Slovo na cestu

Marek 12:1-44

Ježíš vypráví podobenství o boháči

1Začal pak vyprávět následující příběh: „Jeden člověk založil vinici. Obehnal ji plotem, postavil lis na víno a vystavěl hlídkovou věž. Potom vinici pronajal pachtýřům a sám odcestoval. 2Když přišla doba vinobraní, pověřil jednoho ze svých sluhů, aby od pachtýřů vybral podíl z úrody, který mu náležel. 3Ale pachtýři sluhu ztloukli a vyhodili s prázdnou.

4Majitel tam poslal jiného. Po něm začali házet kamení, těžce ho zranili na hlavě a vyhnali. 5Poslal tam tedy dalšího a toho zabili. Tak majitel vinice postupně vyslal ještě několik svých lidí. Ke všem se chovali surově, některé ztloukli, jiné ubili. 6Nakonec tam vypravil svého jediného milovaného syna. Domníval se, že před ním přece jen budou mít respekt.

7Ale nájemci si řekli: ‚To je jediný dědic. Zabijme ho a vinice bude naše.‘ 8A tak se stalo. Syna zavraždili a tělo vyhodili z vinice ven.

9Co si myslíte, že udělá ten majitel, až přijde? Spravedlivě je odsoudí k smrti a vinici pronajme jiným. 10Vzpomeňte si, že v Bibli je psáno:

‚Kámen, kterým stavitelé opovrhli,

se nakonec stal kamenem nejdůležitějším

– svorníkem klenby.

11Pán Bůh to tak učinil

a my stojíme v údivu.‘ “

12Židovští vůdci pochopili, že ten příběh platil jim, že oni jsou těmi proradnými pachtýři. Rádi by byli Ježíše zatkli, ale báli se davu. Prozatím od toho museli upustit.

Židé se ptají Ježíše na placení daně

13Poslali však za ním několik farizejů a členů Herodovy strany, aby ho vyprovokovali k nějakému žalovatelnému výroku.

14„Mistře,“ oslovili ho úlisně, „víme, že pravda je ti nade všechno; ať se to komu líbí či nelíbí, učíš pravdě tak, jak ji znáš od Boha. Řekni nám: máme platit Římu daně, nebo nemáme?“

15Ježíš však nastraženou past prohlédl. „Co to na mě zkoušíte, podejte mi peníz!“

16Když mu ho podali, zeptal se: „Čí obraz a jméno je na té minci?“ „Římského císaře,“ řekli.

17„Dávejte tedy císaři, co je císařovo, a co je Boží, dávejte Bohu.“ Tak jim to zase nevyšlo.

Židé se ptají Ježíše na vzkříšení

18Potom přišli se záludnou otázkou příslušníci skupiny saducejů, kteří nevěřili ve vzkříšení z mrtvých.

19Řekli: „Mistře, v Mojžíšově zákoně je psáno: Zemře-li ženatý muž a nezanechá po sobě žádného dědice, jeho svobodný bratr je povinen oženit se s vdovou a zplodit bratrovi potomka. 20Povíme ti příběh: Bylo sedm bratrů. Nejstarší se oženil, brzo však zemřel a nenechal po sobě žádných dětí. 21Druhý se oženil s vdovou, ale brzy zemřel bezdětný. Tak to stále pokračovalo, až zemřel i poslední. Nikdo z nich nezanechal dědice. 22Nakonec zemřela i ta žena.

23Naše otázka zní: Čí bude ta žena po vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm.“

24Ježíš odpověděl: „Vaše chyba je v tom, že neznáte Bibli a nevěříte v Boží moc. Manželství je záležitostí pozemského života. 25Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou už mezi nimi tělesné svazky. Přetrvají jen svazky ducha.

26-27A o vzkříšení samotném vůbec nepochybujte. Cožpak jste nečetli o Mojžíšovi a hořícím keři? Jak se tam Bůh tehdy představil? ‚Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův.‘ Když o lidech zesnulých před mnoha staletími říká: ‚já JSEM jejich Bůh,‘ pak je jasné, že pro něj nikdy nepřestali existovat. Vidíte, jak jste vedle.“

Židé se ptají Ježíše na největší přikázání

28Tyto rozhovory sledoval jeden z učitelů zákona. Zdálo se mu, že Ježíš odpovídá znamenitě. A tak mu předložil svůj problém: „Které přikázání je nejdůležitější?“

29Ježíš nezaváhal:

„První přikázání zní takto: Slyš Izraeli, Pak Bůh je jediný Pán. 30Miluj ho z celého srdce, celou bytostí a ze všech sil.

31A to druhé: Miluj druhého člověka tak, jako miluješ sebe. Nejsou důležitější přikázání než tato.“

32„Mistře, tys dobře vystihl to podstatné,“ musel uznat tazatel. „Bůh je jen jeden a kromě něho není jiného. 33Milovat ho z celého srdce, celým rozumem a vší silou své vůle a druhé lidi milovat jako sebe – to je víc než všechny oběti zvířat na oltáři.“

34„Ty nejsi daleko od Božího království,“ ocenil jeho postoj Ježíš. Pak už se ho nikdo neodvážil na nic zeptat.

Židé nemohou odpovědět na Ježíšovu otázku

35Později, když Ježíš učil v chrámu, položil otázku: „Z čeho náboženští učitelé usuzují, že Kristus musí být potomkem krále Davida? 36Vždyť sám David napsal, inspirován Duchem svatým:

‚Bůh řekl mému Pánu:

Seď po mé pravici,

dokud ti tvé nepřátele nepoložím k nohám.‘

37Když ho David nazývá svým Pánem, jak by tedy mohl být Davidovým synem?“

Ježíš varuje před náboženskými vůdci

Ježíš měl vždycky mnoho pozorných posluchačů. 38Jednou je varoval:

„Dejte si pozor na učitele, kteří se na veřejnosti procházejí v krásných šatech a čekají, že je lidé budou uctivě zdravit a klanět se jim. 39Rádi si zajišťují přední sedadla v modlitebnách a čestná místa na hostinách. 40Vyjídají vdovské domy tím, že si dávají platit za modlitby, které úmyslně protahují. Protože učí jiné a takhle se chovají, Bůh je potrestá tím přísněji.“

Chudá vdova dává vše, co má

41Jednou si Ježíš sedl proti chrámové pokladně a pozoroval lidi. Mnozí bohatí tam vkládali značné částky peněz. 42Přišla také jedna chudá vdova a do pokladny vhodila dvě drobné mince.

43Ježíš si zavolal své učedníky a řekl jim: „Poslyšte, ta chudá vdova vlastně dala víc než boháči. 44Ti dávali jen přebytky, bez kterých se snadno obejdou, ale ta žena dala všechno, co měla na živobytí.“

Священное Писание

Марк 12:1-44

Притча о злых виноградарях

(Мат. 21:33-46; Лк. 20:9-19)

1И Он стал говорить с ними притчами.

– Один человек посадил виноградник, обнёс его забором, выкопал яму для давильни12:1 Давильня – в те времена виноград давили в особых углублениях, высеченных в скале, откуда сок вытекал через специальное отверстие. и построил сторожевую башню12:1 Ср. Ис. 5:1-7.. Он отдал виноградник внаём виноградарям, а сам уехал в далёкую страну. 2Когда пришло время, он послал раба к виноградарям, чтобы тот забрал у них причитающуюся ему часть урожая. 3Но виноградари схватили раба, избили и отослали с пустыми руками. 4Тогда хозяин послал к ним другого раба; но они разбили ему голову и издевались над ним. 5Хозяин послал ещё одного раба; его виноградари убили. Он посылал ещё многих рабов, но виноградари одних избивали, других убивали. 6В конце концов у хозяина остался только его единственный любимый сын. Он послал его к ним последним. «Сына-то моего они устыдятся», – думал он. 7Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Давайте убьём его, и наследство будет нашим». 8Они схватили его, убили и выбросили из виноградника. 9Что же сделает хозяин виноградника? Конечно же, он придёт и убьёт виноградарей, а виноградник отдаст другим. 10Разве вы не читали в Писании:

«Камень, Который отвергли строители,

стал краеугольным.

11Это совершил Вечный,

и как это удивительно для нас!»12:10-11 Заб. 117:22-23.

12Когда предводители народа поняли, что эту притчу Иса рассказал о них, они хотели арестовать Его, но побоялись народа. Поэтому они оставили Его и ушли.

Вопрос об уплате налогов

(Мат. 22:15-22; Лк. 20:20-26)

13Потом они подослали к Исе блюстителей Закона и сторонников правителя Ирода, чтобы те поймали Его на слове. 14Подойдя к Исе, они сказали:

– Учитель! Мы знаем, что Ты Человек честный и не стремишься никому угодить. Ты беспристрастен и истинно учишь пути Всевышнего. Следует ли платить налог римскому императору или нет? Платить нам или не платить?

15Иса, зная их лицемерие, сказал:

– Вы хотите поймать Меня на слове? Принесите Мне посмотреть серебряную монету12:15 Букв.: «динарий»..

16Ему принесли монету, и Он спросил:

– Кто на ней изображён и чьё на ней имя?

– Императора, – ответили они.

17– Отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему – то, что принадлежит Всевышнему, – сказал им Иса. Они были поражены Его ответом.

Вопрос о воскресении мёртвых

(Мат. 22:23-33; Лк. 20:27-40)

18К Исе подошли саддукеи12:18 Саддукеи – аристократическая религиозная партия иудеев, члены которой отвергали идею воскресения мёртвых, не верили в ангелов и в духов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., которые утверждают, что нет воскресения мёртвых. Они спросили Его:

19– Учитель, Муса написал, что если у кого-либо умрёт брат, оставив жену, но не оставив детей, то он должен жениться на вдове и восстановить род своему брату12:19 См. Втор. 25:5-6.. 20Было семеро братьев. Первый женился и умер, не оставив потомства. 21На вдове женился его брат и тоже умер, не оставив потомства. То же самое произошло и с третьим. 22Брали её за себя все семеро, и никто из них не оставил после себя детей. После всех умерла и женщина. 23Чьей женой будет эта женщина после воскресения? Ведь все семеро были женаты на ней.

24Иса ответил им:

– Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писания, ни силы Всевышнего? 25Воскресшие из мёртвых не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. 26А о том, что мёртвые воскресают, разве вы не читали в Таурате, в книге Мусы, историю о терновом кусте? Там Всевышний сказал Мусе: «Я – Бог Ибрахима, Бог Исхака и Бог Якуба»12:26 Исх. 3:6.. 27Он Бог не мёртвых, а живых. Вы глубоко заблуждаетесь.

Самое важное повеление

(Мат. 22:34-40; Лк. 10:25-28)

28Один из учителей Таурата, слушая этот спор, заметил, как хорошо ответил Иса, и спросил у Него:

– Какое из повелений в Законе самое важное?

29Иса ответил:

– Самое важное повеление – это: «Слушай, Исраил! Вечный – наш Бог, Вечный – един12:29 Или: «Вечный – наш Бог, лишь только Вечный».. 30Люби Вечного, Бога твоего, всем сердцем и всей душой, всем разумом и всеми силами своими»12:29-30 Втор. 6:4-5.. 31Второе повеление: «Люби ближнего твоего, как самого себя»12:31 Лев. 19:18.. Нет повелений важнее этих двух.

32Учитель Таурата сказал:

– Прекрасно, Учитель. Ты прав, говоря, что Всевышний один, и нет другого Бога, кроме Него. 33Любить Его всем сердцем, всем разумом, всеми силами и любить ближнего, как самого себя, – это важнее, чем все всесожжения и жертвы.

34Иса, видя, как разумно ответил учитель Таурата, сказал ему:

– Недалеко ты от Царства Всевышнего.

С тех пор никто больше не решался задавать Ему вопросы.

Масих – Повелитель Давуда

(Мат. 22:41-46; Лк. 20:41-44)

35Продолжая учить в храме, Иса сказал:

– Почему учители Таурата говорят, что Масих – лишь сын Давуда? 36Ведь сам Давуд сказал под водительством Святого Духа:

«Вечный сказал моему Повелителю:

сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну всех врагов Твоих

к ногам Твоим»12:36 Заб. 109:1..

37Сам Давуд называет Масиха Повелителем. Как же в таком случае Он может быть всего лишь его сыном?

Большая толпа слушала Ису с радостью.

Предостережение от лицемерия

(Мат. 23:1-7; Лк. 11:43-46; 20:45-47)

38А Он учил:

– Остерегайтесь учителей Таурата. Они любят наряжаться в длинные одежды и любят, когда их приветствуют в людных местах. 39Они сидят на самых почётных местах в молитвенных домах и на званых обедах. 40Они разоряют дома вдов и напоказ долго молятся. Таких ждёт очень суровое наказание.

Щедрое пожертвование бедной вдовы

(Лк. 21:1-4)

41Сев напротив сокровищницы храма, Иса смотрел, как люди кладут в неё деньги. Многие богачи бросали помногу. 42Но вот подошла бедная вдова и бросила две медные монетки12:42 Букв.: «две лепты, что составляет один кодрант». Это была просто мизерная сумма.. 43Иса подозвал учеников и сказал им:

– Говорю вам истину, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал в сокровищницу, 44потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила всё, что у неё было на жизнь.