Slovo na cestu

Matouš 26:1-75

Náboženští vůdcové chtějí Ježíše zabít

1Když Ježíš dokončil tento výklad, řekl svým učedníkům:

2„Jak víte, za dva dny budou Velikonoce a já budu zrazen a ukřižován.“

3V tu dobu se sešla židovská velerada v paláci nejvyššího kněze Kaifáše. 4Radili se, jak by se Ježíše nenápadně zmocnili a zprovodili ho ze světa. 5Dohodli se, že by to nemělo být o velikonočních svátcích, aby to nevzbudilo rozruch mezi shromážděnými poutníky.

Žena pomazává Ježíše drahocennou mastí

6Mezitím byl Ježíš pozván v Betanii do domu Šimona, zvaného Malomocný. 7Byli již u stolu, když k Ježíšovi přistoupila žena. Měla alabastrovou nádobku s drahocenným vonným olejem, a ten mu všechen vetřela do vlasů. 8Učedníci tím byli pohoršeni: „Takové plýtvání! 9To se dalo výhodně prodat a peníze mohli dostat chudí!“

10Ježíš to slyšel a řekl: „Proč jí to máte za zlé? Prokázala mi dobrou službu. 11Chudých bude mezi vámi vždy dost, ale já s vámi už dlouho nebudu. 12Tato žena mne pomazala olejem, a tak vlastně připravila mé tělo k pohřbu. 13To, co učinila, neupadne v zapomenutí, ale spolu se zvěstí o mém díle záchrany to bude připomínáno.“

Jidáš domlouvá zradu Ježíše

14Jeden z dvanácti Ježíšových učedníků, Jidáš Iškariotský, odešel k velekněžím 15a řekl jim: „Kolik mi zaplatíte, když zradím Ježíše, abyste ho nenápadně dostali do rukou?“ A oni mu dali třicet stříbrňáků. 16Od té chvíle hledal Jidáš vhodnou příležitost, aby provedl svůj záměr.

Učedníci připravují velikonoční večeři

17První den Velikonoc se učedníci zeptali Ježíše: „Kde máme připravit velikonoční večeři?“ 18Poslal je do města a k jednomu člověku se vzkazem: „Nastal můj čas, budu u tebe se svými učedníky jíst velikonočního beránka.“

19Učedníci se podle toho zařídili a připravili tam večeři.

Ježíš naposledy večeří s učedníky

20-21Když po setmění Ježíš večeřel s dvanácti učedníky, řekl: „Jeden z vás mne zradí.“ 22To je velice zarmoutilo a jeden přes druhého se ptali: „To myslíš mne, Pane?“ 23On odpověděl: „Je to ten, kdo si bral z mísy současně se mnou. 24Já musím jít cestou, která je mi určena, ale to nijak neospravedlňuje toho, kdo mne zrazuje. Lépe by mu bylo, kdyby se vůbec nenarodil.“

25Jidáš se ho zeptal: „Mistře, jsem to já?“ On odpověděl: „Ano.“ 26Když jedli, vzal Ježíš chléb, poděkoval Bohu, rozlamoval ho a podával učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte, to je mé tělo.“ 27Potom vzal kalich s vínem, vzdal díky Bohu a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni, 28to je má krev, prolitá, aby smyla hříchy mnohých. To je nová smlouva Boha s člověkem. 29Já s vámi piji tento nápoj naposled. Příště budeme pít spolu nové víno až v království mého Otce.“ 30Potom zazpívali píseň a šli na Olivovou horu.

Ježíš předpovídá Petrovo zapření

31Tam Ježíš řekl: „Ještě této noci se stane něco, co vám vezme odvahu. Vždyť Písmo předpovídá: ‚Budu bít pastýře a jeho stádo se rozprchne.‘ – 32Ale až povstanu k životu, sejdeme se spolu v Galileji.“

33Petr rozhorleně protestoval: „Kdyby tě všichni opustili, já tedy ne!“ 34Ale Ježíš mu odpověděl: „Říkám ti, že ještě této noci, dřív než zakokrhá kohout, mne třikrát zapřeš.“ 35Petr zvolal: „To raději s tebou umřu, než bych tě zapřel!“ A stejně mluvili i ostatní.

Ježíš prožívá muka v zahradě

36Potom přišli na místo zvané Getsemane a Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy se tady posaďte a já se jdu modlit.“ 37Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Padl na něho smutek a tíseň. 38Řekl jim: „Sevřela mne smrtelná úzkost. Zůstaňte tu a buďte se mnou vzhůru.“ 39Poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: „Můj Otče! Jestli je to možné, zbav mne toho hrozného údělu! Ale nechci prosazovat svoji vůli. Chci, aby se stalo, co chceš ty.“ 40Pak se vrátil k těm třem a oni spali.

41„Petře,“ budil ho, „to jste nemohli ani hodinu být se mnou vzhůru? Bděte a modlete se, abyste obstáli ve zkoušce. Máte dobrou vůli, ale slabé tělo.“

42Opět se vzdálil a modlil se: „Můj Otče! Není-li jiné východisko, ať se stane tvá vůle.“ 43Vrátil se zase ke svým učedníkům a oni opět spali. Byli velice unaveni. 44Nechal je spát, odešel potřetí a modlil se podobnými slovy. 45Pak se vrátil k učedníkům a řekl: „Teď už nepotřebuji, abyste se mnou bděli. Nastává chvíle, kdy budu zrazen a vydán do rukou podlých lidí. 46Vstaňte, půjdeme! Tam se blíží můj zrádce.“

Ježíš je zrazen a zajat

47Ještě ani nedomluvil a už přicházel Jidáš. S ním táhl oddíl ozbrojený meči a holemi, poslaný veleradou. 48Měli s Jidášem domluvené znamení: Chopí se toho, koho Jidáš políbí. 49A tak přistoupil Jidáš k Ježíšovi: „Buď zdráv, Mistře!“ řekl a políbil ho. 50Ježíš mu řekl: „Příteli, co to děláš?“ Tu se však Ježíše chopili a zajali ho.

51Jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, vytasil meč, ťal po veleknězovu služebníkovi a usekl mu ucho. 52Ježíš řekl svému obránci: „Schovej svůj meč! Kdo čím zachází, tím také schází. 53Cožpak nevíš, že kdybych poprosil svého Otce o ochranu, okamžitě by mi poslal celé nebeské vojsko? 54Ale jak by se pak splnil Boží plán spásy?“

55Pak se obrátil k ozbrojencům: „Přitáhli jste na mne jako na rebela. Proč jste mě nezatkli už v chrámu, kde jsem vám denně kázal? Já vím proč! 56Plníte tak přesně prorocké předpovědi.“ V té chvíli ho všichni jeho učedníci opustili a rozutekli se.

Kaifáš vyslýchá Ježíše

57Zatčeného Ježíše pak odvedli k nejvyššímu knězi Kaifášovi, kde se sešla velerada. 58Petr je z povzdálí následoval až k veleknězovu paláci. Vešel na nádvoří a vmísil se mezi služebnictvo, aby věděl, jak to dopadne. 59Velekněží i celá rada se snažili pomocí křivého svědectví Ježíše obvinit tak, aby ho mohli odsoudit k smrti. 60Ale i když sehnali mnoho falešných svědků, přece se nepodařilo najít vhodnou obžalobu. Nakonec vystoupili dva 61a shodně vypovídali: „Tento muž řekl, že má moc zničit chrám a ve třech dnech ho znovu vystavět.“

62Nato vstal nejvyšší velekněz a řekl Ježíšovi: „Jak se obhájíš proti této obžalobě?“ 63Ale Ježíš mlčel. Tu sáhl velekněz k poslednímu prostředku: „Beru tě pod přísahu při živém Bohu: Jsi ten zaslíbený Mesiáš, Boží Syn?“

64Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale ujišťuji vás, že brzy budete svědky toho, že mne Bůh vyzdvihne, abych seděl po jeho pravici, odkud se vrátím ve svém majestátu.“ 65-66Velekněz si na znamení největšího pohoršení roztrhl své roucho a prohlásil: „To je rouhání! Cožpak potřebujeme ještě svědky? Teď jste to slyšeli na vlastní uši! Jaký vynesete rozsudek?“

67-68Odpověděli: „Zaslouží si smrt!“ Pak mu někteří plivali do obličeje, bili ho po hlavě a tloukli holí s výsměchem: „Když jsi Mesiáš, hádej, kdo ti teď dal ránu!“

Petr zapírá, že zná Ježíše

69Petr zatím seděl venku na nádvoří. Tu si ho všimla jedna služka: „Ty jsi také byl s tím Ježíšem z Galileje!“

70Ale Petr přede všemi popřel: „Ani nevím, o čem mluvíš!“

71Pak si to namířil k bráně, kde ho uviděla jiná a upozornila okolostojící: „Tento člověk chodil s Ježíšem z Nazaretu.“ 72Petr se však zapřísahal a řekl: „Vůbec toho člověka neznám.“

73Oni se však kolem něj shlukli a doráželi: „Určitě k němu patříš! Je to znát na tvém nářečí!“

74Petr se dušoval a přísahal, že Ježíše opravdu nezná. V tom okamžiku se ozval kohout 75a Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: „Dříve než zakokrhá kohout, třikrát mne zapřeš.“ Vyběhl ven a hořce se rozplakal.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 26:1-75

Религиозные вожди замышляют убить Исо Масеха

(Мк. 14:1-2; Лк. 22:1-2; Ин. 11:45-53)

1Закончив говорить это, Исо сказал ученикам:

2– Вы знаете, что через два дня будет праздник Освобождения26:2 Праздник Освобождения – этот праздник отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Мусо из Египетского рабства (см. Исх. 12; 13:17-22; 14; Втор. 16:1-8)., и Ниспосланного как Человек отдадут на распятие.

3А во дворце верховного священнослужителя Каиафы26:3 Каиафа был верховным священнослужителем с 18 по 36 гг. в это время собрались главные священнослужители и старейшины народа. 4Они решили хитростью схватить Исо и убить.

5– Только не во время праздника, – говорили они, – иначе народ может взбунтоваться.

Помазание Исо Масеха дорогим ароматическим маслом

(Мк. 14:3-9; Лк. 7:37-38; Ин. 12:1-8)

6Исо находился в Вифании, в доме Шимона прокажённого26:6 Скорее всего, Шимон когда-то страдал от кожного заболевания и исцелился (ср. Лев. 13:45-46; Чис. 5:2), но прозвище «прокажённый» за ним осталось.. 7И когда Он возлежал за столом, к Нему подошла женщина с алебастровым кувшином, в котором было очень дорогое ароматическое масло, и возлила это масло Ему на голову. 8Увидев это, ученики рассердились:

– Зачем такая трата? 9Ведь это ароматическое масло можно было продать за большую сумму, а деньги раздать нищим.

10Но Исо, зная, что они говорят, сказал им:

– Что вы упрекаете женщину? Ведь она сделала для Меня доброе дело. 11Потому что нищие всегда с вами, а Я не всегда буду с вами. 12Вылив на Меня это масло, она тем самым приготовила Меня к погребению. 13Говорю вам истину: во всём мире, везде, где будет возвещена эта Радостная Весть, будут вспоминать об этой женщине и о том, что она сделала.

Иуда Искариот решает предать Исо Масеха

(Мк. 14:10-11; Лк. 22:3-6)

14Затем Иуда Искариот, один из двенадцати учеников, пошёл к главным священнослужителям 15с предложением.

– Что вы мне дадите, если я предам вам Исо? – спросил он их. Те отсчитали ему тридцать серебряных монет26:15 См. Зак. 11:12. Здесь, по всей вероятности, говорится о тетрадрахмах – древнегреческих монетах, каждая из которых равнялась заработку 4 дней наёмного работника.. 16И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Исо.

Приготовление учеников к празднику Освобождения

(Мк. 14:12-16; Лк. 22:7-13)

17В первый день праздника Пресных хлебов26:17 Праздник Пресных хлебов – в этот праздник, длившийся семь дней, предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25). Часто, когда говорили о празднике Пресных хлебов, имели в виду и сам этот праздник, и предшествующий ему праздник Освобождения (и наоборот). ученики спросили Исо:

– Где нам приготовить Тебе праздничный ужин?

18Исо ответил:

– Идите в город к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит, что Его время уже подошло, и Он хочет в твоём доме отметить праздник Освобождения со Своими учениками».

19Ученики сделали всё, как им велел Исо, и приготовили праздничный ужин.

Последний ужин с учениками

(Мк. 14:17-25; Лк. 22:17-23; 1 Кор. 11:23-25)

20Вечером Исо со Своими двенадцатью учениками возлёг у стола. 21Когда они ели, Исо сказал:

– Говорю вам истину: один из вас предаст Меня.

22Ученики сильно опечалились и один за другим стали спрашивать Его:

– Но ведь это же не я, Повелитель?

23А Исо сказал:

– Меня предаст тот, кто опустил руку в блюдо вместе со Мной. 24Да, Ниспосланный как Человек уходит так, как о Нём сказано в Писании, но горе тому человеку, который предаёт Его! Лучше бы ему вообще не родиться.

25Тогда Иуда, предатель, тоже спросил:

– Но ведь это же не я, Учитель?

– Это ты так говоришь, – ответил Исо.

26Когда они ели, Исо взял хлеб и, благословив, разломил его, дал Своим ученикам и сказал:

– Возьмите и ешьте, это Моё тело.

27Затем Он взял чашу, поблагодарил за неё Всевышнего и подал им со словами:

– Пейте из неё все. 28Это Моя кровь священного соглашения26:28 Ср. Исх. 24:8; Евр. 9:18-20., проливаемая за многих людей для прощения грехов. 29Говорю вам, что Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда Я буду пить с вами новое26:29 Или: «снова». вино в Царстве Моего Отца.

Предсказание об отречении Петруса

(Мк. 14:26-31; Лк. 22:33-34; Ин. 13:37-38)

30Они спели песни из Забура26:30 Традиционно на этом празднике иудеи пели песни из Забура со 112 по 117 и 135. и пошли на Оливковую гору.

31Тогда Исо сказал им:

– В эту ночь вы все отступитесь от Меня, ведь написано:

«Я поражу пастуха,

и разбегутся овцы стада»26:31 Зак. 13:7..

32Но когда Я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там.

33Петрус ответил:

– Даже если все Тебя оставят, я этого никогда не сделаю.

34– Говорю тебе истину, – сказал ему Исо, – в эту ночь, прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня.

35Но Петрус уверял:

– Даже если мне придётся умереть с Тобой, я никогда не откажусь от Тебя.

То же самое говорили и все ученики.

Молитва в Гефсиманском саду

(Мк. 14:32-42; Лк. 22:39-46)

36Исо пришёл с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам:

– Посидите здесь, а Я пойду и помолюсь.

37Он взял с Собой Петруса и двух сыновей Завдая. Его охватили тоска и тревога. 38Тогда Он сказал им:

– Душа Моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной.

39Отойдя немного, Он пал на лицо Своё и молился:

– Отец Мой, если возможно, то пусть минует Меня эта чаша страданий, но да будет всё не как Я хочу, а как Ты хочешь.

40Затем Он возвратился к ученикам и нашёл их спящими.

– Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со Мной? – спросил Он Петруса. – 41Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо.

42И во второй раз Он снова ушёл и молился:

– Отец Мой, если невозможно, чтобы эта чаша страданий миновала Меня и чтобы Мне не пить из неё, то пусть всё будет по Твоей воле.

43Когда Он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. 44И оставив их, Исо отошёл и стал молиться в третий раз теми же словами. 45Затем Исо возвратился к ученикам и сказал им:

– Вы всё спите и отдыхаете? Вот время настало, и Ниспосланный как Человек предаётся в руки грешников. 46Вставайте, идём. Вот уже и Мой предатель приблизился.

Исо Масех предан и арестован

(Мк. 14:43-50; Лк. 22:47-53; Ин. 18:3-11)

47Он ещё говорил, как подошёл Иуда, один из двенадцати учеников, и с ним большая толпа, вооружённая мечами и кольями. Их послали главные священнослужители и старейшины народа. 48Предатель так условился с ними:

– Хватайте Того, Кого я поцелую.

49Иуда сразу же подошёл к Исо и сказал:

– Здравствуй, Учитель! – и поцеловал Его.

50Исо же сказал ему:

– Друг, делай то, для чего пришёл.

Тут подошли люди и, схватив Исо, взяли Его под стражу. 51Тогда один из тех, кто был с Исо, вытащил меч, ударил раба главного священнослужителя и отсёк ему ухо.

52– Верни свой меч на место, – сказал ему Исо. – Все, кто берётся за меч, от меча и погибнут. 53Неужели ты думаешь, что Я не мог бы упросить Моего Отца немедленно прислать Мне более двенадцати ангельских воинств?26:53 Букв.: «более двенадцати легионов». Легион – воинское соединение в римской армии численностью до 6 000 солдат. 54Но как же тогда исполнится Писание, что всё это должно произойти?

55Затем Исо обратился к толпе:

– Что Я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать Меня? Каждый день Я сидел и учил в храме, и вы не арестовывали Меня. 56Но всё произошло именно так, чтобы исполнились писания пророков.

Тогда все ученики оставили Его и убежали.

На допросе у верховного священнослужителя Каиафы

(Мк. 14:53-65; Лк. 22:54-55, 63-71; Ин. 18:12-13, 19-24)

57Арестовавшие Исо привели Его к верховному священнослужителю Каиафе, у которого уже собрались учители Таврота и старейшины. 58Петрус следовал за Исо на некотором расстоянии до двора верховного священнослужителя. Войдя внутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем всё кончится. 59Главные священнослужители и весь Высший Совет26:59 Высший Совет (букв.: «синедрион») – высший политический, религиозный и судебный орган иудеев. В состав Совета входил семьдесят один человек. искали ложных показаний против Исо, чтобы приговорить Его к смерти. 60Но они ничего не могли найти, хотя и пришло много лжесвидетелей. Наконец вышли два человека 61и заявили:

– Этот Человек говорил: «Я могу разрушить храм Всевышнего и восстановить его за три дня».

62Тогда верховный священнослужитель встал и спросил Исо:

– Тебе нечего ответить на эти свидетельства против Тебя?

63Исо молчал. Верховный священнослужитель сказал Ему:

– Я заклинаю Тебя живым Богом, если Ты обещанный Масех, Сын Всевышнего, то скажи нам.

64– Ты сам так сказал, – ответил Исо, – но говорю вам, что отныне вы увидите Ниспосланного как Человек сидящим по правую руку от могучего Бога и идущим на облаках небесных!26:64 См. Заб. 109:1; Дон. 7:13.

65Тогда верховный священнослужитель в негодовании разорвал на себе одежду и сказал:

– Он кощунствует! Какие нам ещё нужны свидетели?! Вы теперь сами слышали Его кощунство! 66Каково ваше решение?

Они ответили:

– Он виновен и заслуживает смерти.

67Тогда Исо стали плевать в лицо и бить Его кулаками, некоторые же били Его по щекам и 68спрашивали:

– Эй Ты, Масех! Если Ты пророк, то скажи нам, кто Тебя ударил?

Отречение Петруса

(Мк. 14:66-72; Лк. 22:54-62; Ин. 18:16-18, 25-27)

69Петрус же сидел снаружи, во дворе, когда к нему подошла служанка.

– Ты тоже был с Исо Галилеянином, – сказала она.

70Но Петрус отрицал перед всеми:

– Я не знаю, о чём ты говоришь.

71Когда он отошёл к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом:

– Этот человек был с Исо Назарянином.

72Петрус снова всё отрицал, поклявшись, что он не знает Этого Человека. 73Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему:

– Точно, ты тоже один из них, тебя и говор твой выдаёт.

74Тогда Петрус начал клясться, призывая на себя проклятия:

– Я не знаю Этого Человека!

И тотчас пропел петух. 75И тогда Петрус вспомнил слова Исо: «Прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня».

И выйдя наружу, он горько заплакал.