Slovo na cestu

Jan 21:1-25

Ježíš se zjevuje učedníkům při lovu ryb

1Později se Ježíš zjevil učedníkům na břehu Genezaretského jezera. 2-3Šimon Petr tehdy totiž řekl ostatním: „Jdu lovit ryby.“ Někteří se přidali: „Půjdeme s tebou.“ Byli to: Tomáš Dvojče, Natanael z galilejské Káně, Jakub a Jan a ještě další dva.

Vypluli na jezero, ale celou noc se namáhali zbytečně. 4Za svítání si všimli, že někdo stojí na břehu.

5Zavolal na ně: „Přátelé, máte něco k jídlu?“

„Nemáme. Nic jsme neulovili,“ odpověděli.

6„Já vám poradím: Hoďte síť na pravou stranu a ulovíte!“

Uposlechli a nemohli přeplněnou síť ani utáhnout. 7Jan řekl Petrovi: „To je Pán!“

Jakmile to Petr uslyšel, přioblékl se a brodil se ke břehu. 8Ostatním učedníkům ještě chvíli trvalo, než se člunem a sítí plnou ryb překonali tu nevelkou vzdálenost. 9Když vystoupili na břeh, uviděli ohniště, na kterém se pekla ryba a chléb.

10„Přineste několik ryb ze svého úlovku,“ řekl jim Ježíš.

11Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Napočítal jich sto padesát tři, a přesto se síť nepotrhala.

12„A teď se pojďte nasnídat,“ pozval je Ježíš.

Nevyptávali se ho, kdo je; věděli že je to Pán. 13Ježíš jim rozdělil chléb i ryby.

14To bylo Ježíšovo třetí setkání s učedníky po vzkříšení.

Ježíš hovoří s Petrem

15Když pojedli, rozvinul se mezi Ježíšem a Petrem tento rozhovor: „Šimone, miluješ mne více než ostatní?“

„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“

„Pas mé beránky!“

16Podruhé se zeptal: „Miluješ mne, Šimone?“

„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“

„Pečuj o mé ovce!“

17Zeptal se ho ještě potřetí: „Šimone, máš mne rád?“

Petra zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal, zda ho má rád, a odpověděl: „Pane, ty víš všechno, i to, že tě mám rád.“

„Starej se o mé ovečky! – 18Na jedno však nezapomeň: Donedávna jsi chodil, kam jsi chtěl. Jako stařec rozpřáhneš ruce, přivážou tě a povedou vstříc smrti.“ 19Tím mu chtěl naznačit, že bude ukřižován a touto smrtí oslaví Boha.

A pak ještě dodal: „Následuj mne!“

20Petr si všiml, že za nimi jde učedník, který byl Ježíšovi tak blízký. (Ten se při poslední večeři ptal, kdo Ježíše zradí.) 21Petr se zeptal: „Pane, co bude s ním?“

22Ježíš odpověděl: „Kdybych ho tu ponechal až do svého příchodu, je to moje věc. Nestarej se o to, ale pojď mojí cestou!“

23O tom učedníkovi se rozhlásilo, že nezemře, ale Ježíš nic takového neřekl. 24Je to učedník, který to všechno zaznamenal, a jeho svědectví je spolehlivé.

25Ježíš učinil ještě mnoho jiného, co tu není zaznamenáno. Kdyby se to všechno mělo vypsat, svět by to nemohl pochopit. To, co je zapsáno, stačí, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a aby se vám v něm otevřel věčný život.

New Russian Translation

Иоанна 21:1-25

Чудесный улов рыбы

1Позже Иисус опять явился Своим ученикам. Это было у Тибериадского озера. Произошло все так: 2Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны галилейской, сыновья Зеведея и два других ученика собрались вместе.

3– Я пойду ловить рыбу, – сказал Симон Петр.

– Мы тоже пойдем с тобой, – решили они.

Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали.

4Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали Его.

5Он позвал их:

– Дети, ну как, есть у вас рыба?

– Нет, – ответили они.

6Он сказал:

– Забросьте сеть с правого борта и поймаете.

Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. 7Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру:

– Это Господь!

Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. 8Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии около двухсот локтей21:8 То есть около ста метров. от берега. 9Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежал хлеб. 10Иисус сказал им:

– Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали.

11Симон Петр зашел в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было сто пятьдесят три большие рыбы, однако сеть не порвалась! 12Иисус сказал им:

– Идите сюда и позавтракайте.

Никто из учеников не осмеливался спросить Его: «Кто Ты?» Они знали, что это Господь. 13Иисус подошел, взял хлеб и дал им, а также и рыбу. 14Это уже в третий раз Иисус пришел к Своим ученикам после того, как Он воскрес из мертвых.

Разговор Иисуса с Петром

15Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру:

– Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь Меня больше, чем они?

– Да, Господи, – ответил тот, – Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иисус сказал:

– Тогда паси Моих ягнят21:15-17 Ягнята, овцы – так здесь аллегорически названы последователи Иисуса..

16И во второй раз Иисус спросил его:

– Симон, сын Иоанна, любишь ли ты Меня?

Петр ответил:

– Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иисус сказал:

– Заботься о Моих овцах.

17Потом Иисус в третий раз спросил Петра:

– Симон, сын Иоанна, ты любишь Меня?

Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз: «Любишь ли ты Меня?» – и ответил:

– Господи, Ты знаешь все, Ты знаешь, что я люблю Тебя.

Иисус сказал ему:

– Паси Моих овец. 18Говорю тебе истину: когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шел, куда хотел; но когда ты состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет туда, куда ты не захочешь.

19Иисус сказал это, имея в виду, какой смертью Петр прославит Бога. Потом Он сказал ему:

– Следуй за Мной!

20Петр обернулся и увидел ученика, которого Иисус любил, тот тоже шел за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Иисусу и спросил: «Господи, кто предаст Тебя?» 21Когда Петр его увидел, он спросил Иисуса:

– Господи, а с ним как будет?

22Иисус ответил:

– Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду21:22 Пока Я не приду – имеется в виду второе пришествие Иисуса Христа., то что тебе до этого? Ты следуй за Мной.

23После этих слов среди братьев распространился слух, что этот ученик не умрет, но Иисус не сказал, что он не умрет; Он сказал лишь: «Если даже Я захочу, чтобы он был жив, пока Я не приду, то что тебе до этого?»

24Он и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который это записал. И мы знаем, что это свидетельство истинно.

25Иисус сделал еще и многое другое, и если бы все это описать, то, я думаю, и всему миру не вместить написанных книг.