Slovo na cestu

Matouš 2:1-23

Příchod učenců z východní země

1Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali se: 2„Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

3Tato novina velmi znepokojila krále Heroda, a nejen jeho, ale i všechny obyvatele Jeruzaléma. 4Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal se jich, kde se má narodit Kristus. 5Oni mu odpověděli: „V Betlémě v Judsku. Prorok to předpověděl:

6‚Betléme, nejsi poslední v Judsku,

z tebe vyjde vévoda,

který se bude starat o můj lid

jako pastýř o ovce.‘ “

7Herodes si učence z východu tajně pozval a podrobně se jich vyptával, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a pověřil je úkolem: 8„Jděte a důkladně zjistěte vše o tom dítěti, a až je najdete, přijďte mi to oznámit; půjdu se mu také poklonit.“

9Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu.

A hle! Hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě. 10Měli z toho nevýslovnou radost. 11Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary – zlato, kadidlo a drahocenný olej. 12Ve snu je však Bůh varoval, aby se nevraceli k Herodovi. Zvolili tedy jinou zpáteční cestu.

Útěk do Egypta

13Po odchodu učenců měl Josef sen, ve kterém mu anděl přikázal: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta; tam zůstaň, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž pátrat po dítěti, aby je připravil o život.“ 14Josef hned v noci vstal, vzal dítě i matku a vydal se s nimi do Egypta. 15Tam byli až do smrti krále Heroda. Splnila se tím Boží předpověď vyslovená prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

16Když Herodes poznal, že ho východní učenci zklamali, velmi se rozhněval a dal pobít v Betlémě a okolí všechny chlapce do stáří dvou let. Tento věk odhadl podle výpovědi učenců. 17Tehdy se vyplnilo Jeremjášovo proroctví:

18„Slyším nářek,

pláč a bědování.

To matka oplakává své syny

a nedá se utěšit,

protože jsou mrtví.“

Návrat do Nazaretu

19Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl 20a vybídl ho: „Vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte.“ 21Josef poslechl a vrátili se. 22Velmi se však zalekl, když se dověděl, že Herodovým nástupcem v Judsku je jeho syn Archelaos. Ve snu dostal od Boha další pokyn, aby šel do Galileje. 23Usídlil se v Nazaretu a tím se splnila další proroctví o Mesiáši, že totiž bude nazýván Nazaretský.

New International Reader's Version

Matthew 2:1-23

The Wise Men Visit Jesus

1Jesus was born in Bethlehem in Judea. This happened while Herod was king of Judea. After Jesus’ birth, Wise Men from the east came to Jerusalem. 2They asked, “Where is the child who has been born to be king of the Jews? We saw his star when it rose. Now we have come to worship him.”

3When King Herod heard about it, he was very upset. Everyone in Jerusalem was troubled too. 4So Herod called together all the chief priests of the people. He also called the teachers of the law. He asked them where the Messiah was going to be born. 5“In Bethlehem in Judea,” they replied. “This is what the prophet has written. He said,

6“ ‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,

are certainly not the least important among the towns of Judah.

A ruler will come out of you.

He will rule my people Israel like a shepherd.’ ” (Micah 5:2)

7Then Herod secretly called for the Wise Men. He found out from them exactly when the star had appeared. 8He sent them to Bethlehem. He said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report it to me. Then I can go and worship him too.”

9After the Wise Men had listened to the king, they went on their way. The star they had seen when it rose went ahead of them. It finally stopped over the place where the child was. 10When they saw the star, they were filled with joy. 11The Wise Men went to the house. There they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures. They gave him gold, frankincense and myrrh. 12But God warned them in a dream not to go back to Herod. So they returned to their country on a different road.

Jesus’ Family Escapes to Egypt

13When the Wise Men had left, Joseph had a dream. In the dream an angel of the Lord appeared to Joseph. “Get up!” the angel said. “Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you to come back. Herod is going to search for the child. He wants to kill him.”

14So Joseph got up. During the night, he left for Egypt with the child and his mother Mary. 15They stayed there until King Herod died. So the words the Lord had spoken through the prophet came true. He had said, “I brought my son out of Egypt.” (Hosea 11:1)

16Herod realized that the Wise Men had tricked him. So he became very angry. He gave orders about Bethlehem and the area around it. He ordered all the boys two years old and under to be killed. This agreed with the time when the Wise Men had seen the star. 17In this way, the words Jeremiah the prophet spoke came true. He had said,

18“A voice is heard in Ramah.

It’s the sound of crying and deep sadness.

Rachel is crying over her children.

She refuses to be comforted,

because they are gone.” (Jeremiah 31:15)

Jesus’ Family Returns to Nazareth

19After Herod died, Joseph had a dream while he was still in Egypt. In the dream an angel of the Lord appeared to him. 20The angel said, “Get up! Take the child and his mother. Go to the land of Israel. The people who were trying to kill the child are dead.”

21So Joseph got up. He took the child and his mother Mary back to the land of Israel. 22But then he heard that Archelaus was king of Judea. Archelaus was ruling in place of his father Herod. This made Joseph afraid to go there. Joseph had been warned in a dream. So he went back to the land of Galilee instead. 23There he lived in a town called Nazareth. So what the prophets had said about Jesus came true. They had said that he would be called a Nazarene.