Slovo na cestu

Jan 9:1-41

Ježíš uzdravuje slepého od narození

1Cestou Ježíš potkal člověka, který byl od narození slepý. 2„Mistře,“ ptali se Ježíše učedníci, „proč se narodil slepý? Zhřešil on, nebo jeho rodiče?“

3„Nehledejte vinu ani u něho, ani u jeho rodičů,“ odpověděl Ježíš. „Jeho slepota dovolí Bohu, aby ukázal svoje dílo pro člověka. 4Dílo spásy musí být vykonáno, pokud je k němu příležitost. Člověk pracuje ve dne, v noci jsme všichni jako slepí. 5Dokud prosvětluji temnotu světa, je čas k Božímu dílu.“

6Pak Ježíš plivl na zem, ze sliny udělal bláto, potřel jím slepcovy oči 7a přikázal: „Běž se umýt do rybníka Siloe.“ Slepý Ježíše poslechl. Umyl si v rybníku obličej a pak si promnul oči. Náhle zjistil, že vidí. 8Ti, kdo ho znali jako slepého, se divili: 9„Je to ten slepý žebrák, nebo ne?“ Někteří si mysleli, že je to on, jiní, že je to jeho dvojník. Ale on řekl: „Jsem to já!“

10„A jak to, že teď vidíš?“ ptali se ho.

11Pověděl jim, jak se to stalo: „Nějaký Ježíš mi potřel oči blátem a řekl mi, abych se umyl v rybníku Siloe. Udělal jsem to a od té chvíle vidím.“

12„Nevíš, kde bychom ho našli?“ ptali se zvědavě.

„To nevím,“ odpověděl.

Náboženští vůdcové vyslýchají uzdraveného slepého

13-15Slepec byl uzdraven v sobotu, a proto ho odvedli k farizejům a tam musel znovu vyprávět, jak se to přihodilo. 16Některým z nich se to nelíbilo: „Ten člověk neuzdravuje z Božího pověření. Vždyť nezachovává sobotu.“

Jiní ho zase bránili: „Takové zázraky přece nemůže dělat hříšný člověk.“ A už byli v sobě.

17Znovu se tedy obrátili na uzdraveného: „Co ty si o něm myslíš?“

„Určitě je to Boží posel,“ odpověděl jim.

18Farizejové začali pochybovat o tom, že býval slepý. Zavolali si jeho rodiče 19a zeptali se jich: „Je to váš slepý syn, který od narození neviděl?“

20-23Rodiče odpověděli: „Je to náš syn a býval vždycky slepý. Ovšem nevíme, kdo ho uzdravil. Konečně, je už dospělý, ať vám to řekne sám.“

Odpověděli vyhýbavě, protože se báli. Farizejové hrozili vyloučením z židovské obce každému, kdo by Ježíše prohlásil za Mesiáše.

24A tak si znovu zavolali toho bývalého slepce a přikázali mu: „Řekni pravdu! Bůh tě slyší! Víme, že Ježíš je špatný člověk.“

25„Nevím, co je to za člověka,“ odpověděl uzdravený, „ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím!“

26„Jak tě uzdravil, co s tebou dělal?“ ptali se ho znovu.

27„Už jsem vám to řekl jednou,“ odpověděl, „proč se mne na to znovu ptáte? Chcete se snad stát jeho učedníky?“

28Farizejové mu spílali a osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. 29Víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi, ale o tomto člověku nevíme vůbec nic.“

30„To je ale divné! Vy nevíte, kdo to je, a otevřel mi oči,“ řekl uzdravený. 31-32„Bůh by jistě nevyslyšel prosbu zlého člověka! Slyší jen toho, kdo ho poslouchá a ctí. Ještě jsem neslyšel, že by někdo uzdravil slepého od narození. 33Proto si myslím, že by Ježíš nedokázal něco podobného, kdyby ho neposlal Bůh.“ 34„Ty mrzáku, ty nás budeš poučovat?“ křičeli na něho farizejové a vyhodili ho.

35Když se Ježíš dověděl, co se mu přihodilo, vyhledal ho a zeptal se: „Věříš v Božího Syna?“

36Uzdravený odpověděl: „Rád bych v něho věřil, ale neznám ho.“

37Ježíš řekl: „Vidíš ho a právě s tebou mluví.“

38„Věřím, Pane!“ vydechl a padl před Ježíšem na kolena. 39Ježíš dodal: „Přišel jsem na svět proto, abych uvedl věci na pravou míru: slepí prohlédnou a ti, kdo vidí, oslepnou.“

40Zaslechli to někteří farizejové a zeptali se: „Jsme my ti slepí?“

41„Kdybyste byli opravdu slepí, byla by to polehčující okolnost pro váš hřích,“ odpověděl jim Ježíš. „Vaše vina však zůstává, protože říkáte, že vidíte, a to znamená, že víte, co děláte.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иохан 9:1-41

Исцеление слепого

1Однажды, проходя мимо, Исо увидел человека, слепого от рождения. 2Его ученики спросили у Него:

– Учитель, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил: он сам или его родители?

3– Нет, это не из-за его греха или греха его родителей, – ответил Исо, – это произошло для того, чтобы на нём были явлены дела Всевышнего. 4Пока ещё день не кончился, мы должны совершать дела Того, Кто послал Меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. 5Пока Я в мире, Я – свет миру.

6Сказав это, Исо плюнул на землю, смешал слюну с землёй и помазал ею глаза слепому.

7– А теперь пойди и умойся в пруду Силоам, – сказал Он слепому (Силоам значит: «Посланный»).

Слепой пошёл, умылся и вернулся зрячим. 8Соседи его и те, кто раньше видели его просящим милостыню, спрашивали:

– Разве это не он сидел и просил милостыню?

9Одни говорили:

– Да, это он.

Другие говорили:

– Нет, он только похож на него.

Исцелённый же утверждал:

– Это я.

10– Как же ты прозрел? – спрашивали они.

11Он ответил:

– Человек, Которого зовут Исо, смешал грязь и помазал мои глаза, потом Он сказал мне пойти в Силоам и умыться. Я пошёл, умылся и стал видеть.

12– Где Этот Человек? – спрашивали они его.

– Я не знаю, – отвечал исцелённый.

Религиозные вожди допрашивают исцелённого

13Человека, который раньше был слепым, привели к блюстителям Закона, 14потому что Исо смешал грязь и открыл ему глаза в субботу. 15Блюстители Закона тоже спросили его, как он обрёл зрение.

– Он помазал мои глаза грязью, – ответил исцелённый, – я умылся и теперь вижу.

16Некоторые блюстители Закона стали говорить:

– Человек Этот не от Всевышнего, потому что Он делает то, что запрещается делать в субботу.

Другие же спрашивали:

– Как грешник может творить такие знамения?

Мнения разделились. 17Тогда они опять стали расспрашивать слепого:

– Что ты сам можешь сказать о Нём? Это ведь твои глаза Он открыл.

Человек ответил:

– Он пророк.

18Предводители иудеев всё ещё не верили, что он был слеп и что обрёл зрение, и поэтому позвали его родителей.

19– Это ваш сын? – спросили они. – Это о нём вы говорите, что он родился слепым? Как же он может сейчас видеть?

20– Мы знаем, что это наш сын, – ответили родители, – и мы знаем, что он родился слепым. 21А как он сейчас может видеть и кто открыл его глаза, мы не знаем. Спросите его сами. Он уже совершеннолетний и может сам ответить за себя.

22Родители так ответили из боязни перед предводителями иудеев, так как те уже вынесли решение о том, что кто признает Исо Масехом, тот будет отлучён от общества. 23Поэтому родители и сказали: «Он уже совершеннолетний, спросите его самого».

24Они во второй раз вызвали человека, который был слепым.

– Воздай славу Всевышнему9:24 Эти слова были формулой судебной клятвы, обязывавшей говорить правду (см. Иеш. 7:19)., – сказали они, – мы знаем, что Этот Человек грешник.

25Исцелённый ответил:

– Грешник Он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу!

26Они спросили:

– Что Он с тобой сделал? Как Он открыл твои глаза?

27Он ответил:

– Я уже говорил вам, а вы не слушали. Зачем вы хотите ещё раз это услышать? Вы тоже хотите стать Его учениками?

28Они стали оскорблять его и сказали:

– Сам ты Его ученик! Мы ученики пророка Мусо! 29Мы знаем, что с Мусо говорил Всевышний, а об Этом Человеке мы даже не знаем, откуда Он.

30Исцелённый ответил:

– Вот это-то и странно! Вы не знаете, откуда Он, а Он открыл мне глаза. 31Мы знаем, что Всевышний грешников не слушает. Он слушает только тех, кто чтит Его и поступает по Его воле. 32Ведь испокон веков никто не слышал, чтобы у рождённого слепым открылись глаза9:32 Прозрение слепых часто рассматривалось пророками, особенно Исаией, как знак времён Масеха (см. Ис. 29:18; 35:5; 42:7, 18).. 33И если бы Этот Человек не был от Всевышнего, то Он не смог бы сделать ничего такого.

34Они на это ответили:

– Ты был рождён в грехах, как ты смеешь нас учить!

И они выгнали его вон9:34 Или: «отлучили его (от общества иудеев)», также в ст. 35..

О духовной слепоте

35Исо, услышав о том, что блюстители Закона выгнали его вон, нашёл его и спросил:

– Ты веришь в Ниспосланного как Человек?

36– А кто Он, Господин? – спросил исцелённый. – Скажи мне, чтобы я в Него поверил.

37Исо сказал:

– Ты сейчас Его видишь, Он говорит с тобой.

38Тогда человек ответил:

– Повелитель, я верю, – и поклонился Исо.

39Исо сказал:

– Я пришёл в этот мир для суда, чтобы слепые видели, а те, кто видят, стали слепыми.

40Блюстители Закона, которые были с Ним, слышали это и спросили:

– Что? Мы, значит, тоже слепы?

41Исо сказал:

– Если бы вы были слепы, то греха не было бы на вас, но так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остаётся.