Slovo na cestu

Marek 6:1-56

Lidé z Nazaretu odmítají uvěřit

1Pak se Ježíš s učedníky vrátil do svého domovského města Nazaretu. 2Když přišla sobota, kázal v tamější synagoze, kde mu naslouchalo mnoho lidí. Všichni žasli a říkali si: „Kdepak se to naučil? Kde se u něho vzala ta moudrost? A dokonce dělá i zázraky! 3Známe ho přece jako tesaře, syna Marie. Jeho bratři jsou Jakub, Josef, Juda a Šimon. A také jeho sestry žijí mezi námi.“ Nemohli se s tím prostě vyrovnat, dokonce se nad tím pohor-šovali.

4Ježíš jen poznamenal: „Nikde prorok neznamená tak málo, jako ve vlastní obci a rodině.“ Jejich nedůvěra ho zarmoutila 5-6a nemohl tam učinit žádný zázrak; jen na několik nemocných položil ruku a uzdravil je. Rozhodl se, že se obrátí k lidem v okolních vesnicích.

Ježíš vysílá dvanáct učedníků

7Potom svolal svých dvanáct učedníků, vysílal je po dvojicích do okolních vesnic a propůjčil jim schopnost osvobozovat lidi z moci zla. 8-9Nakázal jim, aby si na cestu kromě hole nic nebrali: žádný chléb, žádná zavazadla, žádné peníze, dokonce ani náhradní obuv nebo šaty.

10„V každé vesnici se ubytujte na jediném místě, a to tam, kde vás nejprve přijmou. 11Když vás někde nebudou chtít přijmout ani vyslechnout, jděte pryč a vyklepejte i ten jejich prach ze svých bot; ať mají, co jim patří.“

12Vydali se tedy na cesty a všude vyzývali, aby lidé zanechali svých zlých činů, litovali jich a začali žít nový život. 13Vyháněli démony, nemocné potírali olejem a uzdravovali je.

Herodes zabíjí Jana Křtitele

14Ježíšův věhlas se šířil a zprávy o něm se donesly až k uším krále Heroda. Někteří lidé říkali, že to ožil Jan Křtitel, proto prý koná takové zázraky. 15Jiní se zase domnívali, že znovu přišel dávný prorok Elijáš, a další byli přesvědčeni, že prostě povstal nový prorok, jak tomu bývalo za starodávna.

16Sám Herodes, když se o Ježíši dozvěděl, se polekal: „Je to Jan, kterého jsem dal popravit. Určitě vstal z mrtvých.“

17Král dal již dříve Jana zatknout a uvěznil ho ve své tvrzi. 18Jan mu totiž vytýkal, že odloudil vlastnímu bratru Filipovi manželku Herodiadu. 19Ta Jana Křtitele za to nenáviděla a ukládala mu o ivot, bez králova souhlasu se však neodvažovala dát ho zavraždit. 20Věděla, že Herodes si ho vážil jako spravedlivého a svatého člověka a držel nad ním ochrannou ruku. Rozhovory s ním ho sice vždycky jaksi znepokojovaly, ale přesto mu rád naslouchal a někdy se podle jeho slov i řídil.

21Herodiadě se naskytla příležitost Jana odstranit, když král na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojnictvo a vedoucí osobnosti Galileje. 22Dcera Herodiady při banketu tančila před hosty a všem se velice líbila. 23Král byl tak okouzlen, že jí pošetile slíbil splnit jakékoliv přání, i kdyby to měla být polovina království. Dokonce to přede všemi slavnostně odpřisáhl.

24Šla se tedy poradit se svou matkou a ta ji navedla, aby si řekla o hlavu Jana Křtitele.

25Rychle se vrátila ke králi a přednesla mu své přání: „Chci, abys mi hned teď dal přinést mísu s hlavou Jana Křtitele.“

26Král tím byl otřesen, ale neměl odvahu odvolat, co přede všemi hosty tak okázale slíbil. 27Poslal tedy do vězení kata, aby Jana sťal. 28Kat rozkaz splnil a na míse přinesl Janovu hlavu. Děvče ji předalo své matce.

29Když se to doslechli Janovi učedníci, přišli pro jeho tělo a pohřbili ho.

Ježíš sytí pět tisíců

30Apoštolové se vrátili z cest a znovu se sešli u Ježíše. Vyprávěli mu o všem, co dělali a o čem hovořili s lidmi, se kterými se setkali.

31Ježíš jim navrhl: „Pojďme na chvíli někam do ústraní a odpočiňme si.“ Stále totiž měli kolem sebe tolik lidí, že jim sotva zbýval čas na jídlo. 32Odjeli tedy lodí na odlehlé místo. 33Lidé je však viděli odplouvat, nadeběhli si je po břehu, a než loďka přirazila, už tam na ně čekali. 34Když Ježíš vystoupil a uviděl znovu veliký zástup, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začal je tedy opět učit.

35-36Později odpoledne mu jeho učedníci připomínali: „Už bys je měl poslat domů. Tady se široko daleko nedá koupit nic k jídlu a za chvíli bude večer.“

37„Tak jim dejte najíst vy!“ navrhl Ježíš.

„Kde bychom vzali tolik jídla,“ namítali, „to by stálo pěkné peníze nakrmit takový zástup.“

38„Kolik tu mají lidé potravin? Jděte a zjistěte to!“ požádal Ježíš.

„Všeho všudy jen pět chlebů a dvě ryby,“ hlásili mu, když se vrátili. 39Vyzval je, aby se posadili po padesáti na travnatá místa. 40Vzniklo sto takových skupin.

41Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby a poděkoval za ně Bohu. Lámal je na kusy a předával učedníkům, aby jídlo roznášeli lidem. 42Tak se všichni najedli dosyta 43a ještě se sesbíralo dvanáct plných košů zbytků. 44Těch, kteří se najedli, bylo na pět tisíc.

Ježíš jde po vodě

45-46Hned nato nařídil Ježíš svým učedníkům, aby nasedli na loď a vyrazili přes jezero do Betsaidy. Sám se rozhodl vydat se na cestu o něco později, protože se chtěl ještě s lidmi rozloučit a poslat je domů. Potom vystoupil na blízkou horu, aby se tam modlil. 47Noc míjela, loď byla někde uprostřed jezera a on sám ještě na hoře. 48Za ranního svítání viděl, že jeho učeníci stále ještě namáhavě veslují proti větru. Vydal se za nimi po hladině jezera.

Přiblížil se až k lodi a chtěl kolem nich přejít. 49Když ho spatřili kráčet po vodě, začali křičet hrůzou, protože ho pokládali za přízrak.

50On je však uklidňoval: „Nebojte se, vždyť jsem to já!“ 51Pak vstoupil k nim do člunu a vítr hned ustal.

Dlouho se z toho nemohli vzpamatovat. 52Nechápali ještě, že když Ježíš může rozmnožit chléb, má moc i nad přírodou.

Ježíš uzdravuje všechny, kdo se ho dotýkají

53Potom přistáli u nejbližšího břehu, v oblasti, která se nazývala stejně jako jezero: Genezaret.

54Sotva vystoupili z lodi, lidé hned Ježíše poznali a po celém okolí se rozkřiklo, že sem připlul. 55Ať Ježíš odešel kamkoliv, z celé té krajiny k němu přinášeli nemocné. 56Všude, kam přišel, ve vesnicích, městech i venku na samotách, kladli na volně přístupná místa nemocné. Prosili ho, aby se mohli dotknout alespoň cípu jeho šatů. A každý, kdo se ho s vírou dotkl, byl uzdraven.

New Russian Translation

Марка 6:1-56

Отвержение Иисуса в Его родном городе

(Мат. 13:54-58; Лк. 4:16-30)

1Иисус вместе с учениками ушел оттуда и пришел в Свой родной город. 2Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. Многие, слушая Его, удивлялись:

– Откуда это у Него? Кто дал Ему такую мудрость? Как Он совершает такие чудеса? 3Разве Он не плотник, не сын Марии, не брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? И разве не здесь, у нас, живут Его сестры?

И они отвергли Его. 4Иисус же сказал им:

– Не бывает пророк без чести, разве только в городе своем и в своем доме.

5И Он не мог совершить там ни одного чуда, лишь исцелил нескольких больных, возложив на них руки. 6Он удивлялся неверию в этих людях.

Иисус посылает двенадцать учеников на служение

(Мат. 10:1, 9-14; Лк. 9:1-6)

Иисус ходил по окрестным селениям и учил. 7Он созвал двенадцать учеников и начал посылать их по двое, дав им власть над нечистыми духами. 8Он повелел им ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха: ни хлеба, ни сумки, ни денег в поясе, 9но обуваться в сандалии и не брать запасной одежды.

10– В какой бы дом вы ни вошли, – говорил Он им, – оставайтесь там до тех пор, пока не покинете это место. 11А если где-либо вас не примут и не захотят слушать, то, уходя, отряхните пыль с ваших ног, пусть это будет свидетельством против них.

12Ученики отправились в путь и проповедовали людям, призывая их к покаянию. 13Они изгнали много демонов, и многих больных помазали оливковым маслом и исцелили.

Ирод убивает Иоанна Крестителя

(Мат. 14:1-12; Лк. 9:7-9)

14Об Иисусе услышал царь Ирод, поскольку имя Иисуса становилось все более известным, и некоторые говорили:

– Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и поэтому в Нем такая чудодейственная сила.

15Другие говорили, что это Илия. А третьи утверждали, что Он пророк, подобный пророкам древности. 16Услышав эти разговоры, Ирод решил:

– Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых.

17В свое время Ирод приказал арестовать Иоанна и бросить его в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа. Ирод женился на ней, 18а Иоанн говорил ему:

– Нельзя тебе жить с женой своего брата.

19Иродиада затаила злобу на Иоанна и хотела убить его. Однако она не могла ничего сделать, 20потому что Ирод боялся Иоанна, зная, что это справедливый и святой человек, и берег его. Слушая Иоанна, Ирод приходил в смущение, но тем не менее, ему нравилось его слушать. 21Наконец Иродиаде представился подходящий случай. Ирод в день своего рождения устроил пир для своих приближенных, военачальников и самых уважаемых людей Галилеи. 22Дочь Иродиады вошла к ним и танцевала, и так понравилась Ироду и возлежавшим за столом гостям, что царь сказал девушке:

– Проси у меня чего хочешь, и я дам тебе! – 23и поклялся ей: – Чего ни попросишь, все дам тебе, хоть половину моего царства.

24Девушка пошла к матери за советом:

– Чего мне просить?

А та сказала:

– Проси голову Иоанна Крестителя.

25Девушка сразу же поспешила к царю и попросила:

– Хочу, чтобы ты сейчас же подал мне на блюде голову Иоанна Крестителя.

26Царь сильно опечалился, но не решился ей отказать, так как поклялся перед возлежавшими за столом гостями. 27Он немедленно послал палача и приказал ему принести голову Иоанна. Тот пошел в темницу, обезглавил Иоанна 28и принес его голову на блюде девушке, а та отдала ее своей матери. 29Когда об этом услышали ученики Иоанна, они пришли, забрали тело и похоронили его в гробнице.

Иисус насыщает более пяти тысяч человек

(Мат. 14:13-21; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-13)

30Апостолы возвратились к Иисусу и рассказали Ему обо всем, что они делали и чему учили народ. 31Иисус сказал им:

– Отправляйтесь в безлюдное место и немного отдохните, – ведь все время приходило и уходило много народа, и у них даже не было времени поесть. 32И они отправились на лодке в пустынное место. 33Но люди видели, как они отплыли, причем многие их узнали и устремились туда посуху из всех городов, так что оказались на месте даже раньше лодки.

34Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми, потому что они были как овцы без пастуха6:34 См. Чис. 27:17; 3 Цар. 22:17; Иез. 34:5., и начал их учить многим вещам.

35Уже поздно вечером ученики подошли к Нему и сказали:

– Место здесь пустынное, и уже поздно. 36Отпусти народ, пусть пойдут в окрестные деревни и селения и купят себе поесть.

37Но Иисус ответил:

– Вы дайте им есть.

Ученики удивились:

– Неужели Ты хочешь, чтобы мы купили еды динариев6:37 Динарий – римская монета, примерно равная дневному заработку обычного работника. на двести и накормили этих людей?

38– Сколько у вас хлеба? – спросил Иисус. – Пойдите посмотрите.

Они пошли, узнали и ответили:

– Пять хлебов и две рыбы.

39Иисус велел рассадить народ группами на зеленой траве. 40Люди возлегли, расположившись группами по сто и по пятьдесят человек. 41Иисус взял пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать хлеб и давать Своим ученикам, чтобы те раздавали народу, и две рыбы тоже разделил на всех. 42Все ели и насытились, 43и собрали еще двенадцать полных корзин остатков хлеба и рыбы. 44Одних только мужчин ело около пяти тысяч.

Иисус идет по воде

(Мат. 14:22-33; Ин. 6:16-21)

45Сразу после этого Иисус велел Своим ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, к Вифсаиде, а Сам Он оставался, пока не отпустил народ. 46Простившись с народом, Иисус поднялся на гору помолиться. 47Когда наступила ночь, лодка была посреди озера, а Иисус оставался один на берегу. 48Увидев, что им приходится нелегко, так как дул встречный ветер, Он около четвертой стражи ночи, перед рассветом, пошел к ним, ступая по озеру. Он хотел уже приблизиться к ним6:48 Или: «Он хотел пройти мимо них». Но этот традиционный вариант менее вероятен., 49но они, увидев Его идущим по воде, решили, что это призрак, и закричали, 50потому что они все видели Его и сильно испугались. Но Иисус сразу же заговорил с ними:

– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.

51Он вошел к ним в лодку, и ветер утих. Ученики были поражены. 52Ведь они не поняли и чуда с хлебами – их сердца были закрыты.

Иисус исцеляет всех, кто прикасается к Нему

(Мат. 14:34-36)

53Переправившись на другую сторону, они пристали к берегу в Геннисарете. 54Как только они вышли из лодки, люди сразу узнали Иисуса. 55Они обежали всю округу, рассказывая, где Он находится, и туда стали приносить на циновках больных. 56Где бы Он ни появлялся, в селениях, или в городах, или в деревнях, люди выносили на площади больных и просили Иисуса, чтобы Он позволил им прикоснуться хотя бы к кисточке на краю Его одежды6:56 К краям верхней мужской одежды иудеи пришивали кисточки, в которые обязательно вплетались голубые нити. Эти кисточки должны были напоминать иудеям о необходимости исполнять повеления Бога (см. Чис. 15:38-40; Втор. 22:12).. И все, кто прикасался, выздоравливали.