Slovo na cestu

Jan 21:1-25

Ježíš se zjevuje učedníkům při lovu ryb

1Později se Ježíš zjevil učedníkům na břehu Genezaretského jezera. 2-3Šimon Petr tehdy totiž řekl ostatním: „Jdu lovit ryby.“ Někteří se přidali: „Půjdeme s tebou.“ Byli to: Tomáš Dvojče, Natanael z galilejské Káně, Jakub a Jan a ještě další dva.

Vypluli na jezero, ale celou noc se namáhali zbytečně. 4Za svítání si všimli, že někdo stojí na břehu.

5Zavolal na ně: „Přátelé, máte něco k jídlu?“

„Nemáme. Nic jsme neulovili,“ odpověděli.

6„Já vám poradím: Hoďte síť na pravou stranu a ulovíte!“

Uposlechli a nemohli přeplněnou síť ani utáhnout. 7Jan řekl Petrovi: „To je Pán!“

Jakmile to Petr uslyšel, přioblékl se a brodil se ke břehu. 8Ostatním učedníkům ještě chvíli trvalo, než se člunem a sítí plnou ryb překonali tu nevelkou vzdálenost. 9Když vystoupili na břeh, uviděli ohniště, na kterém se pekla ryba a chléb.

10„Přineste několik ryb ze svého úlovku,“ řekl jim Ježíš.

11Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Napočítal jich sto padesát tři, a přesto se síť nepotrhala.

12„A teď se pojďte nasnídat,“ pozval je Ježíš.

Nevyptávali se ho, kdo je; věděli že je to Pán. 13Ježíš jim rozdělil chléb i ryby.

14To bylo Ježíšovo třetí setkání s učedníky po vzkříšení.

Ježíš hovoří s Petrem

15Když pojedli, rozvinul se mezi Ježíšem a Petrem tento rozhovor: „Šimone, miluješ mne více než ostatní?“

„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“

„Pas mé beránky!“

16Podruhé se zeptal: „Miluješ mne, Šimone?“

„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“

„Pečuj o mé ovce!“

17Zeptal se ho ještě potřetí: „Šimone, máš mne rád?“

Petra zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal, zda ho má rád, a odpověděl: „Pane, ty víš všechno, i to, že tě mám rád.“

„Starej se o mé ovečky! – 18Na jedno však nezapomeň: Donedávna jsi chodil, kam jsi chtěl. Jako stařec rozpřáhneš ruce, přivážou tě a povedou vstříc smrti.“ 19Tím mu chtěl naznačit, že bude ukřižován a touto smrtí oslaví Boha.

A pak ještě dodal: „Následuj mne!“

20Petr si všiml, že za nimi jde učedník, který byl Ježíšovi tak blízký. (Ten se při poslední večeři ptal, kdo Ježíše zradí.) 21Petr se zeptal: „Pane, co bude s ním?“

22Ježíš odpověděl: „Kdybych ho tu ponechal až do svého příchodu, je to moje věc. Nestarej se o to, ale pojď mojí cestou!“

23O tom učedníkovi se rozhlásilo, že nezemře, ale Ježíš nic takového neřekl. 24Je to učedník, který to všechno zaznamenal, a jeho svědectví je spolehlivé.

25Ježíš učinil ještě mnoho jiného, co tu není zaznamenáno. Kdyby se to všechno mělo vypsat, svět by to nemohl pochopit. To, co je zapsáno, stačí, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a aby se vám v něm otevřel věčný život.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 21:1-25

Canchis yachacujcunamanmi Jesusca ricurishca

1Chai qʼuipapish Tiberias cucha cʼuchupimi Jesusca, cutin paipaj yachacujcunaman ricurirca. Chaipica cashnami tucurca: 2Simón Pedro, ishqui huacharishca Tomás, Galileapi caj Caná pueblomanta Natanael, Zebedeopaj churicuna, shujtaj ishqui yachacujcunandijmi tandalla carcacuna.

3Chaipimi, Simón Pedroca:

—Ñucaca chalhuata japinamanmi rigrini— nijpi caishujcunapish:

—Ñucanchijpish canhuan rishun— nishpami, barcopi yaicushpa chalhuanaman rircacuna. Ashtahuanpish chai tutaca, imata mana japircacunachu.

4Ñalla achijyamucujpimi Jesusca, ñapish chai cucha uripi ricurirca. Ashtahuanpish yachacujcunaca, Jesús cashcataca mana rijsircacunachu.

5Chaimantami paicunataca:

—Huahuacuna, ¿imallatapish micunapaj charinguichijchu?— nijpi paicunaca:

—¡Imata mana charinchijchu!— nircacuna.

6Shina nijpi, Jesusca:

—Barcomanta alli maquinijman linchita shitaichij, japinguichijllami— nircami.

Chashna nijpi shitashpaca, achca chalhuacuna jundajpi linchitaca, mana llujshichi tucurcacunachu. 7Chaimantami Jesús cʼuyashca yachacujca, Pedrotaca: «¡Apunchij Jesusmari!» nirca.

«Apunchij Jesusmari» nijta uyashpaca Simón Pedroca, churanata churarishpa chumbillirishcahuan, yacuman huashicurcallami. Chaicamaca churanata llujshichishcami puricurca. 8Caishuj yachacujcunaca, linchi junda chalhuata aisashpami, barcopi shamurcacuna. Allpaman chayanapajca, iscun chunga metro shinallami illarca. 9Barcomanta allpaman uriyashpaca, yanta rupacuj nina jahuapi shuj chalhua cusaricujtapish, tandatapishmi ricurcacuna.

10Jesusca:

—Cunan cancuna japishca asha chalhuacunata apamuichij— nircami.

11Simón Pedroca barcoman huichiyashpami, patsaj pichca chunga quimsa jatun chalhuacunahuan junda linchita allpaman llujshichirca. Chashna achca chalhuacunahuan junda cashpapish, linchica, mana lliquirircachu. 12Jesusca:

—Shamuichij, micunguichij— nircami.

Shina nijpipish Paitaca, Apu Jesús cashcata yachashpami, maijan yachacujpish: «¿Canca pitaj canguiari?» nishpallapish mana tapurca. 13Jesusca cʼuchuyashpami, tandata japishpa paicunaman cararca. Chalhuatapish cararcami. 14Jesusca huañushcacunapaj chaupimanta causarishca qʼuipaca, caihuanca ñami quimsa cutin Paipaj yachacujcunaman ricurirca.

Pedrotami Jesusca ‘Ñuca ovejacunata michicungui’ nishca

15Ña micushca qʼuipami Jesusca, Simón Pedrotaca:

—Jonaspaj churi Simón, ¿canca caicuna cʼuyashcatapish yallichu cʼuyahuangui?— nishpa tapurca.

Chashna nijpica:

—Ari Apu, ñuca Canta cʼuyajtaca, Canllataj yachanguimi— nircami.

Chashna nijpi:

—Ñuca malta ovejacunaman caracungui— nircami.

16Jesusca caihuanca, ishqui cutinmi:

—Jonaspaj churi Simón, ¿Ñucataca cʼuyanguitajchu?— nijpi, Pedroca:

—Ari Apu, ñuca Canta cʼuyajtaca canllataj yachanguimi— nircami.

Chashna nijpica:

—Ñuca ovejacunata michicungui— nircami.

17Jesusca caihuanca, quimsa cutinmi Pedrotaca:

—Jonaspaj churi Simón, ¿Ñucataca cʼuyanguitajchu?— nirca.

Caihuanca ña quimsa cutin: «¿Ñucataca cʼuyanguichu?» nishcamanta llaquirishpami, Pedroca:

—Apu, Canca tucuitamari yachangui. Ñuca Canta cʼuyajtaca, Canllataj yachanguimari— nircami.

Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

—Ñuca ovejacunata michicungui. 18Can chairaj cashpaca, canllataj chumbilliringuillami. Maiman risha nishpapish ringuillami. Ashtahuanpish yuyajyajpica, cambaj rigracunamantami aisangacuna. Chumbillinatapish shujtajmi chumbillichinga, can mana risha nishcamanmi pushangacuna, chashnatajmi canga— nircami.

19Chashna nishpaca Jesusca, Pedro ima shina huañushpa, Taita Dios jatun cashcata ricuchina cashcatami huillarca. Chashna nishca qʼuipami Jesusca, Pedrotaca:

—Ñucata catilla— nirca.

20Pedro tigralla ricushpaca, Jesuspaj cʼuyashca yachacuj caticujtami ricurca. Chai yachacujca Jesús huañuna ñaupa, paicunahuan chishi micucujpi Paipi huancarishpa: «Apunchij Jesús, Cantaca, ¿pitaj japichigrin?» nishpa tapujllatajmi carca. 21Pedroca paita ricushpami, Jesustaca:

—Apu, cutin paica, ¿imataj tucunga?— nirca.

22Shina nijpi, Jesusca:

—Ñuca munajpica paica Ñuca tigramungacama causacuchunpish, canca, ¿imatataj nisha ningui? Canca Ñucata catilla— nircami.

23Jesús chashna nishcatami, crijcunapurapica, “Chai yachacujca mana huañungachu” nishpa huashan parlanacurcacuna. ‘Mana huañungachu’ nishpaca, Jesusca mana nircachu, ashtahuanpish: «Ñuca munajpica paica Ñuca tigramungacama causacuchunpish, canca, ¿imatataj nisha ningui? Canca Ñucata catilla» nircallami.

24Cai yachacujllatajmi tucui caicunataca huillan, paillatajmi caicunataca quillcarca. Paica chashnataj tucushcata ricushpami huillarca.

25Jesusca shujtaj achca allicunatami rurarca. Chai tucuita, callarishpa quillcasha nijpica, cai pachapica librocunata maipi churangapajca, mana pajtanmanchu yuyanimi. Chashna cachun.