Slovo na cestu

Jan 8:1-59

Ježíš odpouští cizoložné ženě

1Ježíš odešel na Olivovou horu. 2Brzy ráno se do chrámu vrátil, sedl si tam a začal učit shromážděný dav. 3Za chvíli k němu znalci zákona a farizejové přivedli jednu ženu přistiženou při nevěře.

4„Mistře,“ oslovili Ježíše, „tuto ženu jsme přistihli při cizoložství. 5Mojžíšův zákon je přísný. Odsuzuje ji k smrti ukamenováním. Co ty tomu říkáš?“

6Čekali, že jim Ježíšova odpověď poskytne záminku k jeho odsouzení. Ježíš však mlčel, sklonil se k zemi a psal něco prstem v prachu. 7Žalobci stále dotírali, aby odpověděl. Ježíš se vzpřímil a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí první kamenem!“ 8Pak se znovu sklonil a psal po zemi.

9Jeho slovy byli zahanbeni. Ozvalo se v nich svědomí, a tak jeden po druhém odcházeli – ti nejváženější jako první. Nakonec zůstal Ježíš s provinilou ženou sám. 10Znovu se vzpřímila zeptal se ženy: „Kam se poděli tvoji žalobci? Žádný z nich tě neodsoudil?“

11„Ne, Pane,“ odpověděla žena.

„Já tě také neodsuzuji,“ řekl Ježíš. „Jdi, ale už nehřeš!“

Ježíš je světlo světa

12Jindy Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude tápat ve tmě, ale bude mít světlo na cestu života.“

13Nato mu farizejové řekli: „Mluvíš stále jen sám o sobě. Kdo to potvrdí?“

14Ježíš jim odpověděl: „Říkám jen pravdu, i když se týká mne samotného. Já vím, odkud jsem přišel a kam jdu, ale vy to nevíte. 15Vy mne posuzujete nesprávně – jen podle svého zdání. Já tak nesoudím. 16Můj úsudek odpovídá skutečnosti, protože není jen můj, ale i Boží. 17A když se dva svědci shodnou ve výpovědi, vaše zákony považují takové svědectví za platné. 18Nemluvím tedy o sobě jen sám, ale svědčí o mně i Otec, který mne poslal.“

19„A kde je ten tvůj Otec?“ ptali se farizejové. Řekl jim: „Když neznáte mne, nemůžete znát ani mého Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i jeho.“

20Tato slova Ježíš řekl v blízkosti chrámových pokladen, kde byla stráž. Přesto ho nezatkli, protože ještě nepřišel čas, kdy se to mělo stát.

Ježíš varuje před přicházejícím soudem

21„Opustím vás,“ pokračoval Ježíš. „Budete mne hledat, ale bude pro vás pozdě. Zemřete v zajetí svých hříchů a tam, kam jdu, nebudete moci přijít.“

22„Chce snad spáchat sebevraždu?“ ptali se mezi sebou. „Proč by jinak říkal, že za ním nemůžeme přijít tam, kam jde?“

23Ježíš jim řekl: „Já jsem od Boha, vy jste ze světa, který je Bohu odcizen. 24Proto zemřete v hříchu, když mi neuvěříte.“ 25„Tak nám tedy řekni, kdo vlastně jsi!“ naléhali na Ježíše. 26„Už jsem vám to jasně řekl. Jsem ten, za koho se od začátku prohlašuji,“ odpověděl. „Ale o vás bych mohl říci mnoho, co vás odsuzuje. A není to můj úsudek. Každé mé slovo pochází od toho, který mne poslal. On je pravda sama.“ 27Nikdo v té chvíli nepochopil, že Ježíš mluví o Bohu. 28Proto na vysvětlenou dodal: „Poznáte mne, až mne přibijete na kříž, teprve pak si uvědomíte, že všechno, co jsem vám říkal a co jsem udělal, nebylo ode mne, ale od mého Otce. To on mne naučil všemu, co jsem vám řekl. 29Je stále se mnou. Neopouští mne, protože dělám jen to, co mu je milé.“ 30Po těch slovech mnozí v něho uvěřili.

Ježíš hovoří o Božích nevěrných dětech

31Těm Ježíš řekl: „Držte se mých slov a budete opravdu mými učedníky. 32Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“

33„Jsme potomci Abrahama,“ ozvali se. „Nikdy jsme nebyli otroky, proč tedy říkáš, že budeme osvobozeni?“

34Ježíš jim řekl: „Nemyslete si, že jako potomci Abrahamovi to máte u Boha jisté. Každý člověk je otrokem hříchu 35a otrok nemá právo na nic. 36-38Musíte se stát svobodnými členy Boží rodiny, a to vám může darovat jedině Syn. Nabízím vám takový dar, ale vy ho odmítáte a chcete se mne zbavit. Nedorozumění mezi námi je v tom, že nemáme stejného Otce.“ 39„Naším otcem je Abraham,“ řekli jednomyslně Židé. „Byl by vaším otcem,“ odpověděl jim Ježíš, „kdybyste ho svými životy následovali. 40Chcete mne zabít, přestože vám říkám pravdu, kterou mi sdělil Bůh. Abraham by tak nejednal. 41Projevujete se jako děti svého skutečného otce.“ To je rozhněvalo a jízlivě mu odsekli: „Nenarodili jsme se ze smilstva jako ty. Kdo myslíš, že je naším otcem? Kdo jiný, než Abrahamův Bůh! Nezpronevěřili jsme se mu.“

42Ježíš však namítl: „Kdyby Abrahamův Bůh byl opravdu vaším otcem, milovali byste mne. V něm je můj původ. Nepřicházím sám od sebe, ale on mne k vám posílá. 43Proč nechápete, co říkám? 44Protože váš otec je ďábel a vy děláte, co vám našeptává. Jeho lži od počátku přinášejí smrt a nic jiného, protože v něm není ani trochu pravdy. Nemůže si pomoci, lhaní je jeho přirozenost. A je původcem každé lži.

45-46Kdo z vás mne může usvědčit z hříchu? Nikdo! Proč mi tedy nevěříte, když říkám pravdu? 47Kdo je opravdu Božím dítětem, ten rád přijímá Boží slovo. Vy je odmítáte, a to dokazuje, že z Boha nepocházíte.“

Ježíš prohlašuje, že je věčný

48„Vždyť to říkáme, jsi odrodilec a blázen,“ křičeli na něj Židé.

49„Nejsem,“ odpověděl jim Ježíš klidně. „Já Otci vzdávám čest, ale vy mu ji upíráte, když mne nepřijímáte. 50Nemyslete si, že toužím po slávě a velikosti. Mne chce oslavit Bůh. Odsoudí každého, kdo mne odmítne. 51Budete-li žít podle mého slova, nemusíte se bát smrti.“

52„Teď se ukázalo, jaký jsi blázen!“ posmívali se. „Abraham zemřel, proroci zemřeli, a ty tvrdíš, že kdo dá na tebe, unikne smrti. 53Myslíš si snad, že jsi významnější než náš otec Abraham a větší než proroci? Co to ze sebe děláš? Vždyť ti všichni zem-řeli!“

54Ježíš jim odpověděl: „Kdybych se chválil sám, má slova by neměla žádnou váhu, ale chválí mne můj Otec, kterého uznáváte za svého Boha. 55Nikdy jste ho však nepoznali, ale já ho znám dobře. Kdybych to zapřel, byl bych stejný lhář jako vy. Opravdu ho dobře znám a ve všem ho poslouchám. 56Jakou radost by měl váš otec Abraham, kdyby se dočkal mého příchodu. Už tehdy věděl, že přijdu, a jak se z toho radoval.“ 57„Teď jsi se projevil. Není ti ani padesát, a pamatuješ Abrahama?“ smáli se Židé.

58Ježíš odpověděl: „Žil jsem dávno před tím, než se narodil Abraham.“ 59To rozpálilo jejich hněv a chtěli ho ukamenovat. V rozruchu, který nastal, se Ježíš vytratil z chrámu.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 8:1-59

1А Иса пошёл на Оливковую гору.

Прощение женщины, уличённой в супружеской измене

2Рано утром Он опять был в храме. Вокруг Него собралось много людей, и Он сел и стал их учить. 3Учители Таурата и блюстители Закона привели женщину, уличённую в супружеской измене. Они поставили её перед народом 4и сказали Исе:

– Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления, она изменила мужу! 5Муса повелевает в Таурате побивать таких камнями8:5 См. Втор. 22:22-24.. А Ты что скажешь?

6Они спросили это, чтобы найти повод уловить Ису в чём-либо и обвинить Его8:6 Если бы Иса осудил женщину, то Он пошёл бы против римских законов, запрещавших иудеям самим применять смертную казнь (см. 18:31), если бы отпустил её – вступил бы в противоречие с законами Таурата (см. Лев. 20:10).. Иса склонился и писал пальцем на земле. 7Они упрямо продолжали Его спрашивать. Тогда Иса выпрямился и сказал:

– Кто из вас без греха, пусть первым бросит в неё камень.

8И Он опять, склонившись, продолжал писать на земле. 9Тогда они начали по одному уходить, начиная с самых старших. В конце концов остались только Иса и женщина. 10Иса выпрямился и спросил:

– Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?

11– Никто, Господин, – ответила она.

– И Я тебя не осуждаю, – сказал Иса. – Иди и больше не греши.

Иса аль-Масих – свет миру

12Когда Иса вновь заговорил с народом, Он сказал:

– Я свет миру8:12 Свет, так же как и вода, был символом праздника Шалашей. Согласно древнему источнику во дворе храма зажигались большие, в 23 м высотой, золотые светильники, перед которыми танцевали верующие с факелами в руках.. Тот, кто идёт за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

13Блюстители Закона тогда сказали Ему:

– Но ведь Ты Сам свидетельствуешь о Себе, значит, Твоё свидетельство недействительно.

14Иса ответил:

– Даже если Я и Сам свидетельствую о Себе, Моё свидетельство истинно, потому что Я знаю, откуда Я пришёл и куда Я иду. Вы же не имеете никакого понятия ни о том, откуда Я пришёл, ни о том, куда Я иду. 15Вы судите по человеческим меркам, Я же не сужу никого. 16Но если Я и сужу, Мой суд справедлив, потому что Я не один, со Мной Отец, Который послал Меня. 17В вашем же Законе написано, что когда свидетельствуют двое, то их свидетельство имеет силу8:17 См. Втор. 19:15.. 18О Себе свидетельствую Я Сам и Мой Отец, Который послал Меня.

19Они тогда спросили:

– Где же Твой Отец?

Иса ответил:

– Вы не знаете ни Меня, ни Моего Отца. Если бы вы знали Меня, вы бы знали и Моего Отца.

20Он сказал это, когда учил в храме, там, где собирали пожертвования. Никто, однако, не схватил Его, потому что Его время ещё не настало.

Иса аль-Масих пришёл свыше

21Иса сказал им ещё раз:

– Я ухожу, и вы будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Туда, куда Я иду, вы не сможете прийти.

22Предводители иудеев стали тогда спрашивать:

– Он что, собирается покончить с Собой? Может, это Он имеет в виду, когда говорит: «Туда, куда Я иду, вы не сможете прийти»?

23Иса продолжал:

– Вы земные, а Я пришёл с небес. Вы принадлежите этому миру, а Я этому миру не принадлежу. 24Поэтому Я сказал вам, что вы умрёте в ваших грехах. Если вы не поверите, что Я Тот, за Кого Себя выдаю8:24 Букв.: «Я есть». См. сноску на 8:58. Так же в 8:28., вы действительно умрёте в ваших грехах.

25– Кто же Ты такой? – спросили они.

– Я вам уже давно говорю, кто Я такой, – ответил Иса. – 26Я мог бы обвинить вас во многом, но Тот, Кто послал Меня, говорит истину, и то, что Я слышал от Него, Я говорю миру.

27Они не поняли, что Он говорил им о Небесном Отце. 28Тогда Иса сказал:

– Когда вы вознесёте8:28 См. сноску на 3:14. Ниспосланного как Человек, тогда и узнаете, что Я Тот, за Кого Себя выдаю, и что от Себя Я не делаю ничего, а говорю то, чему Отец научил Меня. 29Пославший Меня всегда со Мной, Он Меня одного не оставляет, потому что Я делаю то, что угодно Ему.

30Когда Он это говорил, многие поверили в Него.

Дети Всевышнего и дети Иблиса

31Иса сказал иудеям, поверившим в Него:

– Если вы будете верны Моему учению, то вы действительно Мои ученики. 32Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными.

33Они ответили:

– Мы потомки Ибрахима и никогда не были никому рабами. Как это мы можем «стать свободными»?

34Иса ответил:

– Говорю вам истину, каждый, кто грешит, – раб греха. 35Раб не может надеяться на постоянное место в доме, сын же остаётся в нём навсегда. 36Поэтому если Сын вас освободит, вы будете действительно свободными. 37Я знаю, что вы потомки Ибрахима, но вы готовы убить Меня, потому что Моё слово не находит в вас отклика. 38Я говорю вам о том, что Я видел у Моего Отца, а вы делаете то, что вы услышали от вашего отца.

39– Наш отец – Ибрахим, – ответили они.

– Если бы вы были детьми Ибрахима, – ответил Иса, – вы бы делали дела Ибрахима, 40но вы стремитесь убить Меня, Человека, говорящего вам истину, – истину, которую Я слышал от Аллаха. Ибрахим так не делал. 41Вы делаете то, что делал ваш отец.

– Мы не какие-нибудь незаконнорождённые, – говорили они, – у нас один Отец – Сам Всевышний.

42Иса сказал им:

– Если бы Всевышний был вашим Отцом, то вы любили бы Меня, потому что Я пришёл от Аллаха, и вот Я здесь. Я пришёл не Сам от Себя, Меня послал Он. 43Почему вы не понимаете того, о чём Я вам говорю? Да потому, что вы не можете даже слышать слова Моего. 44Вы принадлежите вашему отцу, Иблису, и хотите исполнить желания вашего отца. Он от начала был человекоубийцей и не устоял в истине, потому что в нём нет никакой истины. Когда он лжёт, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи. 45Но Я говорю вам истину, и поэтому вы Мне не верите! 46Может ли кто-либо из вас уличить Меня во грехе? Если же Я говорю истину, то почему вы Мне не верите? 47Тот, кто принадлежит Аллаху, слышит, что говорит Аллах. Вы не слышите Меня потому, что вы не принадлежите Аллаху.

Иса аль-Масих говорит о Своём вечном существовании

48Бывшие там иудеи стали говорить Исе:

– Ну разве мы не правы, когда говорим, что Ты самарянин8:48 Назвать иудея самарянином означало оскорбить его (см. сноски на 4:7, 9)., и притом одержим демоном!

49– Я не одержим, – ответил Иса, – Я чту Моего Отца, а вы бесчестите Меня. 50Я не ищу славы Себе, но есть Тот, Кто ищет её для Меня, пусть Он и судит. 51Говорю вам истину: кто соблюдает слово Моё, тот никогда не увидит смерти8:51 Имеется в виду духовная смерть..

52Тогда иудеи закричали:

– Теперь мы точно знаем, что Ты одержим демоном! Ибрахим умер, и все другие пророки умерли, а Ты говоришь, что кто исполняет Твоё слово, тот никогда не умрёт. 53Неужели Ты больше нашего отца Ибрахима, который умер? И другие пророки тоже умерли. А кем Ты Себя считаешь?

54Иса ответил:

– Если Я славлю Самого Себя, то слава эта ничего не значит. Меня прославляет Мой Отец, Которого вы называете своим Богом, 55хотя вы Его и не знаете. Но Я Его знаю, и если бы Я сказал, что не знаю Его, то был бы таким же лжецом, как и вы. Но Я знаю Его и исполняю Его слово. 56Ваш отец Ибрахим радовался при мысли, что увидит Мой день, и он его увидел и был счастлив.

57– Да Тебе нет и пятидесяти лет, – говорили Ему иудеи, – и Ты видел Ибрахима?

58Иса сказал:

– Говорю вам истину, ещё до того, как Ибрахим родился, Я ЕСТЬ!8:58 Часто в Писании, когда Всевышний говорил о Себе, Он употреблял это же самое выражение (см., напр., Исх. 3:14; Втор. 32:39; Ис. 41:4; 43:10-13 и сноски на эти стихи). Таким ответом Иса недвусмысленно даёт понять, что Он и есть Всевышний.

59Тогда они схватили камни, чтобы бросить в Него, но Иса скрылся и вышел из храма8:59 Намёк Исы на то, что Он Всевышний, был расценён Его оппонентами как кощунство, за которое следовало побивать камнями (см. Лев. 24:16)..