Slovo na cestu

Jan 2:1-25

Ježíš proměňuje vodu ve víno

1V galilejské vesnici Káně se za tři dny konala svatba a byla tam Ježíšova matka Marie. 2Mezi svatebními hosty byl Ježíš a jeho učedníci. 3Docházelo jim víno a Marie o tom řekla Ježíšovi.

4„Proč mi to říkáš?“ odpověděl Ježíš. „Moje chvíle ještě nepřišla.“ 5Marie vyzvala obsluhující: „Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže.“

6Na chodbě stálo šest kamenných – asi hektolitrových – nádob, kterých se používalo k obřadnímu umývání. 7Ježíš poručil sloužícím, aby je naplnili vodou. 8Když to udělali, vyzval je: „Dejte z toho ochutnat správci hostiny.“ 9Nic netušící správce ochutnal vodu, kterou Ježíš proměnil ve víno, zavolal ženicha 10a řekl mu: „To víno je vynikající. Obvykle se začíná lepším a končí horším. Ale tobě vydrželo dobré víno až do konce.“

11Zázrakem v Káni Ježíš poprvé projevil svou božskou moc. A jeho učedníci v něho uvěřili.

12Potom Ježíš se svou matkou, bratry a učedníky strávil několik dní v Kafarnaum.

Ježíš obnovuje pořádek v chrámu

13Blížily se židovské velikonoční svátky, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. 14Na nádvoří Jeruzalémského chrámu našel směnárníky peněz, prodavače obětních býčků, ovcí a holubů. 15Upletl si z provázků důtky a z chrámového nádvoří prodavače i s dobytkem vyhnal. Směnárníkům zpřevracel stoly a rozházel peníze. 16„Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ volal za nimi.

17V té chvíli si učedníci vzpomněli na starozákonní proroctví: „Stravuje mne horlivost pro Boží dům.“

18Židé se ho hněvivě ptali: „Jak si můžeš dovolit takto jednat? Máš-li pověření od Boha, dokaž je nějakým zázrakem!“

19„Dobře,“ odpověděl Ježíš, „zbořte tento chrám, a já ho ve třech dnech znovu postavím.“

20„Co je to za nesmysl?“ posmívali se mu Židé. „Vždyť chrám stavěli plných čtyřicet šest let, a ty bys ho chtěl vystavět ve třech dnech?“

21Židé Ježíšova slova nepochopili. Nemluvil totiž o chrámu, ale o svém těle. 22I učedníci tomu porozuměli až po jeho zmrtvýchvstání.

23Během Velikonoc vykonal Ježíš v Jeruzalémě řadu zázraků, a tak v něj mnozí uvěřili. 24-25Věděl o každém všechno, nepotřeboval se na nikoho vyptávat. Sám však zůstával pro mnohé hádankou.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 2:1-25

Jesusca caźaracun bodapimi yacuta vinoman tigrachishca

1Chaimanta quimsa punlla huashami, Galileapi caj Caná pueblopica, caźarai boda tiyarca. Jesuspaj mamaca chaipimi carca. 2Jesustapish, Paipaj yachacujcunatapish cayajpimi rircacuna. 3Chai bodapi vino tucurijpimi, Jesuspaj mamaca:

—Vinotamari ña tucuchishcacuna— nirca.

4Shina nijpi Jesusca:

—¿Ñucaca imatataj rurashapish, mama? ¿Manarajmari ñuca imata rurana horas chayamushcachu?— nircami.

5Paipaj mamaca, chai bodapi servijcunataca:

—Pai imata rurachun nijpica, chaita ruranguichijlla— nircami.

6Chaipica sujta rumi pʼunducunami tiyarca. Chaicunaca maijanca quimsa puñu, maijanca chuscu puñu yacutami apaj carca. Judiocunaca maillarishpa chuyayachun mandashcata ruraj cashcamantami, chai pʼunducunapica yacuta charijcuna carca.

7Jesús chai servijcunata:

—Cai pʼunducunapi yacuta jundachichij— nijpica, jicharijtami jundachircacuna.

8Jundachijpi Jesusca:

—Cunanca ashata huishishpa, alhuajanupajman apashpa richij— nijpica aparcacunami. 9Alhuajanuca, yacu vino tucushcata mallishpaca, maimanta apamushcataca mana yacharcachu. Yacuta pʼundupi churaj servijcunallami yacharcacuna. Alhuajanuca noviota cayashpami, 10cashna nirca:

—Tucuicunami alli vinotaraj raquincuna. Ña achcata ubyashca qʼuipami, yangalla vinotaca raquincuna. Ashtahuanpish canca, alli vinotamari caicama huaquichishcangui— nircami.

11Jesusca Galileapi caj Caná pueblopimi, chashna señalta rurai callarishpa, Pai tucuita rurai tucushcata ricuchirca. Chaimantami Paipaj yachacujcunaca crircacuna.

12Chai qʼuipami Jesusca mamandij, huauquicunandij, yachacujcunandij, Capernaumman uriyarcacuna. Chaipica asha punllacunallatami saquirircacuna.

Diospaj huasipi cʼatucujcunatami Jesús llujshichishca

(Mat 21:12-13; Mar 11:15-18; Luc 19:45-46)

13Judiocunapaj Pascua punlla chayamucujpimi, Jesusca Jerusalenman huichiyarca. 14Diospaj huasiman yaicushpaca, huagracunata, ovejacunata, palomacunata cʼatucujcunatapish, cullquita cambiashpa tiyacujcunatapishmi japirca. 15Chaimantami Jesusca, Diospaj huasi ucupi cajcunataca, huascata patarishpa, tucuicunata ovejacunandij, huagracunandij azotishpa llujshichishpa cacharca. Cambiajcunapaj cullquicunatapish tsirapashpa, meźacunatapish tigrachishpami shitarca. 16Palomacunata cʼatujcunataca, Jesusca:

—¡Caicunata caimanta anchuchichij! ¡Ñuca Yayapaj huasitaca, cʼatuna randina ucutaca ama ruraichijchu!— nircami.

17Chaita ricushpami, Jesuspaj yachacujcunaca: «Cambaj huasica, Cambajlla cachun yuyashpa huañucunica» nishpa Quillcashcata yuyarircacuna. 18Jesús chashna rurajpimi, judiocunaca:

—Ima cashpa Can cashna ruracushcata yachangapaj, ima señalta ricuchiari— nircacuna.

19Shina nijpi, Jesusca:

—Diospaj huasitaca urmachichijlla. Quimsa punllapica cutin shayachishallami— nircami.

20Chashna nijpimi judiocunaca, cashna nircacuna:

—Diospaj cai huasitaca, chuscu chunga sujta huatapimari shayachircacuna. Canca, ¿ima shinataj quimsa punllallapica shayachinguiari?— nircacuna.

21Jesusca Diospaj huasita nishpaca, Paipaj quiquin cuerpotami chashna nicurca. 22Jesús, chashna nishcataca, huañushcacunapaj chaupimanta causarijpimi, Paipaj yachacujcunaca yuyarircacuna. Quillcashcatapish, Jesús chashna nishca shimicunatapish crircacunami.

23Jesusca, Pascua jatun punllacuna Jerusalenpi cashpami, señalcunata rurarca. Chaita ricushpami, achcacuna Paita crircacuna. 24Ashtahuanpish Jesusca, paicunapaj yuyaita yachashcamantami, paicunapica mana shunguta churarca. 25Paicunapaj yuyaicuna ima shina cashcata yachashcamanta, pi imata huillachunpish mana nircachu.