Slovo na cestu

Matouš 12

Učedníci vymílají v sobotu obilí

1Jednou v sobotu, sváteční den židů, procházel Ježíš se svými učedníky obilným polem. Učedníci měli hlad, trhali klasy a jedli zrní. Farizejové to viděli a žalovali Ježíšovi: „Podívej se, tvoji žáci dělají, co je v sobotu zakázáno!“

Ježíš na to: „Cožpak jste nečetli, co učinil král David, když on a jeho družina byli hladoví? Jak vešli do chrámu a jedli posvátné chleby, které směli jíst jen kněží? Nebo jste nečetli v Mojžíšově zákoně, že kněží v chrámu pracují v sobotu? Porušují sobotní klid, a přesto jsou bez hříchu. Ale říkám vám, že je tu někdo, kdo je víc než chrám. Kdybyste rozuměli biblickému slovu ‚Nejde mi o oběti, ale chci, abyste byli milosrdní!‘ pak byste nikoho neodsuzovali neprávem. Kristus je pánem i nad sobotou.“

Ježíš v sobotu uzdravuje muže s ochrnutou rukou

Odtud šel do synagogy. 10 Tam byl člověk s ochrnutou rukou. Farizejové hledali nějakou záminku, aby mohli Ježíše obžalovat, a proto se ho otázali: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ 11 On jim na to řekl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovci a ta by spadla v sobotu do rokle, nepodnikli byste vše, abyste ji vytáhli? 12 Oč cennější je člověk! Proto je správné dělat dobro i v sobotu.“ 13 Obrátil se k postiženému a řekl mu: „Natáhni ruku!“ On to udělal a byla zdravá jako ta druhá. 14 Farizejové odešli a radili se, jak by Ježíše zneškodnili.

Velké zástupy následují Ježíše

15 Ježíš to poznal a odešel odtud. Mnozí ho však následovali a on uzdravil všechny nemocné. 16 Ale přikázal jim, aby o něm moc nemluvili. 17 Tak se naplnilo Izajášovo proroctví:

18 „To je můj služebník,
    ten, pro kterého jsem se rozhodl,
můj milovaný, potěšení mé duše.
    Dám mu svého Ducha a bude soudit národy.
19 Nebude se přít, ani nikoho překřikovat,
    nebude dělat hluk na ulicích,
20 nalomené stéblo nedolomí,
    doutnající knot neuhasí,
dokud všechno nenapraví.
21     Stane se nadějí všech národů.“

Náboženští vůdcové obviňují Ježíše z posedlosti

22 Pak přivedli k Ježíšovi slepého a němého člověka. Ježíš ho uzdravil, takže viděl a mluvil. 23 Lidé užasli a říkali: „On je snad opravdu Boží král z rodu Davidova!“ 24 Ale slyšeli to farizejové a namítali: „Vždyť neuzdravuje jinak než s pomocí temných sil!“

25 Ježíš však poznal, co si myslí, a proto řekl: „Rozdělené království končí v ruinách a žádné město nebo domov vnitřně rozdvojené neobstojí. 26 Tak nemůže satan vyhánět satana. Jak by pak obstálo jeho království? 27 Já, podle vás, odstraňuji temnotu ve jménu duchovní tmy. I mezi vámi jsou lidé, kteří bojují proti temným silám. Zeptejte se jich, jakou mocí to činí. 28 Jestliže já ovšem vyháním zlo v moci Božího Ducha, pak už k vám přišlo Boží království. 29 Když chce někdo ukrást věci z domu silného člověka, musí ho nejdříve svázat, a pak si to může odnést. Tak i ze satanovy moci může vysvobodit jen ten, kdo je silnější než on.

30 Kdo není se mnou, je proti mně, kdo se mnou neshromažďuje, rozhazuje.

31-32 Co mluvíte proti mně, to vám může být odpuštěno. Ale pozor – nemluvte proti moci Ducha, který působí skrze mne. To vám Bůh nikdy neodpustí.

33 Jaký strom vypěstujete, takové ponese ovoce. Dobrý dobré, planý plané. 34 Vy podvodníci! Jak byste mohli mluvit dobré, když jste zlí? Čím srdce oplývá, tím ústa přetékají. 35 Dobrý člověk rozdává z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk ze zlého. 36 Počítejte s tím, že budete skládat účty z každého neupřímného slova. 37 Vaše slova o vás rozhodnou: buď vás ospravedlní, nebo odsoudí.“

Náboženští vůdcové žádají, aby Ježíš učinil zázrak

38 Potom žádali farizejové a učitelé zákona Ježíše, aby se prokázal nějakým zázrakem. 39 On jim však odpověděl: „Vězíte v hříchu a zatvrzelosti, a proto vyžadujete další důkazy. Nedostanete je! 40 Tak jako věříte, že byl Jonáš tři dny a tři noci v útrobách mořského živočicha, tak budete muset uvěřit, že Syn člověka třetí den vstane z hrobu.

41 Lidé z Ninive vystoupí na soudu proti vám a usvědčí vás, protože oni vzali vážně Jonášovu zvěst. A k vám mluví ten, kdo je víc než Jonáš.

42 Královna ze Sáby vystoupí na soudu jako další svědek proti vám. Neváhala přijet z daleké země, aby poznala Šalomounovu moudrost. A tady je někdo větší než Šalomoun.

43-45 Když je z člověka vyhnán nečistý duch, hledá, kde jinde by se zabydlel. Ale nechce se snadno vzdát prvního hostitele. Když vidí, že srdce toho člověka je sice vyčištěné a upravené, ale zůstává prázdné, nastěhuje se tam zpět se sedmi společníky horšími, než je sám. Takový člověk je na tom potom hůř než předtím. To nebezpečí hrozí i vám.“

Ježíš říká, kdo tvoří jeho rodinu

46 Ježíš ještě mluvil v přeplněném domě, když přišla jeho matka a bratři. Čekali venku, protože s ním chtěli mluvit. 47 Když ho jeden z davu upozornil, že na něho čekají, 48 řekl: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 49 Ukázal na své učedníky se slovy: „To je moje rodina. 50 Každý, kdo poslouchá mého nebeského Otce, je můj bratr, sestra i matka!“

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 12

Rasprava o suboti

1U ono je vrijeme neke subote Isus s učenicima prolazio žitnim poljima. Učenici su ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti ga.

Opaze to neki farizeji pa kazaše: 'Ne bi to smjeli činiti! Zakonom je zabranjeno skupljati usjev subotom.'

Ali Isus im reče: 'Niste li čitali što je učinio kralj David kad su on i njegovi pratitelji ogladnjeli?

Ušao je u Dom Božji[a] te su pojeli prinesen kruh koji nije bilo dopušteno jesti ni njemu ni njegovim pratiteljima, nego samo svećenicima.

Niste li u Zakonu pročitali da svećenici služeći subotom u Hramu krše Zakon, a ipak nemaju krivnje?

A ja vam kažem da je ovdje nešto veće od Hrama!

Kad biste zaista razumjeli što znači: "Draže mi je da ste milosrdni nego da mi prinosite žrtve

Ja, Sin Čovječji, gospodar sam čak i subote.'

Isus iscjeljuje u subotu

Zatim ode u sinagogu i

10 ondje spazi čovjeka usahnule ruke. Da bi ga mogli optužiti zbog potvrdnog odgovora, farizeji upitaju Isusa: 'Je li dopušteno subotom liječiti?'

11 On odgovori: 'Tko to od vas ne bi svoju jedinu ovcu ako bi u subotu upala u jamu iz nje izvadio?

12 A koliko je čovjek vredniji od ovce! Subotom je, dakle, slobodno činiti dobro.'

13 Onome čovjeku zatim reče: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu postane zdrava kao i druga.

14 A farizeji se, čim su izišli iz sinagoge, okupe na vijećanje da se dogovore kako da ga smaknu.

Isus, Božji izabrani sluga

15 Ali Isus je to znao pa je otišao iz sinagoge s mnogima koji su ga slijedili. Sve je bolesne među njima iscijelio,

16 ali ih je upozorio da ne šire glas o njegovim čudesnim djelima.

17 Time se ispunilo Izaijino proročanstvo:
18     'Ovo je moj ljubljeni Sluga,
    kojega sam izabrao.
    On je moja radost.
    Duh svoj stavit ću na njega.
    On će navješćivati pravdu narodima.
19     Neće se prepirati ni vikati,
    ulicama mu se neće čuti glasa.
20     Ni zgažene trske neće slomiti,
    ni ugasit žiška što tek tinja
    sve dok ne ostvari pobjedu pravde.
21     U njegovo će se ime uzdati narodi.'[b]

Isus i knez zloduha

22 Tada Isusu dovedu zloduhom opsjednuta, slijepa i nijema čovjeka. Isus ga iscijeli te on progovori i progleda.

23 Mnoštvo je osupnuto pitalo: 'Da on nije Mesija?'

24 Kad su za to čuli farizeji, rekoše: 'Taj zloduhe izgoni uz pomoć Beelzebula, kneza zloduha.'

25 Znajući što misle, Isus im reče: 'Svako podijeljeno kraljevstvo propada. Grad ili dom ne može opstati ako je iznutra razjedinjen.

26 Ako dakle Sotona izgoni Sotonu, njegovo je kraljevstvo razjedinjeno. Kako će se onda održati?

27 Ako ja zaista izgonim zle duhove uz pomoć Beelzebula, čijom ih pomoći istjeruju vaši sljedbenici? Zato će vas oni osuditi.

28 Ali ako ja izgonim zloduhe pomoću Božjega Duha, onda je k vama stiglo Božje kraljevstvo.

29 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek tada ga možete orobiti.

30 Tko nije na mojoj strani, zapravo je protiv mene; i svatko tko sa mnom ne skuplja, zapravo rastjeruje.

31 Zato će se, kažem vam, ljudima oprostiti svaki grijeh i bogohulstvo, ali hula na Svetoga Duha neće se nikada oprostiti.

32 Kaže li tko što protiv Sina Čovječjega, to će mu se oprostiti, ali kaže li što protiv Svetoga Duha, neće mu se oprostiti ni na ovome ni u budućemu svijetu.

33 Odlučite se dakle: ili je stablo dobro i donosi dobar rod ili je nevaljalo i donosi zao rod. Pa drvo se poznaje po plodovima!

34 Zmijski rode! Kako biste i mogli govoriti dobro kad ste zli? Jer usta govore ono čega je srce prepuno.

35 Dobar čovjek iz riznice svojega srca iznosi dobro, a zao čovjek zlo.

36 A ja vam kažem da će ljudi za svaku bezrazložnu riječ koju izgovore položiti račun na Sudnji dan.

37 Vlastite će te riječi opravdati ili osuditi.'

Jonin znak

38 Zatim mu neki pismoznanci i farizeji rekoše: 'Učitelju, htjeli bismo da nam pokažeš neki znak.'

39 On im odgovori: 'Samo zao i nevjernički naraštaj traži znak, ali neće mu se dati drugoga osim znaka proroka Jone.

40 Kao što je Jona tri dana i tri noći proveo u utrobi morske nemani, tako ću i ja, Sin Čovječji, provesti u krilu zemlje tri dana i tri noći.

41 Stanovnici Ninive ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer su se oni obratili na Jonino propovijedanje. S vama je ovdje i veći od Jone, a ne kajete se!

42 Kraljica Juga[c] ustat će protiv ovoga naraštaja na Sudu i osuditi ga jer izdaleka dođe čuti Salomonovu mudrost; s vama je ovdje i veći od Salomona, a vi ga ne slušate.

43 Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi.

44 Tada kaže: "Vratit ću se u čovjeka iz kojega sam izišao.'[d] Vrati se i svoj stari dom zatekne prazan, pometen i čist.

45 Zatim ode pronaći drugih sedam duhova još gorih od sebe te svi oni uđu u čovjeka i u njemu se nastane. Na kraju tako čovjeku bude i gore nego prije. Tako će biti i ovome zlom naraštaju.'

Prava Isusova obitelj

46 Dok je Isus još govorio mnoštvu, vani su stajali njegova majka i braća želeći s njime razgovarati.

47 Netko mu je rekao: 'Evo, tu su ti majka i braća. žele s tobom razgovarati.'

48 On odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

49 Pokaže zatim prema svojim učenicima. 'Evo,' reče, 'to su mi majka i braća.

50 Zaista, tko god čini volju mojega nebeskog Oca, taj mi je i brat, i sestra, i majka!'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 12:4 U Hram.
  2. Evanđelje po Mateju 12:21 Izaija 42:1-4.
  3. Evanđelje po Mateju 12:42 Kraljica od Sabe.
  4. Evanđelje po Mateju 12:44 U grčkome: "... u kuću iz koje sam izišao.'