Slovo na cestu

Matouš 15:1-39

Ježíš mluví o skryté čistotě

1Farizejové a učitelé zákona z Jeruzaléma přišli za Ježíšem s otázkou: 2„Proč tvoji žáci nedodržují staré židovské tradice? Vždyť ignorují i obřadní mytí rukou před jídlem!“ 3Ježíš jim na to odpověděl: „Proč vy pro své tradice porušujete Boží přikázání? 4Například – Boží příkaz zní: ‚Cti otce i matku; a kdo potupí otce nebo matku, ať zemře.‘ 5-6Ale vy říkáte: ‚Jestliže odkážeš svůj majetek druhému, nesmíš už z něho podporovat své rodiče, i když mají nedostatek.‘ Tak jste svými ustanoveními zrušili přímý Boží příkaz. 7Chytráci! I na vás se vztahují slova proroka Izajáše:

8‚Tento lid říká, že mne ctí,

ale jejich srdce je ode mne daleko.

9Jejich uctívání je bezcenné,

protože vyučují svým vlastním zákonům

místo Božím.‘ “

10Pak kolem sebe shromáždil lid a řekl: „Poslouchejte, co vám říkám, a snažte se porozumět: 11Vaše nitro nešpiní to, co vchází do úst, ale co z nich vychází.“

12Učedníci mu pak řekli: „Víš, že se farizejové urazili, když tě slyšeli?“ 13On odpověděl: „S příkazy je to jako s rostlinami. Co nezasel můj Otec, je plevel a podle toho s tím bude naloženo. 14Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když slepý povede slepého, oba spadnou do jámy.“

15Petr se Ježíše zeptal: „Jak’s to myslel s tím, co nás špiní?“

16Ježíš se podivil: „Ani vy tomu nerozumíte? 17Nechápete, že všechno, co jíme, prochází vnitřnostmi a vychází z těla? 18Ale zlá slova vznikají ve zlém srdci, a tak špiní člověka. 19Ze srdce vycházejí špatné myšlenky na vraždu, nevěru, necudnost, krádež, lež a pomluvy. 20To jsou věci, které člověka zbavují vnitřní čistoty. Ale jíst nemytýma rukama, to člověka nepošpiní.“

Ježíš vyhání démona z dívky

21Ježíš odešel do týrského a sidónského kraje. 22Jedna obyvatelka těchto pohanských končin za ním přišla a prosila: „Slituj se nade mnou, Pane, ty očekávaný Králi! Moje dcera je posedlá démonem a velmi trpí!“ 23Ale on na to nic neříkal.

Jeho učedníci na něho naléhali: „Udělej s ní něco, vždyť za námi stále volá!“ 24Tu se obrátil k té ženě a řekl jí: „Byl jsem poslán pomoci židům a ne pohanům.“

25Ale ona přišla až k němu, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“

26„Není správné brát chléb dětem a házet ho štěňatům!“ řekl. 27Ona odpověděla: „Máš pravdu, ale štěňata dostávají zbytky ze stolů svých pánů.“

28„Ženo,“ řekl jí Ježíš, „máš velikou víru, tvoje přání je splněno!“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

Zástup se podivuje Ježíšovu uzdravování

29Pak se Ježíš vrátil a vystoupil na pahorek u jezera. 30Spousta lidí se k němu začala scházet a měli s sebou chromé, zmrzačené, slepé, němé a jinak postižené. Pokládali je před něj a on je uzdravoval. 31Jaký div! Němí mluví, chromí chodí, zmrzačení jsou zdrávi a slepí vidí. Okolostojící nad tím žasli a vzdávali díky Bohu.

Ježíš sytí čtyři tisíce

32Ježíš zavolal svoje učedníky a řekl jim: „Je mi těch lidí líto, vždyť tu jsou se mnou tři dny a nemají už nic k jídlu. Nechci je nechat odejít hladové, vždyť by ani nedošli domů!“

33Učedníci odpověděli: „Kde v takové pustině vezmeme chléb pro tolik lidí?“

34„Kolik jídla máte s sebou?“ zeptal se Ježíš.

„Sedm chlebů a několik ryb,“ odpověděli učedníci.

35Ježíš rozkázal, aby se shromáždění lidé usadili. 36Vzal těch sedm chlebů a ryby, poděkoval za ně Bohu; pak je lámal a dával učedníkům a ti je rozdávali shromážděným. 37-38Najedlo se tam dosyta čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí – a ještě sebrali sedm košíků zbytků. 39Pak se Ježíš s nimi rozloučil, vstoupil do člunu a přeplul do Magdalské krajiny.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 15:1-39

О внутренней чистоте

(Мк. 7:1-23)

1Затем пришли к Исе из Иерусалима блюстители Закона и учители Таурата и сказали:

2– Почему Твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой!15:2 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.

3Иса ответил:

– А почему вы ради соблюдения своего обычая нарушаете повеление Аллаха?15:3 Духовные учители иудеев разработали целую систему обрядового очищения, намного превосходящую по своим требованиям то, что Аллах предписал в Таурате. Эти установления передавались из поколения в поколение в устной форме. 4Ведь Аллах сказал: «Почитай отца и мать»15:4 Исх. 20:12; Втор. 5:16. и «Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти»15:4 Исх. 21:17; Лев. 20:9.. 5Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «Отдаю Аллаху то, чем я мог бы тебе помочь», 6то ему уже не обязательно помогать отцу15:5-6 Произнеся эти слова, человек, по мнению духовных учителей, освобождался от обязанности помогать своим нуждающимся родителям. И в данном случае никого не интересовало, будут ли эти средства потрачены на нужды храма или нет.. Тем самым вы ради своего обычая отменяете слово Аллаха. 7Лицемеры! Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас:

8«Этот народ чтит Меня на словах,

но сердца их далеки от Меня.

9Они поклоняются Мне впустую,

потому что их учение состоит из человеческих предписаний»15:8-9 Ис. 29:13..

10Иса подозвал к Себе народ и сказал:

– Выслушайте и постарайтесь понять. 11Не то, что входит в человека через рот, оскверняет его; оскверняет человека то, что исходит из его уст.

12Позже ученики сказали Исе:

– Ты знаешь, что Твои слова обидели блюстителей Закона?

13Иса ответил:

– Каждое растение, посаженное не Моим Небесным Отцом, будет вырвано с корнем. 14Оставьте их, они слепые поводыри слепых. А если слепой поведёт слепого, то оба упадут в яму.

15Петир же попросил:

– Объясни нам эту притчу.

16– Так и вы тоже до сих пор не понимаете? – сказал Иса. – 17Неужели вы не понимаете, что всё, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон? 18Но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это и оскверняет человека. 19Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. 20Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой.

Вера язычницы

(Мк. 7:24-30)

21Покинув это место, Иса отправился в окрестности Тира и Сидона. 22Там к Нему с плачем подошла местная женщина-хананеянка и стала кричать:

– Повелитель, Сын Давуда, сжалься надо мной! Моя дочь одержима демоном и ужасно мучается!

23Иса не отвечал ей ни слова. Тогда Его ученики стали просить:

– Отошли её, а то она идёт за нами и кричит.

24Иса сказал женщине:

– Я послан только к народу Исраила, к заблудшим овцам.

25Женщина подошла и поклонилась Ему:

– Повелитель, помоги мне!

26Иса ответил:

– Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам15:26 Букв.: «собачкам». Для иудеев собака считалась нечистым животным. Исраильтяне часто называли язычников собаками, но в данном случае Иса не желал кого-либо обидеть, Он просто привёл иллюстрацию из жизни..

27– Да, Повелитель, – ответила женщина, – но ведь и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев.

28Тогда Иса сказал ей:

– Женщина, у тебя великая вера! Пусть будет так, как ты хочешь.

И в тот же час её дочь исцелилась.

Народ восхваляет Аллаха за исцеления

(Мк. 7:31-37)

29Иса ушёл оттуда и пошёл вдоль Галилейского озера. В одном месте Он поднялся на склон горы и сел там. 30К Нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные. Этих несчастных клали к ногам Исы, и Он исцелял их. 31Люди удивлялись, когда видели немых говорящими, калек здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими, и славили Бога Исраила.

Насыщение более четырёх тысяч человек

(Мк. 8:1-10)

32Иса подозвал Своих учеников и сказал:

– Мне жаль этих людей, они со Мной вот уже три дня, и у них не осталось еды. Я не хочу отпускать их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге.

33Ученики ответили:

– Где же мы возьмём здесь, в этой пустыне, столько хлеба, чтобы накормить всё это множество людей?

34– Сколько у вас лепёшек? – спросил Иса.

– Семь лепёшек и несколько рыбок, – ответили они.

35Иса велел людям возлечь на землю. 36Затем Он взял семь лепёшек и рыбу и, поблагодарив за них Аллаха, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, – народу. 37Все ели и насытились, а когда собрали оставшиеся куски, то их набралось семь полных корзин. 38Всего ело четыре тысячи одних только мужчин, не считая женщин и детей.

39Отпустив народ, Иса сел в лодку и отправился в окрестности Магадана15:39 Точное местоположение этого города в Палестине не известно. Многие толкователи считают, что это другое название города Магдалы, откуда была родом Марьям, одна из последовательниц Исы (см. 27:56)..