Slovo na cestu

Jan 4:1-54

Ježíš hovoří s učedníky

1-2Stále více lidí se připojovalo k Ježíšovi a jeho učedníci je křtili. 3Aby zabránil případnému střetnutí s náboženskými vůdci, opustil Ježíš Judsko a vrátil se do Galileje. 4Šel skrze Samařsko. 5-6Kolem poledne přišel k Jákobově studni u městečka Sychar. 7-8Jeho učedníci odešli do města nakoupit něco k jídlu. Ježíš si chtěl u studny odpočinout. Sotva usedl, jedna z místních žen přišla pro vodu. „Prosím tě, dej mi napít,“ obrátil se na ni Ježíš. 9„Jak to, že žádáš službu od Samařanky, když jsi Žid?“ (Mezi Židy a Samařany vládlo totiž napětí.)

10Ježíš jí odpověděl: „Kdybys věděla, kdo jsem a co ti nabízím, prosila bys ty mne, abych ti dal napít té životodárné vody.“

11„Vždyť nemáš žádnou nádobu! Jak chceš nabrat vodu z tak hluboké studny?“ namítla žena. 12„Jsi snad mocnější, než byl náš praotec Jákob, který ji vyhloubil? Čerpal z ní vodu pro sebe, svou rodinu i svůj dobytek.“

13-14Nato jí Ježíš odpověděl: „Voda, kterou nabízím já, uhašuje žízeň navždy a naplňuje touhu po věčnosti.“

15„Pane, tu vodu mi dej ať už sem nemusím chodit,“ prosila ho žena.

16„Jdi a přiveď svého muže,“ přikázal jí Ježíš.

17„Nemám muže,“ odpověděla žena.

„To máš pravdu,“ řekl jí Ježíš. 18„Vystřídala jsi jich pět a ani ten, se kterým žiješ nyní, není tvůj muž.“

19„Pane, vidím, že jsi prorok,“ vyhrkla s údivem. 20„To bys mi mohl odpovědět, proč vy Židé považujete jen Jeruzalém za místo vhodné k uctívání Boha. Naši předkové se od nepaměti modlili na této hoře.“

21Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, blíží se doba, kdy lidé nebudou uctívat Boha ani v Jeruzalémě, ani na této hoře. 22My známe smysl naší bohoslužby, ale vy ho neznáte, protože Mesiáš vyjde ze Židů. 23Nastává však doba, kdy nebude záležet na tom, kde se kdo modlí, ale jak se modlí. Skuteční vyznavači budou ctít Otce upřímně a neformálně. O takové vyznavače Otci jde. 24Bůh je duchovní bytost a ti, kdo ho vzývají, mají tak činit opravdově a pod vedením Ducha svatého.“

25„Vím, že přijde Mesiáš,“ pravila žena, „ten nám všechno vysvětlí.“

26„Ten Mesiáš jsem já,“ řekl jí nato Ježíš.

Ježíš hovoří o duchovní žízni

27V té chvíli se učedníci vrátili z města a byli překvapeni, když Ježíše zastihli v rozhovoru se ženou. Neodvážili se však zeptat, proč s ní mluví.

28Žena nechala své vědro ležet u studny a spěchala do města, kde řekla lidem: 29„Pojďte se podívat na člověka, s nímž jsem se dosud nesetkala, a přesto o mně všechno ví. Není to snad Mesiáš?“ 30Lidé z města se tedy vydali za Ježíšem.

31Učedníci ho zatím pobízeli, aby se najedl. 32On však odmítl: „Nebudu jíst. Mám jiný pokrm, který neznáte.“

33„Kdo mu přinesl jídlo?“ říkali si.

34Ježíš je hned vyvedl z nejistoty: „Sytím se tím, že konám Boží vůli. Dokončit jeho dílo – to je můj pokrm. 35Obilí bude zralé za čtyři měsíce, ale lidé jsou již zralí ke žni. 36Ten, kdo bude sklízet a shromažďovat tuto úrodu pro věčnost, dostane za svou práci odměnu. A ten, kdo rozséval, bude se radovat spolu s ním. 37Neříká se nadarmo, že jeden zasévá a druhý žne. 38Já vás posílám sklízet pole, které jste neosévali. Jiní se před vámi lopotili a vy sbíráte výsledky jejich práce.“

Mnoho Samařanů uvěřilo v Ježíše

39Na základě svědectví té ženy uvěřilo v Ježíše mnoho Samařanů ze Sychar. 40-41Prosili ho, aby u nich zůstal. Zdržel se tam dva dny, mluvil k nim a jejich víra rostla. 42Ženě řekli: „Teď už věříme ne pro to, co jsi o něm pověděla, ale slyšeli jsme ho a víme, že je opravdu Spasitel světa.“

Ježíš káže v Galileji

43Po dvou dnech pokračoval Ježíš v cestě do Galileje. 44-45I když doma nebývá nikdo ve vážnosti, přijali ho Galilejští velmi srdečně. I oni byli totiž o Velikonocích v Jeruzalémě a stali se tam svědky některých jeho zázraků.

Ježíš uzdravuje syna královského úředníka

46Když Ježíš procházel Galileou, zastavil se také v Káni, kde před nedávnem při svatbě proměnil vodu ve víno. Nedaleko odtud leželo město Kafarnaum. Zde žil jeden královský úředník, jehož syn těžce onemocněl. 47Jakmile se dověděl o Ježíšově návratu, hned ho vyhledal a prosil o pomoc. Žádal ho, aby s ním šel domů a vrátil zdraví umírajícímu synovi. 48Ježíš mu odpověděl: „Cožpak mi neuvěříte, pokud neuvidíte zázraky?“ 49Královský úředník úpěnlivě prosil: „Pane, pojď hned se mnou, vždyť mi doma umírá syn.“

50Ježíš mu však jen krátce řekl: „Vrať se domů. Tvůj syn je zdráv.“ Úředník jeho slovům uvěřil a rychle spěchal domů. 51Již cestou potkal své sluhy, kteří mu běželi naproti se zprávou o synově uzdravení. 52Ten se jich dychtivě zeptal, v kterou dobu se jeho syn uzdravil. „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka,“ odpověděli. 53Radostí naplněný otec si uvědomil, že právě v tu chvíli mu Ježíš řekl: „Tvůj syn je zdráv.“

Po této události královský úředník uvěřil, že Ježíš je pravý Mesiáš. A uvěřila tomu i jeho rodina a všechno služebnictvo. 54Tak Ježíš učinil druhý zázrak v Galileji po svém návratu z Judska.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 4:1-54

Самарянка у колодца

1Блюстители Закона услышали о том, что Иса приобретал и погружал в воду4:1 Или: «омывал». больше учеников, чем Яхия, 2хотя на самом деле обряд совершал не Иса, а Его ученики. 3Когда Иса узнал, что о Нём говорят, Он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. 4Путь Его лежал через Самарию, 5и Он пришёл в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Якуб некогда дал своему сыну Юсуфу4:5 См. Нач. 33:18-19; 48:21-22.. 6Там был колодец Якуба, и Иса, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около полудня.

7К колодцу пришла за водой одна самарийская4:7 Самаряне – этот народ имеет смешанное происхождение. Потомки десяти северных родов Исраила и переселенцев из других частей Ассирийской империи, они признают только Таурат, но не другие книги Писания. женщина.

– Дай Мне, пожалуйста, напиться воды, – попросил её Иса.

8Ученики Его в это время пошли в город купить еды.

9Самарянка удивилась:

– Ты иудей, а я самарянка, как это Ты можешь просить у меня напиться? (Дело в том, что иудеи не общаются с самарянами4:9 Или: «иудеи не пользуются общей посудой с самарянами». Для иудея самаряне были ритуально нечистым народом, и поэтому пользование их посудой влекло за собой церемониальное осквернение..)

10Иса ответил ей:

– Если бы ты знала о даре Аллаха и о том, Кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды4:10 На языке оригинала выражение «живая вода» означает как «воду, дающую жизнь», так и простую проточную воду..

11Женщина сказала:

– Господин, Тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у Тебя живая вода? 12Неужели Ты больше нашего предка Якуба, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?

13Иса ответил:

– Кто пьёт эту воду, тот опять захочет пить. 14Тот же, кто пьёт воду, которую Я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нём источником, текущим в вечную жизнь.

15Женщина сказала Ему:

– Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить и мне не нужно было приходить сюда за водой.

16Он сказал ей:

– Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда.

17– У меня нет мужа, – ответила женщина.

Иса сказал ей:

– Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. 18Ведь у тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живёшь, не муж тебе; это ты правду сказала.

19– Господин, – сказала женщина, – я вижу, что Ты пророк. 20Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе4:20 Самаряне поклонялись Аллаху на горе Геризим, которая находится на расстоянии более 40 км севернее от Иерусалима., а вы, иудеи, говорите, что Аллаху следует поклоняться в Иерусалиме?

21Иса ответил:

– Поверь Мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. 22Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь, мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение – от иудеев. 23Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет Себе Отец. 24Аллах есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

25Женщина сказала:

– Я знаю, что должен прийти аль-Масих4:25 Аль-Масих – самаряне, так же как и иудеи, ожидали аль-Масиха. Но, признавая только Таурат, они не могли считать Его Царём из потомков Давуда. По их понятиям аль-Масих, Которого они называли Тахеб, должен был быть пророком, учителем и законодателем, подобным Мусе, Который разрешит все их проблемы (см. Втор. 18:15-18). (то есть «Помазанник»); вот когда Он придёт, Он нам всё и объяснит.

26Иса сказал ей:

– Это Я, Тот, Кто говорит с тобой.

О духовной жатве

27В это время возвратились Его ученики и удивились, что Иса разговаривает с женщиной. Но никто, однако, не спросил, что Он хотел и почему Он с ней говорил. 28Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям:

29– Идите и посмотрите на Человека, Который рассказал мне всё, что я сделала. Не аль-Масих ли Он?

30Народ из города пошёл к Исе. 31В это время Его ученики настаивали:

– Учитель, поешь что-нибудь.

32Но Он сказал им:

– У Меня есть пища, о которой вы не знаете.

33Тогда ученики стали переговариваться:

– Может, кто-то принёс Ему поесть?

34– Пища Моя состоит в том, – сказал Иса, – чтобы исполнить волю Пославшего Меня и совершить Его дело.

35– Разве вы не говорите: «Ещё четыре месяца, и будет жатва»? А Я говорю вам: поднимите глаза и посмотрите на поля, как они уже созрели для жатвы! 36Жнец получает свою награду! Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы радовались вместе и сеятель, и жнец. 37В этом случае верно изречение: один сеет, а другой жнёт. 38Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие много поработали, вы же пожинаете плоды их трудов.

Уверование самарян

39Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Ису, потому что женщина сказала:

– Он рассказал мне всё, что я сделала.

40Самаряне пришли к Нему и стали упрашивать Его остаться с ними, и Иса провёл там два дня. 41И ещё больше людей уверовали в Него из-за Его слов. 42Они говорили женщине:

– Мы уже не с твоих слов верим, а потому, что сами слышали и знаем, что Этот Человек действительно Спаситель мира.

Исцеление сына придворного

43Через два дня Иса отправился оттуда в Галилею. 44Он и Сам говорил, что пророк не имеет чести у себя на родине. 45Однако когда Он пришёл в Галилею, галилеяне Его радушно приняли, но только потому, что были в Иерусалиме на празднике Освобождения и видели все чудеса, которые Иса там совершил.

46Иса ещё раз посетил Кану Галилейскую, где Он превратил воду в вино. В Капернауме был один придворный, у которого болел сын. 47Когда этот человек услышал о том, что Иса пришёл из Иудеи в Галилею, он пришёл к Нему и умолял Его исцелить сына, который был при смерти.

48Иса сказал ему:

– Люди, почему вы не можете поверить, пока не увидите чудес и знамений?

49Но придворный лишь умолял:

– Господин, пойдём, пока сын мой ещё не умер.

50Иса ответил:

– Иди, твой сын будет жить.

Человек поверил слову Исы и пошёл. 51Он был ещё в пути, когда рабы встретили его и сообщили, что мальчику полегчало. 52Он спросил, в котором часу ему стало легче, и они сказали:

– Вчера в час дня жар у него прошёл.

53Отец понял, что это произошло именно тогда, когда Иса сказал ему: «Твой сын будет жить».

Придворный и все его домашние уверовали. 54Это было второе знамение, сотворённое Исой в Галилее по приходе Его из Иудеи.