Slovo na cestu

Marek 15:1-47

Židovská rada soudí Ježíše

1Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi.

Ježíš je souzen Pilátem

2„Tak ty jsi ten král Židů?“ ušklíbl se Pilát.

„Jak říkáš,“ odpověděl Ježíš.

3Velekněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. 4„Co ty na?“ dal mu slovo místodržitel. „Co odpovíš na všechny ty žaloby?“

5Ježíš však už ani nepromluvil, nehájil se. Divný zločinec!

Pilát vydává Ježíše k ukřižování

6Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. 7Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány.

8Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie.

9Pilát toho využil a promluvil k nim: „Chcete, abych propustil toho židovského krále?“ 10Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi.

11Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše.

12„Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“

13„Ukřižovat!“ ozvaly se výkřiky.

14„Ale za jaký zločin?“ namítal Pilát. Lůza však skandovala: „Na kříž! Na kříž!“

15Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali.

Římští vojáci se vysmívají Ježíšovi

16Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu. 17Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště, spletli věnec z trní a posadili mu ho na hlavu jako korunu. 18Začali ho výsměšně zdravit a volali: „Ať žije židovský král!“ 19Bili jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klaněli se mu.

20Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště.

Ježíš je veden k ukřižování

21Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl. (Šimon je otec pozdějších křesťanů Alexandra a Rufa.)

22Tak přivedli Ježíše až na popraviště, které se jmenovalo Golgota, což znamená Lebka. 23Nabídli mu víno s omamnou příměsí, ale on je odmítl.

24Pak jej přibili na kříž a losovali o jeho šaty.

Ježíš je ukřižován

25Poprava se konala v devět hodin ráno.

26Ježíšovu vinu oznamoval nápis nad jeho hlavou: „Židovský král“.

27Zároveň s ním ukřižovali dva zločince; jednoho po pravé a druhého po levé straně. 28Splnila se tak prorocká předpověď: „Je zahrnut mezi zločince.“

29Kolemjdoucí mu nadávali a vysmívali se mu:

„Tak tys nám chtěl zbořit chrám a za tři dny ho zase postavit? 30Když jsi tak mocný, pomoz si sám a sestup z kříže!“

31Mezi posměvači byla i skupina významných kněží a učitelů zákona, kteří si mezi sebou říkali:

„Jiným pomáhal a teď je bezmocný. 32Jestli je to opravdu Mesiáš, zaslíbený král Izraele, ať sestoupí z kříže. To nás přesvědčí a uvěříme mu.“

A také zločinci na křížích mu spílali.

Ježíš umírá na kříži

33V poledne se náhle setmělo a zlověstné šero trvalo až do tří hodin.

34Ve tři hodiny odpoledne vykřikl Ježíš: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ Jsou to úvodní slova dvacátého druhého žalmu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

35Někteří z přihlížejících mu nerozuměli a domnívali se, že volá na pomoc proroka Elijáše. 36Jeden z nich připevnil na hůl houbu nasátou kyselým vínem a přistrčil mu ji ke rtům se slovy: „Počkáme si, zda mu Elijáš přijde na pomoc.“

37Ježíš vykřikl ještě jednou a zemřel.

38V tu chvíli se opona, která zastírala nejsvatější místnost chrámu, roztrhla napůl od shora až dolů.

39Římský setník, který velel popravčí četě a byl svědkem Ježíšových posledních chvil, zvolal: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn!“

40Zpovzdálí přihlížely některé ženy, mezi nimi Marie Magdaléna, Marie, matka Jakuba „malého“ a Josefa, a Salome. 41Ty v něho uvěřily už kdysi v Galileji a od té doby mu sloužily. A byly tu i jiné ženy, které s ním přišly do Jeruzaléma.

Ježíš je pohřben

42Nastával páteční večer, pro židy začátek sobotního svátku. 43Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo.

44Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to. 45Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi.

46Ten koupil plátno, a když sňali Ježíšovo tělo z kříže, zavinul je a uložil do vlastní hrobky, vytesané ve skále. Před vchod přivalili kamennou desku.

47Marie Magdaléna a Marie Josefova je sledovaly, a věděly tak, kde je Ježíš pohřben.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬可福音 15:1-47

耶穌在彼拉多面前受審

1清早,祭司長、長老、律法教師和全公會的人商定後,便把耶穌綁起來押送到彼拉多那裡。

2彼拉多問耶穌:「你是猶太人的王嗎?」

耶穌回答說:「如你所言。」

3祭司長控告耶穌許多罪。

4彼拉多又問道:「你看,他們控告你這麼多,你都不回答嗎?」

5耶穌仍舊一言不發,彼拉多感到驚奇。

6每年逾越節的時候,彼拉多都會照慣例按猶太人的要求釋放一個囚犯。 7那時,有一個囚犯名叫巴拉巴,與其他作亂時殺過人的囚犯關在一起。 8百姓聚來,要求彼拉多照慣例釋放囚犯。

9彼拉多問:「你們要我為你們釋放猶太人的王嗎?」 10因為他知道祭司長把耶穌押來是出於妒忌。 11但祭司長卻煽動百姓,叫他們要求彼拉多釋放巴拉巴

12彼拉多只好問:「那麼,這位你們稱之為猶太人之王的,我如何處置呢?」

13他們喊著說:「把祂釘在十字架上!」

14彼拉多問:「為什麼?祂犯了什麼罪?」

他們卻更大聲地喊:「把祂釘在十字架上!」

15為了取悅眾人,彼拉多釋放了巴拉巴,命人將耶穌鞭打後帶出去釘十字架。

耶穌受辱

16於是,衛兵把耶穌帶進總督府的院子,集合了全營的兵。 17他們給祂穿上紫袍,用荊棘編成王冠戴在祂頭上, 18向祂行禮,並喊著說:「猶太人的王萬歲!」 19他們用葦稈打祂的頭,向祂吐唾沫,跪拜祂。 20戲弄完了,就脫去祂的紫袍,給祂穿上原來的衣服,押祂出去釘十字架。

釘十字架

21亞歷山大魯孚的父親古利奈西門從鄉下來,途經那地方,衛兵就強迫他背耶穌的十字架。 22他們把耶穌帶到各各他——意思是「髑髏地」, 23拿沒藥調和的酒給祂喝,但祂不肯喝。 24他們把耶穌釘在十字架上,還抽籤分祂的衣服。 25他們釘祂十字架的時間是在上午九點鐘。 26祂的罪狀牌上寫著「猶太人的王」。

27他們還把兩個強盜釘在十字架上,一個在祂右邊,一個在祂左邊, 28這應驗了聖經的話:「祂被列在罪犯中。」 29過路的人都嘲笑祂,搖著頭說:「哈,你這要把聖殿拆毀又在三天內重建的人啊, 30救救你自己,從十字架上下來吧!」

31祭司長和律法教師也嘲諷說:「祂救了別人,卻救不了自己! 32以色列的王基督,現在從十字架上下來吧!讓我們看看,我們就信了!」與祂同釘十字架的強盜也對祂出言不遜。

耶穌之死

33正午時分,黑暗籠罩著整個大地,一直到下午三點。 34大約在三點,耶穌大聲呼喊:「以羅伊,以羅伊,拉馬撒巴各大尼?」意思是:「我的上帝,我的上帝,你為什麼離棄我?」

35有些站在旁邊的人聽見了,就說:「聽,祂在呼叫以利亞。」

36有人跑去把一塊海綿蘸滿酸酒,綁在葦稈上送給祂喝,說:「等等,讓我們看看以利亞會不會救祂下來。」

37耶穌大叫一聲,就斷了氣。 38聖殿的幔子從上到下裂成兩半。 39站在對面的百夫長看見耶穌喊叫15·39 有些古卷無「喊叫」二字。斷氣的情形,便說:「這人真是上帝的兒子!」

40有些婦女在遠處觀看,其中有抹大拉瑪麗亞、小雅各約西的母親瑪麗亞撒羅米41耶穌在加利利時,她們已經跟隨祂、服侍祂了。此外還有好些跟著祂上耶路撒冷的婦女。

安葬耶穌

42那天是猶太人的預備日,也就是安息日的前一天。傍晚, 43亞利馬太約瑟鼓起勇氣去見彼拉多,要求領取耶穌的遺體。他是一位德高望重的公會議員,一位等候上帝國降臨的人。 44彼拉多聽見耶穌已經死了,十分驚訝,便把百夫長召來問個明白, 45得知耶穌確實已死,便將耶穌的遺體交給約瑟

46約瑟把耶穌的遺體取下來,用買來的細麻布裹好,安放在一個在岩壁上鑿出的墓穴裡,又滾來一塊大石頭堵住洞口。 47抹大拉瑪麗亞約西的母親瑪麗亞都親眼看到了安葬耶穌的地方。