Slovo na cestu

Matouš 19:1-30

Ježíš učí o manželství a rozvodu

1Po tomto hovoru Ježíš odešel do Judska za Jordánem.

2Mnoho lidí šlo za ním a on uzdravoval nemocné. 3Přišli za ním i farizejové a chtěli ho vyprovokovat k nějakému výroku, který by mohli použít proti němu. „Může se člověk rozvést z jakéhokoliv důvodu?“ zeptali se.

4-6On odpověděl: „Nečetli jste v Písmu, že když na počátku Bůh stvořil muže a ženu, ustanovil: Muž opustí své rodiče, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí? Nikdo nemá právo rozdělit to, co Bůh spojil.“

7Oni však namítali: „Proč tedy Mojžíš řekl, že muž může propustit manželku jednoduše tím, že jí dá rozlukový lístek?“

8Ježíš odpověděl: „Toto ustanovení Mojžíšova zákona je ústupkem vaší tvrdosti a nesnášenlivosti. Původní Boží úmysl to však nikdy nebyl. 9Já vám říkám, že kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je cizoložství jeho partnera, a uzavírá nový sňatek, dopouští se sám cizoložství.“

10Učedníci mu řekli: „Když mohou nastat takové těžkosti mezi mužem a ženou, pak je lepší se neženit.“ 11On odpověděl: „Tak jednoduché to není. Je zde nutné porozumět Boží vůli. 12Jsou tři důvody proto, aby člověk zůstal svobodný: když je k manželství od narození nezpůsobilý, když mu v uzavření sňatku zabránili lidé, nebo když se manželství zřekne dobrovolně pro plnou službu Boží věci. Rozumíte tomu?“

Ježíš žehná malým dětem

13Potom k Ježíšovi nosili malé děti, aby jim žehnal a modlil se za ně. Učedníci však domlouvali těm, kteří děti přivedli, aby Ježíše neobtěžovali. 14On jim ale řekl: „Nechte je, ať jdou ke mně, a nebraňte jim. Jejich místo je u mne.“ 15Kladl na ně ruce a žehnal jim. Pak odtud odešel.

Ježíš mluví s bohatým mužem

16Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: „Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?“

17Ježíš mu na to řekl: „Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ.“

18„Která to jsou?“ zeptal se mladý muž.

Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát, 19budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!“

20Mladík na to řekl: „To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?“

21Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým, a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem.“

22Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. 23Ježíš pak řekl svým učedníkům: „Pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu. 24Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království.“ 25Učedníky to překvapilo a ptali se: „Kdo tedy vůbec může být spasen?“

26Ježíš se na ně zadíval a řekl: „V lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno.“

27Petr se ozval a řekl: „My jsme se vzdali všeho a jdeme za tebou. Co nás čeká?“

28Ježíš odpověděl: „Ujišťuji vás, že až přijdu, abych stvořil nový svět, nad kterým budu panovat v plné slávě, pak vás dvanáct, kteří mne následujete, posadím po svém boku jako soudce celého Izraele. 29A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě. 30Mnozí první budou poslední a poslední budou první.

New Russian Translation

Матфея 19:1-30

Учение Иисуса о браке и разводе

(Мк. 10:1-12)

1Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею. 2За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

3Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

4– Разве вы не читали, – ответил Иисус, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной19:4 См. Быт. 1:27; 5:2. 5и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»?19:5 См. Быт. 2:24. 6Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Бог соединил, то человек не должен разделять.

7Они сказали Ему:

– Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее?19:7 См. Втор. 24:1, 3.

8– Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Иисус. – Но вначале так не было. 9Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведенной женщине, нарушает супружескую верность»..

10Ученики сказали Иисусу:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11Иисус ответил:

– Не все могут принять Мои слова, а лишь те, кому это дано. 12Некоторые родились скопцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради Небесного Царства19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.. Пусть те, кому это дано, поступают так.

Иисус благословляет детей

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. 14Но Иисус сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они.

15И, возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда.

Богач и Иисус

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16К Нему подошел человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?

17– Зачем ты спрашиваешь Меня о благом? – сказал Иисус. – Благ только один Бог. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди.

18– Какие? – спросил тот.

Иисус ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй»19:18 См. Исх. 20:13-16; Втор. 5:17-20., 19«почитай отца и мать»19:19 См. Исх. 20:12; Втор. 5:16. и «люби ближнего твоего, как самого себя»19:19 См. Лев. 19:18..

20– Все это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего еще мне недостает?

21Иисус ответил:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23Тогда Иисус сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Небесное Царство. 24Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье Царство.

25Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасен?

26Иисус посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Богу все возможно.

27Петр сказал Ему:

– Вот, мы все оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28На это Иисус ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится, и Сын Человеческий сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править19:28 Или: «судить». двенадцатью родами Израиля. 29И всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.