Slovo na cestu

Matouš 28:1-20

Ježíš vstává z mrtvých

1Na úsvitu neděle se Marie Magdaléna a ta druhá Marie vypravily k hrobu. 2Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl sestoupil s nebe, odvalil kámen a sedl si na něj. 3Zářil jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh. 4Strážci byli tak vyděšeni, že se nemohli ani hnout. 5Anděl promluvil k ženám: „Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu. 7A teď si pospěšte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých a jde napřed do Galileje, kde ho uvidíte. To jsem vám měl vyřídit.“

Ježíš se zjevuje ženám

8S bázní, a přece s velkou radostí opustily ženy rychle hrob a běžely to oznámit učedníkům. 9Na cestě se setkaly se samým Ježíšem. Pozdravil je a ony padly na kolena a objímaly jeho nohy. 10Ježíš jim řekl: „Nebojte se, jen jděte za mými bratry a řekněte jim, ať jdou do Galileje a tam se setkáme.“

Náboženští vůdcové podplácejí stráž

11Po odchodu žen se někteří strážci odebrali do města, aby ohlásili velekněžím všechno, co se stalo. 12-13Ti hned svolali poradu s ostatními židovskými představiteli, aby se dohodli, co dělat. Potom štědře podplatili vojáky, aby mluvili shodně s nimi: „V noci jsme usnuli, a zatímco jsme spali, přišli Ježíšovi učedníci a ukradli jeho tělo.“

14Pak vojákům slíbili, že doslechne-li se o tom místodržitel, uchlácholí ho a postarají se, aby z toho vyvázli bez nepříjemností. 15Vojáci si tedy vzali peníze a rozhlašovali, k čemu byli navedeni. Tato verze se mezi židy rozšířila, takže tomu věří dodnes.

Ježíš dává velké pověření

16Jedenáct apoštolů šlo do Galileje, na horu, kterou Ježíš určil jako místo setkání. 17Tam ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali, že to je skutečně on. 18Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. 20Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 28:1-20

Jesusca domingo tutamantatami causarishca

(Mar 16:1-8; Luc 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Sábado punllapaj cayandij, semana callari domingo tutamanta manaraj alli pacarijpimi, Magdalamanta Mariapish, caishuj Mariapish Jesusta pambashca jutcuta ricugrircacuna. 2Paicuna chaiman chayajpica, ñapish allpaca achcata chujchurcallami. Mandaj Dios jahua pachamanta cachashca ángel shamushpami, chai jutcuta huichcashca rumita anchuchishpa, chai rumi jahuapi tiyarirca. 3Chai angelca, relampa shina achij nicujmi carca, paipaj churanapish rasu shina yurajllami carca. 4Chai jutcuta cuidacuj soldadocuna, chai angelta ricushpaca, tullu ñutcu mancharishpami, chujchushpa, huañushca shina saquirircacuna. 5Chai huarmicuna chayamujpica, angelca cashnami nirca:

—Ama manchaichijchu. Cancunaca, chacatashca cashca Jesusta ricunaman shamushcataca yachanimi. 6Paica mana caipichu. Pai nishca shinallataj ña causarircami. Apunchij Jesusta churashca jutcuta ricuj shamuichij. 7Paica, huañushcacunapaj chaupimanta causarircami. Ñami cancunata ñaupashpa Galileaman rin, chaipi ricugrichij. Ñami yachanguichij. Caitaca cunantaj utca, paipaj yachacujcunaman huillagrichij— nircami.

8Chashna nijpica chai huarmicunaca, callpashpami chai jutcumantaca rircacuna. Achca manchaihuan cashpapish, cushicushpami, yachacujcunaman huillagrircacuna. 9Yachacujcunaman huillagricujpimi, ñapish Jesusca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa ricurirca. Jesús ricurijpica chai huarmicunaca, paipajman cʼuchuyashpa, chaquita ugllarishpami, adorarcacuna. 10Chashna rurajpimi, Jesusca cashna nirca:

—Ama mancharichijchu. Ñuca huauquicuna Galileaman rishpa ñucahuan tupachun, paicunaman huillagrichij— nircami.

Jesús causarishcataca soldadocunami huillashca

11Chai huarmicuna huillanaman ringacamaca, Jesusta pambashca jutcuta cuidaj soldadocunamanta maijancuna Jerusalenman rishpaca, ñami curacunata mandajcunamanca tucui imalla tucushcata huillarcacuna. 12Chaita huillajpimi, chai curacunaca, cunaj yuyajcunahuan tandanacushpa parlanacurcacuna. Chaimantaca chai soldadocunamanca, achca cullquitami curcacuna. 13Chaita cushpaca, cashnami yachachircacuna: «“Tuta ñucanchij dormicujpimari, chai Runapaj yachacujcuna shamushpa, paitaca shuhuashca” ninguichij. 14Mandaj Pilato chaita yachashpa, cancunata ama imata rurachunca, ñucanchij paihuan rimashunllami» nircacunami.

15Chashna nijpi soldadocuna cullquita japishpaca, paicuna yachachishca shinallatajmi nircacuna. Judiocunaca cunan punllacamami, ‘Jesustaca shuhuashcami’ nishpa parlanacuncuna.

‘Huillagringuichij’ nishpami Jesusca mandashca

(Mar 16:14-18; Luc 24:36-49; Juan 20:19-23)

16Jesuspaj chunga shuj yachacujcunaca, Pai richun nishca shinallatajmi, Galileapi tiyaj urcuman rircacuna. 17Chai urcupi Jesusta ricushpaca, adorarcacunami. Maijancunallami, ‘¿Paitajchu imashi?’ yuyarcacuna. 18Chashna yuyacujpi Jesusca, paicunapajman cʼuchuyashpami, cashna nirca:

—Taita Diosca, jahua pachapipish, cai pachapipish tucuita mandachunca, ñucamanmi curca. 19Chaimanta tucui llajtacunata rishpa, gentecunataca ñuca yachacujcuna tucuchun yachachigrichij. Paicunataca Yayapaj, Churipaj, Diospaj jucha illaj Espiritupaj shutipi bautiźaichij. 20Cancunata ñuca tucui imalla mandashcata paicunapish rurachun yachachinguichij. Riquichij, ñucaca cai pacha tucuringacamami punllanta cancunahuan casha. Chashna cachun— nircami.