтесь. Идите и скажите Моим братьям, чтобы они шли в Галилею. Там они Меня и увидят.

Религиозные вожди подкупают стражу

11Женщины еще были в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всем первосвященникам. 12Первосвященники посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег 13и сказали:

– Говорите всем так: «Его ученики пришли ночью и выкрали Его, пока мы спали». 14А если это дойдет до наместника, мы с ним поговорим, и тем вас избавим от неприятностей.

15Солдаты взяли деньги и поступили так, как их научили. И эта выдумка распространена среди иудеев и по сегодняшний день.

Великое поручение

16А одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иисус велел им прийти. 17Там они увидели Иисуса и поклонились Ему, однако некоторые засомневались, что это Он. 18Тогда, подойдя, Иисус сказал им:

– Мне дана вся власть на небе и на земле. 19Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 20учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до скончания века.