Slovo na cestu

Marek 9:1-50

1Někteří z vás, jak tu stojíte, se ještě dočkají mocných projevů Božího království.“

Ježíš se proměňuje na hoře

2Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vystoupili na vršek hory.

Tam, daleko od lidí, se před očima učedníků stala s Ježíšem zvláštní proměna. 3Jeho tvář ozářila nadpozemská sláva a oděv se skvěl oslnivou bělostí, nedosažitelnou lidskými prostředky. Tu uviděli dva muže, jak s Ježíšem rozmlouvají; 4byli to Elijáš a Mojžíš.

5Petr zvolal: „Mistře, jak je dobře, žes nás vzal s sebou! Hned vám třem postavíme přístřeší.“

6Ani si vzrušením neuvědomoval, co říká; tak byli tím viděním vyvedeni z míry.

7Vtom je všechny zahalil oblak a z něho se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“

8Když se mrak rozplynul, učedníci se rozhlédli, ale kromě Ježíše už nikoho neviděli.

9Cestou dolů jim Ježíš přikázal, aby o té události nikomu nevyprávěli dříve, než vstane z mrtvých. 10Slíbili, že o tom zatím budou mlčet, ale vůbec nechápali, co myslel tím, že „vstane z mrtvých“.

11„Proč učitelé zákona říkají, že dříve než Kristus musí znovu přijít prorok Elijáš?“ otázali se Ježíše.

12-13„Ano, nejprve měl přijít Elijáš, aby dal vše do pořádku. A on také přišel a připravil mi cestu. Ovšem, jak je v Bibli předpověděno, naložili s ním, jak se jim zlíbilo. Ale všimněte si, že Písmo hovoří také o Synu člověka, jak musí velmi trpět a upadnout do opovržení.“

Ježíš uzdravuje chlapce posedlého démonem

14Když sestoupili k ostatním učedníkům, našli je obklopené množstvím lidí; mezi nimi byli i učitelé zákona, kteří se s učedníky o něčem dohadovali. 15Když však uviděli Ježíše, uctivě ztichli a šli mu naproti, aby ho uvítali.

16„O čem se dohadujete?“ zeptal se jich.

17Z davu vystoupil jeden muž:

„Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna; je posedlý démonem, který ho připravuje o řeč i sluch. 18Kdykoliv se ho ten duch zmocní, svíjí se v křeči, skřípe zuby, z úst mu jde pěna a upadá do bezvědomí. Žádal jsem tvé učedníky, aby ho od toho osvobodili, ale nedokázali to.“

19„Ach, vy lidé,“ zvolal Ježíš, „jak dlouho bude trvat, než uvěříte? Jak dlouho vás budu ještě snášet a mít s vámi trpělivost? Přiveďte toho hocha ke mně!“

20Šli pro něj. Sotva se s však přiblížil k Ježíšovi, chlapec se svalil na zem a svíjel se s pěnou u úst.

21„Jak dlouho tím trpí?“ otázal se Ježíš otce.

„Už od malička. 22Často byl ve smrtelném nebezpečí, protože ten démon jím smýkal do ohně i do vody. Jestliže je to možné, slituj se a pomoz!“

23„Jestli je to možné?“ podivil se Ježíš. „Všechno je možné pro toho, kdo věří.“

24„Věřím, Pane, ale pomoz mi věřit víc!“ zvolal otec se slzami v očích:

25Ježíš si všiml, že se sbíhají další lidé, a tak přikázal: „Duchu, který ovládáš jeho smysly, vyjdi z něho – jednou provždy!“

26Mladík vykřikl, ještě jednou se zkroutil křečí a pak ztichl. Démon ho opustil. Hoch však zůstal ležet bez známek života. Davem proběhl šepot, že je mrtvý. 27Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl jej a on se postavil. 28Když pak Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho: „Proč jsme toho démona nemohli vyhnat my?“

29„Zde pomůže jen modlitba a půst,“ odpověděl jim.

Ježíš podruhé předpovídá svou smrt

30Když se odtamtud vydali na další cestu, procházeli Galileou, ale Ježíš si nepřál, aby se o něm lidé dozvěděli. 31Chtěl mít čas pro své učedníky. Znovu je připravoval na to, že Syn člověka – totiž on sám – bude vydán na pospas lidem, kteří ho zabijí. Ale třetí den po smrti zase vstane k životu.

32Oni tomu sice stále nerozuměli, styděli se však zeptat se ho.

Učedníci se přou o to, kdo z nich je větší

33Potom se vrátili do Ježíšova příbytku v Kafarnaum. Tam se Ježíš zeptal svých učedníků, o čem se to cestou dohadovali.

34Oni však mlčeli. Přeli se totiž, kdo z nich je významnější.

35Ježíš se posadil a shromáždil je kolem sebe. „Kdo chce být na prvním místě u mne, bude u lidí jako ten poslední a všem bude sloužit,“ řekl.

36Pak k sobě zavolal malé děcko a vzal je před nimi do náruče se slovy: 37„Kdo se zastane takového dítěte a přijme ho v mém jménu, přijímá mne. Nepřijímá však jenom mne, ale i toho, který mne poslal.“

Učedníci brání jiným mluvit v Ježíšově jménu

38„Mistře,“ hlásil mu Jan, „viděli jsme člověka, který tvým jménem vyhání démony, a nebyl to nikdo z našich. Zakázali jsme mu to, když mezi nás nepatří.“

39„Neměli jste mu bránit,“ odpověděl Ježíš. „Vždyť přece žádný, kdo v mém jménu učiní zázrak, nemůže se hned po tom obrátit proti mně. 40Kdo není proti nám, je s námi. 41A kdyby vám někdo podal sklenici vody jen proto, že jste moji – říkám vám, nepřijde o svou odměnu.

42Kdo by však připravil o víru někoho, kdo mi důvěřuje jako toto dítě, lépe by mu bylo uvázat mlýnský kámen na krk a hodit ho do moře.

Ježíš varuje před pokušením

43-44Svádí-li tě tvá ruka k činění zla, utni ji! Je pro tebe rozhodně lépe být bez ruky a mít jistotu, že budeš žít věčně, než mít obě ruce a jít do neuhasitelného ohně, odkud není vysvobození.

45-46Podobně – svádí-li tě ke zlému tvá noha, zbav se jí. Je lépe být chromý a mít jistý věčný život, než s oběma nohama navěky zahynout.

47-48A tak i oko: je-li původcem zla ve tvém životě, zbav se ho. Lépe je vejít do Božího království jednooký, než s oběma očima do věčného zahynutí.

49Ke každé oběti patří sůl.

50Sůl je dobrá věc. Ztratí-li však svou chuť a schopnost bránit rozkladu, čím ji nahradíte? Nebraňte se proto zkouškám a držte spolu.“

Священное Писание

Марк 9:1-50

1Иса сказал им:

– Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят, что Царство Всевышнего проявило себя в силе9:1 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исы служат следующие семь стихов (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, что Иса говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования..

Преображение Исы Масиха

(Мат. 17:1-13; Лк. 9:28-36)

2Через шесть дней Иса взял с Собой Петира, Якуба и Иохана и привёл их на высокую гору. Они были там совсем одни. И на глазах учеников Его облик изменился. 3Его одежда стала сияющей, ослепительно белой, как ни один белильщик в мире не смог бы отбелить. 4Затем они увидели пророков Ильяса и Мусу, беседующих с Исой. 5Петир сказал Исе:

– Учитель, нам здесь так хорошо! Давай мы сделаем три шалаша: один Тебе, один Мусе и один Ильясу, – 6он и сам не знал, что сказать, потому что они были сильно испуганы. 7Тут появилось облако и накрыло их, и из облака прозвучал голос:

– Это Мой любимый Сын (Масих), слушайте Его!9:7 См. Нач. 22:2; Втор. 18:15; Заб. 2:7. В Исе мы видим исполнение всех этих пророчеств: Он и жертвенный ягнёнок, и обещанный Мусой Пророк, и Масих (Царь Исраила).

8Ученики вдруг оглянулись и уже никого не увидели рядом с собой, кроме Исы. 9Когда они спускались с горы, Иса предупредил их, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели, до тех пор, пока Ниспосланный как Человек не воскреснет из мёртвых. 10Они сохранили это в тайне, но между собой рассуждали о том, что же означают слова «воскреснуть из мёртвых». 11А Ису они спросили:

– Почему учители Таурата говорят, что вначале, перед Масихом, должен прийти Ильяс?

12– Верно, – ответил Иса, – Ильяс действительно должен прийти первым и всё приготовить9:12 См. Мал. 4:5-6.. Но почему же о Ниспосланном как Человек в Писании говорится, что Ему придётся перенести много страданий и унижений? 13Но говорю вам, что Ильяс уже пришёл9:13 См. Лк. 1:13-17., и люди поступили с ним по своему произволу, как о нём и было написано9:13 См. 6:14-29, также 3 Цар. 19:1-10..

Исцеление мальчика, одержимого нечистым духом

(Мат. 17:14-19; Лк. 9:37-42)

14Когда они вернулись к остальным ученикам, то увидели, что тех окружила большая толпа и учители Таурата спорят с ними. 15Когда все увидели Ису, они пришли в крайнее изумление и побежали Ему навстречу, чтобы приветствовать Его.

16– О чём у вас спор? – спросил Иса.

17Кто-то из толпы ответил:

– Учитель, я привёл к Тебе сына, в него вселился дух немоты. 18И когда дух схватывает его, то бросает его на землю, и тогда у мальчика идёт пена изо рта, он скрежещет зубами и цепенеет. Я просил Твоих учеников изгнать духа, но они не смогли.

19Иса в ответ сказал:

– О неверующее поколение! Сколько Мне ещё быть с вами? Сколько Мне ещё терпеть вас? Приведите мальчика ко Мне.

20Мальчика привели. Как только дух увидел Ису, он вызвал у мальчика приступ, и тот упал и стал кататься по земле, и изо рта у него пошла пена.

21– Давно с ним так? – спросил Иса у отца.

– С самого детства, – ответил тот. – 22Дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если Ты что-нибудь можешь сделать.

23– Если можешь?! – сказал Иса. – Кто верит, тот может всё.

24И тотчас отец мальчика воскликнул:

– Я верю, но помоги мне победить свои сомнения!

25Иса, увидев, что сбегается толпа, приказал нечистому духу, говоря:

– Дух немоты и глухоты, Я приказываю тебе: выйди из него и больше никогда не входи!

26Вскрикнув и сильно сотрясши мальчика, дух вышел. Мальчик стал как мёртвый, так что многие говорили, что он умер. 27Но Иса, взяв мальчика за руку, поднял его, и тот встал.

28Позже, когда Иса вошёл в дом, ученики спросили Его наедине:

– Почему же мы не смогли изгнать его?

29Иса ответил:

– Этот вид демонов можно изгнать только молитвой9:29 Или: «молитвой и постом»..

Иса Масих вновь говорит о своей смерти и воскресении

(Мат. 17:22-23; Лк. 9:43-45)

30Покинув ту местность, Иса и Его ученики проходили через Галилею, и Иса не хотел, чтобы кто-либо об этом знал, 31потому что Он был занят наставлением Своих учеников.

Он говорил им:

– Ниспосланный как Человек будет предан в руки людей, которые убьют Его, но через три дня Он воскреснет.

32Но они не поняли, что Он имел в виду, а спросить боялись.

Кто важнее?

(Мат. 18:1-5; Лк. 9:46-48)

33Они пришли в Капернаум, и, когда расположились в доме, Иса спросил учеников:

– Скажите, о чём это вы говорили по дороге?

34Но они молчали, потому что по дороге они спорили о том, кто из них важнее. 35Тогда Иса сел, созвал двенадцать учеников и сказал:

– Кто хочет быть первым, тот пусть будет последним из всех и всем слугой.

36Взяв ребёнка, Он поставил его посреди них, обнял его и продолжал:

37– Кто ради Меня принимает такого ребёнка, тот принимает и Меня, а кто принимает Меня, тот принимает не только Меня, но и Пославшего Меня.

Кто не против нас, тот за нас

(Мат. 10:42; Лк. 9:49-50)

38Иохан сказал Ему:

– Учитель! Мы видели человека, который Твоим именем изгонял демонов, и мы пытались запретить ему, потому что он не следовал за нами.

39– Не запрещайте ему, – сказал Иса. – Кто Моим именем совершает чудеса, тот не станет после этого говорить обо Мне плохо. 40Кто не против нас, тот за нас. 41Если кто-либо напоит вас чашей воды за то, что вы носите имя последователей Масиха, то, говорю вам истину, он не останется без награды.

Об искушениях

(Мат. 18:8-9; Лк. 17:1-2)

42Если же кто введёт в грех одного из этих малых, верующих в Меня, то для него было бы лучше, если бы ему надели на шею мельничный жёрнов и бросили в море. 43-44Если твоя рука влечёт тебя ко греху, отсеки её. Лучше тебе оставаться с одной рукой, но войти в рай, чем с двумя руками пойти в ад, в неугасимый огонь!9:43-44 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Где черви, грызущие тело, не умирают, и огонь пожирающий не угасает». То же в 9:45-46. 45-46Если твоя нога влечёт тебя ко греху, отсеки её. Лучше тебе остаться с одной ногой, но войти в рай, чем с двумя ногами быть брошенным в ад. 47Если твой глаз влечёт тебя ко греху, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Всевышнего, чем с двумя глазами быть брошенным в ад, 48где

«черви, грызущие тело, не умирают,

и огонь пожирающий не угасает»9:48 Ис. 66:24..

49Потому что каждый будет очищен огнём, как жертва очищается солью9:49 См. Лев. 2:13; Езек. 43:24.. 50Соль – хорошая вещь, но если она потеряет свой вкус, то что может опять сделать её солёной? Имейте в себе соль и будьте в мире друг с другом.