Slovo na cestu

Matouš 12:1-50

Učedníci vymílají v sobotu obilí

1Jednou v sobotu, sváteční den židů, procházel Ježíš se svými učedníky obilným polem. Učedníci měli hlad, trhali klasy a jedli zrní. 2Farizejové to viděli a žalovali Ježíšovi: „Podívej se, tvoji žáci dělají, co je v sobotu zakázáno!“

3Ježíš na to: „Cožpak jste nečetli, co učinil král David, když on a jeho družina byli hladoví? 4Jak vešli do chrámu a jedli posvátné chleby, které směli jíst jen kněží? 5Nebo jste nečetli v Mojžíšově zákoně, že kněží v chrámu pracují v sobotu? Porušují sobotní klid, a přesto jsou bez hříchu. 6Ale říkám vám, že je tu někdo, kdo je víc než chrám. 7Kdybyste rozuměli biblickému slovu ‚Nejde mi o oběti, ale chci, abyste byli milosrdní!‘ pak byste nikoho neodsuzovali neprávem. 8Kristus je pánem i nad sobotou.“

Ježíš v sobotu uzdravuje muže s ochrnutou rukou

9Odtud šel do synagogy. 10Tam byl člověk s ochrnutou rukou. Farizejové hledali nějakou záminku, aby mohli Ježíše obžalovat, a proto se ho otázali: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ 11On jim na to řekl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovci a ta by spadla v sobotu do rokle, nepodnikli byste vše, abyste ji vytáhli? 12Oč cennější je člověk! Proto je správné dělat dobro i v sobotu.“ 13Obrátil se k postiženému a řekl mu: „Natáhni ruku!“ On to udělal a byla zdravá jako ta druhá. 14Farizejové odešli a radili se, jak by Ježíše zneškodnili.

Velké zástupy následují Ježíše

15Ježíš to poznal a odešel odtud. Mnozí ho však následovali a on uzdravil všechny nemocné. 16Ale přikázal jim, aby o něm moc nemluvili. 17Tak se naplnilo Izajášovo proroctví:

18„To je můj služebník,

ten, pro kterého jsem se rozhodl,

můj milovaný, potěšení mé duše.

Dám mu svého Ducha a bude soudit národy.

19Nebude se přít, ani nikoho překřikovat,

nebude dělat hluk na ulicích,

20nalomené stéblo nedolomí,

doutnající knot neuhasí,

dokud všechno nenapraví.

21Stane se nadějí všech národů.“

Náboženští vůdcové obviňují Ježíše z posedlosti

22Pak přivedli k Ježíšovi slepého a němého člověka. Ježíš ho uzdravil, takže viděl a mluvil. 23Lidé užasli a říkali: „On je snad opravdu Boží král z rodu Davidova!“ 24Ale slyšeli to farizejové a namítali: „Vždyť neuzdravuje jinak než s pomocí temných sil!“

25Ježíš však poznal, co si myslí, a proto řekl: „Rozdělené království končí v ruinách a žádné město nebo domov vnitřně rozdvojené neobstojí. 26Tak nemůže satan vyhánět satana. Jak by pak obstálo jeho království? 27Já, podle vás, odstraňuji temnotu ve jménu duchovní tmy. I mezi vámi jsou lidé, kteří bojují proti temným silám. Zeptejte se jich, jakou mocí to činí. 28Jestliže já ovšem vyháním zlo v moci Božího Ducha, pak už k vám přišlo Boží království. 29Když chce někdo ukrást věci z domu silného člověka, musí ho nejdříve svázat, a pak si to může odnést. Tak i ze satanovy moci může vysvobodit jen ten, kdo je silnější než on.

30Kdo není se mnou, je proti mně, kdo se mnou neshromažďuje, rozhazuje.

31-32Co mluvíte proti mně, to vám může být odpuštěno. Ale pozor – nemluvte proti moci Ducha, který působí skrze mne. To vám Bůh nikdy neodpustí.

33Jaký strom vypěstujete, takové ponese ovoce. Dobrý dobré, planý plané. 34Vy podvodníci! Jak byste mohli mluvit dobré, když jste zlí? Čím srdce oplývá, tím ústa přetékají. 35Dobrý člověk rozdává z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk ze zlého. 36Počítejte s tím, že budete skládat účty z každého neupřímného slova. 37Vaše slova o vás rozhodnou: buď vás ospravedlní, nebo odsoudí.“

Náboženští vůdcové žádají, aby Ježíš učinil zázrak

38Potom žádali farizejové a učitelé zákona Ježíše, aby se prokázal nějakým zázrakem. 39On jim však odpověděl: „Vězíte v hříchu a zatvrzelosti, a proto vyžadujete další důkazy. Nedostanete je! 40Tak jako věříte, že byl Jonáš tři dny a tři noci v útrobách mořského živočicha, tak budete muset uvěřit, že Syn člověka třetí den vstane z hrobu.

41Lidé z Ninive vystoupí na soudu proti vám a usvědčí vás, protože oni vzali vážně Jonášovu zvěst. A k vám mluví ten, kdo je víc než Jonáš.

42Královna ze Sáby vystoupí na soudu jako další svědek proti vám. Neváhala přijet z daleké země, aby poznala Šalomounovu moudrost. A tady je někdo větší než Šalomoun.

43-45Když je z člověka vyhnán nečistý duch, hledá, kde jinde by se zabydlel. Ale nechce se snadno vzdát prvního hostitele. Když vidí, že srdce toho člověka je sice vyčištěné a upravené, ale zůstává prázdné, nastěhuje se tam zpět se sedmi společníky horšími, než je sám. Takový člověk je na tom potom hůř než předtím. To nebezpečí hrozí i vám.“

Ježíš říká, kdo tvoří jeho rodinu

46Ježíš ještě mluvil v přeplněném domě, když přišla jeho matka a bratři. Čekali venku, protože s ním chtěli mluvit. 47Když ho jeden z davu upozornil, že na něho čekají, 48řekl: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 49Ukázal na své učedníky se slovy: „To je moje rodina. 50Každý, kdo poslouchá mého nebeského Otce, je můj bratr, sestra i matka!“

New Russian Translation

Матфея 12:1-50

Христос и суббота

(Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5)

1В то время, в субботу, Иисус проходил через засеянные поля. Его ученики были голодны и начали срывать колосья и есть зерна. 2Но когда это увидели фарисеи, они сказали Ему:

– Смотри! Твои ученики делают то, что не разрешается делать в субботу12:2 Иудеи должны были оставлять некоторую часть урожая для бедных и поселенцев. Кроме того, Законом разрешалось руками срывать колосья на чужом поле, это не считалось воровством (см. Лев. 23:22; Втор. 23:25). Фарисеи обвиняли учеников Иисуса не в том, что они срывали колосья и растирали их руками, но в том, что они делали это в субботу, в религиозный день покоя..

3Иисус ответил им:

– Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? 4Он вошел в дом Божий и ел священный хлеб12:4 Священный хлеб – это были 12 хлебов, которые выставлялись каждую субботу в шатре, а позже и в храме Бога, а старые хлебы доставались священникам (см. Исх. 25:30; Лев. 24:5-9)., который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священникам12:3-4 См. Лев. 24:8-9; 1 Цар. 21:1-6.. 5Или вы не читали в Законе, что в субботу священники трудятся в храме, нарушая святость этого дня, и при этом на них нет вины? 6Говорю вам, что здесь присутствует Тот, Кто больше храма. 7Если бы вы знали, что значит: «Милости хочу, а не жертвы»12:7 См. Ос. 6:6., то не обвиняли бы невиновных. 8Ведь Сын Человеческий – Господин над субботой!

Иисус исцеляет в субботу человека с высохшей рукой

(Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11)

9Уйдя оттуда, Иисус зашел в синагогу. 10Там был человек с иссохшей рукой. Фарисеи искали повод обвинить Иисуса и поэтому спросили Его:

– Позволяет ли Закон исцелять в субботу?

11Иисус сказал им:

– Если у кого-то из вас есть одна-единственная овца, и в субботу она упадет в яму, то разве он не вытащит ее оттуда? 12А ведь насколько человек дороже овцы! Стало быть, в субботу позволяется делать добро.

13После этого Он сказал больному:

– Протяни руку.

Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой, как и другая. 14Фарисеи же, выйдя, стали совещаться о том, как им убить Иисуса.

Избранный Слуга

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

Узнав об этом, Иисус ушел из тех мест. 15За Ним последовало много людей, и Он исцелил их всех. 16Но Иисус запретил им разглашать о том, кто Он12:16 Иисус, вероятно, не хотел, чтобы люди видели в Нем только чудотворца-целителя. Другая возможная причина – растущая популярность, которая мешала Его служению (см. Мк. 1:43-45).. 17Так исполнялись слова, сказанные через пророка Исаию:

18«Вот Мой избранный Слуга!

Возлюбленный Мой,

и в Ком радость души Моей!

Я дам Ему Духа Моего,

и Он возвестит народам правосудие,

19Он не будет ни спорить, ни кричать;

никто не услышит Его голоса на улицах.

20Тростника надломленного Он не переломит

и тлеющего фитиля не погасит,

пока не даст восторжествовать правосудию.

21На имя Его будут надеяться народы.»12:18-21 См. Ис. 42:1-4.

Иисус изгоняет демонов силой Бога

(Мк. 3:22-29; Лк. 11:14-23; Лк. 12:10)

22Привели к Иисусу человека, одержимого демонами, который был к тому же слепым и немым. Иисус исцелил его, и он заговорил и стал видеть. 23Все люди удивлялись и спрашивали друг друга:

– Может, это и есть Сын Давидов?

24Когда же фарисеи услышали это, они сказали:

– Он изгоняет демонов не иначе как силой Веельзевула, повелителя демонов.

25Зная, о чем они думают, Иисус сказал им:

– Любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение, и никакой город или дом, разделенный враждой, не устоит. 26И если сатана изгоняет сатану, значит, он враждует против самого себя. Как тогда устоит его царство? 27Если Я изгоняю демонов силой Веельзевула, то чьей силой изгоняют их ваши последователи?12:27 Букв.: «сыновья». Так что они будут вам судьями. 28Но если Я изгоняю демонов Духом Божьим, то это значит, что Царство Божье пришло к вам.

29Как может кто-нибудь войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его? Только тогда можно будет ограбить его дом.

30Кто не со Мной, тот против Меня, и кто не собирает со Мной, тот растрачивает. 31Любой грех и любое кощунство будут прощены людям, но кощунство над Духом прощено не будет. 32Кто скажет что-либо против Сына Человеческого, тот будет прощен, но кто говорит против Святого Духа, тот не будет прощен ни в этом веке, ни в будущем.

33Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ведь дерево узнается по его плодам. 34Вы, змеиное отродье, как вы можете говорить доброе, если вы злы? Ведь что у человека на сердце, то и на языке. 35Из хранилища добра добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. 36Но говорю вам, что в День Суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. 37Ваши собственные слова послужат вам оправданием или осуждением!

Знамение пророка Ионы

(Лк. 11:29-32; Мат. 16:4)

38Затем фарисеи и учители Закона стали просить Иисуса:

– Учитель, мы хотим, чтобы Ты показал нам какое-нибудь знамение.

39Иисус ответил:

– Злое и развратное поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. 40И как Иона был три дня и три ночи в желудке огромной рыбы12:40 См. Иона 2:1., так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. 41Жители Ниневии встанут в День Суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они покаялись от проповеди Ионы12:41 См. Иона 3:6-9.. Сейчас же с вами Тот, Кто больше Ионы. 42Царица Юга12:42 Царица Юга – т. е. царица Шевы (Шева – современная юго-западная Аравия). Ее встреча с царем Соломоном описана в 3 Цар. 10:1-13. встанет в День Суда с людьми этого поколения и осудит их, потому что она пришла с другого конца света послушать мудрость Соломона. Сейчас же с вами Тот, Кто больше Соломона.

Возвращение нечистого духа

(Лк. 11:24-26)

43Когда нечистый дух выходит из человека, то он скитается по безводным местам, ища место для отдыха, но не находит его. 44Тогда он говорит: «Возвращусь-ка я в дом, из которого вышел». Когда он возвращается, то находит дом незанятым, чисто выметенным и убранным. 45Тогда он идет, берет с собой семь других духов, еще более злых, чем он сам, и они приходят и поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было вначале. Так будет и с этим злым поколением.

Иисус говорит о Своей истинной семье

(Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21)

46Иисус еще говорил с народом, когда к дому подошли Его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с Ним. 47Кто-то Ему сказал:

– Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с Тобой.

48Но Иисус ответил тому человеку:

– Кто Мне мать и кто Мне братья?

49И, показав рукой на Своих учеников, сказал:

– Вот Моя мать и Мои братья. 50Потому что кто исполняет волю Моего Небесного Отца, тот Мне и брат, и сестра, и мать.