Slovo na cestu

Koloským 4

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4 Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10 Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11 Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12 Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13 A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14 I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15 Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16 Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17 Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18 Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

The Message

Colossians 4

1And masters, treat your servants considerately. Be fair with them. Don’t forget for a minute that you, too, serve a Master—God in heaven.

Pray for Open Doors

2-4 Pray diligently. Stay alert, with your eyes wide open in gratitude. Don’t forget to pray for us, that God will open doors for telling the mystery of Christ, even while I’m locked up in this jail. Pray that every time I open my mouth I’ll be able to make Christ plain as day to them.

5-6 Use your heads as you live and work among outsiders. Don’t miss a trick. Make the most of every opportunity. Be gracious in your speech. The goal is to bring out the best in others in a conversation, not put them down, not cut them out.

7-9 My good friend Tychicus will tell you all about me. He’s a trusted minister and companion in the service of the Master. I’ve sent him to you so that you would know how things are with us, and so he could encourage you in your faith. And I’ve sent Onesimus with him. Onesimus is one of you, and has become such a trusted and dear brother! Together they’ll bring you up-to-date on everything that has been going on here.

10-11 Aristarchus, who is in jail here with me, sends greetings; also Mark, cousin of Barnabas (you received a letter regarding him; if he shows up, welcome him); and also Jesus, the one they call Justus. These are the only ones left from the old crowd who have stuck with me in working for God’s kingdom. Don’t think they haven’t been a big help!

12-13 Epaphras, who is one of you, says hello. What a trooper he has been! He’s been tireless in his prayers for you, praying that you’ll stand firm, mature and confident in everything God wants you to do. I’ve watched him closely, and can report on how hard he has worked for you and for those in Laodicea and Hierapolis.

14 Luke, good friend and physician, and Demas both send greetings.

15 Say hello to our friends in Laodicea; also to Nympha and the church that meets in her house.

16 After this letter has been read to you, make sure it gets read also in Laodicea. And get the letter that went to Laodicea and have it read to you.

17 And, oh, yes, tell Archippus, “Do your best in the job you received from the Master. Do your very best.”

18 I’m signing off in my own handwriting—Paul. Remember to pray for me in this jail. Grace be with you.