Slovo na cestu

Jan 7:1-53

Ježíš je nepochopen svými bratry

1Pak Ježíš chodil po Galileji, v Judsku mu ukládali o život. 2Když se blížily židovské svátky díkůvzdání, 3Ježíšovi bratři naléhali: „Jdi do Judska, ať lidé vidí tvoje činy! 4Neskrývej se v ústraní, ale snaž se prosadit na veřejnosti.“ 5Oni ho totiž nechápali.

6Ježíš jim řekl: „Půjdu, až přijde můj čas. Vy můžete jít kdykoliv, 7protože vás lidé nebudou nenávidět tak jako mne. Neradi slyší, když je obviňuji z jejich zlých činů. 8Jděte klidně sami a já přijdu, až bude vhodná chvíle.“

Ježíš káže veřejně v chrámu

9-10Ježíš zůstal v Galileji, ale brzy po odchodu svých bratrů se tajně vydal na cestu. Chtěl totiž dojít do Jeruzaléma nepoznán. 11-12O svátcích ho tam lidé hledali a všude se o něm hovořilo. Někteří ho chválili, jiní zase říkali, že plete lidem hlavu. 13Ale to se jen šeptalo, protože mluvit o něm na veřejnosti bylo nebezpečné.

14Uprostřed oslav se Ježíš objevil v chrámu a začal kázat. 15Překvapení Židé se divili: „Jak to, že se tak vyzná v Písmu, když na to nemá školy?“

16Ježíš jim odpověděl: „Nepředkládám vám své vlastní názory. Tlumočím jen to, co vám chce sdělit Bůh. 17Jste-li ochotni plnit Boží vůli, jistě poznáte, že to nejsou má vlastní slova. 18Kdo přináší světu jen vlastní myšlenky, ten touží po slávě a lidské chvále. Ale ten je upřímný a pravdomluvný, kdo svou řečí oslavuje Boha. 19Mojžíš vám dal zákon, ale nikdo z vás ho neplní. Jakým právem mne osočujete? Proč mi ukládáte o život?“

20„Ty ses snad pomátl na rozumu! Copak tě chce někdo zabít?“ ozvalo se z davu.

21Ježíš jim řekl: „Uzdravil jsem v sobotu nemocného člověka, a vyvedlo vás to z míry.

22-23Přitom vy sami nepovažujete za porušení, když připadne na sobotu povinnost udělat obřízku, a klidně ji vykonáte. Proč vás tedy tak rozčiluje, že jsem v sobotu vrátil člověku zdraví? 24Neulpívejte na povrchu, ale pronikejte k jádru věci.“

25Někteří z jeruzalémských občanů povstali: „Je to opravdu ten, kterého chtějí zabít? 26-27Veřejně káže v chrámu, a oni ho nechají. Že by ho přece uznali za Mesiáše? To se nám nezdá. O Mesiáši prý nikdo nebude vědět, odkud přišel, ale Ježíšův původ známe.“

28„Znáte mne a víte, odkud pocházím,“ zvolal Ježíš. „Ale neznáte toho, který mne poslal. 29Já ho znám dobře a vím, že si zaslouží naši důvěru. On za mnou stojí, neprosazuji svou vlastní věc.“

30Chtěli ho zatknout, ale nikdo se k tomu neodhodlal, protože ještě nepřišla chvíle, kdy se to mělo stát. Mnozí z posluchačů v Ježíše uvěřili.

31Řekli si: „Mesiáš by určitě nedělal více zázraků než on!“

Náboženští vůdcové usilují o zatčení Ježíše

32Když se to doneslo farizejům a velekněžím, poslali chrámovou stráž, aby ho zatkla.

33Ježíš pokračoval: „Zůstanu s vámi ještě nějaký čas a pak se vrátím k tomu, který mne poslal. 34Až odejdu, budete mne marně hledat, ale za mnou se nedostanete.“

35-36Židé se překvapeně ptali: „Kam chce odejít, že se za ním nedostaneme? Chce snad jít mezi pohany a učit je?“ 37-38Poslední den svátků, když kněží v průvodu nesli vodu do chrámu, stál tam Ježíš a volal: „Kdo má žízeň, pojď se ke mně napít. Písmo říká, že nitro každého, kdo ve mne uvěří, vydá životodárný pramen.“

39Mluvil o Božím Duchu, který měl být seslán až po dovršení Ježíšova díla na zemi. Měl ho dostat každý, kdo v Ježíše uvěří.

40Ze zástupu se ozvaly dohady: „To je asi Mesiáš.“ 41Někteří však namítali: „Ne, to může být nanejvýš jeho předchůdce. Pochází přece z Galileje! 42A Písmo říká, že Mesiáš se narodí v Betlémě a že bude potomkem krále Davida.“

43Nakonec se pohádali. 44-45Chrámová stráž se neodvážila Ježíše zatknout. Vrátili se ke kněžím a farizejům, kteří se na ně obořili: „Kde ho máte? Proč jste ho nepřivedli?“

46„Nemohli jsme, takového člověka jsme ještě neslyšeli.“

47„Tak i vy jste se nechali svést?“ zlobili se farizejové. 48„Uvěřil mu snad někdo z velerady nebo z nás? 49Co se dá čekat od nevzdělaného davu! Nevyznají se v Bibli a takhle to dopadá.“

50Jeden z farizejů – Nikodém, který před časem Ježíše navštívil, namítl: 51„Jak můžete odsoudit člověka, kterého jste nevyslechli? Odpovídá to našemu zákonu?“ 52„Nejsi snad jeho krajan?“ zeptali se ho. „Ukaž nám v Bibli, že má přijít prorok z Galileje.“ 53A s tím se rozešli.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иохан 7:1-53

Братья Исо Масеха не верят Ему

1После этого Исо ходил по Галилее. В Иудею Он не шёл, так как предводители иудеев хотели убить Его. 2Когда приближался иудейский праздник Шалашей7:2 Праздник Шалашей – иудейский праздник в память о попечении Всевышнего во время скитаний в пустыне (см. Лев. 23:33-43; Чис. 29:12-39; Втор. 16:13-17)., 3братья Исо сказали Ему:

– Не оставайся здесь, иди в Иудею, чтобы и Твои ученики увидели чудеса, которые Ты совершаешь. 4Ведь никто, стремящийся к известности, не действует втайне. Если Ты делаешь такое, покажи Себя миру.

5Даже Его братья не верили Ему. 6Исо сказал им:

– Моё время ещё не подошло, для вас же подходит любое время. 7Вас мир7:7 Мир – здесь, и во многих местах этой книги, данный термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Всевышнему, мир, которым правит сатана, князь демонов. не может ненавидеть, Меня же он ненавидит, потому что Я свидетельствую о том, что его дела злы. 8Идите на праздник, Я же пока не пойду, потому что Моё время ещё не подошло.

9И Исо остался в Галилее.

Исо Масех учит в храме на празднике Шалашей

10Но когда Его братья пошли на праздник, Он тоже пошёл, только не открыто, а так, чтобы никто не знал. 11На празднике предводители иудеев искали Его и спрашивали:

– Где Этот Человек?

12В народе об Исо шло много разговоров. Некоторые говорили, что Он хороший человек, другие – что Он обманывает народ. 13Однако открыто никто о Нём ничего не говорил из страха перед предводителями иудеев.

14Первая половина праздника уже прошла, когда Исо пришёл в храм и стал учить. 15Предводители иудеев удивлялись и спрашивали:

– Откуда у Этого Человека такая учёность, ведь Он нигде не учился?

16Исо ответил:

– Учение Моё не от Меня, но от Того, Кто послал Меня. 17И кто действительно хочет исполнять волю Всевышнего, тот узнает, от Всевышнего Моё учение, или же Я говорю Сам от Себя. 18Тот, кто говорит от себя, ищет славы самому себе, Тот же, Кто ищет славы Пославшему Его, честен, и лжи нет в Нём. 19Разве Мусо не дал вам Закон? Однако ни один из вас не соблюдает Закона. Зачем же вы тогда хотите убить Меня?

20– Да Ты не одержим ли? Кто хочет Тебя убить? – отвечал народ.

21Исо сказал:

– Я совершил лишь одно чудо7:21 См. 5:1-9., и вы так удивляетесь. 22Мусо дал вам обряд обрезания (хотя, конечно, обрезание идёт не от Мусо, а от праотцев)7:22 Всевышний установил обряд обрезания ещё до Мусо через пророка Иброхима как знак священного соглашения (см. Нач. 17:10-14)., и вы обрезаете детей даже в субботу. 23Так если человек может быть обрезан в субботу ради того, чтобы не был нарушен Закон Мусо, то почему вы злы на Меня за то, что Я исцелил всего человека в субботу? 24Судите не по виду, а по справедливости.

Масех ли Исо?

25В это время некоторые жители Иерусалима стали спрашивать:

– Не Тот ли это, Которого хотят убить? 26Вот же Он открыто говорит перед народом, и Ему не запрещают. Может, начальники достоверно узнали, что Он обещанный Масех? 27Но мы знаем, откуда Он, а когда придёт Масех, то никто не будет знать, откуда Он пришёл7:27 В те времена существовало несколько мнений о месте рождения Масеха: одни думали, что Масех должен родиться в Вифлееме, как об этом и было предсказано в Книге Пророков (см. Мих. 5:2; Ин. 7:42), другие – что Его происхождение будет неизвестно..

28Тогда Исо, который продолжал учить в храме, громко возгласил:

– Так вы Меня знаете?! И вы даже знаете, откуда Я?! Ведь Я не Сам от Себя пришёл. И верен Тот, Кто послал Меня, но вы Его не знаете. 29Я же знаю Его, потому что Я от Него пришёл и потому что Он послал Меня!

30Они хотели схватить Исо, но никто не поднял на Него руки, потому что Его время ещё не настало. 31Многие же из толпы поверили в Него. Они говорили:

– Неужели когда придёт Масех, Он совершит больше знамений, чем Этот Человек?

Религиозные вожди пытаются арестовать Исо Масеха

32Блюстители Закона услышали, что говорят об Исо в толпе, и поэтому они вместе с главными священнослужителями послали храмовую стражу, чтобы арестовать Его. 33Исо сказал:

– Ещё не долго Мне быть с вами, и потом Я возвращусь к Пославшему Меня. 34Вы будете искать Меня, но не найдёте, и туда, где Я буду, вы прийти не сможете.

35Иудеи, бывшие там, стали спрашивать друг друга:

– Куда это Он собирается идти, что мы не сможем прийти туда? Может, Он намерен пойти туда, где наш народ живёт рассеянным среди греков, чтобы учить там? 36Что Он имел в виду, когда говорил: «Вы будете искать Меня, но не найдёте» и «Туда, где Я буду, вы прийти не сможете»?

37В последний и самый торжественный день праздника Исо встал и громко возгласил:

– Кто хочет пить, пусть приходит ко Мне и пьёт7:37 Вода играла определённую роль на празднике Шалашей. На седьмой, самый важный день праздника священнослужитель в сопровождении торжествующей процессии верующих наполнял золотой кувшин водой из Силоамского пруда. Возвратясь в храм, он возливал эту воду на подножие жертвенника. Иудеи видели в этой церемонии напоминание о пророчестве в Ис. 12:3 и верили, что вода в кувшине была символом Святого Духа, Который во времена Масеха изольётся на людей для их спасения.. 38Кто верит в Меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды.

39Исо имел в виду Духа, Которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух ещё не был дан верующим, так как Исо ещё не был прославлен.

40Некоторые люди в толпе, услышав слова Исо, сказали:

– Он действительно Тот Самый Пророк!

41Другие говорили:

– Он – обещанный Масех!

Третьи говорили:

– Ведь не может же Масех прийти из Галилеи. 42Разве не сказано в Писании, что Масех будет из рода царя Довуда7:42 См. 2 Цар. 7:12; Иер. 23:5; Заб. 131:11. и придёт из Вифлеема7:42 См. Мих. 5:2., того селения, откуда был Довуд?

43Народ разделился во мнениях об Исо. 44Некоторые хотели схватить Его, но никто не поднял на Исо и руки.

Неверие предводителей иудеев

45Когда стражники храма возвратились к главным священнослужителям и блюстителям Закона, те спросили их:

– Почему вы не привели Его?

46Стражники ответили:

– Никто ещё так не говорил, как Этот Человек.

47– Он что, и вас тоже обманул? – спросили блюстители Закона. – 48Разве хоть один из начальников или из блюстителей Закона Ему поверил? 49Нет! А что эта толпа понимает в Законе? Эти люди прокляты.

50Никодим, один из блюстителей Закона, который как-то раньше приходил к Исо, спросил:

51– Разве наш Закон даёт право судить человека, не выслушав его вначале и не узнав, что он сделал?

52Они ответили:

– Ты что, тоже из Галилеи? Посмотри в Писании, и ты увидишь, что обещанный Пророк не может быть из Галилеи7:52 Или: «что из Галилеи не приходит ни один пророк»..

53После этого все разошлись по домам.