Slovo na cestu

Matouš 2:1-23

Příchod učenců z východní země

1Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali se: 2„Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

3Tato novina velmi znepokojila krále Heroda, a nejen jeho, ale i všechny obyvatele Jeruzaléma. 4Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal se jich, kde se má narodit Kristus. 5Oni mu odpověděli: „V Betlémě v Judsku. Prorok to předpověděl:

6‚Betléme, nejsi poslední v Judsku,

z tebe vyjde vévoda,

který se bude starat o můj lid

jako pastýř o ovce.‘ “

7Herodes si učence z východu tajně pozval a podrobně se jich vyptával, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a pověřil je úkolem: 8„Jděte a důkladně zjistěte vše o tom dítěti, a až je najdete, přijďte mi to oznámit; půjdu se mu také poklonit.“

9Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu.

A hle! Hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě. 10Měli z toho nevýslovnou radost. 11Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary – zlato, kadidlo a drahocenný olej. 12Ve snu je však Bůh varoval, aby se nevraceli k Herodovi. Zvolili tedy jinou zpáteční cestu.

Útěk do Egypta

13Po odchodu učenců měl Josef sen, ve kterém mu anděl přikázal: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta; tam zůstaň, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž pátrat po dítěti, aby je připravil o život.“ 14Josef hned v noci vstal, vzal dítě i matku a vydal se s nimi do Egypta. 15Tam byli až do smrti krále Heroda. Splnila se tím Boží předpověď vyslovená prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

16Když Herodes poznal, že ho východní učenci zklamali, velmi se rozhněval a dal pobít v Betlémě a okolí všechny chlapce do stáří dvou let. Tento věk odhadl podle výpovědi učenců. 17Tehdy se vyplnilo Jeremjášovo proroctví:

18„Slyším nářek,

pláč a bědování.

To matka oplakává své syny

a nedá se utěšit,

protože jsou mrtví.“

Návrat do Nazaretu

19Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl 20a vybídl ho: „Vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte.“ 21Josef poslechl a vrátili se. 22Velmi se však zalekl, když se dověděl, že Herodovým nástupcem v Judsku je jeho syn Archelaos. Ve snu dostal od Boha další pokyn, aby šel do Galileje. 23Usídlil se v Nazaretu a tím se splnila další proroctví o Mesiáši, že totiž bude nazýván Nazaretský.

Ang Pulong Sa Dios

Mateo 2:1-23

Gisimba si Jesus sa mga Tawo nga gikan sa Sidlakan

1Natawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem nga sakop sa probinsya sa Judea sa panahon nga si Herodes mao ang hari. May miabot nga mga tawong maalamon2:1 tawong maalamon: sa Griego magoi. Dili klaro kon unsay buot ipasabot sa pulong nga magoi. Apan posible mga maalamon sa pagtuon sa mga bitoon. sa Jerusalem gikan sa sidlakan. 2Nangutana sila, “Asa ba natawo ang hari sa mga Judio? Nakita namo ang iyang bitoon sa sidlakan, busa mianhi kami dinhi aron sa pagsimba kaniya.”

3Pagka-dungog niini ni Haring Herodes, wala siya mahimutang, ingon man ang tanang mga tawo sa Jerusalem. 4Busa gipatawag niya ang tanan nga kadagkoan sa mga pari ug mga magtutudlo sa Kasugoan, ug nangutana siya kanila kon asa matawo ang Cristo. 5Mitubag sila, “Didto sa lungsod sa Betlehem nga sakop sa probinsya sa Judea, kay mao kini ang gisulat sa usa ka propeta,

6‘Ikaw, Betlehem, sa dapit sa Juda,2:6 Juda: ang Juda ug ang Judea sa bersikulo 5 usa ra.

dili ikaw ang pinakaulahi sa nagauna nga mga lungsod sa Juda;

kay diha kanimo maggikan ang pangulo

nga moatiman sa akong mga katawhan nga Israelinhon.’ ”2:6 Tan-awa usab ang Micas 5:2.

7Sa dihang nadungog kini ni Herodes, gipatawag niya sa hilom ang mga maalamon nga gikan sa sidlakan ug gipangutana niya sila kon kanus-a migawas ang bitoon nga ilang nakita. 8Human niini gipaadto niya sila sa Betlehem. Miingon siya, “Lakaw kamo ug pangitaa ninyo ang bata. Ug kon makita na ninyo siya, pahibaloa ninyo ako, aron makaadto usab ako ug makasimba kaniya.” 9-10Human nila madungog ang giingon sa hari, nanglakaw sila. Samtang naglakaw sila nakita nila pag-usab kadtong bitoon nga nakita nila sa sidlakan ug nalipay gayod sila. Nagauna kanila ang bitoon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata. 11Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata ug ang inahan niini nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Giablihan nila ang ilang bililhon nga mga gasa nga bulawan, insenso, ug mira ug gihalad ngadto sa bata.

12Sa pagpauli nila nangagi sila sa laing dalan kay gipahimangnoan man sila sa Dios pinaagi sa damgo nga dili na sila mobalik kang Herodes.

Ang Pagkagiw ngadto sa Ehipto

13Sa dihang nanglakaw na ang mga tawo nga gikan sa sidlakan, nagpakita ang anghel sa Ginoo kang Jose pinaagi sa damgo ug miingon, “Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug kagiw kamo sa Ehipto. Didto lang una kamo hangtod nga moingon ako nga makabalik na kamo, kay pangitaon ni Herodes ang bata aron patyon.”

14Busa niadto gayong gabhiona, mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan niini ngadto sa Ehipto. 15Mipuyo sila didto hangtod nga namatay si Herodes.

Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, “Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto.”2:15 Tan-awa usab ang Hosea 11:1.

Ang Pagpamatay ug mga Bata

16Sa dihang nahibaloan ni Herodes nga gilimbongan siya sa mga tawo nga gikan sa sidlakan, napungot siya pag-ayo. Busa mimando siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki sa Betlehem ug sa palibot niini, nga nagaedad ug duha ka tuig paubos. Kay sumala sa iyang nahibaloan gikan sa mga tawo nga naggikan sa sidlakan, mga duha na ka tuig ang nakalabay sukad sa ilang pagkakita sa bitoon.

17Sa maong hitabo natuman ang panagna ni Propeta Jeremias nga nagaingon,

18“Madungog ang paghilak ug pagminatay sa lungsod sa Rama.

Nagahilak si Raquel tungod sa iyang mga anak,

ug wala gayoy makahupay sa iyang kasubo

kay nangamatay ang iyang kabataan.”2:18 Tan-awa usab ang Jer. 31:15.

Ang Pagbalik gikan sa Ehipto

19Unya, sa dihang patay na si Herodes, nagpakita ang anghel sa Ginoo kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. 20Miingon siya, “Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik kamo sa Israel, tungod kay namatay na ang mga nagtinguha sa pagpatay sa bata.” 21Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan niini balik ngadto sa Israel.

22Apan sa dihang nadungog ni Jose nga si Arkelaus mao ang mipuli sa iyang amahan nga si Herodes isip hari sa Judea, nahadlok siya nga mopauli didto. Unya gipahimangnoan na usab siya sa Dios pinaagi sa damgo. Busa midiretso siya sa probinsya sa Galilea, 23ug didto na sila nanimuyo sa lungsod sa Nazaret. Busa natuman ang giingon sa mga propeta kaniadto nga tawgon siya nga Nazaretnon.