Slovo na cestu

Jan 3:1-36

Nikodém navštěvuje v noci Ježíše

1Jedním z předních Židů byl Nikodém, člen nejvyšší židovské rady. Patřil do skupiny farizejů, kteří přísně dodržovali všechny náboženské předpisy. 2Ten jedné noci vyhledal Ježíše a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel poslaný od Boha. Kdyby za tebou nestál sám Bůh, nemohl bys dělat takové zázraky, jaké jsi nám ukázal.“ 3Ježíš mu řekl: „Víš, na čem záleží? Na tom, aby se člověk znovu narodil, protože jinak se nestane občanem Božího království.“ 4„Znovu se narodit v mém věku?“ podivil se Nikodém. „Cožpak se někdo může vrátit do matčina těla a narodit se podruhé?“

5Ježíš vysvětloval: „Jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a není na něm patrný nový život z Ducha a jestliže není na znamení toho pokřtěn, nemůže vstoupit do Božího království. 6Život zrozený z člověka je tělesný. Teprve Boží Duch v člověku probouzí duchovní život. 7Nediv se mým slovům, že se musíte znovu narodit. 8Ovšem s Duchem svatým je to jako s větrem: Nemůžeš ho ovládat, ale pozoruješ jeho účinky. Tak se člověk znovu narodí z Ducha.“ 9Nikodém se zeptal: „Jak toho všeho dosáhnu?“

10„Jsi učitelem Božího národa a toto nevíš?“ podivil se Ježíš. 11„Věř mi, že mluvím o tom, co vím, a svědčím o tom, co jsem viděl. Vy ovšem moje slova neberete vážně. 12Když nechápete to, co se týká člověka, jak porozumíte tomu, co se týká Boha? 13Nikdo z lidí vám nemůže podat svědectví jako já, vždyť jsem přišel od Boha. 14Vzpomínáš si, co Izraelcům zachránilo život na poušti, kde je ohrožovali jedovatí hadi? Jak Mojžíš vyzvedl na sloup bronzového hada, a kdo na něj pohlédl s vírou, zachránil si život? Tak i já musím být vyzdvižen na kříž.

15Každý, kdo ve mne uvěří, ujde smrti a narodí se pro věčnost. 16Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život. 17Bůh svého Syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil. 18Kdo v něho věří, unikne odsouzení. Kdo však v něho nevěří, odsuzuje sám sebe, protože odmítá milost nabízenou samým Bohem. 19Pro takové lidi je osudné, že na svět přišlo světlo, ale oni se nechtějí vzdát tmy, protože doufají, že ta zakryje jejich viny. 20Zlé činy dělá člověk potmě, aby to nikdo nevěděl. Bojí se světla, aby nebyl odhalen. 21Kdo se však řídí Boží pravdou, tíhne ke světlu, aby věděl, zda jsou jeho činy v souladu s Boží vůlí.“

Jan Křtitel znovu představuje Ježíše

22Potom Ježíš odešel se svými učedníky na judský venkov, aby tam s nimi mohl v klidu pobývat a aby křtil.

23-24Také Jan Křtitel, který byl v té době ještě na svobodě, křtil v Ainonu nedaleko Salimu, kde bylo mnoho vody. Četní lidé se tam dali od Jana pokřtít. 25Někteří Židé se dohadovali s Janovými učedníky, kdo má právo křtít. 26Ti se obrátili na svého učitele: „Mistře, ten, kterého jsi označil za Mesiáše, také křtí a všichni teď chodí k němu.“

27Jan jim řekl: „Člověk sám si nemůže přisvojit žádnou duchovní moc, pokud mu není dána od Boha. 28Vy sami jste svědky, že jsem prohlásil: ‚On je Bohem poslaný Mesiáš a já mu jen připravuji cestu.‘ 29-30Nevěsta přece patří ženichovi. Jeho přítel je také na svatbě, ale raduje se z ženichova štěstí. To je právě moje radost. Jeho hvězda vychází a já chci, aby jasně zářila, a nechci jí zaclánět. 31Protože Ježíš přišel z nebe, převyšuje nás všechny. My lidé mluvíme jen o tom, co jsme prožili na zemi. 32On svědčí o tom, co viděl v nebi, a přece ho tak málo lidí přijímá. 33Kdo mu uvěří, dává za pravdu Bohu. Ježíš totiž mluví Boží slova z Božího pověření. 34Bůh jej k tomu také plně uschopnil svým Duchem. 35Vždyť Otec miluje Syna a svěřuje mu všechno. 36Proto, kdo věří Synu, má věčný život. Kdo mu nedůvěřuje, místo života ho stíhá Boží hněv.“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 3:1-36

Nicodemomi Jesus-huan parlanacushca

1Judiocunata mandajcunapuramanta Nicodemo shuti shuj fariseomi tiyarca. 2Paimi Jesuspajman tuta shamushpaca, cashna nirca:

—Rabí, Canca ñucanchijta yachachichun Taita Dios cachashcamari cangui. Taita Diosllataj Pai Canhuan cajpi Canca, cai señalcunata ruracushcataca yachanchijmi— nircami.

3Shina nijpi Jesusca:

—Pipish mana cutin huacharishpaca, Taita Dios mandacuntaca manataj ricui tucunchu, chaica chashnatajmi— nircami.

4Chashna nijpimi, Nicodemoca:

—¿Ima shinataj shuj yuyaj runaca, cutin huacharingari? ¿Ima shinataj mamapaj huijsamanca cutin yaicungari?— nishpami tapurca.

5Shina nijpi Jesusca, cashnami cutichirca:

—Pipish yacumanta, Diospaj Espiritumanta mana huacharishpaca, Taita Dios mandacunmanca manataj yaicui tucunchu, chaica chashnatajmari. 6Aichamanta huacharishcaca, aichallamari. Espiritumanta huacharishcaca, espiritumari. 7“Cutin huacharinatajmi canguichij” nishcamantaca, ama mancharichu. 8Huairaca, maimanta pʼucusha nishpapish pʼucunllami. Huajyajta uyashpapish maimanta shamucujta, maiman ricujtaca mana yachanguichu. Diospaj Espiritumanta huacharijpish, chashnallatajmi— nircami.

9Chashna nijpimi, Nicodemoca:

—¿Ima shinataj chashnaca tucungari?— nishpa tapurca.

10Chaimantami Jesusca, cashna nirca:

—¿Canca, israelcunata yachachij cashca jahuachu, caitaca mana yachangui? 11Ñucanchijca yachashcatami parlanchij, ñucanchij ñahuihuan ricushcatami huillanchij. Ashtahuanpish cancunamari ñucanchij huillashcataca mana chasquinguichij. Chashnatajmari canguichij. 12Cai pachapi tiyajcunahuan chʼimbapurashpa huillajpipish, mana cringuichijchu. Jahua pachamanta huillajpicarin, ¿ima shinataj cringuichigari?

13Jahua pachamanca, pi mana huichiyarcachu. Runa Aichayujmi, jahua pachapi causacushpa uriyamurcani.

Cai pachapi causajcunataca Diosca yallitajmi cʼuyan

14Ima shinami shitashca pambapi Moisesca, bronce culebrata caspipi huarcurca, Runa Aichayujpish chai shinallataj caspipi huarcushca cangatajmi. 15Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi chashnaca tucunga.

16Taita Diosca cai pachapi causajcunata yallitaj cʼuyashpami, Paipaj shujlla Churita curca. Pipish Paita crijca ama chingarichun, ashtahuanpish huiñai causaita charichunmi Paita curca. 17Taita Diosca Paipaj Churitaca, cai pachapi causajcunata jatun llaquiman cachachunca mana cacharcachu. Ashtahuanpish cai pachapi causajcunaca, Paillamanta quishpirichunmi cacharca. 18Pipish Paita crijca, jatun llaquimanca mana ringachu. Ashtahuanpish Taita Diospaj shujlla Churita mana crijmi, Paita mana crishcamantaca ña jatun llaquiman rinapaj tiyacun. 19Luz cai pachaman shamujpica, gentecunaca, mana allita rurajcuna cashpami, Luzta munanapaj randica amsataraj munarcacuna. Chaimantami jatun llaquiman rina tucuncuna. 20Mana allita rurajcunaca, Luztaca pʼiñancunami. Paicuna rurashca mana allicuna ama ricurichunmi, Luzmanca mana cʼuchuyancuna. 21Ashtahuanpish rurana cashcata rurajcunaca, Taita Dios munashca shina causacushca ricurichunmi, Luzmanca cʼuchuyamunllacuna— nircami.

Bautiźaj Juanmi Jesusmanta huillashca

22Chai qʼuipami Jesusca, Paipaj yachacujcunandij Judea llajtaman shamushpa, asha punllacunacama paicunahuan saquirirca. Chaipi cashpaca bautiźarcapishmi. 23Juanpish, Salim cʼuchupi caj, achca yacucuna tiyan Enón pambapimi, paipajman shamujcunata bautiźacurca. 24(Chaicamaca Juantaca, manaraj preźuchishcachu carca). 25Chuyayangapaj maillarina jahuami, Juanpaj yachacujcunahuan, shuj judiohuan rimanacurcacuna. 26Chaimantami Juanpaj yachacujcuna paipajman rishpaca:

—Rabí, can ñucanchijman parlashca runaca, canhuanmari Jordán yacu chʼimbanijpi carca. Cunanca Paipish bautiźacunmari. Gentecunapish tucuicunamari, Paipajman ricuncuna— nircacunami.

27Chashna nijpimi, Juanca cashna cutichirca:

—Jahua pacha Diosllataj cujllapimi, pipish ima ruranataca chasqui tucun. 28Illu cancunallamantajmi: “Ñucaca mana Cristochu cani, Dios cachajpi Paita ñaupashpa shamujllami cani” nishpa huillarcani. 29Noviollami noviapaj cusatajca. Noviohuan apanacujca, novio sumajta rimajta, cʼuchullamanta uyashpallami jatunta cushicun. Ñucapish chashnallatajmi Paimantaca, cushicusha nicushca shinataj cushicuni. 30Paimari tucuipi ashtahuan rijsishca tucunataj can, ashtahuanpish ñucaca huashayanamari cani— nircami.

Jesusca jahua pachamantami shamushca

31Jahua pachamanta shamujca, tucuicunata yallimi. Cai pachallamanta cajca, cai pachapi tiyajcunallamantami riman. Jahua pachamanta shamujmi, tucuicunata yalli. 32Paica imalla ricushcata uyashcatami huillan. Ashtahuanpish Pai huillashcataca, pi mana chasquinchu. 33Maijanpish Pai huillashcata chasquijmi, Taita Diostaca cashcatataj huillaj cashcata ricuchin. 34Taita Dios cachashca cashpami, Diospaj Shimita huillan. Diosca Paipaj Espiritutaca, manamari mitsaj mitsajlla cushcachu. 35Yayaca Paipaj Churi cajpi cʼuyashpami, tucuita Paipaj maquipi churarca. 36Pipish Churita crijca, huiñai causaita charinmi. Ashtahuanpish Churita mana crijca, huiñai causaitaca manataj charingachu, Diosca jatunta pʼiñacungallami.