Slovo na cestu

Marek 7:1-37

Ježíš hovoří o skryté čistotě

1Jednou za Ježíšem přišli z Jeruzaléma farizejové a učitelé zákona. 2Všimli si, že jeho učedníci nedodržují obřad umývání rukou před jídlem a tak porušují židovskou tradici. 3Židé a zvláště znalci zákona úzkostlivě lpěli na zvycích svých předků a nedotkli se jídla dříve, než si pečlivě umyli ruce. 4A když přišli z trhu, vždy se umyli celí, než se pustili do přípravy pokrmů. Stejně pečliví byli i při omývání číší, džbánů a kuchyňského nádobí. Už po staletí dodržovali mnoho podobných předpisů.

5Teď tedy dotírali na Ježíše: „Proč tvoji učedníci nedodržují zvyky našich předků a jedí neumytýma rukama?“

6„Pokrytci!“ odrazil je. „Pravdivě o vás řekl Izajáš:

‚Ústa mají plná Boha,

ale srdce prázdné.

7Jejich obřady jsou k ničemu,

jejich učení nic než lidské výmysly.‘

8Opomíjíte skutečné Boží příkazy a nahrazujete je svými předpisy. 9Vždyť vy vlastně rušíte Boží zákon ve jménu svých tradic.

10Tak například Mojžíš vám tlumočil toto přikázání Božího zákona: ‚Měj v úctě svého otce i svou matku.‘ K tomu dodal, že každý, kdo by třeba jen nadával svým rodičům, propadá trestu smrti. 11-12Vy však připouštíte, aby člověk zanedbával své rodiče, kteří potřebují pomoc, jestliže má výmluvu: ‚Nemohu se o vás postarat, protože to, co z mého výdělku mělo patřit vám, jsem odevzdal jako příspěvek v chrámu.‘ 13Tak stavíte svoje názory nad Boží zákon. A to je jenom jeden příklad z mnoha.“

14Pak k sobě přivolal zástup lidí a řekl jim: 15-16„Poslouchejte mě a snažte se porozumět. To, co sníte, nemůže nijak ublížit vaší duši; ničíte ji však, když se zabýváte nečistými a zlými myšlenkami a šíříte je kolem sebe.“

17Když potom vešel do nějakého domu, aby si odpočinul, začali se ho učedníci vyptávat na význam toho, co právě řekl.

18„Ani vy tomu nerozumíte?“ divil se Ježíš. „Nechápete, že duši člověka nemůže uškodit to, co snědl?

19Vždyť jídlo neznečišťuje nitro; projde jen žaludkem a vychází ven.“

20K tomu připojil: „Člověku škodí to, co pochází z jeho nitra. 21Tam se líhnou zlé myšlenky, necudnost, 22nevěra, krádež, vražda, sobectví, zlost, podlost, sprostota, závist, urážky, pýcha a všelijaké výstřednosti. 23To je to zlo, které vychází z nitra člověka a odděluje ho od Boha.“

Ježíš vyhání démona z dívky

24Když opustil Ježíš Galileu, odešel na sever do pohanské Fénicie, kde se ubytoval v jednom domě. Chtěl utajit svou přítomnost, ale bylo to marné; už se o něm vědělo i tam.

25Tak o něm uslyšela i jedna Syroféničanka. 26Přišla a prosila ho na kolenou, aby uzdravil její pomatenou dceru.

27Ježíš jí odpověděl: „Přišel jsem především pro ty, kdo se hlásí k živému Bohu. Nech nejprve najíst děti. Nebylo by správné vzít jim jídlo a hodit je štěňatům.“

28Žena se však nevzdala: „To je pravda, Pane, ale i štěňata sbírají pod stolem, co dětem upadne.“

29„Když to vidíš tak,“ řekl jí, „jdi klidně domů, tvoje dcera je zdravá.“

30Vrátila se tedy domů, kde nalezla dítě, jak klidně spí, beze stopy pomatenosti.

Zástup se podivuje Ježíšovu uzdravování

31Z Fénicie se Ježíš vracel velikou oklikou zpět ke Genezaretskému jezeru, až se ocitl na území Desítiměstí. 32Tamější lidé k němu přivedli hluchoněmého člověka a žádali, aby ho uzdravil.

33Ježíš si vzal muže stranou od zástupu. Nasliněným prstem se dotkl jeho jazyka a vložil mu své prsty do uší. (To byla jeho řeč k hluchoněmému.) 34Pak se Ježíš krátce pomodlil a zvolal: „Otevři se!“ 35V té chvíli začal muž slyšet a srozumitelně mluvit.

36Pak Ježíš žádal všechny shromážděné, aby se o tom nikomu nezmiňovali; ale čím více jim to zakazoval, tím více o tom mluvili, protože se s něčím podobným ještě nesetkali. 37Lidé žasli a říkali: „To už je schopen napravit všechno, když hluchým vrací sluch a němým řeč.“

New International Reader's Version

Mark 7:1-37

What Makes People “Unclean”?

1The Pharisees gathered around Jesus. So did some of the teachers of the law. All of them had come from Jerusalem. 2They saw some of his disciples eating food with “unclean” hands. That means they were not washed. 3The Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands to make them “clean.” That’s what the elders teach. 4When they come from the market, they do not eat unless they wash. And they follow many other teachings. For example, they wash cups, pitchers, and kettles in a special way.

5So the Pharisees and the teachers of the law questioned Jesus. “Why don’t your disciples live by what the elders teach?” they asked. “Why do they eat their food with ‘unclean’ hands?”

6He replied, “Isaiah was right. He prophesied about you people who pretend to be good. He said,

“ ‘These people honor me by what they say.

But their hearts are far away from me.

7Their worship doesn’t mean anything to me.

They teach nothing but human rules.’ (Isaiah 29:13)

8You have let go of God’s commands. And you are holding on to teachings that people have made up.”

9Jesus continued speaking, “You have a fine way of setting aside God’s commands! You do this so you can follow your own teachings. 10Moses said, ‘Honor your father and mother.’ (Exodus 20:12; Deuteronomy 5:16) He also said, ‘Anyone who asks for bad things to happen to their father or mother must be put to death.’ (Exodus 21:17; Leviticus 20:9) 11But you allow people to say that what might have been used to help their parents is Corban. Corban means A Gift Set Apart for God. 12So you no longer let them do anything for their parents. 13You make the word of God useless by putting your own teachings in its place. And you do many things like this.”

14Again Jesus called the crowd to him. He said, “Listen to me, everyone. Understand this. 15-16Nothing outside of a person can make them ‘unclean’ by going into them. It is what comes out of them that makes them ‘unclean.’ ”

17Then he left the crowd and entered the house. His disciples asked him about this teaching. 18“Don’t you understand?” Jesus asked. “Don’t you see? Nothing that enters a person from the outside can make them ‘unclean.’ 19It doesn’t go into their heart. It goes into their stomach. Then it goes out of the body.” In saying this, Jesus was calling all foods “clean.”

20He went on to say, “What comes out of a person is what makes them ‘unclean.’ 21Evil thoughts come from the inside, from a person’s heart. So do sexual sins, stealing and murder. 22Adultery, greed, hate and cheating come from a person’s heart too. So do desires that are not pure, and wanting what belongs to others. And so do telling lies about others and being proud and being foolish. 23All these evil things come from inside a person and make them ‘unclean.’ ”

Jesus Honors a Greek Woman’s Faith

24Jesus went from there to a place near Tyre. He entered a house. He did not want anyone to know where he was. But he could not keep it a secret. 25Soon a woman heard about him. An evil spirit controlled her little daughter. The woman came to Jesus and fell at his feet. 26She was a Greek, born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter.

27“First let the children eat all they want,” he told her. “It is not right to take the children’s bread and throw it to the dogs.”

28“Lord,” she replied, “even the dogs under the table eat the children’s crumbs.”

29Then he told her, “That was a good reply. You may go. The demon has left your daughter.”

30So she went home and found her child lying on the bed. And the demon was gone.

Jesus Heals a Man Who Could Not Hear or Speak

31Then Jesus left the area of Tyre and went through Sidon. He went down to the Sea of Galilee and into the area known as the Ten Cities. 32There some people brought a man to Jesus. The man was deaf and could hardly speak. They begged Jesus to place his hand on the man.

33Jesus took the man to one side, away from the crowd. He put his fingers into the man’s ears. Then he spit and touched the man’s tongue. 34Jesus looked up to heaven. With a deep sigh, he said to the man, “Ephphatha!” That means “Be opened!” 35The man’s ears were opened. His tongue was freed up, and he began to speak clearly.

36Jesus ordered the people not to tell anyone. But the more he did so, the more they kept talking about it. 37People were really amazed. “He has done everything well,” they said. “He even makes deaf people able to hear. And he makes those who can’t speak able to talk.”