Slovo na cestu

Matouš 16

Náboženští vůdcové žádají znamení z nebe

1Jednou přišli za Ježíšem farizejové a saducejové a vymáhali na něm důkaz, že má Boží pověření. On jim na to odpověděl: „Když jsou večer červánky, říkáte, že bude jasno; když jsou červánky ráno, říkáte, že bude špatné počasí. Úkazy na obloze umíte posoudit, a to, co se děje před vašima očima, je vám pořád málo? Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení, ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem,“ a nechal je stát a odešel.

Ježíš varuje před falešným učením

Znovu se plavili přes jezero a teprve na druhém břehu jeho učedníci zjistili, že s sebou zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: „Dejte si pozor na farizejský a saducejský kvas!“ Oni se domnívali, že mluví o skutečném chlebu. Ježíš to věděl, a proto jim řekl: „Proč si děláte starosti o jídlo? To máte tak malou víru? Ještě nechápete? Cožpak si nevzpomínáte na nasycení pěti tisíc mužů pouhými pěti chleby a na koše posbíraných zbytků? 10 Ani na ty čtyři tisíce, které jsem nasytil sedmi chleby a ještě se sebralo tolik zbytků? 11 Nechápete, že mi nešlo o skutečný chleba, když jsem vás varoval před kvasem farizejů a saducejů?“ 12 Teprve potom pochopili, že kvasem mínil pokřivené učení židovských vůdců.

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

13 Když se potom Ježíš přiblížil k Césareji Filipově, zeptal se svých učedníků: „Za koho mne lidé pokládají?“ 14 Oni odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, druzí za Elijáše, jiní za Jeremjáše nebo jiného z proroků.“ 15 „A vy?“ chtěl Ježíš vědět.

16 Šimon Petr zvolal: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha!“

17 „Raduj se, Šimone,“ řekl Ježíš. „To nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. 18-19 Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svou církev zbuduji na Skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou jsi vyznal o mně, otevřou se lidem dveře do Božího království. Těm, kdo ji odmítnou, oznámíš soud, a ty, kdo ji přijmou, ujistíš o Boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi.“ 20 Svým učedníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný Mesiáš.

Ježíš poprvé předpovídá svou smrt

21 Od toho dne začal Ježíš otevřeně mluvit se svými učedníky o tom, že musí jít do Jeruzaléma a co ho tam čeká – mnoho bude trpět od židovských náboženských vůdců, bude zabit, ale třetí den vstane zase k životu. 22 Petr ho odvedl stranou a začal mu to rozmlouvat: „Takhle nemluv, nic takového nedopustíme.“

23 On se však od Petra odvrátil a řekl: „Jdi mi z cesty, satane! Pokoušíš mne, protože to vidíš jen z lidského hlediska a ne z Božího!“

24 Potom řekl učedníkům: „Kdo mě chce následovat, přestaň myslet na sebe, neboj se pro mne trpět a pojď za mnou. 25 Každý, kdo by si chtěl život zachovat pro sebe, ztratí ho. Kdo mi odevzdá svůj život, ten ho získá. 26 Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? 27 Přijdu ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. 28 Někteří se ještě za svého života stanete svědky slávy a moci mého království.“

Священное Писание (Восточный Перевод)

Матай 16

Религиозные вожди требуют знамения с неба

1Там Ису обступили блюстители Закона и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. Иса ответил:

– На закате, увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», а на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. Злое и неверное Всевышнему поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса.[a]

И, оставив их, Иса ушёл.

Предостережение от ложных учений

Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба.

Иса же сказал им:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев.

Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба.

Иса, зная, о чём они говорят, сказал:

– Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы ещё не поняли? Разве вы не помните, как пяти лепёшек хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 10 А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек наелись семью лепёшками? 11 Как вы не можете понять, что, говоря: «Берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев», Я говорю не о хлебе?

12 Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения блюстителей Закона и саддукеев.

Петир признаёт Ису Масихом

13 Когда Иса пришёл в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников:

– За кого люди принимают Ниспосланного как Человек?

14 Ученики ответили:

– Одни принимают за пророка Яхию, другие – за пророка Ильяса, а третьи – за пророка Иеремию или за одного из других пророков.

15 – А вы кем считаете Меня? – спросил их Иса.

16 Шимон Петир ответил:

– Ты обещанный Масих[b] – Сын живого Бога.

17 Тогда Иса сказал:

– Счастлив ты, Шимон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18 И Я говорю тебе: ты – Петир («скала»), и на этой скале Я построю вселенскую общину Моих последователей[c], и даже силы ада[d] не одолеют её. 19 Я дам тебе ключи от Царства Всевышнего, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено Всевышним, Который на небесах, и всё, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Всевышним, Который на небесах.

20 Затем Иса велел ученикам никому не говорить о том, что Он – Масих.

Иса Масих впервые говорит о своей смерти и воскресении

21 С этого времени Иса начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, главных священнослужителей и учителей Таурата, что Он будет убит, но на третий день воскреснет. 22 Тогда Петир отвёл Его в сторону и стал возражать:

– Да помилует Тебя Всевышний! Пусть не случится с Тобой этого, Повелитель!

23 Иса же, обернувшись, сказал Петиру:

– Прочь от Меня, сатана! Ты препятствие на Моём пути, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Всевышний.

Цена следования за Исой Масихом

24 Потом Иса сказал ученикам:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, уподобится человеку, который несёт крест на место своего распятия, и пусть следует за Мной. 25 Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретёт её. 26 Ведь что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27 Когда Ниспосланный как Человек придёт в славе Своего Отца, окружённый Своими ангелами, тогда воздаст каждому по его делам.[e] 28 Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят Ниспосланного как Человек, пришедшего в Своём царском величии.[f]

Notas al pie

  1. 16:4 См. 12:40.
  2. 16:16 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  3. 16:18 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
  4. 16:18 Букв.: «мира мёртвых».
  5. 16:27 См. Заб. 61:13.
  6. 16:28 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исы служат первые восемь стихов следующей главы (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, что Иса говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования.