Slovo na cestu

Marek 16:1-20

Ježíš vstává z mrtvých

1V sobotu večer, když skončil svátek, Marie Magdaléna, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné masti, aby jimi podle židovského zvyku potřely Ježíšovo tělo.

2Druhý den, již za svítání, šly ke hrobu. 3Cestou hovořily o tom, kdo jim odstraní obrovský kámen, kterým byl vchod zatarasen.

4Když tam došly, pohlédly na hrob a zjistily, že kámen už někdo odvalil. Vchod byl volný. 5Vešly do hrobky a na pravé straně uviděly sedět mladého muže v bílých šatech. Ženy se ho velice lekly, 6ale on jim řekl: „Nebojte se! Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Není tady, vstal z mrtvých. Podívejte se na místo, kam ho položili; je prázdné. 7Jděte a ohlaste jeho učedníkům i Petrovi, že půjde napřed do Galileje. Tam ho uvidíte, jak vám to před svou smrtí řekl.“

8Ženy vyšly ven a utíkaly pryč, protože se vyděsily. Ze strachu o tom ani nikomu neřekly.

Ježíš se zjevuje Marii z Magdaly

9Ježíš Kristus vstal z mrtvých časně ráno v neděli. Nejprve se ukázal Marii Magdaléně, ženě, ze které kdysi vyhnal sedm démonů. 10Ta šla a oznámila to Ježíšovým učedníkům, které nalezla plačící a zoufalé. 11Vyprávěla jim, že Ježíš žije a že ho viděla, ale nevěřili.

Ježíš se zjevuje dvěma věřícím na cestě

12Pak se Ježíš za jiných okolností ukázal dalším dvěma, kteří odcházeli z Jeruzaléma. 13Když ho poznali, vrátili se, aby to sdělili ostatním. Ale ani těm neuvěřili.

Ježíš se zjevuje učedníkům včetně Tomáše

14Později se ukázal svým jedenácti apoštolům, právě když jedli. Káral je pro jejich nevěru a nechápavost, když odmítali uvěřit, že je živ.

Ježíš dává velké pověření

15Pověřil je úkolem: „Jděte do celého světa a neste všem lidem radostnou zprávu: 16Kdo uvěří ve mne a dá se pokřtít, bude zachráněn; kdo však neuvěří, toho Bůh odsoudí.

17Věřící dostanou různé důkazy moci: budou mým jménem vyhánět démony a mluvit novými jazyky. 18Bez nebezpečí budou brát do ruky hady a jedovatý nápoj jim neuškodí. Svým dotykem budou uzdravovat nemocné.“

Ježíš vystupuje do nebe

19Po těchto slovech byl Pán Ježíš vzat do nebe a zaujal své místo po Boží pravici. 20Jeho apoštolové se rozešli do světa a všude zvěstovali radostnou zprávu o Kristu. Pán jim pomáhal a jejich slova potvrzoval mocnými činy.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Marcos 16:1-20

Domingo tutamantatami Jesusca causarishca

(Mat 28:1-10; Luc 24:1-12; Juan 20:1-10)

1Sábado punlla ña tucurijpica Magdalamanta Mariapish, Jacobopaj mama Mariapish Salomepishmi mishquijllata ashnajcunata, Jesuspaj aichapi churangapaj randircacuna. 2Semana callari domingo tutamantataca inti llujshincami, Jesusta churashca jutcuman shamurcacuna. 3Paicunapurallami: «¿Pishi jutcu pungupi churashca rumitaca anchuchinga?» ninacushpa shamurcacuna. 4Jatun rumihuan jutcu punguta jarcashca cajpimi, chashna ninacurcacuna. Ashtahuanpish paicuna chayanapajca, rumitaca jutcu pungumanta anchuchishcatami ricurcacuna. 5Jutcuman yaicushpaca, alli ladomanca yurajlla jatun churanata churashca moso tiyacujta ricushpami, mancharircacuna. 6Ashtahuanpish chai mosoca, cashnami nirca:

—Ama mancharichijchu. Cancunaca chacatashca cashca, Nazaretmanta Jesustami mashcanaman shamushcanguichij. ¡Paica causarircamari, ña mana caipichu! Paita sirichishcapi ricuichijlla. 7Caitaca utca rishpa, Paipaj yachacujcunamanpish, Pedromanpish huillagrichij. Pai nishca shinallatajmi, cancunapaj ñaupa Galileaman rirca, chaipi ricugrichijlla— nircami.

8Chaita uyashpaca, huarmicunaca manchaihuan chujchucushpami, jutcumanta llujshishcahuan callparcacuna. Manchaimantaca, piman imata mana nishpa, rircallacunami.

Jesusca yachacujcunaman ricurishca huashami jahua pachaman rishca

(Mat 28:16-20; Juan 20:11, 18-23; Luc 24:13-53)

9Jesusca, semana callari tutamantata causarishpaca, Magdalamanta Mariamanrajmi puntaca ricurirca. Paimantami Jesusca, canchis supaicunata llujshichishca carca.

10Jesus-huan purijcunaca, llaquihuan huacacurcacunami. Paicuna huacacujpitaj, María chayashpami huillarca.

11—Causacunmi, ñucatajmi ricurcani— nijpipish, chai huarmilla huillajpimi, paicunaca mana crircacuna.

12Qʼuipataca Jesusca shujtaj shinami, Paipaj ishqui yachacujcuna chagraman ricujpi, paicunaman ricurirca. 13Paicunapish tigrashpaca, caishujcunaman yachaj chayachircacunami. Paicuna huillajpipish, mana crircacunachu. 14Qʼuipataca meźapi tiyacujpimi, Paipaj chunga shuj yachacujcunamantaj ricurirca. Chaipimi paicunataca, Pai causarishcata huillajpipish, sinchi shungu cashcamanta mana crijpi rimarca.

15Caitapishmi mandarca: «Tucui cai pachata rishpa, alli huillaita tucui gentecunaman huillaichij. 16Maijanpish alli huillaita crishpa bautiźarishpaca, quishpichishca cangatajmi. Ashtahuanpish mana crijca, jatun llaquiman ringatajmi. 17Ñucata crijcunaca, cai señalcunahuanmi puringacuna: Ñuca shutipimi, supaicunata llujshichingacuna. Shujtaj rimaicunatapishmi rimangacuna. 18Culebracunatapish maquihuan japingallacunami. Ima huañuchipajta ubyashpapish, mana ima tucungacunachu. Shinallataj, ungushcacunapaj jahuapi paicunapaj maquita churajpipish, alliyangallacunami» nircami.

19Chai qʼuipami Apunchij Jesusca, jahua pachapi chasquijpi, Taita Diospaj alli ladopi tiyarirca. 20Yachacujcunaca tucui llajtacunata llujshishpami, alli huillaita huillarcacuna. Apunchij Jesusca, Paillataj huillanaman cachashcata ricuchingapajmi, Pai rurachun nishca señalcunatapish rurachirca. Chashna cachun.