Slovo na cestu

Matouš 23:1-39

Ježíš varuje před náboženskými vůdci

1Ježíš oslovil shromážděné lidi a učedníky: 2„Učitelé a farizejové jsou tu od toho, aby vám vykládali Mojžíšův zákon. 3Poslouchejte všechny jejich příkazy. Avšak neřiďte se příkladem jejich života, protože oni jen mluví, ale v životě to neuplatňují. 4Vkládají na vás těžká břemena svých požadavků, ale svoje vlastní ústupky dovedou omluvit. 5Všechno, co dělají, je jen na efekt. Aby vypadali svatě, pořizují si nápadné odznaky své zbožnosti, 6rádi sedávají na čestných místech na hostinách a mají vyhrazená místa při bohoslužbách. 7Jak mají rádi, když je lidé zdraví na veřejných místech a když je oslovují ‚Mistře‘! 8Ale vy se tak titulovat nedávejte, protože jenom jeden je váš Mistr a vy všichni jste navzájem bratři. 9A nikomu z lidí nedávejte titul Otec, protože máte jediného Otce, a ten je v nebi. 10Ani se nepovažujte za svrchovanou autoritu, protože tou je jedině Kristus. 11Největší mezi vámi je ten, kdo všem slouží. 12Kdo má o sobě příliš dobré mínění, bude zklamán a snížen. Pokorní však budou povýšeni.

Ježíš odsuzuje náboženské vůdce

13Běda vám, učitelé zákona a farizejové, pokrytci! Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vejít, bráníte. 14Pod pláštíkem dlouhých a okázalých modliteb jste schopni vymámit peníze i od vdov. Těžko vám bude na soudu! 15Běda vám, pokrytci! Kraj světa projdete, abyste obrátili jednoho člověka na víru, ale sotva uvěří, zavalíte ho svými předpisy. Jestliže ho předtím čekalo zatracení, vaším přičiněním ho čeká dvojnásob.

16Běda vám! Chcete vést druhé a sami nevidíte na krok. Stanovili jste: přísaha na chrám nezavazuje, ale teprve přísaha na chrámové zlato platí. 17Není to nesmysl? Co je víc? To zlato nebo chrám, který mu dodává posvátnost? 18A další váš vynález: přísaha na obětní oltář nic neznamená, zatímco přísaha na oběť se musí plnit. Jak jste na to mohli přijít? 19Co je víc? Oběť nebo oltář? Teprve položením na oltář se oběť stává obětí. 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá i při všem, co na něm leží. 21-22Ať tedy přísaháte na chrám, na nebe nebo na Boží trůn, přísaháte ve skutečnosti na Boha, který tomu všemu dává smysl.

23Běda vám, vykladači zákona a farizejové, pokrytci. Do chrámu dáváte desetinu i z úrody máty, kopru a kmínu, ale nedbáte na to, co Bůh považuje za důležité: abyste jednali podle jeho práva, milosrdně a s vírou. Odvádějte desátky, ale nezanedbávejte to nejdůležitější!

24Slepí vůdcové! Dáváte si pozor, abyste nespolkli komára, ale zhltnete velblouda!

25Běda vám, pokrytci! Omýváte nádobí na povrchu a vnitřek plníte tím, co jste ve své chamtivosti nahrabali. 26Slepý farizeji, vyčisti nejdříve vnitřek nádoby, jedině tak bude opravdu čistá.

27Běda vám, vy pokrytci! Podobáte se ozdobeným hrobům: zevnějšek je pěkný, ale uvnitř jsou jen kosti mrtvých a práchnivina. 28Zdáte se být svatí, ale v nitru jste samá přetvářka.

29Běda vám, vy neviňátka! Stavíte náhrobky prorokům, které zabili vaši předkové, zdobíte hroby mučedníků 30a říkáte: ‚Kdybychom my žili v době našich otců, nejednali bychom tak!‘ 31Nic si nenamlouvejte, jste pravými potomky těch, kteří zabíjeli proroky. 32Jděte v jejich šlépějích a dovršte jejich dílo!

33-34Vy si myslíte, že ujdete ohni Božího soudu? Jako jedovatí hadi číháte na proroky, pravé učitele a vykladače Písma, kteří k vám přicházejí z mého pověření. Budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, některé z nich zavraždíte, jiné ukřižujete. 35Na vás padne vina za všechnu prolitou krev nevinných, počínaje od Ábela až po posledního mučedníka pro Boží věc, kterého připravíte o život. 36Skutečně vám říkám, že to všechno padne na hlavu této generace.

Ježíš opět naříká nad Jeruzalémem

37Jeruzaléme, Jeruzaléme, město, které zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni! Jak často jsem toužil shromáždit vás, jako kvočna ukrývá svá kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. 38Proto nyní odcházím z vašeho chrámu 39a se mnou odchází vaše naděje. Teprve až se vrátím, pochopíte a vyznáte: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Božím!‘ “

Священное Писание

Матай 23:1-39

Предостережение от лицемерия

(Мк. 12:38-39; Лк. 11:43-46; 20:45-46)

1Тогда Иса сказал народу и Своим ученикам:

2– Место Мусы заняли учители Таурата и блюстители Закона. 3Поэтому вы должны делать всё, что они говорят, но их собственным делам подражать не следует, потому что они проповедуют одно, а делают другое. 4Они взваливают на плечи людей непомерно тяжёлые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз.

5Они всё делают напоказ: их коробочки с текстами из Таурата становятся всё шире, и кисточки на краях одежды – всё длиннее23:5 Основываясь на словах Священного Писания (см. Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18), иудеи во время молитвы привязывали ко лбу и на левую руку кожаные коробочки (филактерии) с текстами из Таурата. Кроме того, они нашивали кисти на края своей верхней одежды (см. Чис. 15:37-41; Втор. 22:12). Такие кисти, по всей вероятности, носил и Сам Иса Масих (см. 9:20; 14:36). Но блюстители Закона, желая показать всем свою особую набожность, чрезмерно увеличивали размеры своих филактерий и длину кистей на одежде.. 6Им нравится занимать почётные места на пирах и в молитвенных домах. 7Они любят, когда их приветствуют в людных местах и когда люди обращаются к ним: «Учитель».

8Вас же пусть не называют учителями, потому что у вас только один Учитель, а вы все – братья. 9И ни к кому на земле не обращайтесь «отец»23:9 Здесь нужно понять, что речь не идёт о родных отцах, но о том, что мы никого не должны превозносить в своей среде, используя высокие религиозные титулы, саны и т. п., потому что у вас только один Отец, Который на небе. 10Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только Наставник – Масих. 11Самый великий из вас пусть будет вам слугой, 12потому что, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен.

Иса Масих обличает религиозных вождей

(Лк. 11:39-42, 44, 47-52)

13-14– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы закрываете перед людьми вход в Царство Всевышнего, сами не входите в него и не даёте войти тем, кто хочет23:13-14 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждёт очень суровое наказание»..

15– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы найти себе учеников, а когда вы находите хотя бы одного, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами.

16– Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: «Если кто поклянётся храмом, это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся золотом храма, то он связан своей клятвой». 17Вы – слепые безумцы! Что важнее: золото или храм, освятивший золото? 18Вы говорите: «Если кто поклянётся жертвенником, то это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся даром, принесённым на жертвенник, тот связан своей клятвой». 19Слепцы! Что важнее: дар или жертвенник, который освящает дар? 20Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, 21и кто клянётся храмом, клянётся и Тем, Кто обитает в храме. 22Кто клянётся небом, тот клянётся престолом Всевышнего и Тем, Кто сидит на нём.

23– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы даёте десятую часть с мяты, укропа и зиры23:23 См. Лев. 27:30-33; Чис. 18:21; Втор. 14:22-27., а самым важным в Законе – справедливостью, милостью и верностью – вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. 24Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете23:24 Блюстители Закона процеживали свои напитки, очищая их от комаров, попавших туда, чтобы случайно не съесть их и не оскверниться (см. Лев. 11:20-23). Иса здесь говорит им о том, что они придают значение второстепенному и при этом «проглатывают верблюда», самое большое ритуально нечистое животное в Иудее (см. Лев. 11:4; Втор. 14:7)..

25– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы заботитесь о внешнем, в то время как внутри вы полны алчности и распущенности – это всё равно, как если бы вы очищали чаши и блюда только снаружи. 26Слепой блюститель Закона! Очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты.

27– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы – как побелённые гробницы23:27 В Иудее гробницы обычно белили, чтобы их можно было заметить издалека, поскольку прикосновение к гробнице приводило к ритуальному осквернению (см. Чис. 19:16)., которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. 28Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония.

29– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам 30и говорите: «Если бы мы жили во времена наших предков, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков». 31Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы потомки тех, кто убил пророков. 32Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов! 33Змеи, отродье змеиное! Вы ещё надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад?! 34Вот Я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей Таурата, а вы некоторых из них убьёте и распнёте, других будете бичевать в ваших молитвенных домах и гнать из города в город. 35И потому падёт на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Закарии, сына Берехии, которого вы убили во дворе храма, возле жертвенника23:35 У иудеев был другой порядок книг Священного Писания. И согласно ему убийство Закарии последнее из упоминаемых там (см. 2 Лет. 24:20-22). Смерть же Авеля была первым убийством на земле (см. Нач. 4:1-10).. 36Говорю вам истину: наказание за все эти преступления падёт на нынешнее поколение.

Иса Масих оплакивает Иерусалим

(Лк. 13:34-35)

37– О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 38А теперь ваш дом оставляется вам пустым23:38 См. Иер. 22:5.. 39Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!»23:39 Заб. 117:26.