Slovo na cestu

Matouš 23:1-39

Ježíš varuje před náboženskými vůdci

1Ježíš oslovil shromážděné lidi a učedníky: 2„Učitelé a farizejové jsou tu od toho, aby vám vykládali Mojžíšův zákon. 3Poslouchejte všechny jejich příkazy. Avšak neřiďte se příkladem jejich života, protože oni jen mluví, ale v životě to neuplatňují. 4Vkládají na vás těžká břemena svých požadavků, ale svoje vlastní ústupky dovedou omluvit. 5Všechno, co dělají, je jen na efekt. Aby vypadali svatě, pořizují si nápadné odznaky své zbožnosti, 6rádi sedávají na čestných místech na hostinách a mají vyhrazená místa při bohoslužbách. 7Jak mají rádi, když je lidé zdraví na veřejných místech a když je oslovují ‚Mistře‘! 8Ale vy se tak titulovat nedávejte, protože jenom jeden je váš Mistr a vy všichni jste navzájem bratři. 9A nikomu z lidí nedávejte titul Otec, protože máte jediného Otce, a ten je v nebi. 10Ani se nepovažujte za svrchovanou autoritu, protože tou je jedině Kristus. 11Největší mezi vámi je ten, kdo všem slouží. 12Kdo má o sobě příliš dobré mínění, bude zklamán a snížen. Pokorní však budou povýšeni.

Ježíš odsuzuje náboženské vůdce

13Běda vám, učitelé zákona a farizejové, pokrytci! Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vejít, bráníte. 14Pod pláštíkem dlouhých a okázalých modliteb jste schopni vymámit peníze i od vdov. Těžko vám bude na soudu! 15Běda vám, pokrytci! Kraj světa projdete, abyste obrátili jednoho člověka na víru, ale sotva uvěří, zavalíte ho svými předpisy. Jestliže ho předtím čekalo zatracení, vaším přičiněním ho čeká dvojnásob.

16Běda vám! Chcete vést druhé a sami nevidíte na krok. Stanovili jste: přísaha na chrám nezavazuje, ale teprve přísaha na chrámové zlato platí. 17Není to nesmysl? Co je víc? To zlato nebo chrám, který mu dodává posvátnost? 18A další váš vynález: přísaha na obětní oltář nic neznamená, zatímco přísaha na oběť se musí plnit. Jak jste na to mohli přijít? 19Co je víc? Oběť nebo oltář? Teprve položením na oltář se oběť stává obětí. 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá i při všem, co na něm leží. 21-22Ať tedy přísaháte na chrám, na nebe nebo na Boží trůn, přísaháte ve skutečnosti na Boha, který tomu všemu dává smysl.

23Běda vám, vykladači zákona a farizejové, pokrytci. Do chrámu dáváte desetinu i z úrody máty, kopru a kmínu, ale nedbáte na to, co Bůh považuje za důležité: abyste jednali podle jeho práva, milosrdně a s vírou. Odvádějte desátky, ale nezanedbávejte to nejdůležitější!

24Slepí vůdcové! Dáváte si pozor, abyste nespolkli komára, ale zhltnete velblouda!

25Běda vám, pokrytci! Omýváte nádobí na povrchu a vnitřek plníte tím, co jste ve své chamtivosti nahrabali. 26Slepý farizeji, vyčisti nejdříve vnitřek nádoby, jedině tak bude opravdu čistá.

27Běda vám, vy pokrytci! Podobáte se ozdobeným hrobům: zevnějšek je pěkný, ale uvnitř jsou jen kosti mrtvých a práchnivina. 28Zdáte se být svatí, ale v nitru jste samá přetvářka.

29Běda vám, vy neviňátka! Stavíte náhrobky prorokům, které zabili vaši předkové, zdobíte hroby mučedníků 30a říkáte: ‚Kdybychom my žili v době našich otců, nejednali bychom tak!‘ 31Nic si nenamlouvejte, jste pravými potomky těch, kteří zabíjeli proroky. 32Jděte v jejich šlépějích a dovršte jejich dílo!

33-34Vy si myslíte, že ujdete ohni Božího soudu? Jako jedovatí hadi číháte na proroky, pravé učitele a vykladače Písma, kteří k vám přicházejí z mého pověření. Budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, některé z nich zavraždíte, jiné ukřižujete. 35Na vás padne vina za všechnu prolitou krev nevinných, počínaje od Ábela až po posledního mučedníka pro Boží věc, kterého připravíte o život. 36Skutečně vám říkám, že to všechno padne na hlavu této generace.

Ježíš opět naříká nad Jeruzalémem

37Jeruzaléme, Jeruzaléme, město, které zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni! Jak často jsem toužil shromáždit vás, jako kvočna ukrývá svá kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. 38Proto nyní odcházím z vašeho chrámu 39a se mnou odchází vaše naděje. Teprve až se vrátím, pochopíte a vyznáte: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Božím!‘ “

New International Reader's Version

Matthew 23:1-39

A Warning Against Doing Things for the Wrong Reasons

1Jesus spoke to the crowds and to his disciples. 2“The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses’ seat,” he said. 3“So you must be careful to do everything they say. But don’t do what they do. They don’t practice what they preach. 4They tie up heavy loads that are hard to carry. Then they put them on other people’s shoulders. But they themselves aren’t willing to lift a finger to move them.

5“Everything they do is done for others to see. On their foreheads and arms they wear little boxes that hold Scripture verses. They make the boxes very wide. And they make the tassels on their coats very long. 6They love to sit down in the place of honor at dinners. They also love to have the most important seats in the synagogues. 7They love to be greeted with respect in the markets. They love it when people call them ‘Rabbi.’

8“But you shouldn’t be called ‘Rabbi.’ You have only one Teacher, and you are all brothers. 9Do not call anyone on earth ‘father.’ You have one Father, and he is in heaven. 10You shouldn’t be called ‘teacher.’ You have one Teacher, and he is the Messiah. 11The most important person among you will be your servant. 12People who lift themselves up will be made humble. And people who make themselves humble will be lifted up.

How Terrible for the Teachers of the Law and the Pharisees

13-14“How terrible it will be for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter. And you will not let those enter who are trying to.

15“How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You travel everywhere to win one person to your faith. Then you make them twice as much a child of hell as you are.

16“How terrible for you, blind guides! You say, ‘If anyone makes a promise in the name of the temple, it means nothing. But anyone who makes a promise in the name of the gold of the temple must keep that promise.’ 17You are blind and foolish! Which is more important? Is it the gold? Or is it the temple that makes the gold holy? 18You also say, ‘If anyone makes a promise in the name of the altar, it means nothing. But anyone who makes a promise in the name of the gift on the altar must keep that promise.’ 19You are blind! Which is more important? Is it the gift? Or is it the altar that makes the gift holy? 20So anyone making a promise in the name of the altar makes a promise in the name of it and everything on it. 21And anyone making a promise in the name of the temple makes a promise in the name of it and the one who lives in it. 22And anyone making a promise in the name of heaven makes a promise in the name of God’s throne and the one who sits on it.

23“How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You give God a tenth of your spices, like mint, dill and cumin. But you have not practiced the more important things of the law, which are fairness, mercy and faithfulness. You should have practiced the last things without failing to do the first. 24You blind guides! You remove the smallest insect from your food. But you swallow a whole camel!

25“How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You clean the outside of a cup and dish. But on the inside you are full of greed. You only want to satisfy yourselves. 26Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish. Then the outside will also be clean.

27“How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You are like tombs that are painted white. They look beautiful on the outside. But on the inside they are full of the bones of the dead. They are also full of other things that are not pure and ‘clean.’ 28It is the same with you. On the outside you seem to be doing what is right. But on the inside you are full of what is wrong. You pretend to be what you are not.

29“How terrible for you, teachers of the law and Pharisees! You pretenders! You build tombs for the prophets. You decorate the graves of the godly. 30And you say, ‘If we had lived in the days of those who lived before us, we wouldn’t have done what they did. We wouldn’t have helped to kill the prophets.’ 31So you are witnesses against yourselves. You admit that you are the children of those who murdered the prophets. 32So go ahead and finish the sins that those who lived before you started!

33“You nest of poisonous snakes! How will you escape from being sentenced to hell? 34So I am sending you prophets, wise people, and teachers. You will kill some of them. You will nail some to a cross. Others you will whip in your synagogues. You will chase them from town to town. 35So you will pay for all the godly people’s blood spilled on earth. I mean from the blood of godly Abel to the blood of Zechariah, the son of Berekiah. Zechariah was the one you murdered between the temple and the altar. 36What I’m about to tell you is true. All this will happen to those who are now living.

37“Jerusalem! Jerusalem! You kill the prophets and throw stones in order to kill those who are sent to you. Many times I have wanted to gather your people together. I have wanted to be like a hen who gathers her chicks under her wings. And you would not let me! 38Look, your house is left empty. 39I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is the one who comes in the name of the Lord.’ ” (Psalm 118:26)