Slovo na cestu

Marek 15

Židovská rada soudí Ježíše

1Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi.

Ježíš je souzen Pilátem

„Tak ty jsi ten král Židů?“ ušklíbl se Pilát.

„Jak říkáš,“ odpověděl Ježíš.

Velekněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. „Co ty na?“ dal mu slovo místodržitel. „Co odpovíš na všechny ty žaloby?“

Ježíš však už ani nepromluvil, nehájil se. Divný zločinec!

Pilát vydává Ježíše k ukřižování

Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány.

Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie.

Pilát toho využil a promluvil k nim: „Chcete, abych propustil toho židovského krále?“ 10 Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi.

11 Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše.

12 „Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“

13 „Ukřižovat!“ ozvaly se výkřiky.

14 „Ale za jaký zločin?“ namítal Pilát. Lůza však skandovala: „Na kříž! Na kříž!“

15 Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali.

Římští vojáci se vysmívají Ježíšovi

16 Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu. 17 Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště, spletli věnec z trní a posadili mu ho na hlavu jako korunu. 18 Začali ho výsměšně zdravit a volali: „Ať žije židovský král!“ 19 Bili jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klaněli se mu.

20 Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště.

Ježíš je veden k ukřižování

21 Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl. (Šimon je otec pozdějších křesťanů Alexandra a Rufa.)

22 Tak přivedli Ježíše až na popraviště, které se jmenovalo Golgota, což znamená Lebka. 23 Nabídli mu víno s omamnou příměsí, ale on je odmítl.

24 Pak jej přibili na kříž a losovali o jeho šaty.

Ježíš je ukřižován

25 Poprava se konala v devět hodin ráno.

26 Ježíšovu vinu oznamoval nápis nad jeho hlavou: „Židovský král“.

27 Zároveň s ním ukřižovali dva zločince; jednoho po pravé a druhého po levé straně. 28 Splnila se tak prorocká předpověď: „Je zahrnut mezi zločince.“

29 Kolemjdoucí mu nadávali a vysmívali se mu:

„Tak tys nám chtěl zbořit chrám a za tři dny ho zase postavit? 30 Když jsi tak mocný, pomoz si sám a sestup z kříže!“

31 Mezi posměvači byla i skupina významných kněží a učitelů zákona, kteří si mezi sebou říkali:

„Jiným pomáhal a teď je bezmocný. 32 Jestli je to opravdu Mesiáš, zaslíbený král Izraele, ať sestoupí z kříže. To nás přesvědčí a uvěříme mu.“

A také zločinci na křížích mu spílali.

Ježíš umírá na kříži

33 V poledne se náhle setmělo a zlověstné šero trvalo až do tří hodin.

34 Ve tři hodiny odpoledne vykřikl Ježíš: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ Jsou to úvodní slova dvacátého druhého žalmu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

35 Někteří z přihlížejících mu nerozuměli a domnívali se, že volá na pomoc proroka Elijáše. 36 Jeden z nich připevnil na hůl houbu nasátou kyselým vínem a přistrčil mu ji ke rtům se slovy: „Počkáme si, zda mu Elijáš přijde na pomoc.“

37 Ježíš vykřikl ještě jednou a zemřel.

38 V tu chvíli se opona, která zastírala nejsvatější místnost chrámu, roztrhla napůl od shora až dolů.

39 Římský setník, který velel popravčí četě a byl svědkem Ježíšových posledních chvil, zvolal: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn!“

40 Zpovzdálí přihlížely některé ženy, mezi nimi Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba „malého“ a Josefa, a Salome. 41 Ty v něho uvěřily už kdysi v Galileji a od té doby mu sloužily. A byly tu i jiné ženy, které s ním přišly do Jeruzaléma.

Ježíš je pohřben

42 Nastával páteční večer, pro židy začátek sobotního svátku. 43 Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo.

44 Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to. 45 Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi.

46 Ten koupil plátno, a když sňali Ježíšovo tělo z kříže, zavinul je a uložil do vlastní hrobky, vytesané ve skále. Před vchod přivalili kamennou desku.

47 Marie Magdaléna a Marie Josefova je sledovaly, a věděly tak, kde je Ježíš pohřben.

New American Standard Bible

Mark 15

Jesus before Pilate

1Early in the morning the chief priests with the elders and scribes and the whole [a]Council, immediately held a consultation; and binding Jesus, they led Him away and delivered Him to Pilate. Pilate questioned Him, “Are You the King of the Jews?” And He *answered him, It is as you say.” The chief priests began to accuse Him [b]harshly. Then Pilate questioned Him again, saying, “Do You not answer? See how many charges they bring against You!” But Jesus made no further answer; so Pilate was amazed.

Now at the feast he used to release for them any one prisoner whom they requested. The man named Barabbas had been imprisoned with the insurrectionists who had committed murder in the insurrection. The crowd went up and began asking him to do as he had been accustomed to do for them. Pilate answered them, saying, “Do you want me to release for you the King of the Jews?” 10 For he was aware that the chief priests had handed Him over because of envy. 11 But the chief priests stirred up the crowd to ask him to release Barabbas for them instead. 12 Answering again, Pilate said to them, “Then what shall I do with Him whom you call the King of the Jews?” 13 They shouted [c]back, “Crucify Him!” 14 But Pilate said to them, “Why, what evil has He done?” But they shouted all the more, “Crucify Him!” 15 Wishing to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas for them, and after having Jesus scourged, he handed Him over to be crucified.

Jesus Is Mocked

16 The soldiers took Him away into the [d]palace (that is, the Praetorium), and they *called together the whole Roman [e]cohort. 17 They *dressed Him up in purple, and after twisting a crown of thorns, they put it on Him; 18 and they began to acclaim Him, “Hail, King of the Jews!” 19 They kept beating His head with a [f]reed, and spitting on Him, and kneeling and bowing before Him. 20 After they had mocked Him, they took the purple robe off Him and put His own garments on Him. And they *led Him out to crucify Him.

21 They *pressed into service a passer-by coming from the country, Simon of Cyrene (the father of Alexander and Rufus), to bear His cross.

The Crucifixion

22 Then they *brought Him to the place Golgotha, which is translated, Place of a Skull. 23 They tried to give Him wine mixed with myrrh; but He did not take it. 24 And they *crucified Him, and *divided up His garments among themselves, casting [g]lots for them to decide [h]what each man should take. 25 It was the [i]third hour [j]when they crucified Him. 26 The inscription of the charge against Him [k]read, “THE KING OF THE JEWS.”

27 They *crucified two robbers with Him, one on His right and one on His left. 28 [[l]And the Scripture was fulfilled which says, “And He was numbered with transgressors.”] 29 Those passing by were [m]hurling abuse at Him, wagging their heads, and saying, “Ha! You who are going to destroy the temple and rebuild it in three days, 30 save Yourself, and come down from the cross!” 31 In the same way the chief priests also, along with the scribes, were mocking Him among themselves and saying, “He saved others; [n]He cannot save Himself. 32 Let this Christ, the King of Israel, now come down from the cross, so that we may see and believe!” Those who were crucified with Him were also insulting Him.

33 When the [o]sixth hour came, darkness [p]fell over the whole land until the [q]ninth hour. 34 At the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani?” which is translated, My God, My God, why have You forsaken Me?” 35 When some of the bystanders heard it, they began saying, “Behold, He is calling for Elijah.” 36 Someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave Him a drink, saying, “[r]Let us see whether Elijah will come to take Him down.” 37 And Jesus uttered a loud cry, and breathed His last. 38 And the veil of the temple was torn in two from top to bottom. 39 When the centurion, who was standing [s]right in front of Him, saw [t]the way He breathed His last, he said, “Truly this man was [u]the Son of God!”

40 There were also some women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of [v]James the [w]Less and Joses, and Salome. 41 When He was in Galilee, they used to follow Him and [x]minister to Him; and there were many other women who came up with Him to Jerusalem.

Jesus Is Buried

42 When evening had already come, because it was the preparation day, that is, the day before the Sabbath, 43 Joseph of Arimathea came, a prominent member of the Council, who himself was waiting for the kingdom of God; and he gathered up courage and went in before Pilate, and asked for the body of Jesus. 44 Pilate wondered if He was dead by this time, and summoning the centurion, he questioned him as to whether He was already dead. 45 And ascertaining this from the centurion, he granted the body to Joseph. 46 Joseph bought a linen cloth, took Him down, wrapped Him in the linen cloth and laid Him in a tomb which had been hewn out in the rock; and he rolled a stone against the entrance of the tomb. 47 Mary Magdalene and Mary the mother of Joses were looking on to see where He was laid.

Notas al pie

 1. Mark 15:1 Or Sanhedrin
 2. Mark 15:3 Or of many things
 3. Mark 15:13 Or again
 4. Mark 15:16 Or court
 5. Mark 15:16 Or battalion
 6. Mark 15:19 Or staff (made of a reed)
 7. Mark 15:24 Lit a lot upon
 8. Mark 15:24 Lit who should take what
 9. Mark 15:25 I.e. 9 a.m.
 10. Mark 15:25 Lit and
 11. Mark 15:26 Lit had been inscribed
 12. Mark 15:28 Early mss do not contain this v
 13. Mark 15:29 Or blaspheming
 14. Mark 15:31 Or can He not save Himself?
 15. Mark 15:33 I.e. noon
 16. Mark 15:33 Or occurred
 17. Mark 15:33 I.e. 3 p.m.
 18. Mark 15:36 Lit Permit that we see; or Hold off, let us see
 19. Mark 15:39 Or opposite Him
 20. Mark 15:39 Lit that He thus
 21. Mark 15:39 Or a son of God or son of a god
 22. Mark 15:40 Or Jacob
 23. Mark 15:40 Lit little (either in stature or age)
 24. Mark 15:41 Or wait on