Slovo na cestu

Matouš 11:1-30

1Když Ježíš skončil s pokyny pro svých dvanáct učedníků, šel, aby učil a kázal v tamějších městech.

Ježíš rozptyluje Janovy pochybnosti

2Jan Křtitel ve vězení uslyšel o Ježíšových činech, poslal za ním své dva žáky a ti se ho zeptali: 3„Jsi opravdu ten zaslíbený Mesiáš, nebo máme čekat jiného?“

4Ježíš jim na to odpověděl: „Vraťte se k Janovi a povězte mu o tom, co jste viděli a slyšeli: 5slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou uzdravováni, hluší slyší, mrtví vstávají k životu a ti, kteří u lidí neznamenají nic, jsou ujišťováni, že Bůh s nimi počítá. 6Šťastný je ten, kdo mne přijímá bez výhrad.“

7Když Janovi žáci odešli, řekl o něm Ježíš zástupu: „Když jste šli za Janem na poušť, jistě jste v něm nenašli slabocha – ‚kam vítr, tam plášť‘; 8ani jste nenašli žádnou vysoce postavenou osobu – takoví chodí pěkně oblečeni a bydlí v palácích. 9Šli jste za ním jako za prorokem a měli jste pravdu. Ujišťuji vás, že on je ještě víc než prorok. Proroci a celý Starý zákon až po Jana vyhlíželi Mesiáše. Chcete-li pochopit to, co míním, Jan je novým Elijášem, o kterém proroci říkali, že má přijít před začátkem království.

10To o něm se píše v Písmu, že půjde přede mnou, ohlásí můj příchod a připraví mi cestu k lidským srdcím. 11Opravdu, mezi všemi lidmi, kteří se kdy narodili, není nikdo, kdo by převyšoval svým posláním Jana Křtitele; a přece i nejskromnější z mých následovníků se dostal dál než on. 12-15Od doby, kdy Jan Křtitel začal kázat a křtít, Boží vláda se prosazuje, ale násilí jí škodí. Kdo slyšíš, rozuměj!

16K čemu mám přirovnat tuto generaci? Je jako hrající si děti, které sedí na návsi a pokřikují nespokojeně na své kamarády: 17‚Hráli jsme vám a vy jste netancovali, smutně jsme vám zpívali a vy jste neplakali.‘ 18Přišel Jan, žil odříkavě a měli ho za fanatika. 19Přišel jsem já, Syn člověka, žiji normálně a říkají, že jsem žrout a pijan vína, přítel celníků a nejhorší lůzy. Ale Boží moudrost prokáže, co je pravda!“

Ježíš vyslovuje soud nad zatvrzelými městy

20Tvrdá slova měl Ježíš pro města, která byla svědky mnoha jeho mocných činů, a přece nečinila pokání: 21„Běda ti, Korozaim, běda ti, Betsaido! Kdybych udělal v Týru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by jejich obyvatelé činili pokání a projevili nejhlubší lítost nad svými vinami. 22Proto vám říkám, že Týru a Sidónu bude v den soudu snáze než vám. 23A ty, Kafarnaum, myslíš, že poroste tvá sláva až k nebi? Do propasti věčné záhuby padneš! Kdybych udělal v Sodomě takové zázraky jako u vás, stála by dodnes. 24Znovu vám říkám, že zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu než tobě!“

Ježíš slibuje pokoj duše

25Potom se Ježíš modlil: „Otče, Pane nebe i země, děkuji ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené, a odkrýváš ji nepatrným a prostým. 26Je to, Otče, jak sis přál.

27Otec mi svěřil všechno, jenom Otec zná Syna a Otce zná jenom Syn a ti, kterým ho Syn zjeví. 28Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. 29-30To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 11:1-30

Вопрос пророка Яхии и ответ Исы аль-Масиха

(Лк. 7:18-23)

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Иса пошёл учить и проповедовать в городах Галилеи. 2Когда Яхия, находясь в темнице, услышал о том, что делает аль-Масих, он послал своих учеников 3спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти11:3 То есть долгожданный Масих., или нам ожидать кого-то другого?

4Иса им ответил:

– Пойдите и расскажите Яхии о том, что вы слышите и видите: 5слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают и бедным возвещается Радостная Весть11:5 См. Ис. 29:18; 35:5-6; 61:1.. 6Благословен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Исы аль-Масиха о пророке Яхии

(Лк. 7:24-35; 16:16)

7Когда ученики Яхии ушли, Иса начал говорить народу об Яхии:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром?11:7 Этот риторический вопрос можно понять либо буквально («Любоваться тростником»), либо в переносном смысле («Смотреть на безвольного человека»). 8Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. 9Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10Он тот, о ком написано:

«Вот впереди Тебя (аль-Масиха) посылаю Я вестника Моего,

который приготовит Твой путь перед Тобою»11:10 Мал. 3:1..

11Говорю вам истину: среди всех, кто когда-либо был рождён на земле, ещё не было человека более великого, чем пророк Яхия, но наименьший в Царстве Аллаха – больше его11:11 Яхии выпала великая роль возвещать приход аль-Масиха, но даже самый малый последователь Исы имеет огромное преимущество перед всеми людьми, жившими до пришествия аль-Масиха, даже самыми великими из них.. 12Со времени появления пророка Яхии и доныне Царство Аллаха стремительно продвигается вперёд, и прилагающие усилие имеют доступ в него11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Аллаха подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Аллаха, нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Аллаха стремительно продвигается вперёд, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Аллаха вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).. 13Ведь ещё до Яхии в Книге Пророков и в Таурате были записаны пророчества о Царстве, 14и если вы готовы это принять, то он – Ильяс11:14 Ильяс – пророк, призывавший исраильский народ оставить грешный путь и вновь обратиться к признанию Аллаха (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2)., который должен прийти11:14 См. Мал. 4:5.. 15У кого есть уши, пусть слышит!

16Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17«Мы играли вам на свирели,

а вы не плясали;

мы пели вам погребальные песни,

а вы не печалились».

18Смотрите, вот пришёл Яхия, не ест и не пьёт, и они говорят: «В нём демон». 19Пришёл Ниспосланный как Человек, ест и пьёт, и они говорят: «Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость Аллаха видна в её делах11:19 Букв.: «И мудрость оправдана её делами». Существует ещё несколько вариантов перевода этого места, например: «Но истинная мудрость не противоречит сама себе». Кроме того, некоторые толкователи полагают, что мудростью здесь назван Сам Иса (см. Мудр. 8:22-23; 1 Кор. 1:24)..

Горе нераскаявшимся городам

(Лк. 10:13-15)

20Затем Иса начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21– Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22Но говорю вам: в Судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесён до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад11:23 Букв.: «в мир мёртвых» (см. пояснительный словарь).11:23 См. Ис. 14:13-15., потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и сегодня. 24Но говорю вам, что в Судный день Содому будет легче, чем тебе.

Покой обременённым

(Лк. 10:21-22)

25Иса продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и учёных, открыл это младенцам. 26Да, Отец, это было угодно Тебе!

27Отец вверил Мне всё. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас. 29Возьмите ярмо Моих повелений на себя и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдёте покой вашим душам11:29 См. Иер. 6:16.. 30Ведь Моё ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.